Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018

Puolue­val­tuusto valitsi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2018

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui lauan­taina 20.1. pitä­mään vaali­ko­kousta Helsin­kiin. Vaali­ko­kouk­sessa valit­tiin puolue­hal­li­tus vuodelle 2018.

Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo piti kokouk­sen yhtey­dessä puheen Narink­ka­to­rilla, puheen voi katsoa täältä: https://www.facebook.com/kokoomus/videos/10154981547922102/

Puolu­een puheen­joh­ta­jisto jatkaa samalla kokoon­pa­nolla.

Puolue­hal­li­tuk­sen valittiin(varsinainen/varajäsen):

Helsinki: Maarit Vierunen/​Risto Rautava

Häme: Juha Rostedt/​Jaana Lähteen­korva

Kaak­kois-Suomi: Marika Kirjavainen/​Helena Puolakka

Kainuu: Eero Suutari/​Jaakko Kyllö­nen

Keski-Suomi: Lotta Ahola/​Juha Suon­perä

Lappi: Heikki Autto/​Sara Tuisku

Pirkan­maa: Leena Kostiainen/​Jari Anders­son

Pohjan­maa: Jussi Taittonen/​Kai Pönti­nen

Pohjois-Pohjan­maa: Tomi Kaismo/​Pekka Simo­nen

Sata­kunta: Satu Hatanpää/​Kari Kähkö­nen

Savo-Karjala: Pekka Leskinen/​Aulikki Sihvo­nen

Uusi­maa: Jussi Koskinen/​Juha Salo

Varsi­nais-Suomi: Juha Vanhanen/​Sanna Lund­ström

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto: Sofia Vikman/​Larissa Armi­nen

Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto: Henrik Vuornos/​Enni Ikonen

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto: Janika Takatalo/​Juuso Manko­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content