Kokoomus.fi / Julkaisut / Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Julkaistu:

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta vahvasta tuesta kiris­tyk­sille.

- Lapsia on suojel­tava väki­val­lalta kaikin mahdol­li­sin keinoin. Pidän lapsiin kohdis­tu­via seksu­aa­li­ri­kok­sia äärim­mäi­sen vaka­vina ja törkeinä tekoina. Teot vaikut­ta­vat uhrien asemaan pitkään heidän elämäs­sään. Syyl­li­set tulee saada tehok­kaasti vastuuseen teois­taan ja rangais­tus­ten tulee olla tuntu­via. Siksi pidän tärkeänä, että edus­kunta sai käsi­tel­tyä esityk­sen, jolla on tarkoi­tus kiris­tää näistä teoista annet­ta­via rangais­tuk­sia.

Nyt hyväk­sy­tyssä uudis­tuk­sessa rikos­la­kiin lisät­täi­siin uusi rangais­tus­sään­nös törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta ja lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tusta koro­tet­tai­siin. Rangais­tus törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta olisi 4 - 12 vuotta vankeutta, mikä merkit­sisi vähim­mäis­ran­gais­tuk­sen anka­roi­tu­mista kahdella vuodella. Enim­mäis­ran­gais­tus vastaisi taposta säädet­tyä enim­mäis­ran­gais­tusta. Sään­nök­sen lähtö­koh­tana on, että lapsi ei voi koskaan antaa päte­vää suos­tu­musta suku­puo­liyh­tey­teen aikui­sen kanssa. Törkeää lapsen­rais­kausta koske­vaa sään­nöstä sovel­let­tai­siin väki­val­taa käyt­täen tehty­jen rais­kaus­ten lisäksi myös tilan­tei­siin, joissa lapsi on kyke­ne­mä­tön puolus­ta­maan itse­ään taikka muodos­ta­maan tai ilmai­se­maan tahto­aan. Esitetty sään­nös koskisi pääsään­töi­sesti alle 16-vuotiaita uhreja.

Lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tus koro­tet­tai­siin nykyi­sestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Jatkossa voitai­siin arvioida nykyistä anka­ram­min vaka­vim­pia tekoja, jotka eivät kuiten­kaan täytä lapsen törkeän seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön tunnus­mer­kis­töä.

Edus­kun­nalta vahva tuki aloi­te­tulle seksu­aa­li­ri­kos­sään­te­lyn koko­nai­suu­dis­tuk­selle

Edus­kunta hyväk­syi myös samalla lausu­mat, joilla annet­tiin vahva tuki oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen linjauk­sesta aloi­te­tulle seksu­aa­li­ri­kos­sään­te­lyn uudis­ta­mi­selle.

- Kenen­kään ei tule joutua pelkää­mään fyysi­sen koske­mat­to­muu­tensa puolesta. Jokai­nen teko, jolla louka­taan seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta, on liikaa. Nämä teot ovat äärim­mäi­sen vaka­via louk­kauk­sia ja niihin syyl­lis­ty­neet on saatava vastuuseen teois­taan.

Käyn­nis­te­tyn uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on sekä ajan­ta­sais­taa säädös­ten kirjoi­tus­tapa, että koven­taa rangais­tuk­sia. Uudis­tuk­sessa läpi­käy­dään rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­sään­te­lyn koko­nai­suus, jotta syyl­li­set saadaan vastuuseen teois­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Lisäksi työssä on arvioi­tava rangais­tus­ten anka­ruutta. Uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on erityi­sesti korot­taa lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­sia.

- Aloi­te­tussa uudis­tuk­sessa läpi­käy­dään laajasti seksu­aa­li­ri­kos­sään­tely. Ensin­nä­kin, uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa suos­tu­muk­sen asemaa rais­kauk­sen tunnus­mer­kis­tössä̈. Se vahvis­taa seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Toiseksi, uudis­tuk­sessa valmis­tel­laan muutok­set, joilla suku­puo­liyh­teys nuoren lapsen kanssa säädetään rangais­ta­vaksi rais­kaus­ri­kok­sena. Lapsia on suojel­tava kaikin keinoin. Kolman­neksi, uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on korot­taa erityi­sesti lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten vähimmäisrangaistuksia. Tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa edel­leen seksu­aa­li­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­den suojaa­mista, Häkkä­nen toteaa.

Häkkä­nen pitää tärkeänä, että seksu­aa­li­ri­kos­sään­te­lyn uudis­ta­mi­nen viedään läpi ensi edus­kun­nassa mahdol­li­sim­man pian.

- Puolu­eet ovat nyt yksi­mie­li­siä uudis­ta­mi­sen tarpeesta ja siitä, että esitys tulee viedä läpi mahdol­li­sim­man pian. Pidän tärkeänä että tämä valmis­telu prio­ri­soi­daan halli­tus­neu­vot­te­luissa, jotta uudis­tus saadaan mahdol­li­sim­man nopeasti edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi, Häkkä­nen linjaa.

Edus­kunta sai samalla käsi­tel­tyä minis­teri Häkkä­sen rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjel­man viimei­sen osan. Siihen liit­tyen edus­kunta on hyväk­sy­nyt lain­muu­tok­set ehdol­li­sen vankeu­den oheis­seu­raa­muk­sien kiris­tä­mi­seksi, yhdys­kun­ta­pal­ve­lun enim­mäis­mää­rän kasvat­ta­mi­seksi, rikok­se­nuusi­joi­den rangais­tus­ten kiris­tä­mi­seksi, vapau­tu­vien vankien väki­val­ta­ris­kin arvioin­nin ja valvon­nan laajen­ta­mi­seksi ja sakon muun­to­ran­gais­tuk­sen käytön laajen­ta­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

8.3.2019

“Sellai­sena kuin olet”: Kokoo­muk­sen tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­po­liit­ti­nen ohjelma

Kokoo­muk­sen tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­po­liit­ti­nen ohjelma “Sellai­sena kuin olet” Kokoo­muk­sen tasa-arvoa­­jat­­te­­lun arvo­läh­tö­koh­dat Kokoo­muk­sen ihmis­kä­si­tyk­sen mukaan ihmi­nen on ennen muuta yksilö, joka

Skip to content