Orpo: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valmis alentamaan palkkiotaan – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valmis alentamaan palkkiotaan

Orpo: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valmis alentamaan palkkiotaan

Julkaistu: 03.01.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valmis seuraamaan tasavallan presi­dentin ja valtio­neu­voston esimerkkiä ja laskemaan kansan­edus­tajien työstään saamaa palkkiota.

- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä yhtyy näkemykseen siitä, että kansan­edus­tajien on osallis­tuttava talkoisiin omalta osaltaan. Eduskunnan on näytettävä esimerkkiä, sillä kansan­ta­louden tila vaatii kipeitä ratkaisuja suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mi­seksi. Tässä tilan­teessa päätök­sen­te­ki­jöiden on oltava omalta pieneltä osaltaan mukana tasapai­not­ta­massa valtion taloutta. Kokoo­mus­laiset kansan­edus­tajat ovat ilmaisseet laajasti tukensa tälle ajatuk­selle, eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo kertoo.

Vaikeista ajoista uuden­vuo­den­pu­heessaan varoit­tanut tasavallan presi­dentti Sauli Niinistö kehotti jokaista miettimään mistä voisi luopua. Hän näytti esimerkkiä esittä­mällä oman palkkionsa merkit­tävää leikkaa­mista. Eduskunnan puhemies Eero Heinä­luoma käsitteli asiaa blogissaan ja piti toden­nä­köisenä, että eduskunta seuraa presi­dentin ja valtio­neu­voston esimerkkiä. Minis­te­reiden palkkoja laskettiin aikai­semmin viisi prosenttia halli­tus­oh­jelman kirjauk­sella.

- Asia laitetaan vireille heti ja viral­li­sesti siitä keskus­tellaan viimeistään helmikuun alussa valtio­päivien alkaessa.


Kokoomus.fi