Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Halli­tus on hylän­nyt yrit­tä­jät

Petteri Orpo: Halli­tus on hylän­nyt yrit­tä­jät

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii toimia, joilla jatkossa krii­sin iskiessä yrit­tä­jien elin­keino turva­taan. Puhees­saan kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tolle lauan­taina Orpo sanoi vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen unoh­ta­neet yrit­tä­jät koro­nan hoidossa.

“Olen rauhal­li­nen ja maltil­li­nen varsi­nais­suo­ma­lai­nen porvari. Uskon poli­tii­kassa yhteis­työ­hön, mutta nyt olen todella vihai­nen. Vasem­mis­to­hal­li­tus on Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sen halli­tus vuosi­kym­me­niin. Muiden muassa ravin­to­loi­den ja kunto­sa­lien ovet laitet­tiin säppiin täysin mieli­val­tai­sesti. Kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala on histo­rial­li­sessa ahdin­gossa. Kukaan halli­tuk­sesta ei ole uskal­tau­tu­nut kerto­maan, miksi yrit­tä­jiä polje­taan”, Orpo sanoo.

Orpo kertoo saaneensa läjä­päin vies­tejä eri alojen yrit­tä­jiltä, jotka kerto­vat ahdin­gos­taan. Orpon mukaan henki on se, että ei korona heiltä elin­kei­noa vie, vaan halli­tus.

“Yrit­tä­jät ovat halun­neet tehdä osansa pande­mian taltut­ta­mi­sessa, mutta halli­tus ei ole heihin luot­ta­nut. Yrit­tä­jän on ollut mahdo­ton enna­koida toimin­taansa, kun rajoi­tuk­set ovat muut­tu­neet jatku­vasti tai ne eivät ole käyneet järkeen. Moni yrit­täjä tuntee jääneensä ihan yksin”, Orpo kuvaa.

Orpo vaatii, että mahdol­li­sista rajoi­tuk­sista tiedot­taessa halli­tuk­sen on samassa yhtey­dessä kerrot­tava, millaista tukea yrit­täjä saa. Hän myös esit­tää, että edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan on perat­tava läpi, miten eri yritys­muo­toja on kohdeltu pande­mian aikana. Orpon mukaan on selvää, että yrit­tä­jät ansait­se­vat parem­paa enna­koi­ta­vuutta sekä tasa-arvoi­sem­paa kohte­lua eri yritys­muo­to­jen välillä. Lisäksi Orpo vaatii selkeitä kompen­saa­tioita yrit­tä­jille, kun elin­kei­no­va­pautta raja­taan.

“Sanon vielä selkeästi: jos valtio estää yrit­tä­mi­sen, yrit­tä­jän pitää saada siitä aina korvaus. Valtion kassan on se kestet­tävä, sillä kaatu­neita yrityk­siä ja konkurs­si­aal­toa se ei kestä”, Orpo muis­tut­taa.

Orpon puhe kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tolle on koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vissa: Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos – kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content