Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Orpo Petteri eduskunnassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Puoluei­den vaih­toeh­dot esiin – talous on tasa­pai­no­tet­tava

Petteri Orpo: Puoluei­den vaih­toeh­dot esiin – talous on tasa­pai­no­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii puolueilta konkreet­ti­sia esityk­siä julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja velkaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­seksi. Nyt valtaosa edus­kun­ta­puo­lueista etenee kohti vaaleja sammu­te­tuin lyhdyin, todel­li­set tavoit­teet piilossa. Orpo puhui kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­selle Helsin­gissä.

”Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut voidaan pelas­taa vain lopet­ta­malla velkaan­tu­mi­nen ja vauh­dit­ta­malla talous kestä­vään kasvuun. Nyky­lin­jalla jatka­mi­nen olisi vastuu­tonta. Pelkät kauniit sanat talous­ryh­distä eivät enää riitä. Jos emme ryhdy toimiin heti, vaaran­tu­vat palve­lut ja niiden rahoi­tus nopeasti. Kokoo­mus on selkeä ja vastuul­li­nen vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt oman vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen velka­po­li­tii­kalle vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan. Kokoo­mus sääs­täisi julki­sia menoja yli kahdella miljar­dilla eurolla, vähen­täisi velkaan­tu­mista jo ensi vuonna yli 1,1 miljar­dilla eurolla ja paran­taisi suoma­lais­ten osto­voi­maa keven­tä­mällä ansio­tu­lo­ve­ro­tusta miljar­dilla eurolla. Lisäksi kokoo­mus uudis­taisi työmark­ki­noita ja purkaisi työn­teon esteitä.

“Velasta tulee ottaa niska­lenkki”

Kun julkista taloutta vahvis­te­taan miljar­dilla eurolla vuodessa kahden vaali­kau­den mittai­sella ohjel­malla, saavu­te­taan julki­sen talou­den tasa­paino vuonna 2030.

”Kokoo­muk­sella on uskot­ta­vat keinot velkaan­tu­mi­sen katkai­se­mi­seksi. Jos aloi­tamme heti, saamme talou­temme kuntoon kahden vaali­kau­den ohjel­malla. Muilta puolueilta olemme kuul­leet puhetta, mutta emme vielä sisäl­töä tai keinoja. Toivon, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lui­den tule­vai­suus koet­tai­siin niin kalli­sar­voi­siksi jokai­sessa puolu­eessa, että voisimme sitou­tua yhdessä niiden rahoit­ta­mi­seen kestä­vällä tavalla tule­vai­suu­dessa”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan tärkeät, myös kokoo­muk­sen esit­tä­mät koulu­tus- ja tutki­musin­ves­toin­nit vaikut­ta­vat talou­teen pitkällä aika­vä­lillä. Vero­jen korot­ta­mi­nen sen sijaan leik­kaa elin­tär­keää talou­den kasvua. Siksi nämä eivät toimi ihme­lääk­keinä velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­sessä.

”Kokoo­muk­sen ja minun mieles­täni velasta tulee ottaa niska­lenkki mieluum­min nopeasti kuin hitaasti. Sääs­tä­mi­sestä täytyy tehdä jälleen suoma­lai­nen hyve, sillä tule­vai­suus on täynnä epävar­muutta. Krii­sin­kes­tä­vän yhteis­kun­nan kölin eli kestä­vän talou­den täytyy olla vakaaksi raken­nettu. Suoma­lai­set odot­ta­vat puolueilta nyt konkre­tiaa”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content