Kokoo­mus esit­tää mitta­vaa kuntien pelas­tus­oh­jel­maa – krii­si­mil­jar­dilla turvat­tai­siin kuntien toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja perus­pal­ve­luja

Julkaistu: 03.04.2020

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää mitta­vaa pelas­tus­pa­ket­tia koro­na­krii­sin keskellä kamp­pai­le­ville kunnille.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen vaatii, että valtio tekee nopeasti tarvit­ta­vat päätök­set kuntien autta­mi­sesta.

”Suoma­lai­set kunnat osaa­vine ammat­ti­lai­si­neen teke­vät arvo­kasta työtä koro­nan vastai­sen tais­te­lun eturin­ta­massa. Kokoo­muk­sen mielestä valtion on annet­tava kunnille tässä työssä kaikki mahdol­li­nen tuki. Ehdo­tamme kuntien pelas­tus­pa­ket­tia, jolla vahvis­te­taan kuntien edel­ly­tyk­siä toimia koro­nan vastai­sessa tais­te­lussa ja varmis­te­taan, että kuntien tuot­ta­mat perus­pal­ve­lut voidaan turvata jokai­selle suoma­lai­selle myös tule­vai­suu­dessa”, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että kuntien ahdinko koro­na­krii­sissä on tähän saakka jäänyt liian vähälle huomiolle.

”Kuntia ei saa jättää yksin koro­na­krii­sin kanssa. Kustan­nuk­set kasva­vat, vero­tu­lot laske­vat ja samalla kunnissa työs­ken­te­le­vät sairaan­hoi­ta­jat, lääkä­rit ja opet­ta­jat joutu­vat veny­mään äärim­mäi­siin suori­tuk­siin. Valtiolta tarvi­taan nyt selkeä viesti kunnille, että hoidamme tämän yhdessä”, Orpo sanoo.

Pake­tin euro­mää­räl­tään suurin esitys on krii­si­mil­jardi, josta puolet ohjat­tai­siin kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rien lisä­re­sur­soin­tiin. Toinen puoli miljar­dia suun­nat­tai­siin kunnille erik­seen haet­ta­vaksi tuki­ra­haksi, jolla tuetaan krii­sistä nouse­mista.

”Kunta­ta­lous on joutu­nut vapaa­pu­do­tuk­seen koro­na­krii­sin myötä. Halli­tuk­sen suun­nit­te­lema valtio­no­suus­jär­jes­tel­män kautta annet­tava tuki ei osu maaliinsa tehok­kaim­malla mahdol­li­sella tavalla. Kokoo­muk­sen krii­si­mil­jar­dilla tukea ohja­taan sinne, missä krii­sin synnyt­tämä tarve on suurin”, Ikonen sanoo.

Kokoo­mus esit­tää pake­tis­saan kunnille myös parem­paa ohjeis­tusta ja tukea varau­tu­mi­seen. Ikosen mukaan tähän asti halli­tuk­sen kunnille antama ohjeis­tus on ollut riit­tä­mä­töntä ja anne­tut ohjeet ovat osin yllät­täen muut­tu­neet.

”Valtion on tarjot­tava kunnille ajan­ta­sai­nen tieto­pohja ja ohjeis­tus siitä, miten kuntien perus­pal­ve­lut tulee poik­keus­o­lo­jen aikana järjes­tää. Linjaus­ten on oltava enna­koi­ta­via erityi­sesti koulu­tus­sek­to­rilla, jossa luku­vuosi lähes­tyy loppu­aan. Kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rien riit­tävä varus­tau­tu­mis­taso vält­tä­mät­tö­mien suoja­va­rus­tei­den osalta on varmis­tet­tava”, Ikonen sanoo.

Lisäksi kokoo­mus esit­tää kuntien roolin kasvat­ta­mista yritys­ten tuke­mi­sessa ja panos­tuk­sia ennal­taeh­käi­se­viin ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin, kouluille ja infraan.

”1990-luvun laman virheet on vältet­tävä turvaa­malla ennal­taeh­käi­se­vien ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den riit­tä­vyys koko Suomessa. Akuu­tin krii­sin selät­tä­mi­sen jälkeen on siir­ryt­tävä määrä­tie­toi­seen 2020-luvun kuntien uudel­leen­ra­ken­ta­mi­seen”, Ikonen sanoo.

Tutustu kokoo­muk­sen kuntien pelas­tus­pa­ket­tiin täällä.