Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteenpäin” – kokoomus.fi
MENU
Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteenpäin”

Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteenpäin”

Julkaistu: 10.12.2018 Järjestö Julkaisut

Kokoomus täytti 100 vuotta 9.12.2018. Tasavallan presi­dentti Sauli Niinistö lähetti puolu­eelle tervei­sensä Finlandia-talolla 8.12. järjes­te­tyssä juhla­ti­lai­suu­dessa.

”Arvoisat kokoo­mus­laiset, hyvä juhlaväki.

Kansal­linen Kokoomus on vaikut­tanut Suomen poliit­ti­sessa elämässä lähes yhtä kauan kuin maamme on ollut itsenäinen. Kokoo­mus­laiset ovat tehneet työtä paremman Suomen eteen, palvelleet isänmaata halli­tuk­sessa ja opposi­tiossa, kuntien ja seura­kuntien päättäjinä, Euroopan parla­men­tissa sekä monissa, monissa luotta­mus­toi­missa.

Ilman puolueisiin perus­tuvaa moniää­nistä demokratiaa ei Suomi olisi kasvanut maaksi, joka on tänään yksi maailman parhaista, monella tapaa. Puolue­jär­jes­telmä on kansan­val­taisen maan olennainen osa. Puolueet ja niissä toimivat ihmiset ovat kansan­vallan voima.

Kokoomus on nimensä mukai­sesti erilaisten ajatus­suuntien yhteen­liittymä, on aina ollut.

Arvot yhdis­tävät. Puolueen tekevät sen jäsenet, aktiivit, jotka vuodesta toiseen kelistä riippu­matta jakavat esitteitä ja verkossa vaikut­tavat, laittavat itsensä likoon hankkiessaan uusia jäseniä ja ehdok­kaita. Te olette ihmisiä, jotka annatte omaa aikaanne yhteisten asioiden hoita­miseen. Myös minä olen saanut monelta teistä tukea lukui­sissa vaaleissa ja työssäni. Lämmin kiitos siitä.

Vaikka juhlitte historiaa, on tärkeää, että katsotte eteenpäin. Luotta­vai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti. Näin kokoomus ja kokoo­mus­laiset ovat aina tehneet.

Kiitän arvok­kaasta työstänne isänmaan hyväksi, ja onnit­telen satavuo­tiasta Kansal­lista Kokoo­musta.”

Sauli Niinistö
Tasavallan presi­dentti


Kokoomus.fi