Petteri Orpo: 18 000 kodin ulko­puo­lelle sijoi­tet­tua lasta on liikaa

Julkaistu: 26.01.2019

Tule­van halli­tuk­sen on otet­tava nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy kärki­ta­voit­teeksi. Näin esit­tää Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo. Hän lisäisi perheille varhaista tukea ja siir­täisi lasten­suo­je­lun pain­opis­tettä ennalta ehkäi­se­vään työhön.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin mukaan nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on vakava ongelma, joka näkyy muun muassa korkeina huos­taan­ot­to­jen määrinä. Orpo esitti ajatuk­sen Educa-messuilla järjes­tet­tä­vässä OAJ:n puolue­joh­ta­ja­pa­nee­lissa.

– 18 000 kodin ulko­puo­lelle sijoi­tet­tua lasta on liikaa. Teini-ikäis­ten huos­taan­ot­to­jen kasvava määrä kertoo siitä, että ongel­mia ei nyt ehkäistä riit­tä­vän ajoissa, Petteri Orpo sanoo.

Pain­opis­tettä työssä syrjäy­ty­mistä vastaan on siir­ret­tävä varhai­sem­maksi, Orpo vaatii. Perheelle pieni­kin apu riit­tä­vän aikai­sessa vaiheessa voi estää sellai­sia ongel­mia, joiden hoita­mi­nen myöhem­min on vaikeaa ja kallista.

– Lapsen syrjäy­ty­mis­riski voitai­siin havaita esimer­kiksi päivä­ko­dissa, ja siksi varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mista pitää edis­tää, Orpo sanoo.

Orpon mukaan tarvi­taan lisää tiedon jaka­mista eri toimi­joi­den välillä, jotta apu löytää sitä tarvit­se­vat. Päivä­ko­dit, neuvo­lat, koulut, sosi­aa­li­toimi ja lasten­suo­jelu tarvit­se­vat yhteis­työtä lasten ja perhei­den parhaaksi.

– Nyky­ään moni kyse­lee, mihin yhteis­kun­nan rahat oikein mene­vät, kun eniten apua tarvit­se­vat eivät pääse palve­lu­jen piiriin. Syntyy tunne, että kenel­lä­kään ei ole koko­nais­kä­si­tystä perheen tilan­teesta, ja neuvot­to­muus vain kasvaa. Ihmi­sen tarpei­den on oltava keski­piste, ja palve­lu­jen on oltava saata­villa silloin kun niitä tarvi­taan, Orpo sanoo.

Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy on mitat­ta­vissa oleva tavoite, ja tule­van halli­tuk­sen on kään­net­tävä indi­kaat­to­rit myön­tei­seen suun­taan.

Kokoo­mus ehdot­taa ohjel­mas­saan ”Maail­man paras maa lapsille ja perheille” useita toimia nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi:

  •  Lasten ja perhei­den palve­lut raken­ne­taan lasten ja perhei­den palve­lu­tar­pei­den ja elämän­ti­lan­tei­den ympä­rille, ei enää orga­ni­saa­tio- ja hallin­no­na­la­läh­töi­sesti.
  • Panos­te­taan lapsi­per­hei­den koti­pal­ve­luun. Koti­pal­velu on tärkeää mata­lan kynnyk­sen ennal­taeh­käi­se­vää työtä, jolla voidaan auttaa uupu­musta perheissä.
  • Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta, sillä se on tehok­kainta syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­syä.
  • Tarjo­taan jokai­selle lapselle ja nuorelle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.
  • Perhe on lapselle paras mahdol­li­nen kasvu­paikka. Perhe­si­joi­tuk­sen on oltava vahva prio­ri­teetti lasten­suo­je­lussa, perhe­hoi­ta­jien sosi­aa­li­tur­vaa on kehi­tet­tävä ja adop­tio on kirjat­tava lasten­suo­je­lu­la­kiin osaksi lasten­suo­je­lun palet­tia.
  • Lasten­suo­je­lun piirissä olevien lasten ja nuor­ten koulun­käyn­nin varmis­ta­mi­seen on kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota. Varmis­te­taan että lasten­suo­je­lun piirissä olevilla lapsilla on riit­tä­vät mahdol­li­suu­det perus­kou­lun loppuun­saat­ta­mi­seen ja toisen asteen koulu­tuk­sen suorit­ta­mi­seen. Nuoren on voitava jäädä asumaan sijais­huol­to­paik­kaan toisen asteen koulu­tuk­sen loppuun saat­ta­mi­seen asti.

Lisä­tie­toja:

- ”Suomesta maail­man paras maa lapsille ja perheille” https://www.kokoomus.fi/suomesta-maailman-paras-maa-lapsille-ja-perheille/

- erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246