Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus esit­tää mitta­vaa kuntien pelas­tus­oh­jel­maa – krii­si­mil­jar­dilla turvat­tai­siin kuntien toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja perus­pal­ve­luja

Kokoo­mus esit­tää mitta­vaa kuntien pelas­tus­oh­jel­maa – krii­si­mil­jar­dilla turvat­tai­siin kuntien toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja perus­pal­ve­luja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää mitta­vaa pelas­tus­pa­ket­tia koro­na­krii­sin keskellä kamp­pai­le­ville kunnille.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen vaatii, että valtio tekee nopeasti tarvit­ta­vat päätök­set kuntien autta­mi­sesta.

”Suoma­lai­set kunnat osaa­vine ammat­ti­lai­si­neen teke­vät arvo­kasta työtä koro­nan vastai­sen tais­te­lun eturin­ta­massa. Kokoo­muk­sen mielestä valtion on annet­tava kunnille tässä työssä kaikki mahdol­li­nen tuki. Ehdo­tamme kuntien pelas­tus­pa­ket­tia, jolla vahvis­te­taan kuntien edel­ly­tyk­siä toimia koro­nan vastai­sessa tais­te­lussa ja varmis­te­taan, että kuntien tuot­ta­mat perus­pal­ve­lut voidaan turvata jokai­selle suoma­lai­selle myös tule­vai­suu­dessa”, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että kuntien ahdinko koro­na­krii­sissä on tähän saakka jäänyt liian vähälle huomiolle.

”Kuntia ei saa jättää yksin koro­na­krii­sin kanssa. Kustan­nuk­set kasva­vat, vero­tu­lot laske­vat ja samalla kunnissa työs­ken­te­le­vät sairaan­hoi­ta­jat, lääkä­rit ja opet­ta­jat joutu­vat veny­mään äärim­mäi­siin suori­tuk­siin. Valtiolta tarvi­taan nyt selkeä viesti kunnille, että hoidamme tämän yhdessä”, Orpo sanoo.

Pake­tin euro­mää­räl­tään suurin esitys on krii­si­mil­jardi, josta puolet ohjat­tai­siin kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rien lisä­re­sur­soin­tiin. Toinen puoli miljar­dia suun­nat­tai­siin kunnille erik­seen haet­ta­vaksi tuki­ra­haksi, jolla tuetaan krii­sistä nouse­mista.

”Kunta­ta­lous on joutu­nut vapaa­pu­do­tuk­seen koro­na­krii­sin myötä. Halli­tuk­sen suun­nit­te­lema valtio­no­suus­jär­jes­tel­män kautta annet­tava tuki ei osu maaliinsa tehok­kaim­malla mahdol­li­sella tavalla. Kokoo­muk­sen krii­si­mil­jar­dilla tukea ohja­taan sinne, missä krii­sin synnyt­tämä tarve on suurin”, Ikonen sanoo.

Kokoo­mus esit­tää pake­tis­saan kunnille myös parem­paa ohjeis­tusta ja tukea varau­tu­mi­seen. Ikosen mukaan tähän asti halli­tuk­sen kunnille antama ohjeis­tus on ollut riit­tä­mä­töntä ja anne­tut ohjeet ovat osin yllät­täen muut­tu­neet.

”Valtion on tarjot­tava kunnille ajan­ta­sai­nen tieto­pohja ja ohjeis­tus siitä, miten kuntien perus­pal­ve­lut tulee poik­keus­o­lo­jen aikana järjes­tää. Linjaus­ten on oltava enna­koi­ta­via erityi­sesti koulu­tus­sek­to­rilla, jossa luku­vuosi lähes­tyy loppu­aan. Kuntien ja sairaan­hoi­to­pii­rien riit­tävä varus­tau­tu­mis­taso vält­tä­mät­tö­mien suoja­va­rus­tei­den osalta on varmis­tet­tava”, Ikonen sanoo.

Lisäksi kokoo­mus esit­tää kuntien roolin kasvat­ta­mista yritys­ten tuke­mi­sessa ja panos­tuk­sia ennal­taeh­käi­se­viin ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin, kouluille ja infraan.

”1990-luvun laman virheet on vältet­tävä turvaa­malla ennal­taeh­käi­se­vien ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den riit­tä­vyys koko Suomessa. Akuu­tin krii­sin selät­tä­mi­sen jälkeen on siir­ryt­tävä määrä­tie­toi­seen 2020-luvun kuntien uudel­leen­ra­ken­ta­mi­seen”, Ikonen sanoo.

Tutustu kokoo­muk­sen kuntien pelas­tus­pa­ket­tiin täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content