Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Julkaistu:

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta vahvasta tuesta kiris­tyk­sille.

- Lapsia on suojel­tava väki­val­lalta kaikin mahdol­li­sin keinoin. Pidän lapsiin kohdis­tu­via seksu­aa­li­ri­kok­sia äärim­mäi­sen vaka­vina ja törkeinä tekoina. Teot vaikut­ta­vat uhrien asemaan pitkään heidän elämäs­sään. Syyl­li­set tulee saada tehok­kaasti vastuuseen teois­taan ja rangais­tus­ten tulee olla tuntu­via. Siksi pidän tärkeänä, että edus­kunta sai käsi­tel­tyä esityk­sen, jolla on tarkoi­tus kiris­tää näistä teoista annet­ta­via rangais­tuk­sia.

Nyt hyväk­sy­tyssä uudis­tuk­sessa rikos­la­kiin lisät­täi­siin uusi rangais­tus­sään­nös törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta ja lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tusta koro­tet­tai­siin. Rangais­tus törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta olisi 4 - 12 vuotta vankeutta, mikä merkit­sisi vähim­mäis­ran­gais­tuk­sen anka­roi­tu­mista kahdella vuodella. Enim­mäis­ran­gais­tus vastaisi taposta säädet­tyä enim­mäis­ran­gais­tusta. Sään­nök­sen lähtö­koh­tana on, että lapsi ei voi koskaan antaa päte­vää suos­tu­musta suku­puo­liyh­tey­teen aikui­sen kanssa. Törkeää lapsen­rais­kausta koske­vaa sään­nöstä sovel­let­tai­siin väki­val­taa käyt­täen tehty­jen rais­kaus­ten lisäksi myös tilan­tei­siin, joissa lapsi on kyke­ne­mä­tön puolus­ta­maan itse­ään taikka muodos­ta­maan tai ilmai­se­maan tahto­aan. Esitetty sään­nös koskisi pääsään­töi­sesti alle 16-vuotiaita uhreja.

Lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tus koro­tet­tai­siin nykyi­sestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Jatkossa voitai­siin arvioida nykyistä anka­ram­min vaka­vim­pia tekoja, jotka eivät kuiten­kaan täytä lapsen törkeän seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön tunnus­mer­kis­töä.

Edus­kun­nalta vahva tuki aloi­te­tulle seksu­aa­li­ri­kos­sään­te­lyn koko­nai­suu­dis­tuk­selle

Edus­kunta hyväk­syi myös samalla lausu­mat, joilla annet­tiin vahva tuki oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen linjauk­sesta aloi­te­tulle seksu­aa­li­ri­kos­sään­te­lyn uudis­ta­mi­selle.

- Kenen­kään ei tule joutua pelkää­mään fyysi­sen koske­mat­to­muu­tensa puolesta. Jokai­nen teko, jolla louka­taan seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta, on liikaa. Nämä teot ovat äärim­mäi­sen vaka­via louk­kauk­sia ja niihin syyl­lis­ty­neet on saatava vastuuseen teois­taan.

Käyn­nis­te­tyn uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on sekä ajan­ta­sais­taa säädös­ten kirjoi­tus­tapa, että koven­taa rangais­tuk­sia. Uudis­tuk­sessa läpi­käy­dään rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­sään­te­lyn koko­nai­suus, jotta syyl­li­set saadaan vastuuseen teois­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Lisäksi työssä on arvioi­tava rangais­tus­ten anka­ruutta. Uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on erityi­sesti korot­taa lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­sia.

- Aloi­te­tussa uudis­tuk­sessa läpi­käy­dään laajasti seksu­aa­li­ri­kos­sään­tely. Ensin­nä­kin, uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa suos­tu­muk­sen asemaa rais­kauk­sen tunnus­mer­kis­tössä̈. Se vahvis­taa seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Toiseksi, uudis­tuk­sessa valmis­tel­laan muutok­set, joilla suku­puo­liyh­teys nuoren lapsen kanssa säädetään rangais­ta­vaksi rais­kaus­ri­kok­sena. Lapsia on suojel­tava kaikin keinoin. Kolman­neksi, uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on korot­taa erityi­sesti lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten vähimmäisrangaistuksia. Tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa edel­leen seksu­aa­li­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­den suojaa­mista, Häkkä­nen toteaa.

Häkkä­nen pitää tärkeänä, että seksu­aa­li­ri­kos­sään­te­lyn uudis­ta­mi­nen viedään läpi ensi edus­kun­nassa mahdol­li­sim­man pian.

- Puolu­eet ovat nyt yksi­mie­li­siä uudis­ta­mi­sen tarpeesta ja siitä, että esitys tulee viedä läpi mahdol­li­sim­man pian. Pidän tärkeänä että tämä valmis­telu prio­ri­soi­daan halli­tus­neu­vot­te­luissa, jotta uudis­tus saadaan mahdol­li­sim­man nopeasti edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi, Häkkä­nen linjaa.

Edus­kunta sai samalla käsi­tel­tyä minis­teri Häkkä­sen rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjel­man viimei­sen osan. Siihen liit­tyen edus­kunta on hyväk­sy­nyt lain­muu­tok­set ehdol­li­sen vankeu­den oheis­seu­raa­muk­sien kiris­tä­mi­seksi, yhdys­kun­ta­pal­ve­lun enim­mäis­mää­rän kasvat­ta­mi­seksi, rikok­se­nuusi­joi­den rangais­tus­ten kiris­tä­mi­seksi, vapau­tu­vien vankien väki­val­ta­ris­kin arvioin­nin ja valvon­nan laajen­ta­mi­seksi ja sakon muun­to­ran­gais­tuk­sen käytön laajen­ta­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content