Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Julkaistu: 10.12.2018

Kokoo­mus täytti 100 vuotta 9.12.2018. Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö lähetti puolu­eelle tervei­sensä Finlan­dia-talolla 8.12. järjes­te­tyssä juhla­ti­lai­suu­dessa.

”Arvoi­sat kokoo­mus­lai­set, hyvä juhla­väki.

Kansal­li­nen Kokoo­mus on vaikut­ta­nut Suomen poliit­ti­sessa elämässä lähes yhtä kauan kuin maamme on ollut itse­näi­nen. Kokoo­mus­lai­set ovat tehneet työtä parem­man Suomen eteen, palvel­leet isän­maata halli­tuk­sessa ja oppo­si­tiossa, kuntien ja seura­kun­tien päät­tä­jinä, Euroo­pan parla­men­tissa sekä monissa, monissa luot­ta­mus­toi­missa.

Ilman puoluei­siin perus­tu­vaa moni­ää­nistä demo­kra­tiaa ei Suomi olisi kasva­nut maaksi, joka on tänään yksi maail­man parhaista, monella tapaa. Puolue­jär­jes­telmä on kansan­val­tai­sen maan olen­nai­nen osa. Puolu­eet ja niissä toimi­vat ihmi­set ovat kansan­val­lan voima.

Kokoo­mus on nimensä mukai­sesti erilais­ten ajatus­suun­tien yhteen­liit­tymä, on aina ollut.

Arvot yhdis­tä­vät. Puolu­een teke­vät sen jäse­net, aktii­vit, jotka vuodesta toiseen kelistä riip­pu­matta jaka­vat esit­teitä ja verkossa vaikut­ta­vat, lait­ta­vat itsensä likoon hank­kies­saan uusia jäse­niä ja ehdok­kaita. Te olette ihmi­siä, jotka annatte omaa aikaanne yhteis­ten asioi­den hoita­mi­seen. Myös minä olen saanut monelta teistä tukea lukui­sissa vaaleissa ja työs­säni. Lämmin kiitos siitä.

Vaikka juhlitte histo­riaa, on tärkeää, että katsotte eteen­päin. Luot­ta­vai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti. Näin kokoo­mus ja kokoo­mus­lai­set ovat aina tehneet.

Kiitän arvok­kaasta työs­tänne isän­maan hyväksi, ja onnit­te­len sata­vuo­tiasta Kansal­lista Kokoo­musta.”

Sauli Niinistö
Tasa­val­lan presi­dentti