Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

Julkaistu:

Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

8.6.2018, Turku
Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
Vale­uu­tis­ten haas­teet demo­kra­tiassa?
Minne matkaa Euroo­pan unioni 2020-luvulla?
Presi­dentti audi­to­rio, Mauno kokous­kes­kus, Tykis­tö­katu 6, Turku

Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
Vale­uu­tis­ten haas­teet demo­kra­tiassa?
Minne matkaa Euroo­pan unioni 2020-luvulla?

Järjes­täjä: Kansal­li­sen Sivis­tys­lii­ton oppi­las­kunta, Kansal­li­nen Koke­mus ry
facebook.com/KansallinenKokemus

 

Ohjelma 8.6.2018

09.00-09.45 ILMOITTAUTUMINEN
09.45-10.00 Terve­tu­loa Vaikut­ta­ja­kou­luun 2018

10.00-11.30 AAMUPÄIVÄN OSIO
Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
Mari-Leena Talvi­tie, kansan­edus­taja
Lauri Tierala, yhteis­kun­ta­vas­taava, Finnair
Petri Lahes­maa, Direc­tor EU Affairs

Nuorena poli­tii­kassa
Saara-Sofia Siren, kansan­edus­taja
Lauri Katte­lus, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj.
Janika Taka­talo, Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta pj.

LOUNAS klo 11.30-12.30

12.30-13.30 ILTAPÄIVÄN OSIO
Mitä minun tulee tietää sote-uudis­tuk­sesta?
Pentti Huovi­nen, profes­sori

Maakun­nat tule­vat: mikä muut­tuu
Janne Virta­nen, edun­val­von­ta­joh­taja, V-S liitto

Disin­for­maa­tio hybri­di­vai­kut­ta­mi­sen osana
Jukka Savo­lai­nen, Euroo­pan hybri­diuh­kien torjun­nan keskus

Toteu­tuuko tasa-arvo poli­tii­kassa: onko suku­puo­lella väliä?
Sofia Vikman, kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton pj.

Miten Kokoo­muk­sen orga­ni­saa­tio toimii?
Veli-Pekka Manni­nen, koulu­tus­pääl­likkö, Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto

WORKSHOP: Vaikut­ta­mi­nen - Verkos­tot - Vaih­toeh­tois­to­tuu­det

ILTAPÄIVÄKAHVIT klo 15.45-16.15

Euroo­pan Unioni 2020-luvulla
Aura Salla, EU komis­sion puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­taja

16.45-17.00 VAIKUTTAJAKOULU 2018, yhteen­veto

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Vaikut­ta­ja­kou­luun
Osal­lis­tu­mis­maksu on 49 € /​ hlö.
Osal­lis­tu­mis­maksu sisäl­tää Vaikut­ta­ja­kou­lun ohjel­man (oikeu­det ohjel­ma­muu­tok­siin pidä­te­tään), aamu­kah­vin, buffet-lounaan ja ilta­päi­vä­kah­vit.
HUOM! Ilmoit­taudu viimeis­tään pe 1.6.2018!

Kokous­paikka: Presi­dentti audi­to­rio, Mauno kokous­kes­kus, Tykis­tö­katu 6 (BioCity), Turku

Lähetä nimesi ja yhteys­tie­tosi sähkö­pos­tilla vaikuttajakoulu2018@gmail.com
Kun ilmoit­tau­tu­mi­sesi on vahvis­tettu saat lisä­tie­toa ja maksu­ta­paoh­jeet.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content