Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Julkai­su­va­paa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia talou­den heiken­ty­nee­seen tilan­tee­seen ja työl­li­syys­kas­vun pysäh­ty­mi­seen vastaa­mi­seksi.

Orpon mukaan halli­tus on otta­massa neljän vuoden aika­li­sää, vaikka asioi­hin pitäisi reagoida heti. Orpo puhui tiis­taina kokoo­muk­sen puolue- ja ryhmä­joh­don kesä­ko­kouk­sessa Turussa.

“Valtio­va­rain­mi­nis­teri Linti­län budjet­tie­si­tys on esima­kua siitä, mitä Suomelle on luvassa. Velkaan­tu­mi­nen kasvaa, julki­set menot paisu­vat, mutta stra­te­gi­sia muutok­sia ei saada aikaan. Päämi­nis­te­rin­kin jutut pyöri­vät toista kuukautta aktii­vi­mal­lin ympä­rillä, vaikka maailma ympä­rillä puhuu aivan muusta. Nyt pitäisi puhua siitä, miten heik­ke­ne­vään tilan­tee­seen reagoi­daan ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan. Sen sijaan halli­tus ahmii edel­li­sen halli­tuk­sen vaivalla sääs­töön kerää­mät siemen­pe­ru­nat”, Orpo sanoo.

Nyt pitäisi puhua siitä, miten heik­ke­ne­vään tilan­tee­seen reagoi­daan ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan.

Orpo pitää halli­tuk­sen tapaa, jossa juok­se­via menoja rahoi­te­taan omai­suu­den myyn­nillä, vastuut­to­mana. Orpo esit­ti­kin puhees­saan, että omai­suu­den myyn­nistä saata­vat tulot kohdis­te­taan oikei­siin tule­vai­suusin­ves­toin­tei­hin.

“Valtion omai­suu­della pitäisi tehdä oikeita inves­toin­teja, jotka tuot­ta­vat pitkällä aika­vä­lillä hyvää suoma­lai­sille. Me olisimme inves­toi­neet kolmen miljar­din myyn­ti­tu­loista kaksi raitei­siin ja kolman­nen korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Nämä olisi­vat olleet oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja”, Orpo sanoo.

Orpo nostaa huonoksi esimer­kiksi Rinteen halli­tuk­sen tule­vai­suusin­ves­toin­tien kestä­vyy­destä koulu­tuk­sen määrä­ai­kai­set panos­tuk­set. Orpon mielestä halli­tuk­sen olisi pitä­nyt pystyä teke­mään valinta, jossa koulu­tuk­seen kohdis­te­taan suurempi määrä pysy­vistä menoista.

“Ei amma­til­lis­ten opet­ta­jien tarve ole vain neljäksi vuodeksi, puhu­mat­ta­kaan perus­o­pe­tuk­sen tai varhais­kas­va­tuk­sen tasa-arvosta. Onko tosi­aan niin, että neljän vuoden kulut­tua tasa-arvo on saavu­tettu, eikä määrä­ra­hoja enää tarvita? En usko.”

“Meidän vaih­toeh­tomme on, että julki­sen talou­den liik­ku­ma­va­rassa tehdään aidosti valin­toja, ja tärkein niistä on sivis­tys. Kertaan: tule­vai­suusin­ves­toin­tien miljar­deista kaksi suun­tai­simme raitei­siin, yhden korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Tulemme esit­tä­mään syksyn vaih­toeh­to­bud­je­tissa vaih­toeh­tomme Rinteen halli­tuk­sen määrä­ai­kai­selle rahan­ja­ko­po­li­tii­kalle”, Orpo jatkaa.

Lue koko puhe tästä

Lisä­tie­dot:

Henrik Vuor­nos, puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja (media)
Puh. +358 44 253 4444

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content