Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Poik­keus­a­jan podcast

Poik­keus­a­jan
podcast

Poik­keus­a­jat vaati­vat poik­keuk­sel­li­sia tekoja

Näiden podcas­tien tavoite on tuoda esiin poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sia ihmis­ten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviä­mi­seen. Lähe­tyk­sissä käydään ratkai­su­kes­kei­siä keskus­te­luita kiin­nos­ta­vien ja kiin­nos­tu­nei­den ihmis­ten välillä. Mukana on polii­tik­ko­jen lisäksi hyvin vaih­te­le­vissa tilan­teissa ja erilai­sia taus­toja edus­ta­via suoma­lai­sia ympäri maata. Tässä vaiheessa kaikki lähe­tyk­set tehdään etähaas­tat­te­luina, jotta pysyi­simme kaikki terveinä.

Halli­tus tekee tässä kata­stro­faa­li­sessa tilan­teessa varmasti parhaansa, mutta pelkkä viran­omais­ten työ ei riitä poik­keus­a­jan päihit­tä­mi­seksi. Nyt tarvi­taan kaik­kien panosta ja ideoita.

Osal­lis­tu­kaa keskus­te­luun Face­boo­kissa ja Youtu­bessa kokoo­muk­sen sivulla

Podcas­tin sisäl­löstä saa keskus­tella lähe­tyk­sen aikana ja sen jälkeen Face­boo­kissa kokoo­muk­sen sivulla ja Youtube-kommen­teissa. Sinne saa esimer­kiksi käydä kerto­massa omasta tilan­teesta, antaa ideoita seuraa­viin lähe­tyk­siin tai anta­massa ajatuk­sia selviy­ty­mis­vink­kejä muille suoma­lai­sille.

Jakso 1:

Mukana ravin­to­loit­sija Henri Alen ja Petteri Orpo (juon­taa Lotta Backlund)

Kuun­tele, mitä mieltä ravin­to­lay­rit­täjä ja kokki Henri Alen on ravin­to­loi­den sulke­mi­sesta ja millai­nen on ammat­ti­ko­kin oma koti­vara. Entä miltä tilanne näyt­tää edus­kun­nasta käsin? Tähän vastaa puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Lotta Backlun­din juon­ta­massa podcast-sarjassa seuraamme suoma­lais­ten elämää koro­na­krii­sin keskellä. Tavoit­tee­namme on tuoda esiin poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sia ihmis­ten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviä­mi­seen.

Etänä nauhoi­tettu lähe­tys sisäl­tää pieniä poik­keus­a­jan häiriöitä, mutta seuraa­vaan kertaan mennessä nekin saadaan jo selvi­tet­tyä.

Jakso 2:

Mukana opet­taja Mirja Lind­holm ja Sari Multala (juon­taa Lotta Backlund)

Korona on siir­tä­nyt suoma­lai­set alakou­lu­lai­set­kin etäope­tuk­sen aikaan. Miten onnis­tuu poik­keus­a­jan opetus kaik­kein pienim­millä oppi­lailla?

Samaan aikaan tilanne aset­taa haas­teita myös vanhem­mille. Etätöitä täytyy tehdä osin kotona olevien koulu­lais­ten ehdoilla ja niillä, jotka eivät pysty työs­ke­ne­te­le­mään etänä täytyy huoleh­tia, että koti­luo­kassa on kaikki hyvin myös silloin, kun opet­ta­jan video­yh­teys ei ole päällä.

Tässä lähe­tyk­sessä haas­tat­te­lemme imat­ra­laista luokan­opet­taja Mirja Lind­hol­mia, jonka työs­ken­te­lyyn vaikut­ta­vat myös kotona olevat omat lapset. Yhtälö, jonka kanssa paini­taan nyt ympäri Suomea.

Mirjan osuu­den jälkeen lähe­tyk­seen liit­tyy kansan­edus­taja Sari Multala, joka on edus­kun­nassa sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen ja aktii­vi­sena Vantaan kaupun­ki­po­lii­tik­kona joutu­nut paini­maan aiem­min­kin vaikei­den koului­hin liit­ty­vien kysy­mys­ten parissa.

Lähe­tyk­sessä pyri­tään löytä­mään hyviä ratkai­suja, tai ideoita poik­keus­a­jan koulu­maa­il­malle ja erityi­sesti pienem­pien lasten vanhem­mille aset­ta­miin haas­tei­siin. Tai vähin­tään­kin tarjoa­maan ymmär­rystä ja tukea vaike­aan paik­kaan joutu­neille opet­ta­jil­lemme.

Jakso 3:

Halli­tus rajoitti liiken­nettä Uuden­maan ja muun Suomen välillä. Samaan aikaan monet baarit ovat kuiten­kin edel­leen olleet auki.

Miten poliisi valvoo liiken­nettä ja mitä muita rajoi­tuk­sia on vielä mahdol­li­sesti tulossa? Miten ennen koke­ma­ton tilanne vaikut­taa polii­sien työn­ku­vaan ja -minään? Millai­sia tervei­siä enti­sellä sisä­mi­nis­te­rillä on niille sadoille matkus­ta­jille, jotka on kään­ny­tetty pois Uuden­maan rajoilta?

Lähe­tyk­sessä vieraina yliko­mi­sa­rio Jussi Päivän­salo Länsi-Uuden­maan polii­sista sekä enti­nen sisä­mi­nis­teri Paula Risikko, jolla on koke­musta krii­sia­jan johta­mi­sesta muun muassa sikainfluens­san ajalta.

Osal­listu keskus­te­luun! Lähe­tystä voi kommen­toida kokoo­muk­sen Face­book-sivulla tai YouTu­bessa.

Jakso 4:

Neljän­nessä jaksossa vieraina ovat koro­na­tar­tun­nasta selvin­nyt Hypon pääe­ko­no­misti Juhana Brot­he­rus ja kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Korona uhkaa ihmis­ten lisäksi myös talou­den terveyttä. Millai­set vaiku­tuk­set poik­keus­a­jalla olisi pitkit­tyes­sään Suomen talou­teen? Voiko asun­to­lai­noja edel­leen saada? Miten tilan­teesta voitai­siin selvitä mahdol­li­sim­man kuivin jaloin eteen­päin?

Jakso 5:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 5: Kyrö Distil­le­ryn perus­taja Miika Lipiäi­nen ja kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo

Miten pärjää palkittu ruis­tis­laamo Kyrö Distil­lery, kun ravin­to­loi­den ja baarien ovet ovat säpissä. Miksi ulko­mais­ten yritys­ten alko­ho­li­tuot­teita voi tilata kotiin, mutta koti­mais­ten ei? Miten alko­ho­li­po­li­tii­kan pitäisi muut­tua? Keskus­te­le­massa Kyrö Distil­le­ryn Miika Lipiäi­nen ja kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo.

Jakso 6:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 6: Miten pide­tään huolta palve­luista? Kestä­vätkö kunnat koro­na­krii­sin? Miltä tule­vai­suus näyt­tää pienen kunnan ja suuren kaupun­gin näkö­kul­masta?

Pohjois-Karja­lassa sijait­se­van Juuan kunnan­joh­taja Markus Hirvo­nen ja kansan­edus­taja, Tampe­reen enti­nen pormes­tari Anna-Kaisa Ikonen pohti­vat kuntien tilan­netta ja ratkai­suja.

Jakso 7:

Poik­keus­a­jan podcas­tin, jakso 7: Miten urhei­luseu­rat selviä­vät talou­del­li­sesti koro­na­krii­sin yli? Pela­taanko Veik­kaus­lii­gaa ollen­kaan tänä vuonna? Entä miten kult­tuu­ria voi kulut­taa poik­keus­ai­kana?

HJK:n toimi­tus­joh­taja Aki Riihi­lahti ja kansan­edus­taja, enti­nen kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen etsi­vät ratkai­suja urhei­lun ja kult­tuu­rin suoje­le­mi­seksi.

Jakso 8:

Miltä koro­na­vi­ruk­sen vastai­nen tais­telu näyt­tää lääkä­rin silmin?

Miten voidaan taata se, että laaduk­kaita suoja­va­rus­teita riit­tää eten­kin tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sille? Tarjo­aako laaja­mit­tai­nen testaus ulos­pää­syn krii­sistä?

Työter­veys- ja päivys­tys­lää­käri Vilho Ahola ja lääkä­ri­taus­tai­nen kansan­edus­taja Mia Laiho kerto­vat, millai­sena he näke­vät koro­na­ti­lan­teen juuri nyt.

Jakso 9:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 9: yritys­tu­kien vappu­mark­ki­noilla

Yrityk­siä pitää tukea koro­na­krii­sissä kiireen vilk­kaa, muuten ei kohta ole enää mitä tukea. Mitä tapah­tuu, kun valtio kiel­tää liike­toi­min­nan? Entä miten yrityk­siä parhai­ten autet­tai­siin poik­keus­ai­kana? Moni yrit­täjä maksaa tällä hetkellä henki­lö­koh­tai­sista varois­taan yrityk­sen pelas­tuso­pe­raa­tiota, mutta miten kauan kestää ennen kuin kame­lin selkä katkeaa? Ja mitä posi­tii­vista (liik­keen­joh­dol­lista!) on poik­keus­a­jasta löyty­nyt?

Tuntoja ja vastauk­sia kysy­tään tässä jaksossa ravin­tola- ja hotel­liy­rit­täjä Reijo Ange­rialta ja kansan­edus­taja ja yrit­täjä Jukka Kopralta.

Jakso 10:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 10: EU koro­nan kourissa

Koro­na­kriisi on globaali pande­mia, jota pitää hoitaa sekä äärim­mäi­sen paikal­li­sesti, että äärim­mäi­sen kansain­vä­li­sesti. Mikä on EU:n rooli tämän krii­sin taltut­ta­mi­sessa? Ajavatko kriisi ja sen jälki­mai­nin­git kiilaa jäsen­val­tioi­den väliin? Milloin rajat avataan ja miltä näyt­tää mante­reen tule­vai­suus? Näihin kysy­myk­siin saadaan vastauk­set tässä jaksossa! Vastaa­jina ovat tutkija Juha Jokela Ulko­po­liit­ti­sesta insti­tuu­tista sekä euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen.

Jakso 11:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 11: Kent­tä­sai­raa­loita ja sitruu­na­pu­laa – miltä näyt­tää ulko­suo­ma­lais­ten korona-arki?

Globaali pande­mia on pyyh­käis­syt koko maapal­lon yli, mutta se vaikutta eri ihmi­siin eri tavoin riip­puen missä maassa he asuvat. Poik­keus­a­jan podcast ottaa tänään yhteyttä ulko­suo­ma­lai­siin Espan­jassa, Britan­niassa ja Ruot­sissa. Kyttääkö poliisi Espan­jassa ruokaos­tok­sil­la­käy­mistä? Miksi Lontoon hienos­toa­lueilla on sitruu­nat loppu kaupoista? Onko Ruot­sissa mikään kiel­let­tyä? Lotta Backlun­din vieraana tällä kertaa Barce­lo­nasta yrit­täjä Aki Peltola, Lontoosta Chief Stra­tegy Officer Janne Walto­nen ja Tukhol­masta tuot­taja Miina Lange.

Jakso 12:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 12: turvetta tuleen ilmas­ton kustan­nuk­sella

Saako turpeen­poltto jatkoai­kaa? Miksi hiili­diok­si­di­pi­toi­suus ilma­ke­hässä ei ole pienen­ty­nyt, vaikka maailma on pysäh­dyk­sissä? Onko Venet­siassa oikeasti delfii­nejä? Kuvit­te­lemme, että koro­na­kriisi on paran­ta­nut ilmas­ton tilaa, mutta onko niin? Entä miten voidaan elvyt­tää taloutta kestä­västi? Poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sista ilmas­toon ja ympä­ris­töön kertoo tässä jaksossa WWF:n ilmas­to­asian­tun­tija Mia Rahu­nen. Kokoo­mus esit­tää järeitä ilmas­to­toi­mia uudessa ympä­ristö- ja elvy­tys­oh­jel­massa, ja näistä tarkem­min kertoo kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Jakso 13:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 13: Toisen­lai­nen koro­na­kriisi

Koti­vä­ki­val­lan määrä on nous­sut koro­nae­pi­de­mian aikana merkit­tä­västi joka puolella maail­maa. Koro­nan uhrit eivät aina kuole koro­naan, vaan osa kuolee väki­val­tai­sen puoli­son kädestä omissa kodeis­saan. Monet haavoit­tu­vai­sessa asemassa olevat aikui­set ja lapset ovat vielä pahem­massa tilan­teessa kun heidät eris­te­tään kotei­hinsa. Mikä on tilanne Suomessa? Entä mitä Euroo­pan parla­mentti tekee auttaak­seen haavoit­tu­vai­sessa asemassa olevia ihmi­siä?

Lotta Backlun­din vieraana tällä kertaa Euroo­pan parla­men­tin infra­struk­tuu­rista ja logis­tii­kasta vastaava pääjoh­taja Leena Linnus sekä ensi- ja turva­ko­tien liiton kehit­tä­mis­pääl­likkö Tiina Muuk­ko­nen.

Avsnitt 14:

Poik­keus­a­jan podcast, avsnitt 14: alla vägar bär till banken

Poik­keus­a­jan podcast utkom­mer denna gång på svenska! Rege­rin­gen har gett ut ännu en tilläggs­bud­get och därmed kommer staten ta ut nästan 20 miljar­der i lån detta år. Hur gör staten när den behö­ver låna pengar? Hur mycket lån är för mycket lån? Kommer man någon­sin kunna betala allt till­baka? Hur kommer vi kunna balan­sera ekono­min när krisen är över? Swed­banks chef­se­ko­nom Heidi Schau­man och riks­dags­le­da­mot Juhana Vartiai­nen gästar och svarar på dessa frågor.

Jakso 15:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 15: Maskilla vai ilman?

Suoma­lai­set viran­omai­set eivät suostu suosit­ta­maan tai olemaan suosit­ta­matta kasvo­mas­kien käyt­töä. Viral­li­nen vies­tintä on risti­rii­taista, sillä minis­te­riöi­den edus­ta­jat ovat jopa sano­neet mediassa, että maskin käyt­tä­mi­nen voi olla haital­lista. Maail­man terveys­jär­jestö kuiten­kin suosit­te­lee sekä kansa­lai­sille maskin käyt­töä, että halli­tuk­sille maskien suosit­ta­mista. Mitä maskien käytöstä pitäisi ajatella? Vieraana lääkäri ja profes­sori Lasse Lehto­nen sekä maskien parissa työs­ken­te­levä enti­nen EU-virka­mies Anna-Kaisa Itko­nen.

Jakso 17:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 17: joutaako kassa­jär­jes­telmä romu­kop­paan?

Tällä viikolla valta­kun­nassa on puhuttu paljon ansio­si­don­nai­sesta työt­tö­myys­tur­vasta. Kokoo­muk­sen mielestä se pitää ulot­taa kaikille, ja me kysymme kansan­edus­taja Elina Lepo­mäeltä mitä se tosia­sial­li­sesti tarkoit­taisi. Miksi järjes­telmä näyt­tää siltä kuin näyt­tää? Miten muutos käytän­nössä pitäisi toteut­taa? Ja miksi ehdo­tusta vastus­tet­tiin niin voimak­kaasti kun Elina sitä ensim­mäi­sen kerran vuosia sitten ehdotti?

Jakso 18:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 18: valo­kei­lassa Petteri Orpo

Poli­tii­kan syksy start­tai­lee, ja Poik­keus­a­jan podcast haluaa tietää, millai­sia ajatuk­sia Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpolla on tule­vasta puolue­ko­kouk­sesta, koro­nae­pi­de­mian toisesta aallosta ja EU:n elvy­tys­pa­ke­tista, mutta podcast haluaa myös tietää kuka on Petteri Orpon paras kaveri, saako minis­teri olla ikinä huma­lassa ja miltä tuntui tulla vali­tuksi Suomen seksik­käim­mäksi mieheksi.

Kuun­tele jakso 18 tästä:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 19: valo­kei­lassa Kris­tiina Kokko

Mitä puolue­sih­teeri oikein tekee? No aina­kaan ei anna kyyni­syy­delle tilaa! Selvi­tämme puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokon kanssa niin peri­aa­teoh­jel­man kuin tavoi­teoh­jel­man­kin tolan ja pohdimme miten Kokoo­mus voi voit­taa kunta­vaa­lit.

Kuun­tele jakso 19 tästä:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 20: Stadi vs. bönde

Stadi vs. bönde. Laitoimme pääkau­pun­gin ja maaseu­dun vastak­kain – vieraina Heikki Autto (bönde) ja Elina Lepo­mäki (Stadi). Mitä on alue­po­li­tiikka ja tekeekö kokoo­mus sitä? Onko se parem­paa kuin keskus­ta­lai­nen alue­po­li­tiikka? Kuun­tele tästä, miksi kokoo­mus on uskot­ta­vampi koko Suomen puolue kuin keskusta.

Kuun­tele jakso 20 tästä:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 21: Biden vai Trump? Mitä sen jälkeen? /​/​ Virk­ku­nen ja Paster­nak-Jack­son

Lotta Backlun­din vieraat euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen ja Amcha­min toimi­tus­joh­taja Alexan­dra Paster­nak-Jack­son käyvät läpi Yhdys­val­tain tiuk­kaa presi­dent­ti­ki­saa. Podcas­tissa pureu­du­taan myös EU:hun ja paljon puhut­tuun oikeus­val­tio­pe­ri­aat­tee­seen.

Kuun­tele jakso 21 tästä:

Skip to content