Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

Julkaistu:

Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

8.6.2018, Turku
Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
Vale­uu­tis­ten haas­teet demo­kra­tiassa?
Minne matkaa Euroo­pan unioni 2020-luvulla?
Presi­dentti audi­to­rio, Mauno kokous­kes­kus, Tykis­tö­katu 6, Turku

Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
Vale­uu­tis­ten haas­teet demo­kra­tiassa?
Minne matkaa Euroo­pan unioni 2020-luvulla?

Järjes­täjä: Kansal­li­sen Sivis­tys­lii­ton oppi­las­kunta, Kansal­li­nen Koke­mus ry
facebook.com/KansallinenKokemus

 

Ohjelma 8.6.2018

09.00-09.45 ILMOITTAUTUMINEN
09.45-10.00 Terve­tu­loa Vaikut­ta­ja­kou­luun 2018

10.00-11.30 AAMUPÄIVÄN OSIO
Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
Mari-Leena Talvi­tie, kansan­edus­taja
Lauri Tierala, yhteis­kun­ta­vas­taava, Finnair
Petri Lahes­maa, Direc­tor EU Affairs

Nuorena poli­tii­kassa
Saara-Sofia Siren, kansan­edus­taja
Lauri Katte­lus, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj.
Janika Taka­talo, Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta pj.

LOUNAS klo 11.30-12.30

12.30-13.30 ILTAPÄIVÄN OSIO
Mitä minun tulee tietää sote-uudis­tuk­sesta?
Pentti Huovi­nen, profes­sori

Maakun­nat tule­vat: mikä muut­tuu
Janne Virta­nen, edun­val­von­ta­joh­taja, V-S liitto

Disin­for­maa­tio hybri­di­vai­kut­ta­mi­sen osana
Jukka Savo­lai­nen, Euroo­pan hybri­diuh­kien torjun­nan keskus

Toteu­tuuko tasa-arvo poli­tii­kassa: onko suku­puo­lella väliä?
Sofia Vikman, kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton pj.

Miten Kokoo­muk­sen orga­ni­saa­tio toimii?
Veli-Pekka Manni­nen, koulu­tus­pääl­likkö, Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto

WORKSHOP: Vaikut­ta­mi­nen - Verkos­tot - Vaih­toeh­tois­to­tuu­det

ILTAPÄIVÄKAHVIT klo 15.45-16.15

Euroo­pan Unioni 2020-luvulla
Aura Salla, EU komis­sion puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­taja

16.45-17.00 VAIKUTTAJAKOULU 2018, yhteen­veto

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Vaikut­ta­ja­kou­luun
Osal­lis­tu­mis­maksu on 49 € /​ hlö.
Osal­lis­tu­mis­maksu sisäl­tää Vaikut­ta­ja­kou­lun ohjel­man (oikeu­det ohjel­ma­muu­tok­siin pidä­te­tään), aamu­kah­vin, buffet-lounaan ja ilta­päi­vä­kah­vit.
HUOM! Ilmoit­taudu viimeis­tään pe 1.6.2018!

Kokous­paikka: Presi­dentti audi­to­rio, Mauno kokous­kes­kus, Tykis­tö­katu 6 (BioCity), Turku

Lähetä nimesi ja yhteys­tie­tosi sähkö­pos­tilla vaikuttajakoulu2018@gmail.com
Kun ilmoit­tau­tu­mi­sesi on vahvis­tettu saat lisä­tie­toa ja maksu­ta­paoh­jeet.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content