Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Vete­raa­nien asia on yhtei­nen

Petteri Orpo: Vete­raa­nien asia on yhtei­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen edus­kun­nan juhla­täy­sis­tun­nossa tänään. Istun­nossa käsi­tel­tiin edus­kun­ta­ryh­mien yhteistä aloi­tetta, joilla paran­ne­taan yhteis­kun­nan tukea vete­raa­neille. Puhees­saan Orpo korosti itse­näi­syy­den merki­tystä ja kunnioi­tusta itse­näi­syy­den puolesta tais­tel­leille.

- Syvä kunnioi­tus sanka­ri­teosta kuuluu erityi­sesti sotiemme vete­raa­neille, miehille ja naisille. He antoi­vat isän­maalle ja tule­ville suku­pol­ville paljon, Orpo totesi puhees­saan.

Vaikka yhteis­kunta on vuosien saatossa pyrki­nyt tuke­maan vete­raa­neja eri tavoin, ovat määrä­ra­hat olleet rajal­li­set. Lähes­kään kaikki haluk­kaat eivät ole kuntou­tuk­seen pääs­seet.

- Kun vete­raa­nien keski-ikä lähe­nee jo 90:tä vuotta, on nyt viimei­nen hetki turvata kaikille haluk­kaille kuntou­tus, Orpo sanoi.

Käsit­te­lyssä olleella lakia­loit­teella halu­taan taata kuntou­tuk­seen pääsy kaikille haluk­kaille.

- Aloite on kaik­kien yhtei­nen ilman puolue­po­li­tiik­kaa. Vete­raa­nien asia on yhtei­nen, Orpo totesi.

---------------------------

Ryhmä­puhe 5.12.12

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo

Arvoisa puhe­mies, kunnioi­te­tut sotiemme vete­raa­nit!

Huomenna tulee kulu­neeksi 95 vuotta siitä kun Suomi julis­tau­tui itse­näi­seksi valtioksi muiden kansa­kun­tien jouk­koon.

Viime sodat koke­neilla on aivan erityi­nen osa maamme histo­riassa ja itse­näi­syy­temme varmis­ta­mi­sessa. Koko kansa­kun­tamme osal­lis­tui sota­pon­nis­tuk­siin koti­rin­ta­malla ja tais­te­lu­jou­koissa; soti­laina ja Lottina. Jokaista tarvit­tiin. Sodan jälkeen kovia koke­nut maa jälleen­ra­ken­net­tiin, yli 400 000 luovu­te­tuilta alueilta evakoi­tua asutet­tiin ja Neuvos­to­lii­tolle makset­tiin raskaat sota­kor­vauk­set.

Arvoisa puhe­mies!

Maail­man histo­ria on täynnä vahvem­man oikeutta, pienem­pien kanso­jen alis­ta­mista ja epäoi­keu­den­mu­kai­suutta. Suomi ei taipu­nut vaan vastusti ylivoi­maista vihol­lista. Euroo­pan sotaa käynei­den maiden pääkau­pun­geista vain Lontoo, Moskova ja Helsinki sääs­tyi­vät miehi­tyk­seltä.

Syvä kunnioi­tus näistä sanka­ri­teosta kuuluu erityi­sesti sotiemme vete­raa­neille, miehille ja naisille. He antoi­vat isän­maalle ja tule­ville suku­pol­ville paljon. 90 000 antoi henkensä ja kymme­net tuhan­net tervey­tensä. He kesti­vät vuosia epäin­hi­mil­li­sissä oloissa. He turva­si­vat meille itse­näi­sen isän­maan, yksi­lön­va­pau­den ja hyvin­voin­nin, josta olemme pääs­seet Suomessa - yhdessä maail­man tasa-arvoi­sim­massa ja vauraim­massa maassa - naut­ti­maan.

Kunnia­vel­kaa ei voi maksaa takai­sin. Yhteis­kunta on vuosien saatossa pyrki­nyt tuke­maan vete­raa­neja eri tavoin. Ikään­ty­vien vete­raa­nien kuntou­tus on ollut tapa lisätä vete­raa­nien hyvin­voin­tia ja toimin­ta­ky­kyä. Määrä­ra­hat ovat kuiten­kin olleet rajal­li­set ja lähes­kään kaikki haluk­kaat eivät ole kuntou­tuk­seen pääs­seet. Kun vete­raa­nien keski-ikä lähe­nee jo 90:tä vuotta, on nyt viimei­nen hetki turvata kaikille haluk­kaille kuntou­tus.

Arvoisa puhe­mies!

Kuntou­tuk­seen pääsy halu­taan taata kaik­kien edus­kun­ta­ryh­mien puheen­joh­ta­jien talous­ar­vio­aloit­teella. Aloite on kaik­kien yhtei­nen ilman puolue­po­li­tiik­kaa. Vete­raa­nien asia on yhtei­nen.

Maan halli­tus lisäsi noin 26 miljoo­nan euron kuntou­tus­mää­rä­ra­hoi­hin 4 miljoo­naa ja edus­kunta ryhmä­joh­ta­jien aloit­teesta 6 miljoo­naa euroa. Kunnat kana­voi­vat avun omille vete­raa­neil­leen. Kuntou­tus­mää­rä­ra­han lisäksi inva­li­dien haitta-aste­ra­joja laske­taan käsit­te­lyssä olevalla lakia­loit­teella, jotta aiem­paa useampi pääsisi tuetun hoidon piiriin.

Talous­ar­vio­aloit­tee­seen liit­tyy myös vahva vaati­mus. Kuntou­tus­mää­rä­ra­han on oltava tule­vai­suu­dessa tasolla, jolla kuntou­tus on tarjolla kaikille sitä hake­ville.

Arvoisa puhe­mies!

Tämä on pieni käde­no­jen­nus verrat­tuna siihen mitä vete­raa­nit ovat tehneet. Haluamme osoit­taa kunnioi­tusta sanka­reille - niille miehille ja naisille, jotka ovat vielä keskuu­des­samme. Vuosi­kym­men­ten kuluessa on tärkeä muis­taa heidän teko­jaan. Ne muis­tut­ta­vat meitä itse­näi­syy­temme hinnasta. Vete­raa­nit ja sanka­ri­hau­dat kerto­vat meille isän­maan ja lähim­mäi­sen rakkau­desta, uhrau­tu­mi­sesta ja yhtei­sen edun aset­ta­mi­sesta oman edun edelle. Meidän on muis­tet­tava ja siir­ret­tävä nämä teot erityi­senä perin­tönä sodan­ko­ke­neilta sanka­reilta nuorem­mille suku­pol­ville.

Kiitos!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content