Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Korona ja poik­keus­aika

Korona ja
poik­keus­aika

Apua ja tukea yrit­tä­jille

Halli­tus on otta­nut järeät toimet käyt­töön koro­na­vi­ruk­sen vastai­sessa tais­te­lussa. Tuemme halli­tuk­sen toimia ja valmius­lain käyt­töön­ot­toa.

Nyt on ensi­si­jai­sen tärkeää turvata erityi­sesti riski­ryh­miin lukeu­tu­vien suoma­lais­ten terveys.

Yhteis­kun­nan usei­den toimin­to­jen pysäh­ty­mi­nen uhkaa kuiten­kin kaataa muuten terveitä yrityk­siä ja hävit­tää työpaik­koja. Meidän on yhteis­kun­tana autet­tava yrityk­set yli tilan­teesta, johon ne eivät ole itse pysty­neet vaikut­ta­maan tai varau­tu­maan. Rajoi­tuk­set ovat käytän­nössä sulke­neet monet palve­lua­lan yrityk­set koko­naan. Asiak­kaat ovat hävin­neet, mutta palkat, vuokrat ja lainan­ly­hen­nyk­set juok­se­vat normaa­listi.

“Halli­tuk­sen toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät vielä tuo riit­tä­vää ratkai­sua yritys­ten akuut­tiin hätään”

Poik­keuk­sel­li­nen tilanne vaatii poik­keuk­sel­li­sia toimia. Kokoo­mus on tuke­nut yrityk­siä ja halli­tuk­sen ponnis­te­luita tarjoa­malla omia ehdo­tuk­sia, joilla yrityk­set ja työpai­kat voidaan pelas­taa. Julkai­simme 18.3. ensim­mäi­set toimemme. Jatkamme ja täyden­nämme nyt listaa uusilla lisä­toi­milla.

Katso keinomme autta­mi­seksi

Poik­keus­a­jan podcast

Poik­keus­a­jan podcast tuo esiin poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sia ihmis­ten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviä­mi­seen.

Lähe­tyk­sissä käydään ratkai­su­kes­kei­siä keskus­te­luita kiin­nos­ta­vien ja kiin­nos­tu­nei­den ihmis­ten välillä. Mukana on polii­tik­ko­jen lisäksi hyvin vaih­te­le­vissa tilan­teissa ja erilai­sia taus­toja edus­ta­via suoma­lai­sia ympäri maata. Tässä vaiheessa kaikki lähe­tyk­set tehdään etähaas­tat­te­luina, jotta pysyi­simme kaikki terveinä.

Halli­tus tekee tässä kata­stro­faa­li­sessa tilan­teessa varmasti parhaansa, mutta pelkkä viran­omais­ten työ ei riitä poik­keus­a­jan päihit­tä­mi­seksi. Nyt tarvi­taan kaik­kien panosta ja ideoita.

Osal­lis­tu­kaa keskus­te­luun Face­boo­kissa ja Youtu­bessa kokoo­muk­sen sivulla

Podcas­tin sisäl­löstä saa keskus­tella lähe­tyk­sen aikana ja sen jälkeen Face­boo­kissa kokoo­muk­sen sivulla ja Youtube-kommen­teissa. Sinne saa esimer­kiksi käydä kerto­massa omasta tilan­teesta, antaa ideoita seuraa­viin lähe­tyk­siin tai anta­massa ajatuk­sia selviy­ty­mis­vink­kejä muille suoma­lai­sille.

Kuun­tele kaikki jaksot tästä

Kokoo­muk­sen pelas­tus­oh­jelma kunnille: Kuusi reit­tiä kuntien talou­den ja toimin­tae­del­ly­tys­ten turvaa­mi­seen

Suoma­lai­set kunnat osaa­vine ammat­ti­lai­si­neen teke­vät arvo­kasta työtä koro­nan vastai­sen tais­te­lun eturin­ta­massa. Epide­mian aiheut­ta­mista krii­seistä niin tervey­del­li­nen, talou­del­li­nen kuin sosi­aa­li­nen­kin kriisi ratkais­taan merkit­tä­viltä osin kunnissa.

Kokoo­mus näkee, että valtion on annet­tava kunnille tässä työssä kaikki mahdol­li­nen tuki. Ehdo­tamme kuntien pelas­tus­pa­ket­tia, jolla vahvis­te­taan kuntien edel­ly­tyk­siä toimia koro­nan vastai­sessa tais­te­lussa ja varmis­te­taan, että kuntien tuot­ta­mat perus­pal­ve­lut saadaan turvat­tua jokai­selle suoma­lai­selle myös tule­vai­suu­dessa.

Koro­na­kriisi ja sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi käyt­töön otetut keinot aset­ta­vat suoma­lai­set kunnat poik­keuk­sel­li­sen vaikean tilan­teen eteen. Monet sekä koro­nan leviä­mi­sestä että sen torju­mi­sesta aiheu­tu­vat kustan­nuk­set tule­vat nime­no­maan kuntien makset­ta­vaksi. Tilan­netta ei helpota se, että kuntien talous­ti­lanne oli jo ennen koro­naa poik­keuk­sel­li­sen vaikea. Meidän on autet­tava kunnat yli tilan­teesta, johon ne eivät ole itse pysty­neet vaikut­ta­maan tai varau­tu­maan. Halli­tuk­sen tähä­nas­ti­set toimet kuntien autta­mi­seksi ovat olleet riit­tä­mät­tö­miä.

Kokoo­mus on kuul­lut kuntien hätä­huu­don. Olemme koon­neet pelas­tus­pa­ke­tin, jossa esite­tään sekä akuut­tiin krii­siin vastaa­via lyhyen aika­vä­lin että tule­vai­suu­teen katso­via pitkän aika­vä­lin toimen­pi­teitä.

Kokoo­muk­sen pelas­tus­oh­jelma kunnille koos­tuu seuraa­vista kuudesta reitistä:

  1. Krii­si­mil­jardi vahvis­ta­maan kuntien taloutta ja toimin­tae­del­ly­tyk­siä
  2. Kuntien varau­tu­mi­sen tuke­mista ja ohjeis­tusta on vahvis­tet­tava
  3. Kuntien roolia yritys­ten autta­mi­sessa on kasva­tet­tava
  4. 1990-laman virheet on vältet­tävä panos­ta­malla ennal­taeh­käi­se­viin ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin
  5. Koulu­tuk­sessa kunnille on annet­tava eväät kouluun­pa­luun jälkei­seen aikaan
  6. Kansal­li­nen infra­struk­tuu­ri­stra­te­gia osaksi krii­sin jälkeistä kuntien uudel­leen­ra­ken­ta­mista
Lue keinosta tarkem­min tästä
Skip to content