Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

Julkaistu: 20.08.2019

Julkai­su­va­paa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia talou­den heiken­ty­nee­seen tilan­tee­seen ja työl­li­syys­kas­vun pysäh­ty­mi­seen vastaa­mi­seksi.

Orpon mukaan halli­tus on otta­massa neljän vuoden aika­li­sää, vaikka asioi­hin pitäisi reagoida heti. Orpo puhui tiis­taina kokoo­muk­sen puolue- ja ryhmä­joh­don kesä­ko­kouk­sessa Turussa.

“Valtio­va­rain­mi­nis­teri Linti­län budjet­tie­si­tys on esima­kua siitä, mitä Suomelle on luvassa. Velkaan­tu­mi­nen kasvaa, julki­set menot paisu­vat, mutta stra­te­gi­sia muutok­sia ei saada aikaan. Päämi­nis­te­rin­kin jutut pyöri­vät toista kuukautta aktii­vi­mal­lin ympä­rillä, vaikka maailma ympä­rillä puhuu aivan muusta. Nyt pitäisi puhua siitä, miten heik­ke­ne­vään tilan­tee­seen reagoi­daan ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan. Sen sijaan halli­tus ahmii edel­li­sen halli­tuk­sen vaivalla sääs­töön kerää­mät siemen­pe­ru­nat”, Orpo sanoo.

Nyt pitäisi puhua siitä, miten heik­ke­ne­vään tilan­tee­seen reagoi­daan ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan.

Orpo pitää halli­tuk­sen tapaa, jossa juok­se­via menoja rahoi­te­taan omai­suu­den myyn­nillä, vastuut­to­mana. Orpo esit­ti­kin puhees­saan, että omai­suu­den myyn­nistä saata­vat tulot kohdis­te­taan oikei­siin tule­vai­suusin­ves­toin­tei­hin.

“Valtion omai­suu­della pitäisi tehdä oikeita inves­toin­teja, jotka tuot­ta­vat pitkällä aika­vä­lillä hyvää suoma­lai­sille. Me olisimme inves­toi­neet kolmen miljar­din myyn­ti­tu­loista kaksi raitei­siin ja kolman­nen korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Nämä olisi­vat olleet oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja”, Orpo sanoo.

Orpo nostaa huonoksi esimer­kiksi Rinteen halli­tuk­sen tule­vai­suusin­ves­toin­tien kestä­vyy­destä koulu­tuk­sen määrä­ai­kai­set panos­tuk­set. Orpon mielestä halli­tuk­sen olisi pitä­nyt pystyä teke­mään valinta, jossa koulu­tuk­seen kohdis­te­taan suurempi määrä pysy­vistä menoista.

“Ei amma­til­lis­ten opet­ta­jien tarve ole vain neljäksi vuodeksi, puhu­mat­ta­kaan perus­o­pe­tuk­sen tai varhais­kas­va­tuk­sen tasa-arvosta. Onko tosi­aan niin, että neljän vuoden kulut­tua tasa-arvo on saavu­tettu, eikä määrä­ra­hoja enää tarvita? En usko.”

“Meidän vaih­toeh­tomme on, että julki­sen talou­den liik­ku­ma­va­rassa tehdään aidosti valin­toja, ja tärkein niistä on sivis­tys. Kertaan: tule­vai­suusin­ves­toin­tien miljar­deista kaksi suun­tai­simme raitei­siin, yhden korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Tulemme esit­tä­mään syksyn vaih­toeh­to­bud­je­tissa vaih­toeh­tomme Rinteen halli­tuk­sen määrä­ai­kai­selle rahan­ja­ko­po­li­tii­kalle”, Orpo jatkaa.

Lue koko puhe tästä

Lisä­tie­dot:

Henrik Vuor­nos, puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja (media)
Puh. +358 44 253 4444