Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Koro­nan toinen aalto on jo kulman takana – halli­tus, nyt on aika toimia!

Petteri Orpo: Koro­nan toinen aalto on jo kulman takana – halli­tus, nyt on aika toimia!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo on huolis­saan koro­na­tar­tun­to­jen kasvusta Suomessa ja muualla Euroo­passa.

”Nyt on aika toimia, kun koro­nan toinen aalto on jo kulman takana. Eten­kin pääkau­pun­ki­seu­dulla tartun­ta­käy­rät näyt­tä­vät ylös­päin ja asian­tun­ti­jat sano­vat, että päätök­siä mahdol­li­sista rajoi­tuk­sista pitäisi tehdä kaksi viik­koa etua­jassa. Olem­meko jo myöhässä”, Orpo kysyy.

”Kokoo­mus on tuke­nut testaa, jäljitä, eristä -stra­te­giaa. Halli­tuk­sen ote stra­te­gian toimeen­pa­nosta näyt­tää kuiten­kin kirvon­neen kesän aikana. Testei­hin ei pääse riit­tä­vän nopeasti. Tartun­ta­ket­juja ei saada jälji­tet­tyä. Suosi­tus omaeh­toi­sesta karan­tee­nista on epämää­räi­nen. Ulko­mailta palaa­vien ohjeis­ta­mi­nen ontuu”, Orpo ihmet­te­lee.

Petteri Orpo huomaut­taa, että mitä nopeam­min ennal­taeh­käi­se­vät toimet, kuten testaus­mää­rien merkit­tävä kasvat­ta­mi­nen ja maski­suo­si­tus otetaan käyt­töön, sitä nopeam­min tartun­to­jen kasvu saadaan kuriin. Yhteis­kun­nan ja talou­den pyörät on yritet­tävä pitää pyöri­mässä mahdol­li­sim­man normaa­listi niin pitkään kuin mahdol­lista.

”Vaadimme jo huhti­kuussa, että testaus­ka­pa­si­teetti on nostet­tava maksi­miin. Ei voi olla niin, että ihmi­set joutu­vat odot­ta­maan testiin pääsyä useita päiviä. Esimer­kiksi yksi­ny­rit­täjä ei voi odot­taa testiin pääsyä päiviä, koska hän joutuu peru­maan työnsä ajalta, jolloin odot­taa tietoa testi­tu­lok­sesta. Testei­hin on pääs­tävä viimeis­tään seuraa­vana päivänä. Maski­suo­si­tus julki­sissa kulku­vä­li­neissä ja julki­silla paikoilla asioi­taessa on otet­tava käyt­töön saman tien”, Orpo toteaa.

Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa alueel­li­sesti oikein mitoi­tet­tuja toimia ja enna­koi­vaa vies­tiä siitä, missä tilan­teissa rajoi­tuk­sia aletaan uudel­leen aset­taa. Matkai­li­joi­den täytyy kiin­nit­tää entistä enem­män huomiota turval­li­suu­teen.

”Ohjeet ja suosi­tuk­set pitää päivit­tää enna­koi­vasti niin, että esimer­kiksi työn­te­ki­jöille ja yrityk­sille on selvää, missä tilan­teissa rajoi­tuk­sia otetaan uudes­taan käyt­töön. Lentoa­se­milla ja matkus­ta­ja­sa­ta­missa ihmi­siä täytyy ohjeis­taa ja ohjata pitä­mään tarvit­tava karan­teeni Suomeen paluun jälkeen, jotta matkoilta saadut tartun­nat saadaan kuriin”, Orpo painot­taa.

Kokoo­mus esitti jo huhti­kuussa kahdek­san kohdan keskus­te­lu­na­vauk­sen koro­na­stra­te­giasta, joka sisäl­tää esimer­kiksi testaus­ten kasvat­ta­mi­sen ja maski­suo­si­tuk­sen. https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-keskustelunavaus-koronastrategiasta/

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content