Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Orpo: Halli­tuk­sella krii­si­tie­tous ja valmius uudis­tuk­siin

Orpo: Halli­tuk­sella krii­si­tie­tous ja valmius uudis­tuk­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen (sd) lausun­toja Ylen aamu-tv:n haas­tat­te­lussa tänään. Orpo sanoo olevansa täysin samaa mieltä Urpi­lai­sen kanssa siitä, että haas­ta­vassa talou­del­li­sessa tilan­teessa tärkeintä on säilyt­tää luot­ta­mus julki­seen talou­teen.

- Luot­ta­muk­sen säilyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että pidämme kiinni tavoit­tees­tamme tait­taa valtion velka­suh­detta. Tästä on halli­tuk­sessa täysi yhtei­sym­mär­rys, Orpo toteaa.

Orpon mukaan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sessa on olen­naista, että kaikilla tahoilla on riit­tävä krii­si­tie­toi­suus ja valmius tehdä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Orpo haas­taa myös työmark­ki­naos­a­puo­lia mukaan talous­tal­koi­siin. Esimerk­kiä voitai­siin katsoa Ruot­sin ja Saksan työmark­ki­na­rat­kai­suista.

- Työmark­ki­noi­den käsissä on tässä tilan­teessa todella paljon. Myös siltä puolelta tarvi­taan korkeaa valmiutta tehdä uudis­tuk­sia. Kysy­myk­sessä ovat suoma­lais­ten työpai­kat ja hyvin­vointi, joten meillä kaikilla tulisi olla yhtei­nen tahto­tila, Orpo perään­kuu­lut­taa.

Orpo sanoo olevansa valmis pohti­maan halli­tus­oh­jel­man toimen­pi­teitä uudes­taan uudessa tilan­teessa.

- Halli­tus­oh­jelma on muodos­tettu opti­mis­tis­ten kasvuo­do­tus­ten varaan. Tilanne ei ole helpot­tu­nut, joten pääs­täk­semme yhtei­siin tavoit­tei­siin meidän on oltava valmiita teke­mään vaikut­ta­vam­pia toimen­pi­teitä. Kaik­kia keinoja, joilla kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä on mahdol­lista lisätä, on tarkas­tel­tava avoi­min mielin, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content