Orpo: Halli­tuk­sella krii­si­tie­tous ja valmius uudis­tuk­siin

Julkaistu: 01.12.2012

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen (sd) lausun­toja Ylen aamu-tv:n haas­tat­te­lussa tänään. Orpo sanoo olevansa täysin samaa mieltä Urpi­lai­sen kanssa siitä, että haas­ta­vassa talou­del­li­sessa tilan­teessa tärkeintä on säilyt­tää luot­ta­mus julki­seen talou­teen.

- Luot­ta­muk­sen säilyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että pidämme kiinni tavoit­tees­tamme tait­taa valtion velka­suh­detta. Tästä on halli­tuk­sessa täysi yhtei­sym­mär­rys, Orpo toteaa.

Orpon mukaan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sessa on olen­naista, että kaikilla tahoilla on riit­tävä krii­si­tie­toi­suus ja valmius tehdä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Orpo haas­taa myös työmark­ki­naos­a­puo­lia mukaan talous­tal­koi­siin. Esimerk­kiä voitai­siin katsoa Ruot­sin ja Saksan työmark­ki­na­rat­kai­suista.

- Työmark­ki­noi­den käsissä on tässä tilan­teessa todella paljon. Myös siltä puolelta tarvi­taan korkeaa valmiutta tehdä uudis­tuk­sia. Kysy­myk­sessä ovat suoma­lais­ten työpai­kat ja hyvin­vointi, joten meillä kaikilla tulisi olla yhtei­nen tahto­tila, Orpo perään­kuu­lut­taa.

Orpo sanoo olevansa valmis pohti­maan halli­tus­oh­jel­man toimen­pi­teitä uudes­taan uudessa tilan­teessa.

- Halli­tus­oh­jelma on muodos­tettu opti­mis­tis­ten kasvuo­do­tus­ten varaan. Tilanne ei ole helpot­tu­nut, joten pääs­täk­semme yhtei­siin tavoit­tei­siin meidän on oltava valmiita teke­mään vaikut­ta­vam­pia toimen­pi­teitä. Kaik­kia keinoja, joilla kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä on mahdol­lista lisätä, on tarkas­tel­tava avoi­min mielin, Orpo sanoo.