Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ruot­sin tie ei ole meidän – kokoo­muk­sen 10 toimen­pi­dettä jengi­ri­kol­li­suu­den torju­mi­seksi

Ruot­sin tie ei ole meidän – kokoo­muk­sen 10 toimen­pi­dettä jengi­ri­kol­li­suu­den torju­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus on julkais­sut 10 toimen­pi­dettä katu­jen­gi­ri­kol­li­suu­den torju­mi­seksi.

Toimen­pi­teillä puolue haluaa ehkäistä jengiy­ty­mistä ja vastata katu­jen­gi­ri­kol­li­suu­den vahvis­tu­mi­seen.

”Kokoo­mus on erit­täin huoles­tu­nut nuori­so­ri­kol­li­suu­desta ja katu­jen­gien vahvis­tu­mi­sesta Suomessa. Kehi­tyk­seen on puutut­tava enna­koi­vasti ja määrä­tie­toi­sesti jo ennen kuin tilanne pahe­nee. Yhtä viisas­ten kiveä asian ratkai­se­mi­seksi ei ole. Pehmeitä ja kovia keinoja on hyödyn­net­tävä rinnak­kain”, rapor­tin valmis­te­lu­työtä johta­nut kansan­edus­taja Kari Tolva­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­silla puutu­taan sekä katu­jen­gi­ri­kol­li­suu­den juuri­syi­hin että hoide­taan akuut­tia ongel­maa korjaa­villa toimen­pi­teitä.

”Kokoo­muk­sen ajat­te­lussa ennal­taeh­käisy on aina ensi­si­jaista. Nuoria on tuet­tava entistä vaikut­ta­vam­min ja lasten­suo­je­lun ongel­miin on aidosti puutut­tava. Ankku­ri­toi­min­taa on kehi­tet­tävä ja viran­omais­ten välistä tieto­jen­vaih­toa on tehos­tet­tava. Näiden pehmei­den toimien rinnalle tarvi­taan myös kovia toimen­pi­teitä. Viran­omais­ten toimi­val­tuuk­sia on lisät­tävä, rikos­hyö­dyn taka­va­ri­koin­tia on helpo­tet­tava ja jengi­ri­kol­li­suu­desta tuomit­ta­via rangais­tuk­sia on koven­net­tava”, Tolva­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo kiit­tää Kari Tolva­sen johdolla valmis­tel­tuja toimen­pi­teitä.

”Suomi on maail­man turval­li­sim­pia maita, ja kokoo­mus haluaa, että Suomi pide­tään sellai­sena myös jatkossa. Toimi­malla enna­koi­vasti ja katkai­se­malla huoles­tut­ta­van kehi­tyk­sen voimme vielä varmis­taa, että Ruot­sin tie ei ole meidän”, Orpo sanoo.

Kari Tolva­sen mukaan keinot ovat vapaasti halli­tuk­sen käytet­tä­vissä. Hän koros­taa, että tarvit­ta­viin toimiin olisi ryhdyt­tävä heti.  

Jengi­ri­kol­li­suu­den torju­mi­seksi kokoo­mus esit­tää, että:

1. Nuoria on tuet­tava nykyistä vaikut­ta­vam­min.

2. Lasten­suo­jelu on laitet­tava kuntoon.

3. Nykyistä ennal­taeh­käi­se­vää ankku­ri­toi­min­taa on kehi­tet­tävä ja exit-toiminta on laajen­net­tava sen rinnalle koske­maan myös katu­jen­gien jäse­niä.

4. Viran­omais­ten välistä tieto­jen­vaih­toa on tehos­tet­tava.

5. Polii­sien määrää on lisät­tävä ja viran­omais­ten toimi­val­tuuk­sia on laajen­net­tava.

6. Rikok­sen liit­ty­mi­nen jengien välien­sel­vit­te­lyyn on säädet­tävä rikok­sen koven­ta­mis­pe­rus­teeksi.

7. Ampuma-aseri­kok­sista tuomit­ta­via rangais­tuk­sia on koven­net­tava.

8. Rikos­hyö­dyn poisot­ta­mista on helpo­tet­tava.

9. Turval­li­suu­den edis­tä­mi­nen ja rikol­li­suu­den ennalta-ehkäi­se­mi­nen säädet­tävä myös kuntien tehtä­väksi.

10. Kotout­ta­mis­po­li­tiik­kaan on tehtävä korjaus­liike.

Ruot­sin tie ei ole meidän – kokoo­muk­sen 10 toimen­pi­dettä jengi­ri­kol­li­suu­den torju­mi­seksi  -raportti on luet­ta­vissa täällä: https://www.kokoomus.fi/ruotsin-tie-ei-ole-meidan-kokoomuksen-10-toimenpidetta-jengirikollisuuden-torjumiseksi

Rapor­tin on laati­nut kansan­edus­taja Kari Tolva­sen puheen­joh­tama, syksystä 2021 talveen 2022 toimi­nut työryhmä. Työs­sään työryhmä on kuul­lut eri alojen asian­tun­ti­joita sekä Suomesta että ulko­mailta. Työryh­män ehdo­tuk­set perus­tu­vat kuul­tu­jen asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content