Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: 18 000 kodin ulko­puo­lelle sijoi­tet­tua lasta on liikaa

Petteri Orpo: 18 000 kodin ulko­puo­lelle sijoi­tet­tua lasta on liikaa

Julkaistu:

Tule­van halli­tuk­sen on otet­tava nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy kärki­ta­voit­teeksi. Näin esit­tää Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo. Hän lisäisi perheille varhaista tukea ja siir­täisi lasten­suo­je­lun pain­opis­tettä ennalta ehkäi­se­vään työhön.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin mukaan nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on vakava ongelma, joka näkyy muun muassa korkeina huos­taan­ot­to­jen määrinä. Orpo esitti ajatuk­sen Educa-messuilla järjes­tet­tä­vässä OAJ:n puolue­joh­ta­ja­pa­nee­lissa.

– 18 000 kodin ulko­puo­lelle sijoi­tet­tua lasta on liikaa. Teini-ikäis­ten huos­taan­ot­to­jen kasvava määrä kertoo siitä, että ongel­mia ei nyt ehkäistä riit­tä­vän ajoissa, Petteri Orpo sanoo.

Pain­opis­tettä työssä syrjäy­ty­mistä vastaan on siir­ret­tävä varhai­sem­maksi, Orpo vaatii. Perheelle pieni­kin apu riit­tä­vän aikai­sessa vaiheessa voi estää sellai­sia ongel­mia, joiden hoita­mi­nen myöhem­min on vaikeaa ja kallista.

– Lapsen syrjäy­ty­mis­riski voitai­siin havaita esimer­kiksi päivä­ko­dissa, ja siksi varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mista pitää edis­tää, Orpo sanoo.

Orpon mukaan tarvi­taan lisää tiedon jaka­mista eri toimi­joi­den välillä, jotta apu löytää sitä tarvit­se­vat. Päivä­ko­dit, neuvo­lat, koulut, sosi­aa­li­toimi ja lasten­suo­jelu tarvit­se­vat yhteis­työtä lasten ja perhei­den parhaaksi.

– Nyky­ään moni kyse­lee, mihin yhteis­kun­nan rahat oikein mene­vät, kun eniten apua tarvit­se­vat eivät pääse palve­lu­jen piiriin. Syntyy tunne, että kenel­lä­kään ei ole koko­nais­kä­si­tystä perheen tilan­teesta, ja neuvot­to­muus vain kasvaa. Ihmi­sen tarpei­den on oltava keski­piste, ja palve­lu­jen on oltava saata­villa silloin kun niitä tarvi­taan, Orpo sanoo.

Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy on mitat­ta­vissa oleva tavoite, ja tule­van halli­tuk­sen on kään­net­tävä indi­kaat­to­rit myön­tei­seen suun­taan.

Kokoo­mus ehdot­taa ohjel­mas­saan ”Maail­man paras maa lapsille ja perheille” useita toimia nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi:

  •  Lasten ja perhei­den palve­lut raken­ne­taan lasten ja perhei­den palve­lu­tar­pei­den ja elämän­ti­lan­tei­den ympä­rille, ei enää orga­ni­saa­tio- ja hallin­no­na­la­läh­töi­sesti.
  • Panos­te­taan lapsi­per­hei­den koti­pal­ve­luun. Koti­pal­velu on tärkeää mata­lan kynnyk­sen ennal­taeh­käi­se­vää työtä, jolla voidaan auttaa uupu­musta perheissä.
  • Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta, sillä se on tehok­kainta syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­syä.
  • Tarjo­taan jokai­selle lapselle ja nuorelle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.
  • Perhe on lapselle paras mahdol­li­nen kasvu­paikka. Perhe­si­joi­tuk­sen on oltava vahva prio­ri­teetti lasten­suo­je­lussa, perhe­hoi­ta­jien sosi­aa­li­tur­vaa on kehi­tet­tävä ja adop­tio on kirjat­tava lasten­suo­je­lu­la­kiin osaksi lasten­suo­je­lun palet­tia.
  • Lasten­suo­je­lun piirissä olevien lasten ja nuor­ten koulun­käyn­nin varmis­ta­mi­seen on kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota. Varmis­te­taan että lasten­suo­je­lun piirissä olevilla lapsilla on riit­tä­vät mahdol­li­suu­det perus­kou­lun loppuun­saat­ta­mi­seen ja toisen asteen koulu­tuk­sen suorit­ta­mi­seen. Nuoren on voitava jäädä asumaan sijais­huol­to­paik­kaan toisen asteen koulu­tuk­sen loppuun saat­ta­mi­seen asti.

Lisä­tie­toja:

- ”Suomesta maail­man paras maa lapsille ja perheille” https://www.kokoomus.fi/suomesta-maailman-paras-maa-lapsille-ja-perheille/

- erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content