Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Presi­dentti Niinistö: “On tärkeää, että katsotte eteen­päin”

Julkaistu:

Kokoo­mus täytti 100 vuotta 9.12.2018. Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö lähetti puolu­eelle tervei­sensä Finlan­dia-talolla 8.12. järjes­te­tyssä juhla­ti­lai­suu­dessa.

”Arvoi­sat kokoo­mus­lai­set, hyvä juhla­väki.

Kansal­li­nen Kokoo­mus on vaikut­ta­nut Suomen poliit­ti­sessa elämässä lähes yhtä kauan kuin maamme on ollut itse­näi­nen. Kokoo­mus­lai­set ovat tehneet työtä parem­man Suomen eteen, palvel­leet isän­maata halli­tuk­sessa ja oppo­si­tiossa, kuntien ja seura­kun­tien päät­tä­jinä, Euroo­pan parla­men­tissa sekä monissa, monissa luot­ta­mus­toi­missa.

Ilman puoluei­siin perus­tu­vaa moni­ää­nistä demo­kra­tiaa ei Suomi olisi kasva­nut maaksi, joka on tänään yksi maail­man parhaista, monella tapaa. Puolue­jär­jes­telmä on kansan­val­tai­sen maan olen­nai­nen osa. Puolu­eet ja niissä toimi­vat ihmi­set ovat kansan­val­lan voima.

Kokoo­mus on nimensä mukai­sesti erilais­ten ajatus­suun­tien yhteen­liit­tymä, on aina ollut.

Arvot yhdis­tä­vät. Puolu­een teke­vät sen jäse­net, aktii­vit, jotka vuodesta toiseen kelistä riip­pu­matta jaka­vat esit­teitä ja verkossa vaikut­ta­vat, lait­ta­vat itsensä likoon hank­kies­saan uusia jäse­niä ja ehdok­kaita. Te olette ihmi­siä, jotka annatte omaa aikaanne yhteis­ten asioi­den hoita­mi­seen. Myös minä olen saanut monelta teistä tukea lukui­sissa vaaleissa ja työs­säni. Lämmin kiitos siitä.

Vaikka juhlitte histo­riaa, on tärkeää, että katsotte eteen­päin. Luot­ta­vai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti. Näin kokoo­mus ja kokoo­mus­lai­set ovat aina tehneet.

Kiitän arvok­kaasta työs­tänne isän­maan hyväksi, ja onnit­te­len sata­vuo­tiasta Kansal­lista Kokoo­musta.”

Sauli Niinistö
Tasa­val­lan presi­dentti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

Skip to content