Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Paula Risikko: Toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mi­seksi

Paula Risikko: Toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mi­seksi

Julkaistu:

Osatyö­ky­kyi­syy­dellä tarkoi­te­taan toimin­ta­ky­vyn vajausta, joka hait­taa työn teke­mistä. Selvi­tys­mies Mika Vuorela on määri­tel­lyt osatyö­ky­kyi­sen ?henki­löksi, jolla on käytössä osa työky­vys­tään ja myös halu tämän kyvyn käyt­tä­mi­seen?.

Suomessa oli vuonna 2011 lähes 260 500 työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä olevaa henki­löä. Heistä osatyö­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä oli noin kymme­nen prosent­tia. Työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle jää joka vuosi noin 25 000 henki­löä. Osatyö­ky­kyis­ten määrä on kasvussa.

Työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä on kymme­niä tuhan­sia ihmi­siä, jotka haluai­si­vat tehdä työtä joka vastaisi heidän jäljellä olevaa työky­ky­ään.

Ikään­ty­vän yhteis­kun­nan haas­tei­siin ei voida vastata toimin­ta­ta­voilla, joissa pieni­kin työky­vyn alenema johtaa koko­naan pois työmark­ki­noilta.

Tarkoi­tuk­sena onkin käyn­nis­tää toimen­pi­deoh­jelma osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mi­sen ja työssä jatka­mi­sen edis­tä­mi­seksi. Toimen­pi­deoh­jelma sisäl­tää tuki­pal­ve­luja osatyö­ky­kyi­sille sekä lain­sää­dän­tö­muu­tok­sia, joilla pois­te­taan työl­lis­ty­mi­sen esteitä. Jo nyt on olemassa monia keinoja, joilla työky­vyssä havai­tut puut­teet voidaan korjata tai kompen­soida.

Työpai­kalla voidaan tehdä paljon asian hyväksi. Työs­ken­te­ly­oloja voidaan muut­taa, työteh­tä­viä muokata ja työai­kaa säädellä. Työter­veys­huolto, kuntou­tus ja koulu­tus tarjoa­vat keinoja työky­vyn ja osaa­mi­sen edis­tä­mi­seksi.

Työ- ja elin­kei­no­hal­linto sekä sosi­aa­li­va­kuu­tus voivat osal­lis­tua koulu­tuk­sesta, kuntou­tuk­sesta ja työjär­jes­te­lyistä aiheu­tu­viin kustan­nuk­siin.

Keino­va­li­koi­man laajuus ja kirja­vuus onkin yksi järjes­tel­män ongel­mista.

Tällä hetkellä nämä koko­nai­suu­den osat toimi­vat toisis­taan eril­li­sinä. Ei ole vält­tä­mättä olemassa asian­tun­te­vaa tahoa, joka loisi räätä­löi­dyn, oikea-aikai­sen ja saumat­to­man palve­lu­ket­jun osatyö­ky­kyi­selle. Lisäksi tuki­toi­mien käyn­nis­ty­mi­nen usein pitkit­tyy. Osatyö­ky­kyi­set työelä­mään -toimen­pi­deoh­jelma vastaisi näihin ongel­miin.

Uuden toimin­ta­mal­lin mukaan työnan­taja tai TE-toimisto nimeäisi osatyö­ky­kyi­selle henki­lö­koh­tai­sen työky­ky­koor­di­naat­to­rin, joka toimisi ?kopin otta­jana? osatyö­ky­kyi­sen tilan­teesta.
Työky­ky­koor­di­naat­tori räätä­löisi eri keinoista, palve­luista, koulu­tuk­sesta ja etuuk­sista henki­lö­koh­tai­sen ja toimi­van koko­nai­suu­den yhdessä osatyö­ky­kyi­sen kanssa.

Työky­ky­koor­di­naat­to­rina voisi toimia esimer­kiksi työter­veys­huol­lon asian­tun­tija tai TE-.toimiston edus­taja. Avuk­seen hän tarvit­see vahvaa asian­tun­ti­ja­ver­kos­toa sekä ajan­ta­saista tieto­pank­kia osatyö­ky­kyi­syyttä koske­vista palve­luista, etuuk­sista, keino­jen vaikut­ta­vuu­desta ja tutki­muk­sesta. Tätä varten on tarkoi­tus luoda sähköi­nen palve­lu­por­taali.

Lain­sää­dän­nön muutok­sia­kin tarvi­taan. Yksi sellai­nen on amma­til­li­sen kuntou­tuk­sen kritee­rien lieven­tä­mi­nen. Tämä muutos auttaisi erityi­sesti nuoria, joiden on vaikea päästä koulu­tuk­seen tai työelä­mään.

Uuden toimin­ta­mal­lin käyt­töön­otto ja vaikut­ta­vuus edel­lyt­tä­vät toki lisä­re­surs­seja, mutta uskon, että satsauk­set kannat­ta­vat. Ennen kaik­kea tarvi­taan käytän­tö­jen ja asen­tei­den muutosta. Tarvi­taan suvait­se­vai­suutta ja osatyö­ky­kyi­sen omaa moti­vaa­tiota.

Pohja­lai­nen, 17.3.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content