Paula Risikko: Toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyisten työllis­ty­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyisten työllis­ty­mi­seksi

Paula Risikko: Toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyisten työllis­ty­mi­seksi

Julkaistu: 17.03.2013 Julkaisut

Osatyö­ky­kyi­syy­dellä tarkoi­tetaan toimin­ta­kyvyn vajausta, joka haittaa työn tekemistä. Selvi­tysmies Mika Vuorela on määri­tellyt osatyö­ky­kyisen ?henki­löksi, jolla on käytössä osa työky­vystään ja myös halu tämän kyvyn käyttä­miseen?.

Suomessa oli vuonna 2011 lähes 260 500 työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä olevaa henkilöä. Heistä osatyö­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä oli noin kymmenen prosenttia. Työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle jää joka vuosi noin 25 000 henkilöä. Osatyö­ky­kyisten määrä on kasvussa.

Työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka haluai­sivat tehdä työtä joka vastaisi heidän jäljellä olevaa työky­kyään.

Ikään­tyvän yhteis­kunnan haasteisiin ei voida vastata toimin­ta­ta­voilla, joissa pienikin työkyvyn alenema johtaa kokonaan pois työmark­ki­noilta.

Tarkoi­tuksena onkin käynnistää toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyisten työllis­ty­misen ja työssä jatka­misen edistä­mi­seksi. Toimen­pi­deoh­jelma sisältää tukipal­veluja osatyö­ky­kyi­sille sekä lainsää­dän­tö­muu­toksia, joilla poistetaan työllis­ty­misen esteitä. Jo nyt on olemassa monia keinoja, joilla työky­vyssä havaitut puutteet voidaan korjata tai kompen­soida.

Työpai­kalla voidaan tehdä paljon asian hyväksi. Työsken­te­ly­oloja voidaan muuttaa, työteh­täviä muokata ja työaikaa säädellä. Työter­veys­huolto, kuntoutus ja koulutus tarjoavat keinoja työkyvyn ja osaamisen edistä­mi­seksi.

Työ- ja elinkei­no­hal­linto sekä sosiaa­li­va­kuutus voivat osallistua koulu­tuk­sesta, kuntou­tuk­sesta ja työjär­jes­te­lyistä aiheu­tuviin kustan­nuksiin.

Keino­va­li­koiman laajuus ja kirjavuus onkin yksi järjes­telmän ongel­mista.

Tällä hetkellä nämä kokonai­suuden osat toimivat toisistaan erillisinä. Ei ole välttä­mättä olemassa asian­tun­tevaa tahoa, joka loisi räätä­löidyn, oikea-aikaisen ja saumat­toman palve­lu­ketjun osatyö­ky­kyi­selle. Lisäksi tukitoimien käynnis­ty­minen usein pitkittyy. Osatyö­ky­kyiset työelämään -toimen­pi­deoh­jelma vastaisi näihin ongelmiin.

Uuden toimin­ta­mallin mukaan työnantaja tai TE-toimisto nimeäisi osatyö­ky­kyi­selle henki­lö­koh­taisen työky­ky­koor­di­naat­torin, joka toimisi ?kopin ottajana? osatyö­ky­kyisen tilan­teesta.
Työky­ky­koor­di­naattori räätä­löisi eri keinoista, palve­luista, koulu­tuk­sesta ja etuuk­sista henki­lö­koh­taisen ja toimivan kokonai­suuden yhdessä osatyö­ky­kyisen kanssa.

Työky­ky­koor­di­naat­torina voisi toimia esimer­kiksi työter­veys­huollon asian­tuntija tai TE-.toimiston edustaja. Avukseen hän tarvitsee vahvaa asian­tun­ti­ja­ver­kostoa sekä ajanta­saista tieto­pankkia osatyö­ky­kyi­syyttä koske­vista palve­luista, etuuk­sista, keinojen vaikut­ta­vuu­desta ja tutki­muk­sesta. Tätä varten on tarkoitus luoda sähköinen palve­lu­por­taali.

Lainsää­dännön muutok­siakin tarvitaan. Yksi sellainen on ammatil­lisen kuntou­tuksen kriteerien lieven­tä­minen. Tämä muutos auttaisi erityi­sesti nuoria, joiden on vaikea päästä koulu­tukseen tai työelämään.

Uuden toimin­ta­mallin käyttöönotto ja vaikut­tavuus edellyt­tävät toki lisäre­sursseja, mutta uskon, että satsaukset kannat­tavat. Ennen kaikkea tarvitaan käytän­töjen ja asenteiden muutosta. Tarvitaan suvait­se­vai­suutta ja osatyö­ky­kyisen omaa motivaa­tiota.

Pohja­lainen, 17.3.2013


Kokoomus.fi