Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Orpo: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valmis alen­ta­maan palk­kio­taan

Orpo: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valmis alen­ta­maan palk­kio­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis seuraa­maan tasa­val­lan presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä ja laske­maan kansan­edus­ta­jien työs­tään saamaa palk­kiota.

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä yhtyy näke­myk­seen siitä, että kansan­edus­ta­jien on osal­lis­tut­tava talkoi­siin omalta osal­taan. Edus­kun­nan on näytet­tävä esimerk­kiä, sillä kansan­ta­lou­den tila vaatii kipeitä ratkai­suja suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Tässä tilan­teessa päätök­sen­te­ki­jöi­den on oltava omalta pieneltä osal­taan mukana tasa­pai­not­ta­massa valtion taloutta. Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat ovat ilmais­seet laajasti tukensa tälle ajatuk­selle, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kertoo.

Vaikeista ajoista uuden­vuo­den­pu­hees­saan varoit­ta­nut tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö kehotti jokaista miet­ti­mään mistä voisi luopua. Hän näytti esimerk­kiä esit­tä­mällä oman palk­kionsa merkit­tä­vää leik­kaa­mista. Edus­kun­nan puhe­mies Eero Heinä­luoma käsit­teli asiaa blogis­saan ja piti toden­nä­köi­senä, että edus­kunta seuraa presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton esimerk­kiä. Minis­te­rei­den palk­koja lasket­tiin aikai­sem­min viisi prosent­tia halli­tus­oh­jel­man kirjauk­sella.

- Asia laite­taan vireille heti ja viral­li­sesti siitä keskus­tel­laan viimeis­tään helmi­kuun alussa valtio­päi­vien alkaessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content