Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pirjo Mäljä Hämeen Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi, Joonas Pulliainen puolueen eurovaalikoordinaattoriksi

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä työura sekä kokoo­musyh­tei­sön että yritys­maa­il­man palve­luk­sessa Suomessa ja ulko­mailla.
”Olen vahvasti juur­tu­nut Hämee­seen ja olen todella iloi­nen pääs­tes­säni aloit­ta­maan työt kokoo­muk­sen aatteen edis­tä­mi­seksi Hämeessä”, Mäljä toteaa.

Lauan­taina kokoon­tu­nut puolue­hal­li­tus teki myös toisen nimi­tyk­sen ja valitsi euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi 4.12.2023 alkaen valtio­tie­tei­den kandi­daatti Joonas Pulliai­sen. Pulliai­nen siir­tyy tehtä­vään kansan­edus­ta­jan avus­ta­jan tehtä­västä. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den pääsih­tee­rinä. Pulliai­nen toimii myös puolu­een kv-asian­tun­ti­jan sijai­sena 31.1.2024 saakka.

“Euroo­pan parla­men­tin vaalit ovat hyvin tärkeät Suomelle sekä kokoo­muk­selle. Teen kaik­keni, jotta puolue pärjää niissä erin­omai­sesti”, Pulliai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content