Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Halli­tus on hylän­nyt yrit­tä­jät

Petteri Orpo: Halli­tus on hylän­nyt yrit­tä­jät

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii toimia, joilla jatkossa krii­sin iskiessä yrit­tä­jien elin­keino turva­taan. Puhees­saan kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tolle lauan­taina Orpo sanoi vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen unoh­ta­neet yrit­tä­jät koro­nan hoidossa.

“Olen rauhal­li­nen ja maltil­li­nen varsi­nais­suo­ma­lai­nen porvari. Uskon poli­tii­kassa yhteis­työ­hön, mutta nyt olen todella vihai­nen. Vasem­mis­to­hal­li­tus on Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sen halli­tus vuosi­kym­me­niin. Muiden muassa ravin­to­loi­den ja kunto­sa­lien ovet laitet­tiin säppiin täysin mieli­val­tai­sesti. Kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala on histo­rial­li­sessa ahdin­gossa. Kukaan halli­tuk­sesta ei ole uskal­tau­tu­nut kerto­maan, miksi yrit­tä­jiä polje­taan”, Orpo sanoo.

Orpo kertoo saaneensa läjä­päin vies­tejä eri alojen yrit­tä­jiltä, jotka kerto­vat ahdin­gos­taan. Orpon mukaan henki on se, että ei korona heiltä elin­kei­noa vie, vaan halli­tus.

“Yrit­tä­jät ovat halun­neet tehdä osansa pande­mian taltut­ta­mi­sessa, mutta halli­tus ei ole heihin luot­ta­nut. Yrit­tä­jän on ollut mahdo­ton enna­koida toimin­taansa, kun rajoi­tuk­set ovat muut­tu­neet jatku­vasti tai ne eivät ole käyneet järkeen. Moni yrit­täjä tuntee jääneensä ihan yksin”, Orpo kuvaa.

Orpo vaatii, että mahdol­li­sista rajoi­tuk­sista tiedot­taessa halli­tuk­sen on samassa yhtey­dessä kerrot­tava, millaista tukea yrit­täjä saa. Hän myös esit­tää, että edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan on perat­tava läpi, miten eri yritys­muo­toja on kohdeltu pande­mian aikana. Orpon mukaan on selvää, että yrit­tä­jät ansait­se­vat parem­paa enna­koi­ta­vuutta sekä tasa-arvoi­sem­paa kohte­lua eri yritys­muo­to­jen välillä. Lisäksi Orpo vaatii selkeitä kompen­saa­tioita yrit­tä­jille, kun elin­kei­no­va­pautta raja­taan.

“Sanon vielä selkeästi: jos valtio estää yrit­tä­mi­sen, yrit­tä­jän pitää saada siitä aina korvaus. Valtion kassan on se kestet­tävä, sillä kaatu­neita yrityk­siä ja konkurs­si­aal­toa se ei kestä”, Orpo muis­tut­taa.

Orpon puhe kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tolle on koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vissa: Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos – kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content