Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Matias Marttinen kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Matias Marttinen: Osakesäästötilin talletuskatto painettava historiaan

Matias Mart­ti­nen: Osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­katto painet­tava histo­ri­aan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­ka­ton pois­ta­mi­nen kirja­taan seuraa­vaan halli­tus­oh­jel­maan.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­ka­ton pois­ta­mi­nen kirja­taan seuraa­vaan halli­tus­oh­jel­maan. Lisäksi Mart­ti­nen esit­tää osake­sääs­tö­ti­liin muutosta, joka mahdol­lis­taisi osak­kei­den lisäksi myös muiden sijoi­tus­tuot­tei­den sisäl­lyt­tä­mi­sen osake­sääs­tö­ti­lille. Esimer­kiksi rahas­to­si­joit­ta­mi­sen onnis­tuisi jatkossa myös osake­sääs­tö­ti­lin kautta.

“Osake­sääs­tö­ti­listä on tullut nopeasti erit­täin suosittu pien­si­joit­ta­jien keskuu­dessa. Tilien käyt­töön­otto on selvästi laske­nut taval­lis­ten suoma­lais­ten kynnystä sääs­tää ja sijoit­taa osak­kei­siin – ja hyvä niin. Suomi tarvit­see lisää kansan­ka­pi­ta­lis­mia. On hyvä, että pörs­sio­mis­tus on jakau­tu­nut mahdol­li­sim­man laajalle joukolle taval­li­sia suoma­lai­sia, eikä vain insti­tu­tio­naa­li­sille sijoit­ta­jille ja muuta­mille varak­kaille suvuille”, Mart­ti­nen sanoo. 

“Pienil­lä­kin summilla pääsee hyvin alkuun”

Päämi­nis­teri Juha Sipi­län halli­tus päätti osake­sääs­tö­ti­lin käyt­töö­no­tosta kokoo­muk­sen aloit­teesta vuonna 2018. Laki osake­sääs­tö­ti­listä tuli voimaan 1.1.2020. Tilejä on avattu vuoden 2023 alkuun mennessä jo yli 300 000 suoma­lai­selle. 

“Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella suoma­lai­sella on mahdol­li­suus ja rohkeus sääs­tää ja sijoit­taa raho­jaan. Pienil­lä­kin summilla pääsee hyvin alkuun. Usein kyse on tiedon ja uskal­luk­sen puut­teesta. Sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen hyödyistä pitäisi puhua enem­män jo perus­kou­lussa”, Mart­ti­nen sanoo. 

Mart­ti­nen esit­tää myös, että jokai­selle Suomessa vaki­tui­sesti asuvalle lapselle avataan osake­sääs­tö­tili, jolle valtio lahjoit­taa 500 euroa.

“Olisi valtava askel kansan­ka­pi­ta­lis­min tiellä, jos jokai­nen vasta­syn­ty­nyt suoma­lai­nen saisi valtiolta alku­pää­oman omalle osake­sääs­tö­ti­lil­leen. Sen varo­jen sijoit­ta­mi­sesta päät­täi­si­vät vanhem­mat, joille annet­tai­siin äitiys­pak­kauk­sen mukana sijoi­tus­ma­te­ri­aa­lia opis­kel­ta­vaksi”, Mart­ti­nen avaa. 

“Sääs­tä­mi­nen ja sijoit­ta­mi­nen on paitsi yksit­täis­ten kansa­lais­ten oma etu myös koko Suomen kansan­ta­lou­den etu. On tärkeää, että sijoit­ta­mi­nen on suosit­tua ja arki­päi­väistä, eikä vain pienen piirin toimin­taa. Pank­ki­tal­le­tus­ten ohjau­tu­mi­nen rahas­toi­hin ja osak­kei­siin kasvat­taa suoma­lais­ten varal­li­suutta ja lopulta myös vero­tu­loja”, Mart­ti­nen sanoo. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.1.2023

Petteri Orpo: Nyt on oikea aika kään­tää Suomi oike­aan suun­taan

Petteri Orpon puhe ristei­ly­väelle sunnun­taina 29.1.2023. Aika. Aris­to­te­leen mukaan aika on muutosta ja liikettä. Toisille aika on nyky­het­kien sarja.  Minulle

28.1.2023

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2023

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi kokouk­ses­saan kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen vuodelle 2023 lauan­taina Bottalla Helsin­gissä. Puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin: Tatu Rauha­mäki (Helsinki)Heikki Vest­man (Uusimaa)Ville Valko­nen (Varsinais-Suomi)Samu Vahte­risto (Satakunta)Mika

24.1.2023

Sinuhe Wallin­heimo: Viisas päät­täjä varau­tuu pahim­paan, mutta suhtau­tuu tule­vai­suu­teen toiveik­kaasti

Mieles­täni meidän kansan­edus­ta­jien tärkein tehtävä on parhaan mahdol­li­sen tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Kyse on suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta.

Oli kyse luon­to­ka­dosta, julki­sesta talou­desta tai Suomen turval­li­suu­desta, meillä pitäisi olla pääl­lim­mäi­senä mielessä, miten tehdyt – ja teke­mättä jäte­tyt – päätök­set vaikut­ta­vat jälki­pol­viin. Meidän kansan­edus­ta­jien on kyet­tävä vält­tä­mät­tö­miin päätök­siin silloin­kin, kun ne eivät vaikuta suosi­tuilta tai helpoilta.

Skip to content