Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Koronan toinen aalto on jo kulman takana – hallitus, nyt on aika toimia!

Petteri Orpo: Koro­nan toinen aalto on jo kulman takana – halli­tus, nyt on aika toimia!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo on huolis­saan koro­na­tar­tun­to­jen kasvusta Suomessa ja muualla Euroo­passa.

”Nyt on aika toimia, kun koro­nan toinen aalto on jo kulman takana. Eten­kin pääkau­pun­ki­seu­dulla tartun­ta­käy­rät näyt­tä­vät ylös­päin ja asian­tun­ti­jat sano­vat, että päätök­siä mahdol­li­sista rajoi­tuk­sista pitäisi tehdä kaksi viik­koa etua­jassa. Olem­meko jo myöhässä”, Orpo kysyy.

”Kokoo­mus on tuke­nut testaa, jäljitä, eristä -stra­te­giaa. Halli­tuk­sen ote stra­te­gian toimeen­pa­nosta näyt­tää kuiten­kin kirvon­neen kesän aikana. Testei­hin ei pääse riit­tä­vän nopeasti. Tartun­ta­ket­juja ei saada jälji­tet­tyä. Suosi­tus omaeh­toi­sesta karan­tee­nista on epämää­räi­nen. Ulko­mailta palaa­vien ohjeis­ta­mi­nen ontuu”, Orpo ihmet­te­lee.

Petteri Orpo huomaut­taa, että mitä nopeam­min ennal­taeh­käi­se­vät toimet, kuten testaus­mää­rien merkit­tävä kasvat­ta­mi­nen ja maski­suo­si­tus otetaan käyt­töön, sitä nopeam­min tartun­to­jen kasvu saadaan kuriin. Yhteis­kun­nan ja talou­den pyörät on yritet­tävä pitää pyöri­mässä mahdol­li­sim­man normaa­listi niin pitkään kuin mahdol­lista.

”Vaadimme jo huhti­kuussa, että testaus­ka­pa­si­teetti on nostet­tava maksi­miin. Ei voi olla niin, että ihmi­set joutu­vat odot­ta­maan testiin pääsyä useita päiviä. Esimer­kiksi yksi­ny­rit­täjä ei voi odot­taa testiin pääsyä päiviä, koska hän joutuu peru­maan työnsä ajalta, jolloin odot­taa tietoa testi­tu­lok­sesta. Testei­hin on pääs­tävä viimeis­tään seuraa­vana päivänä. Maski­suo­si­tus julki­sissa kulku­vä­li­neissä ja julki­silla paikoilla asioi­taessa on otet­tava käyt­töön saman tien”, Orpo toteaa.

Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa alueel­li­sesti oikein mitoi­tet­tuja toimia ja enna­koi­vaa vies­tiä siitä, missä tilan­teissa rajoi­tuk­sia aletaan uudel­leen aset­taa. Matkai­li­joi­den täytyy kiin­nit­tää entistä enem­män huomiota turval­li­suu­teen.

”Ohjeet ja suosi­tuk­set pitää päivit­tää enna­koi­vasti niin, että esimer­kiksi työn­te­ki­jöille ja yrityk­sille on selvää, missä tilan­teissa rajoi­tuk­sia otetaan uudes­taan käyt­töön. Lentoa­se­milla ja matkus­ta­ja­sa­ta­missa ihmi­siä täytyy ohjeis­taa ja ohjata pitä­mään tarvit­tava karan­teeni Suomeen paluun jälkeen, jotta matkoilta saadut tartun­nat saadaan kuriin”, Orpo painot­taa.

Kokoo­mus esitti jo huhti­kuussa kahdek­san kohdan keskus­te­lu­na­vauk­sen koro­na­stra­te­giasta, joka sisäl­tää esimer­kiksi testaus­ten kasvat­ta­mi­sen ja maski­suo­si­tuk­sen. https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-keskustelunavaus-koronastrategiasta/

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä