Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää mitta­vaa kuntien pelas­tus­oh­jel­maa – krii­si­mil­jar­dilla turvat­tai­siin kuntien toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja perus­pal­ve­luja

Kokoo­mus esit­tää mitta­vaa kuntien pelas­tus­oh­jel­maa – krii­si­mil­jar­dilla turvat­tai­siin kuntien toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja perus­pal­ve­luja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää mitta­vaa pelas­tus­pa­ket­tia koro­na­krii­sin keskellä kamp­pai­le­ville kunnille.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen vaatii, että valtio tekee nopeasti tarvit­ta­vat päätök­set kuntien autta­mi­sesta.

”Suoma­lai­set kunnat osaa­vine ammat­ti­lai­si­neen teke­vät arvo­kasta työtä koro­nan vastai­sen tais­te­lun eturin­ta­massa. Kokoo­muk­sen mielestä valtion on annet­tava kunnille tässä työssä kaikki mahdol­li­nen tuki. Ehdo­tamme kuntien pelas­tus­pa­ket­tia, jolla vahvis­te­taan kuntien edel­ly­tyk­siä toimia koro­nan vastai­sessa tais­te­lussa ja varmis­te­taan, että kuntien tuot­ta­mat perus­pal­ve­lut voidaan turvata jokai­selle suoma­lai­selle myös tule­vai­suu­dessa”, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että kuntien ahdinko koro­na­krii­sissä on tähän saakka jäänyt liian vähälle huomiolle.

”Kuntia ei saa jättää yksin koro­na­krii­sin kanssa. Kustan­nuk­set kasva­vat, vero­tu­lot laske­vat ja samalla kunnissa työs­ken­te­le­vät sairaan­hoi­ta­jat, lääkä­rit ja opet­ta­jat joutu­vat veny­mään äärim­mäi­siin suori­tuk­siin. Valtiolta tarvi­taan nyt selkeä viesti kunnille, että hoidamme tämän yhdessä”, Orpo sanoo.

Pake­tin euro­mää­räl­tään suurin esitys on krii­si­mil­jardi, josta puolet ohjat­tai­siin kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rien lisä­re­sur­soin­tiin. Toinen puoli miljar­dia suun­nat­tai­siin kunnille erik­seen haet­ta­vaksi tuki­ra­haksi, jolla tuetaan krii­sistä nouse­mista.

”Kunta­ta­lous on joutu­nut vapaa­pu­do­tuk­seen koro­na­krii­sin myötä. Halli­tuk­sen suun­nit­te­lema valtio­no­suus­jär­jes­tel­män kautta annet­tava tuki ei osu maaliinsa tehok­kaim­malla mahdol­li­sella tavalla. Kokoo­muk­sen krii­si­mil­jar­dilla tukea ohja­taan sinne, missä krii­sin synnyt­tämä tarve on suurin”, Ikonen sanoo.

Kokoo­mus esit­tää pake­tis­saan kunnille myös parem­paa ohjeis­tusta ja tukea varau­tu­mi­seen. Ikosen mukaan tähän asti halli­tuk­sen kunnille antama ohjeis­tus on ollut riit­tä­mä­töntä ja anne­tut ohjeet ovat osin yllät­täen muut­tu­neet.

”Valtion on tarjot­tava kunnille ajan­ta­sai­nen tieto­pohja ja ohjeis­tus siitä, miten kuntien perus­pal­ve­lut tulee poik­keus­o­lo­jen aikana järjes­tää. Linjaus­ten on oltava enna­koi­ta­via erityi­sesti koulu­tus­sek­to­rilla, jossa luku­vuosi lähes­tyy loppu­aan. Kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rien riit­tävä varus­tau­tu­mis­taso vält­tä­mät­tö­mien suoja­va­rus­tei­den osalta on varmis­tet­tava”, Ikonen sanoo.

Lisäksi kokoo­mus esit­tää kuntien roolin kasvat­ta­mista yritys­ten tuke­mi­sessa ja panos­tuk­sia ennal­taeh­käi­se­viin ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin, kouluille ja infraan.

”1990-luvun laman virheet on vältet­tävä turvaa­malla ennal­taeh­käi­se­vien ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den riit­tä­vyys koko Suomessa. Akuu­tin krii­sin selät­tä­mi­sen jälkeen on siir­ryt­tävä määrä­tie­toi­seen 2020-luvun kuntien uudel­leen­ra­ken­ta­mi­seen”, Ikonen sanoo.

Tutustu kokoo­muk­sen kuntien pelas­tus­pa­ket­tiin täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

23.5.2022

Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut

Minis­teri, kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja Ilkka Suomi­nen on kuol­lut. Suomi­nen kuoli koto­naan 83-vuoti­aana. Suomi­nen toimi Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991 ja kauppa-

2.5.2022

Petteri Orpo puhuu Atlantti-seuralle 3.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo pitää tiis­taina 3.5. Atlantti-seuran tilai­suu­dessa ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sen katsauk­sen aiheella “Askel­mer­kit kohti turval­li­sem­paa Suomea”. Suomen Atlantti-Seura

Skip to content