Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Julkaistu:

Kokoo­mus täytti 100 vuotta 9.12.2018. Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö lähetti puolu­eelle tervei­sensä Finlan­dia-talolla 8.12. järjes­te­tyssä juhla­ti­lai­suu­dessa.

”Arvoi­sat kokoo­mus­lai­set, hyvä juhla­väki.

Kansal­li­nen Kokoo­mus on vaikut­ta­nut Suomen poliit­ti­sessa elämässä lähes yhtä kauan kuin maamme on ollut itse­näi­nen. Kokoo­mus­lai­set ovat tehneet työtä parem­man Suomen eteen, palvel­leet isän­maata halli­tuk­sessa ja oppo­si­tiossa, kuntien ja seura­kun­tien päät­tä­jinä, Euroo­pan parla­men­tissa sekä monissa, monissa luot­ta­mus­toi­missa.

Ilman puoluei­siin perus­tu­vaa moni­ää­nistä demo­kra­tiaa ei Suomi olisi kasva­nut maaksi, joka on tänään yksi maail­man parhaista, monella tapaa. Puolue­jär­jes­telmä on kansan­val­tai­sen maan olen­nai­nen osa. Puolu­eet ja niissä toimi­vat ihmi­set ovat kansan­val­lan voima.

Kokoo­mus on nimensä mukai­sesti erilais­ten ajatus­suun­tien yhteen­liit­tymä, on aina ollut.

Arvot yhdis­tä­vät. Puolu­een teke­vät sen jäse­net, aktii­vit, jotka vuodesta toiseen kelistä riip­pu­matta jaka­vat esit­teitä ja verkossa vaikut­ta­vat, lait­ta­vat itsensä likoon hank­kies­saan uusia jäse­niä ja ehdok­kaita. Te olette ihmi­siä, jotka annatte omaa aikaanne yhteis­ten asioi­den hoita­mi­seen. Myös minä olen saanut monelta teistä tukea lukui­sissa vaaleissa ja työs­säni. Lämmin kiitos siitä.

Vaikka juhlitte histo­riaa, on tärkeää, että katsotte eteen­päin. Luot­ta­vai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti. Näin kokoo­mus ja kokoo­mus­lai­set ovat aina tehneet.

Kiitän arvok­kaasta työs­tänne isän­maan hyväksi, ja onnit­te­len sata­vuo­tiasta Kansal­lista Kokoo­musta.”

Sauli Niinistö
Tasa­val­lan presi­dentti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content