Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Julkai­su­va­paa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii halli­tuk­selta toimia talou­den heiken­ty­nee­seen tilan­tee­seen ja työl­li­syys­kas­vun pysäh­ty­mi­seen vastaa­mi­seksi.

Orpon mukaan halli­tus on otta­massa neljän vuoden aika­li­sää, vaikka asioi­hin pitäisi reagoida heti. Orpo puhui tiis­taina kokoo­muk­sen puolue- ja ryhmä­joh­don kesä­ko­kouk­sessa Turussa.

“Valtio­va­rain­mi­nis­teri Linti­län budjet­tie­si­tys on esima­kua siitä, mitä Suomelle on luvassa. Velkaan­tu­mi­nen kasvaa, julki­set menot paisu­vat, mutta stra­te­gi­sia muutok­sia ei saada aikaan. Päämi­nis­te­rin­kin jutut pyöri­vät toista kuukautta aktii­vi­mal­lin ympä­rillä, vaikka maailma ympä­rillä puhuu aivan muusta. Nyt pitäisi puhua siitä, miten heik­ke­ne­vään tilan­tee­seen reagoi­daan ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan. Sen sijaan halli­tus ahmii edel­li­sen halli­tuk­sen vaivalla sääs­töön kerää­mät siemen­pe­ru­nat”, Orpo sanoo.

Nyt pitäisi puhua siitä, miten heik­ke­ne­vään tilan­tee­seen reagoi­daan ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan.

Orpo pitää halli­tuk­sen tapaa, jossa juok­se­via menoja rahoi­te­taan omai­suu­den myyn­nillä, vastuut­to­mana. Orpo esit­ti­kin puhees­saan, että omai­suu­den myyn­nistä saata­vat tulot kohdis­te­taan oikei­siin tule­vai­suusin­ves­toin­tei­hin.

“Valtion omai­suu­della pitäisi tehdä oikeita inves­toin­teja, jotka tuot­ta­vat pitkällä aika­vä­lillä hyvää suoma­lai­sille. Me olisimme inves­toi­neet kolmen miljar­din myyn­ti­tu­loista kaksi raitei­siin ja kolman­nen korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Nämä olisi­vat olleet oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja”, Orpo sanoo.

Orpo nostaa huonoksi esimer­kiksi Rinteen halli­tuk­sen tule­vai­suusin­ves­toin­tien kestä­vyy­destä koulu­tuk­sen määrä­ai­kai­set panos­tuk­set. Orpon mielestä halli­tuk­sen olisi pitä­nyt pystyä teke­mään valinta, jossa koulu­tuk­seen kohdis­te­taan suurempi määrä pysy­vistä menoista.

“Ei amma­til­lis­ten opet­ta­jien tarve ole vain neljäksi vuodeksi, puhu­mat­ta­kaan perus­o­pe­tuk­sen tai varhais­kas­va­tuk­sen tasa-arvosta. Onko tosi­aan niin, että neljän vuoden kulut­tua tasa-arvo on saavu­tettu, eikä määrä­ra­hoja enää tarvita? En usko.”

“Meidän vaih­toeh­tomme on, että julki­sen talou­den liik­ku­ma­va­rassa tehdään aidosti valin­toja, ja tärkein niistä on sivis­tys. Kertaan: tule­vai­suusin­ves­toin­tien miljar­deista kaksi suun­tai­simme raitei­siin, yhden korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­seen. Tulemme esit­tä­mään syksyn vaih­toeh­to­bud­je­tissa vaih­toeh­tomme Rinteen halli­tuk­sen määrä­ai­kai­selle rahan­ja­ko­po­li­tii­kalle”, Orpo jatkaa.

Lue koko puhe tästä

Lisä­tie­dot:

Henrik Vuor­nos, puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja (media)
Puh. +358 44 253 4444

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content