Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Julkaistu:

Kokoo­mus täytti 100 vuotta 9.12.2018. Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö lähetti puolu­eelle tervei­sensä Finlan­dia-talolla 8.12. järjes­te­tyssä juhla­ti­lai­suu­dessa.

”Arvoi­sat kokoo­mus­lai­set, hyvä juhla­väki.

Kansal­li­nen Kokoo­mus on vaikut­ta­nut Suomen poliit­ti­sessa elämässä lähes yhtä kauan kuin maamme on ollut itse­näi­nen. Kokoo­mus­lai­set ovat tehneet työtä parem­man Suomen eteen, palvel­leet isän­maata halli­tuk­sessa ja oppo­si­tiossa, kuntien ja seura­kun­tien päät­tä­jinä, Euroo­pan parla­men­tissa sekä monissa, monissa luot­ta­mus­toi­missa.

Ilman puoluei­siin perus­tu­vaa moni­ää­nistä demo­kra­tiaa ei Suomi olisi kasva­nut maaksi, joka on tänään yksi maail­man parhaista, monella tapaa. Puolue­jär­jes­telmä on kansan­val­tai­sen maan olen­nai­nen osa. Puolu­eet ja niissä toimi­vat ihmi­set ovat kansan­val­lan voima.

Kokoo­mus on nimensä mukai­sesti erilais­ten ajatus­suun­tien yhteen­liit­tymä, on aina ollut.

Arvot yhdis­tä­vät. Puolu­een teke­vät sen jäse­net, aktii­vit, jotka vuodesta toiseen kelistä riip­pu­matta jaka­vat esit­teitä ja verkossa vaikut­ta­vat, lait­ta­vat itsensä likoon hank­kies­saan uusia jäse­niä ja ehdok­kaita. Te olette ihmi­siä, jotka annatte omaa aikaanne yhteis­ten asioi­den hoita­mi­seen. Myös minä olen saanut monelta teistä tukea lukui­sissa vaaleissa ja työs­säni. Lämmin kiitos siitä.

Vaikka juhlitte histo­riaa, on tärkeää, että katsotte eteen­päin. Luot­ta­vai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti. Näin kokoo­mus ja kokoo­mus­lai­set ovat aina tehneet.

Kiitän arvok­kaasta työs­tänne isän­maan hyväksi, ja onnit­te­len sata­vuo­tiasta Kansal­lista Kokoo­musta.”

Sauli Niinistö
Tasa­val­lan presi­dentti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

14.10.2022

Lisää vauh­tia puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin tuotan­toon

Kokoo­mus haluaa nopeut­taa puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin tuotan­toa Euroo­pan turval­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den takaa­mi­seksi sekä Ukrai­nan tuke­mi­sen jatka­mi­seksi. Euroo­passa on pulaa puolus­tus­tar­vik­keista. Maat ovat

27.9.2022

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Helpo­tusta sähkö­las­kuun - Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa uudis­taa sähkö­mark­ki­noita, jotta suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille riit­tää kohtuu­hin­taista sähköä myös pauk­ku­pak­ka­silla.  Kohtuu­hin­tai­nen ja toimi­tus­varma sähkö on

Skip to content