Petteri Orpo: Veteraanien asia on yhteinen – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Veteraanien asia on yhteinen

Petteri Orpo: Veteraanien asia on yhteinen

Julkaistu: 05.12.2012 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo piti Kokoo­muksen ryhmä­puheen eduskunnan juhla­täy­sis­tun­nossa tänään. Istun­nossa käsiteltiin eduskun­ta­ryhmien yhteistä aloitetta, joilla paran­netaan yhteis­kunnan tukea veteraa­neille. Puheessaan Orpo korosti itsenäi­syyden merki­tystä ja kunnioi­tusta itsenäi­syyden puolesta taistel­leille.

- Syvä kunnioitus sanka­ri­teosta kuuluu erityi­sesti sotiemme veteraa­neille, miehille ja naisille. He antoivat isänmaalle ja tuleville sukupol­ville paljon, Orpo totesi puheessaan.

Vaikka yhteis­kunta on vuosien saatossa pyrkinyt tukemaan veteraaneja eri tavoin, ovat määrä­rahat olleet rajal­liset. Läheskään kaikki halukkaat eivät ole kuntou­tukseen päässeet.

- Kun veteraanien keski-ikä lähenee jo 90:tä vuotta, on nyt viimeinen hetki turvata kaikille haluk­kaille kuntoutus, Orpo sanoi.

Käsit­te­lyssä olleella lakia­loit­teella halutaan taata kuntou­tukseen pääsy kaikille haluk­kaille.

- Aloite on kaikkien yhteinen ilman puolue­po­li­tiikkaa. Veteraanien asia on yhteinen, Orpo totesi.

---------------------------

Ryhmäpuhe 5.12.12

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo

Arvoisa puhemies, kunnioi­tetut sotiemme veteraanit!

Huomenna tulee kuluneeksi 95 vuotta siitä kun Suomi julis­tautui itsenäi­seksi valtioksi muiden kansa­kuntien joukkoon.

Viime sodat kokeneilla on aivan erityinen osa maamme histo­riassa ja itsenäi­syy­temme varmis­ta­mi­sessa. Koko kansa­kun­tamme osallistui sotapon­nis­tuksiin kotirin­ta­malla ja taiste­lu­jou­koissa; sotilaina ja Lottina. Jokaista tarvittiin. Sodan jälkeen kovia kokenut maa jälleen­ra­ken­nettiin, yli 400 000 luovu­te­tuilta alueilta evakoitua asutettiin ja Neuvos­to­lii­tolle maksettiin raskaat sotakor­vaukset.

Arvoisa puhemies!

Maailman historia on täynnä vahvemman oikeutta, pienempien kansojen alista­mista ja epäoi­keu­den­mu­kai­suutta. Suomi ei taipunut vaan vastusti ylivoi­maista vihol­lista. Euroopan sotaa käyneiden maiden pääkau­pun­geista vain Lontoo, Moskova ja Helsinki säästyivät miehi­tyk­seltä.

Syvä kunnioitus näistä sanka­ri­teosta kuuluu erityi­sesti sotiemme veteraa­neille, miehille ja naisille. He antoivat isänmaalle ja tuleville sukupol­ville paljon. 90 000 antoi henkensä ja kymmenet tuhannet tervey­tensä. He kestivät vuosia epäin­hi­mil­li­sissä oloissa. He turva­sivat meille itsenäisen isänmaan, yksilön­va­pauden ja hyvin­voinnin, josta olemme päässeet Suomessa - yhdessä maailman tasa-arvoi­sim­massa ja vauraim­massa maassa - nauttimaan.

Kunnia­velkaa ei voi maksaa takaisin. Yhteis­kunta on vuosien saatossa pyrkinyt tukemaan veteraaneja eri tavoin. Ikään­tyvien veteraanien kuntoutus on ollut tapa lisätä veteraanien hyvin­vointia ja toimin­ta­kykyä. Määrä­rahat ovat kuitenkin olleet rajal­liset ja läheskään kaikki halukkaat eivät ole kuntou­tukseen päässeet. Kun veteraanien keski-ikä lähenee jo 90:tä vuotta, on nyt viimeinen hetki turvata kaikille haluk­kaille kuntoutus.

Arvoisa puhemies!

Kuntou­tukseen pääsy halutaan taata kaikkien eduskun­ta­ryhmien puheen­joh­tajien talous­ar­vio­aloit­teella. Aloite on kaikkien yhteinen ilman puolue­po­li­tiikkaa. Veteraanien asia on yhteinen.

Maan hallitus lisäsi noin 26 miljoonan euron kuntou­tus­mää­rä­ra­hoihin 4 miljoonaa ja eduskunta ryhmä­joh­tajien aloit­teesta 6 miljoonaa euroa. Kunnat kanavoivat avun omille veteraa­neilleen. Kuntou­tus­mää­rä­rahan lisäksi invalidien haitta-asterajoja lasketaan käsit­te­lyssä olevalla lakia­loit­teella, jotta aiempaa useampi pääsisi tuetun hoidon piiriin.

Talous­ar­vio­aloit­teeseen liittyy myös vahva vaatimus. Kuntou­tus­mää­rä­rahan on oltava tulevai­suu­dessa tasolla, jolla kuntoutus on tarjolla kaikille sitä hakeville.

Arvoisa puhemies!

Tämä on pieni kädeno­jennus verrattuna siihen mitä veteraanit ovat tehneet. Haluamme osoittaa kunnioi­tusta sanka­reille - niille miehille ja naisille, jotka ovat vielä keskuu­des­samme. Vuosi­kym­menten kuluessa on tärkeä muistaa heidän tekojaan. Ne muistut­tavat meitä itsenäi­syy­temme hinnasta. Veteraanit ja sanka­ri­haudat kertovat meille isänmaan ja lähim­mäisen rakkau­desta, uhrau­tu­mi­sesta ja yhteisen edun asetta­mi­sesta oman edun edelle. Meidän on muistettava ja siirrettävä nämä teot erityisenä perintönä sodan­ko­ke­neilta sanka­reilta nuorem­mille sukupol­ville.

Kiitos!


Kokoomus.fi