Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Matias Marttinen kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Matias Mart­ti­nen: Osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­katto painet­tava histo­ri­aan

Matias Mart­ti­nen: Osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­katto painet­tava histo­ri­aan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­ka­ton pois­ta­mi­nen kirja­taan seuraa­vaan halli­tus­oh­jel­maan.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­ka­ton pois­ta­mi­nen kirja­taan seuraa­vaan halli­tus­oh­jel­maan. Lisäksi Mart­ti­nen esit­tää osake­sääs­tö­ti­liin muutosta, joka mahdol­lis­taisi osak­kei­den lisäksi myös muiden sijoi­tus­tuot­tei­den sisäl­lyt­tä­mi­sen osake­sääs­tö­ti­lille. Esimer­kiksi rahas­to­si­joit­ta­mi­sen onnis­tuisi jatkossa myös osake­sääs­tö­ti­lin kautta.

“Osake­sääs­tö­ti­listä on tullut nopeasti erit­täin suosittu pien­si­joit­ta­jien keskuu­dessa. Tilien käyt­töön­otto on selvästi laske­nut taval­lis­ten suoma­lais­ten kynnystä sääs­tää ja sijoit­taa osak­kei­siin – ja hyvä niin. Suomi tarvit­see lisää kansan­ka­pi­ta­lis­mia. On hyvä, että pörs­sio­mis­tus on jakau­tu­nut mahdol­li­sim­man laajalle joukolle taval­li­sia suoma­lai­sia, eikä vain insti­tu­tio­naa­li­sille sijoit­ta­jille ja muuta­mille varak­kaille suvuille”, Mart­ti­nen sanoo. 

“Pienil­lä­kin summilla pääsee hyvin alkuun”

Päämi­nis­teri Juha Sipi­län halli­tus päätti osake­sääs­tö­ti­lin käyt­töö­no­tosta kokoo­muk­sen aloit­teesta vuonna 2018. Laki osake­sääs­tö­ti­listä tuli voimaan 1.1.2020. Tilejä on avattu vuoden 2023 alkuun mennessä jo yli 300 000 suoma­lai­selle. 

“Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella suoma­lai­sella on mahdol­li­suus ja rohkeus sääs­tää ja sijoit­taa raho­jaan. Pienil­lä­kin summilla pääsee hyvin alkuun. Usein kyse on tiedon ja uskal­luk­sen puut­teesta. Sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen hyödyistä pitäisi puhua enem­män jo perus­kou­lussa”, Mart­ti­nen sanoo. 

Mart­ti­nen esit­tää myös, että jokai­selle Suomessa vaki­tui­sesti asuvalle lapselle avataan osake­sääs­tö­tili, jolle valtio lahjoit­taa 500 euroa.

“Olisi valtava askel kansan­ka­pi­ta­lis­min tiellä, jos jokai­nen vasta­syn­ty­nyt suoma­lai­nen saisi valtiolta alku­pää­oman omalle osake­sääs­tö­ti­lil­leen. Sen varo­jen sijoit­ta­mi­sesta päät­täi­si­vät vanhem­mat, joille annet­tai­siin äitiys­pak­kauk­sen mukana sijoi­tus­ma­te­ri­aa­lia opis­kel­ta­vaksi”, Mart­ti­nen avaa. 

“Sääs­tä­mi­nen ja sijoit­ta­mi­nen on paitsi yksit­täis­ten kansa­lais­ten oma etu myös koko Suomen kansan­ta­lou­den etu. On tärkeää, että sijoit­ta­mi­nen on suosit­tua ja arki­päi­väistä, eikä vain pienen piirin toimin­taa. Pank­ki­tal­le­tus­ten ohjau­tu­mi­nen rahas­toi­hin ja osak­kei­siin kasvat­taa suoma­lais­ten varal­li­suutta ja lopulta myös vero­tu­loja”, Mart­ti­nen sanoo. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content