Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Petteri Orpo: Pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus on pois­tet­tava jo ensi vaali­kau­della

Petteri Orpo: Pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus on pois­tet­tava jo ensi vaali­kau­della

Julkaistu:

“Tulin tänne suoraan linnasta. Olen ollut pitkälti koko aikui­si­käni ilman kotia.” 

Polii­ti­kon päivät kulke­vat normaa­listi kuin siivillä. On hässäk­kää ja kiirettä, samoin kuin paljon asioita, joihin pitää ehtiä pereh­ty­mään. 

Kuiten­kin kun kuulin tuon kommen­tin, aika pysäh­tyi ja arjen työt pois­tui­vat mielestä. 

Olimme Sini­nau­ha­sää­tiön ja Helsin­gin apulais­por­mes­tari Daniel Sazo­no­vin kutsu­mina tutus­tu­massa helsin­ki­läi­seen asunto ensin -yksik­köön, ja tarkal­leen ottaen Nuoli -nimi­sessä nuor­ten asunn­ot­to­mien kohtaa­mis­kes­kuk­sessa. Kommen­toija oli kohte­lias ja hieman varau­tu­nut nuori mies, joka oli Nuolen asiak­kaana. 

Hän ei ollut juuri­kaan omia lapsiani vanhempi. Hän kertoi, että on kodi­ton ja päih­de­riip­pu­vai­nen. 

ARA:n selvi­tyk­sen mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa oli asunn­ot­to­mia 3 686 henkeä. Pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mia oli 1 133 henkeä. Asunn­ot­to­muus keskit­tyy erityi­sesti Etelä-Suomen kaupun­kia­lueille. Suunta on kuiten­kin ollut lupaava. Asunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seksi tehtä­vässä työssä on otettu merkit­tä­viä aske­leita viimei­sen vuosi­kym­me­nen aikana. 

Yksi­kin kodi­ton on yksin­ker­tai­sesti yhä liikaa. 

“Aute­taan ihmi­set elämän syrjään kiinni”

Olin vaikut­tu­nut Sini­nau­ha­sää­tiön toimin­nasta. Varsin­kin asunto ensin -peri­aate on ollut toimiva. Tämä tarkoit­taa, että asunn­o­ton on oikeu­tettu asun­toon, vaikka hänellä olisi päih­deon­gelma ja hän ei olisi niin sano­tusti kuivilla. Toimin­ta­malli perus­tuu ajat­te­luun, että ensin on hoidet­tava perus­tar­peet kuntoon, kuten katto pään päälle, lämmin tila ja pesey­ty­mis­mah­dol­li­suu­det, jotta voima­va­rat riit­täi­si­vät elämän isojen ongel­mien ratkai­sui­hin. 

Tämä kuulos­taa kovin maalais­jär­ki­seltä. Aute­taan ihmi­set elämän syrjään kiinni, jotta suurempi muutos elämässä olisi edes mahdol­lista saavut­taa. Erityi­sesti päihde- ja mielen­ter­vey­son­gel­mien kanssa paini­ville asunto ensin -yksikkö voi olla ainoa tie ulos umpi­ku­jaan ajau­tu­neesta elämästä. Asunto ensin -peri­aate on asunn­ot­to­malle armol­li­nen. On hienoa, että mallia on lähdetty luomaan ja yksik­köjä perus­tettu. 

Vielä on kuiten­kin tehtä­vää. Vaikka Suomi onkin asunn­ot­to­mien määrässä malli­maa, on tämä asia, jossa jokai­nen asunn­o­ton on liikaa. On väärin, että joka yö iso joukko ihmi­siä etsii suojaa yöksi. Ei se ole meidän Suomemme. Meidän on pystyt­tävä parem­paan. 

Sanon tämän nyt suoraan: meidän päät­tä­jien on tehtävä tarvit­ta­vat toimet, jotta asunn­ot­to­muus saadaan pois­te­tuksi Suomesta. Asunn­ot­to­muus on olosuhde ja sosi­aa­li­nen ongelma, jonka pois­ta­mi­nen Suomesta on aidosti mahdol­lista. Asunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seen tähtää­vän työn täytyy olla näky­västi mukana sosi­aali- ja asun­to­po­liit­ti­sissa tavoit­teissa. Kunnian­hi­mon tasoa on syytä nostaa. 

“Me kokoo­muk­sessa olemme yhä sitou­tu­neet asunn­ot­to­muu­den pois­toon”

Seuraa­van halli­tuk­sen tulee aset­taa tavoite pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­sesta tule­van vaali­kau­den aikana. 

On huoleh­dit­tava, että asun­toja raken­ne­taan riit­tä­västi, ja niitä suun­na­taan asunn­ot­to­mille räätä­löi­tyi­hin palve­lui­hin. Koor­di­naa­tion valta­kun­nal­li­sesti on oltava kunnossa, jotta pääte­tyt toimet ovat oikein kohdis­tet­tuja ja tehok­kaita. Myös asunn­ot­to­mia tai muuten haavoit­tu­vassa asemassa olevia on kuul­tava, sekä tieten­kin aiheen asian­tun­ti­joita kunnissa ja kolman­nella sekto­rilla. 

Kokoo­muk­sen mielestä on reilua kohden­taa yhteis­kun­nan tuet erityi­sesti niille, jotka todella tarvit­se­vat sitä. Olemme esit­tä­neet julki­sen asun­to­tar­jon­nan vuokra-asun­to­jen prio­ri­soi­mista asunn­ot­to­mille ongel­man ratko­mi­seksi. Viime vuosi­kym­me­nen alussa kokoo­mus­lai­sen asun­to­mi­nis­te­rin johdolla asunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seksi aloi­tet­tiin määrä­tie­toi­nen työ, kuten asunto ensin -peri­aat­teen mukai­nen toiminta. 

Me kokoo­muk­sessa olemme yhä sitou­tu­neet asunn­ot­to­muu­den pois­toon, ja kiris­tä­mään tavoi­tetta. Voimme tehdä enem­män, ja nopeam­min. Meidän polii­tik­ko­jen tehtävä on edis­tää parem­paa maail­maa. Ja jos jossain, niin täällä asumi­syk­si­kössä sitä raken­ne­taan. Jokai­selle katto pään päälle ja nimi oveen, asunn­o­ton kerral­laan - kunnes kukaan ei jää ilman kotia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.3.2024

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

14.3.2024

Karo­liina Parta­nen: Alipalk­kaus on jo laitonta – nyt siihen on puutut­tava määrä­tie­toi­sesti

Ulko­mailta tule­vien työn­te­ki­jöi­den määrä on lisään­ty­nyt Suomessa. Samalla on huomattu, että alipalk­kaus­ta­pauk­set ovat lisään­ty­neet ja ne kohdis­tu­vat erityi­sesti ulko­mailta tule­viin

Skip to content