Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Orpo: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valmis alen­ta­maan palk­kio­taan

Orpo: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valmis alen­ta­maan palk­kio­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis seuraa­maan tasa­val­lan presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä ja laske­maan kansan­edus­ta­jien työs­tään saamaa palk­kiota.

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä yhtyy näke­myk­seen siitä, että kansan­edus­ta­jien on osal­lis­tut­tava talkoi­siin omalta osal­taan. Edus­kun­nan on näytet­tävä esimerk­kiä, sillä kansan­ta­lou­den tila vaatii kipeitä ratkai­suja suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Tässä tilan­teessa päätök­sen­te­ki­jöi­den on oltava omalta pieneltä osal­taan mukana tasa­pai­not­ta­massa valtion taloutta. Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat ovat ilmais­seet laajasti tukensa tälle ajatuk­selle, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kertoo.

Vaikeista ajoista uuden­vuo­den­pu­hees­saan varoit­ta­nut tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö kehotti jokaista miet­ti­mään mistä voisi luopua. Hän näytti esimerk­kiä esit­tä­mällä oman palk­kionsa merkit­tä­vää leik­kaa­mista. Edus­kun­nan puhe­mies Eero Heinä­luoma käsit­teli asiaa blogis­saan ja piti toden­nä­köi­senä, että edus­kunta seuraa presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä. Minis­te­rei­den palk­koja lasket­tiin aikai­sem­min viisi prosent­tia halli­tus­oh­jel­man kirjauk­sella.

- Asia laite­taan vireille heti ja viral­li­sesti siitä keskus­tel­laan viimeis­tään helmi­kuun alussa valtio­päi­vien alkaessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content