Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Pihla Keto-Huovinen: ”Rasismin vastustaminen on meidän jokaisen vastuulla”

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Julkaistu:

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man onnel­li­sin maa. Samaan aikaan on kuiten­kin myös tilas­toja, joissa Suomen kärki­si­joi­tus ei ole imar­te­leva: EU:n perus­oi­keus­vi­ras­ton teke­män selvi­tyk­sen mukaan Suomen koetaan olevan yksi EU:n rasis­ti­sim­pia maita.

Rasismi on vali­tet­ta­vasti yhä arki­päi­vää liian monelle ihmi­selle Suomessa. Perus­oi­keus­vi­ras­ton selvi­tyk­sen mukaan Suomessa haas­ta­tel­luista afrik­ka­lais­taus­tai­sista 43 prosent­tia kertoi koke­neensa rasis­tista häirin­tää viimeksi kulu­neen vuoden aikana. Osuus on suurempi kuin yhdes­sä­kään tutki­tuista maista. Suomi ei ole maail­man onnel­li­sin maa meille kaikille.

Tänään 21.3. viete­tään YK:n kansain­vä­listä rotusyr­jin­nän vastaista päivää. Kuluva viikko on samalla myös Suomessa rasis­min vastai­nen viikko. Siksi onkin oiva hetki pysäh­tyä aiheen äärelle ja pohtia keinoja rasis­min kitke­mi­seksi yhteis­kun­nas­tamme ja muis­taa, että rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen asia.

“Rasis­mia tulee vastus­taa jokai­sessa hetkessä. ”

On tärkeää, että rasis­mista ja yhteis­kun­nassa tapah­tu­vasta syrjin­nästä keskus­tel­laan. Samalla on syytä muis­taa, että rasis­min vastus­ta­mi­nen ei ole asia, joka tapah­tuu vain poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa tai lain­sää­dän­tö­työssä. Vastuu siitä on meillä jokai­sella arkie­lä­mäs­sämme ja yksit­täi­sissä hetkissä, joissa rasis­mia ilme­nee. Meillä jokai­sella on vastuu esimer­kiksi tunnis­taa omia ennak­ko­luu­lo­jamme rekry­toin­ti­ti­lan­teissa ja puut­tua rasis­miin julki­sissa tiloissa ja sosi­aa­li­sen median alus­toilla.

Rasis­mia tulee vastus­taa jokai­sessa hetkessä. Rasis­min vastus­ta­mi­nen ei saa jäädä vain rasis­min kohtei­den vastuulle, vaan se on tehtävä, joka jokai­sen suoma­lai­sen on otet­tava omak­seen. Rasismi on kaikissa tilan­teissa yksi­se­lit­tei­sesti väärin, ja sitä ei tule hyväk­syä hiljai­sesti. Tästä syystä on tärkeää, että kaikki kansa­lai­set, yhtei­söt, koulut, yrityk­set ja poliit­ti­set toimi­jat sitou­tu­vat toimi­maan tasa-arvoi­sen ja oikeu­den­mu­kai­sen yhteis­kun­nan puolesta. Rasis­mia tulee vastus­taa niin työpai­koilla, kouluissa kuin harras­tuk­sissa.

“Rasis­mista kärsii myös koko yhteis­kunta, kun yksi­löt eivät saavuta täyttä poten­ti­aa­li­aan.”

Rasismi aiheut­taa yksi­lö­ta­solla henki­siä ja fyysi­siä arpia. Laajem­min tarkas­te­luna rasismi jakaa yhteis­kun­tia ja sulkee ihmi­siä ulos. Raken­teel­li­nen rasismi aset­taa yhteis­kun­nan jäse­niä eriar­voi­seen asemaan ja estää heitä tavoit­te­le­masta omia unel­mi­aan. Rasis­mista kärsii myös koko yhteis­kunta, kun yksi­löt eivät saavuta täyttä poten­ti­aa­li­aan.

On meidän kaik­kien vastuulla, että raken­namme yhdessä vapaata yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on jaka­mat­to­mat ihmi­soi­keu­det ja jossa kenen­kään ei tarvitse kohdata syrjin­tää oman taus­tansa vuoksi. Erityi­sesti meidän päät­tä­jien tehtä­vänä on pyrkiä edis­tä­mään sellaista mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa, jossa jokai­sella suoma­lai­sella on mahdol­li­suus hyvään ja turval­li­seen elämään kaikissa tilan­teissa.

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

Skip to content