Orpo: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valmis alen­ta­maan palk­kio­taan

Julkaistu: 03.01.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis seuraa­maan tasa­val­lan presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä ja laske­maan kansan­edus­ta­jien työs­tään saamaa palk­kiota.

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä yhtyy näke­myk­seen siitä, että kansan­edus­ta­jien on osal­lis­tut­tava talkoi­siin omalta osal­taan. Edus­kun­nan on näytet­tävä esimerk­kiä, sillä kansan­ta­lou­den tila vaatii kipeitä ratkai­suja suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Tässä tilan­teessa päätök­sen­te­ki­jöi­den on oltava omalta pieneltä osal­taan mukana tasa­pai­not­ta­massa valtion taloutta. Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat ovat ilmais­seet laajasti tukensa tälle ajatuk­selle, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kertoo.

Vaikeista ajoista uuden­vuo­den­pu­hees­saan varoit­ta­nut tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö kehotti jokaista miet­ti­mään mistä voisi luopua. Hän näytti esimerk­kiä esit­tä­mällä oman palk­kionsa merkit­tä­vää leik­kaa­mista. Edus­kun­nan puhe­mies Eero Heinä­luoma käsit­teli asiaa blogis­saan ja piti toden­nä­köi­senä, että edus­kunta seuraa presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä. Minis­te­rei­den palk­koja lasket­tiin aikai­sem­min viisi prosent­tia halli­tus­oh­jel­man kirjauk­sella.

- Asia laite­taan vireille heti ja viral­li­sesti siitä keskus­tel­laan viimeis­tään helmi­kuun alussa valtio­päi­vien alkaessa.