Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Vete­raa­nien asia on yhtei­nen

Petteri Orpo: Vete­raa­nien asia on yhtei­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen edus­kun­nan juhla­täy­sis­tun­nossa tänään. Istun­nossa käsi­tel­tiin edus­kun­ta­ryh­mien yhteistä aloi­tetta, joilla paran­ne­taan yhteis­kun­nan tukea vete­raa­neille. Puhees­saan Orpo korosti itse­näi­syy­den merki­tystä ja kunnioi­tusta itse­näi­syy­den puolesta tais­tel­leille.

- Syvä kunnioi­tus sanka­ri­teosta kuuluu erityi­sesti sotiemme vete­raa­neille, miehille ja naisille. He antoi­vat isän­maalle ja tule­ville suku­pol­ville paljon, Orpo totesi puhees­saan.

Vaikka yhteis­kunta on vuosien saatossa pyrki­nyt tuke­maan vete­raa­neja eri tavoin, ovat määrä­ra­hat olleet rajal­li­set. Lähes­kään kaikki haluk­kaat eivät ole kuntou­tuk­seen pääs­seet.

- Kun vete­raa­nien keski-ikä lähe­nee jo 90:tä vuotta, on nyt viimei­nen hetki turvata kaikille haluk­kaille kuntou­tus, Orpo sanoi.

Käsit­te­lyssä olleella lakia­loit­teella halu­taan taata kuntou­tuk­seen pääsy kaikille haluk­kaille.

- Aloite on kaik­kien yhtei­nen ilman puolue­po­li­tiik­kaa. Vete­raa­nien asia on yhtei­nen, Orpo totesi.

---------------------------

Ryhmä­puhe 5.12.12

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo

Arvoisa puhe­mies, kunnioi­te­tut sotiemme vete­raa­nit!

Huomenna tulee kulu­neeksi 95 vuotta siitä kun Suomi julis­tau­tui itse­näi­seksi valtioksi muiden kansa­kun­tien jouk­koon.

Viime sodat koke­neilla on aivan erityi­nen osa maamme histo­riassa ja itse­näi­syy­temme varmis­ta­mi­sessa. Koko kansa­kun­tamme osal­lis­tui sota­pon­nis­tuk­siin koti­rin­ta­malla ja tais­te­lu­jou­koissa; soti­laina ja Lottina. Jokaista tarvit­tiin. Sodan jälkeen kovia koke­nut maa jälleen­ra­ken­net­tiin, yli 400 000 luovu­te­tuilta alueilta evakoi­tua asutet­tiin ja Neuvos­to­lii­tolle makset­tiin raskaat sota­kor­vauk­set.

Arvoisa puhe­mies!

Maail­man histo­ria on täynnä vahvem­man oikeutta, pienem­pien kanso­jen alis­ta­mista ja epäoi­keu­den­mu­kai­suutta. Suomi ei taipu­nut vaan vastusti ylivoi­maista vihol­lista. Euroo­pan sotaa käynei­den maiden pääkau­pun­geista vain Lontoo, Moskova ja Helsinki sääs­tyi­vät miehi­tyk­seltä.

Syvä kunnioi­tus näistä sanka­ri­teosta kuuluu erityi­sesti sotiemme vete­raa­neille, miehille ja naisille. He antoi­vat isän­maalle ja tule­ville suku­pol­ville paljon. 90 000 antoi henkensä ja kymme­net tuhan­net tervey­tensä. He kesti­vät vuosia epäin­hi­mil­li­sissä oloissa. He turva­si­vat meille itse­näi­sen isän­maan, yksi­lön­va­pau­den ja hyvin­voin­nin, josta olemme pääs­seet Suomessa - yhdessä maail­man tasa-arvoi­sim­massa ja vauraim­massa maassa - naut­ti­maan.

Kunnia­vel­kaa ei voi maksaa takai­sin. Yhteis­kunta on vuosien saatossa pyrki­nyt tuke­maan vete­raa­neja eri tavoin. Ikään­ty­vien vete­raa­nien kuntou­tus on ollut tapa lisätä vete­raa­nien hyvin­voin­tia ja toimin­ta­ky­kyä. Määrä­ra­hat ovat kuiten­kin olleet rajal­li­set ja lähes­kään kaikki haluk­kaat eivät ole kuntou­tuk­seen pääs­seet. Kun vete­raa­nien keski-ikä lähe­nee jo 90:tä vuotta, on nyt viimei­nen hetki turvata kaikille haluk­kaille kuntou­tus.

Arvoisa puhe­mies!

Kuntou­tuk­seen pääsy halu­taan taata kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jien talous­ar­vio­aloit­teella. Aloite on kaik­kien yhtei­nen ilman puolue­po­li­tiik­kaa. Vete­raa­nien asia on yhtei­nen.

Maan halli­tus lisäsi noin 26 miljoo­nan euron kuntou­tus­mää­rä­ra­hoi­hin 4 miljoo­naa ja edus­kunta ryhmä­joh­ta­jien aloit­teesta 6 miljoo­naa euroa. Kunnat kana­voi­vat avun omille vete­raa­neil­leen. Kuntou­tus­mää­rä­ra­han lisäksi inva­li­dien haitta-aste­ra­joja laske­taan käsit­te­lyssä olevalla lakia­loit­teella, jotta aiem­paa useampi pääsisi tuetun hoidon piiriin.

Talous­ar­vio­aloit­tee­seen liit­tyy myös vahva vaati­mus. Kuntou­tus­mää­rä­ra­han on oltava tule­vai­suu­dessa tasolla, jolla kuntou­tus on tarjolla kaikille sitä hake­ville.

Arvoisa puhe­mies!

Tämä on pieni käde­no­jen­nus verrat­tuna siihen mitä vete­raa­nit ovat tehneet. Haluamme osoit­taa kunnioi­tusta sanka­reille - niille miehille ja naisille, jotka ovat vielä keskuu­des­samme. Vuosi­kym­men­ten kuluessa on tärkeä muis­taa heidän teko­jaan. Ne muis­tut­ta­vat meitä itse­näi­syy­temme hinnasta. Vete­raa­nit ja sanka­ri­hau­dat kerto­vat meille isän­maan ja lähim­mäi­sen rakkau­desta, uhrau­tu­mi­sesta ja yhtei­sen edun aset­ta­mi­sesta oman edun edelle. Meidän on muis­tet­tava ja siir­ret­tävä nämä teot erityi­senä perin­tönä sodan­ko­ke­neilta sanka­reilta nuorem­mille suku­pol­ville.

Kiitos!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

12.3.2019

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta

Skip to content