• FI
 • SV
 • MENU
  Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun
  Twiittaa

  Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

  Julkaistu: 15.05.2018 Järjestö Julkaisut

  Osal­listu Vaikut­ta­ja­kou­luun

  8.6.2018, Turku
  Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
  Vale­uu­tis­ten haas­teet demo­kra­tiassa?
  Minne matkaa Euroo­pan unioni 2020-luvulla?
  Presi­dentti audi­to­rio, Mauno kokous­kes­kus, Tykis­tö­katu 6, Turku

  Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
  Vale­uu­tis­ten haas­teet demo­kra­tiassa?
  Minne matkaa Euroo­pan unioni 2020-luvulla?

  Järjes­täjä: Kansal­li­sen Sivis­tys­lii­ton oppi­las­kunta, Kansal­li­nen Koke­mus ry
  facebook.com/KansallinenKokemus

   

  Ohjelma 8.6.2018

  09.00-09.45 ILMOITTAUTUMINEN
  09.45-10.00 Terve­tu­loa Vaikut­ta­ja­kou­luun 2018

  10.00-11.30 AAMUPÄIVÄN OSIO
  Miten vaiku­tan poli­tii­kassa?
  Mari-Leena Talvi­tie, kansan­edus­taja
  Lauri Tierala, yhteis­kun­ta­vas­taava, Finnair
  Petri Lahes­maa, Direc­tor EU Affairs

  Nuorena poli­tii­kassa
  Saara-Sofia Siren, kansan­edus­taja
  Lauri Katte­lus, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj.
  Janika Taka­talo, Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta pj.

  LOUNAS klo 11.30-12.30

  12.30-13.30 ILTAPÄIVÄN OSIO
  Mitä minun tulee tietää sote-uudis­tuk­sesta?
  Pentti Huovi­nen, profes­sori

  Maakun­nat tule­vat: mikä muut­tuu
  Janne Virta­nen, edun­val­von­ta­joh­taja, V-S liitto

  Disin­for­maa­tio hybri­di­vai­kut­ta­mi­sen osana
  Jukka Savo­lai­nen, Euroo­pan hybri­diuh­kien torjun­nan keskus

  Toteu­tuuko tasa-arvo poli­tii­kassa: onko suku­puo­lella väliä?
  Sofia Vikman, kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton pj.

  Miten Kokoo­muk­sen orga­ni­saa­tio toimii?
  Veli-Pekka Manni­nen, koulu­tus­pääl­likkö, Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto

  WORKSHOP: Vaikut­ta­mi­nen - Verkos­tot - Vaih­toeh­tois­to­tuu­det

  ILTAPÄIVÄKAHVIT klo 15.45-16.15

  Euroo­pan Unioni 2020-luvulla
  Aura Salla, EU komis­sion puheen­joh­ta­jan erityi­sa­vus­taja

  16.45-17.00 VAIKUTTAJAKOULU 2018, yhteen­veto

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen Vaikut­ta­ja­kou­luun
  Osal­lis­tu­mis­maksu on 49 € /​ hlö.
  Osal­lis­tu­mis­maksu sisäl­tää Vaikut­ta­ja­kou­lun ohjel­man (oikeu­det ohjel­ma­muu­tok­siin pidä­te­tään), aamu­kah­vin, buffet-lounaan ja ilta­päi­vä­kah­vit.
  HUOM! Ilmoit­taudu viimeis­tään pe 1.6.2018!

  Kokous­paikka: Presi­dentti audi­to­rio, Mauno kokous­kes­kus, Tykis­tö­katu 6 (BioCity), Turku

  Lähetä nimesi ja yhteys­tie­tosi sähkö­pos­tilla vaikuttajakoulu2018@gmail.com
  Kun ilmoit­tau­tu­mi­sesi on vahvis­tettu saat lisä­tie­toa ja maksu­ta­paoh­jeet.