Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Noora Fagerström, Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Noora Fagerström: Näen yrittämisen kunniatehtävänä

Noora Fager­ström: Näen yrit­tä­mi­sen kunnia­teh­tä­vänä

Julkaistu:

Olen perus­ta­nut ensim­mäi­sen yrityk­seni, Jungle Juice Barin, olles­sani 24-vuotias, johon laitoin kiinni kaikki sääs­töni, ja otin pankista niin paljon lainaa kuin sain. Vuosi oli 2010, eikä yrit­tä­mi­sen ilma­piiri ollut kovin posi­tii­vi­nen silloin, aina­kaan omien koke­muk­sieni perus­teella. Lope­tin silloi­sissa työpai­kois­sani, koska aika ei vain yksin­ker­tai­sesti riit­tä­nyt, vaikka ei ollut mitään tietoa siitä, koska pystyi­sin nosta­maan ensim­mäi­sen palk­kani. Siihen meni­kin sitten reip­paasti yli kaksi vuotta.

Yrit­tä­jyys merkit­see minulle niin vapautta kuin vastuuta. Vapaus päät­tää omat työajat ja lomat ovat olleet yksi suurim­mista syistä, minkä vuoksi olen myös rohjen­nut tehdä yrit­tä­jä­urani aikana kolme lasta. Minulle ja miehel­leni, jonka kanssa olemme yhdessä yrit­tä­jiä, on ollut help­poa yhdis­tää nämä kaksi asiaa, lapset ja työ, sillä lapset ovat aina kulke­neet muka­namme, ja olemme lomail­leet silloin kun lapsil­la­kin on lomaa. Koskaan ei ole tarvin­nut miet­tiä lapsille esimer­kiksi kesällä hoito­paik­kaa, vaan olemme lomail­leet koko perhe, vaikka toki olemme tehneet aina jonkun verran töitä samalla.

Yrit­tä­mi­nen ei kuiten­kaan aina ole help­poa, varsin­kaan ensim­mäi­sen yrityk­sen kohdalla. Vastuuta ja teke­mistä on paljon, ja täytyy osata prio­ri­soida sekä sovel­taa asioita. Virheiltä ja vääriltä päätök­siltä ei voi vält­tyä. 

“Yrit­tä­jyyttä arvos­te­taan huomat­ta­vasti enem­män kuin aiem­min”

Kun ensim­mäi­nen lapsemme syntyi, meillä oli todella tiuk­kaa rahal­li­sesti. Mietin paljon sitä, kuinka tuli­simme talou­del­li­sesti pärjää­mään, sillä emme pysty­neet palk­kaa­maan ketään minun tilal­leni. Näin ollen teim­me­kin niin, että mieheni hoiti juok­se­vat asiat ja minä vasta­sin hallin­nol­li­sista hommista. Esikoi­semme kulki kaik­kialla muka­namme, niin työhaas­tat­te­luissa, vuokra­neu­vot­te­luissa, pistei­den avajai­sissa kuin tukuis­sa­kin. 

Tänä päivänä yrit­tä­jyyttä arvos­te­taan huomat­ta­vasti enem­män kuin aiem­min, mikä varmasti osin johtuu siitä, että tieto on lisään­ty­nyt ja rahoi­tusta on helpom­min saata­villa. Upeaa huomata kuinka ihmi­set uskal­ta­vat myös puhua avoi­mem­min asioista, esimer­kiksi liike­vaih­dosta tai yksi­tyis­koh­tai­sem­min haas­tei­den selät­tä­mi­sestä. Tämä lisää varmasti rohkeutta lähteä yrit­tä­jäksi. On ollut myös hienoa seurata sitä, kuinka yrit­tä­jät rohke­ne­vat pyytää apua herkem­min. Kaikesta ei todella tarvitse selvitä yksin ja lisäksi pääsee huomat­ta­vasti helpom­malla. Autta­mi­sen kult­tuuri on vahva Suomessa, kun vain osaa pyytää apua. Ihmi­set arvos­ta­vat kuiten­kin myös sitä, että he saavat apua pyytä­mät­tään. Tämä­kin on voimis­tu­nut vuosien saatossa. 

Näen yrit­tä­mi­sen kunnia­teh­tä­vänä. Yrit­tä­jät otta­vat paljon riskejä, ja ovat merkit­tä­viä työl­lis­tä­jiä. Monet eivät uskalla lähteä yrit­tä­jäksi epäon­nis­tu­mi­sen pelossa, ja tieten­kin riskit täytyy tunnis­taa, mutta itse näen asian niin, että mikäli ei ota riskejä, ei voi mitään saavut­taa­kaan. Jos epäon­nis­tuu, niin ei kannata jäädä asiaa sen enem­pää mureh­ti­maan, vaan miet­tiä kuinka tilan­teen saa ratkot­tua ja jatkaa eteen­päin. Elämä on liian lyhyt mureh­ti­mi­selle.

Yrit­tä­mi­nen on asioi­den sovel­ta­mista – niin onnis­tu­mis­ten kuin epäon­nis­tu­mis­ten­kin. Kannus­tan siis muita­kin rohkeasti yrit­tä­mään! Yrit­tä­jänä pystyy itse valit­se­maan mitä lähtee teke­mään, miten, missä ja milloin. Se on mieles­täni helpoin, ja mahdol­li­sesti ainoa tapa tehdä oman näköi­nen elämä. Kannus­tan muita­kin siis yrit­tä­mään!

Noora Fager­ström
Kirjoit­taja on yrit­täjä ja kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu Espoossa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

18.11.2022

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin

13.11.2022

Kai Mykkä­nen: “Isyys pitää jalat maassa”

Aamulla suih­kun jälkeen marja­sur­vos­pussi alaker­ran pakas­ti­mesta mukaan (Annan poimi­mia ja survo­mia, myön­ne­tään). Puuron keitto, vita­mii­nien lajit­telu, maito­la­sit pöydälle, sitten poikien

Skip to content