Orpo: Halli­tuk­sella kriisi­tietous ja valmius uudis­tuksiin – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Halli­tuk­sella kriisi­tietous ja valmius uudis­tuksiin

Orpo: Halli­tuk­sella kriisi­tietous ja valmius uudis­tuksiin

Julkaistu: 01.12.2012 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo kiittelee valtio­va­rain­mi­nisteri Jutta Urpilaisen (sd) lausuntoja Ylen aamu-tv:n haastat­te­lussa tänään. Orpo sanoo olevansa täysin samaa mieltä Urpilaisen kanssa siitä, että haasta­vassa talou­del­li­sessa tilan­teessa tärkeintä on säilyttää luottamus julkiseen talouteen.

- Luotta­muksen säilyt­tä­minen edellyttää, että pidämme kiinni tavoit­tees­tamme taittaa valtion velka­suh­detta. Tästä on halli­tuk­sessa täysi yhtei­sym­märrys, Orpo toteaa.

Orpon mukaan talouden tasapai­not­ta­mi­sessa on olennaista, että kaikilla tahoilla on riittävä kriisi­tie­toisuus ja valmius tehdä raken­teel­lisia uudis­tuksia. Orpo haastaa myös työmark­ki­naos­a­puolia mukaan talous­tal­koisiin. Esimerkkiä voitaisiin katsoa Ruotsin ja Saksan työmark­ki­na­rat­kai­suista.

- Työmark­ki­noiden käsissä on tässä tilan­teessa todella paljon. Myös siltä puolelta tarvitaan korkeaa valmiutta tehdä uudis­tuksia. Kysymyk­sessä ovat suoma­laisten työpaikat ja hyvin­vointi, joten meillä kaikilla tulisi olla yhteinen tahtotila, Orpo perään­kuu­luttaa.

Orpo sanoo olevansa valmis pohtimaan halli­tus­oh­jelman toimen­pi­teitä uudestaan uudessa tilan­teessa.

- Halli­tus­oh­jelma on muodos­tettu optimis­tisten kasvuo­do­tusten varaan. Tilanne ei ole helpot­tunut, joten päästäk­semme yhteisiin tavoit­teisiin meidän on oltava valmiita tekemään vaikut­ta­vampia toimen­pi­teitä. Kaikkia keinoja, joilla kilpai­lu­kykyä ja työlli­syyttä on mahdol­lista lisätä, on tarkas­teltava avoimin mielin, Orpo sanoo.


Kokoomus.fi