Kokoomus.fi / Poikkeusajan podcast

Poik­keus­a­jan
podcast

Poik­keus­a­jat vaati­vat poik­keuk­sel­li­sia tekoja

Näiden podcas­tien tavoite on tuoda esiin poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sia ihmis­ten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviä­mi­seen. Lähe­tyk­sissä käydään ratkai­su­kes­kei­siä keskus­te­luita kiin­nos­ta­vien ja kiin­nos­tu­nei­den ihmis­ten välillä. Mukana on polii­tik­ko­jen lisäksi hyvin vaih­te­le­vissa tilan­teissa ja erilai­sia taus­toja edus­ta­via suoma­lai­sia ympäri maata. Tässä vaiheessa kaikki lähe­tyk­set tehdään etähaas­tat­te­luina, jotta pysyi­simme kaikki terveinä.

Halli­tus tekee tässä kata­stro­faa­li­sessa tilan­teessa varmasti parhaansa, mutta pelkkä viran­omais­ten työ ei riitä poik­keus­a­jan päihit­tä­mi­seksi. Nyt tarvi­taan kaik­kien panosta ja ideoita.

Osal­lis­tu­kaa keskus­te­luun Face­boo­kissa ja Youtu­bessa kokoo­muk­sen sivulla

Podcas­tin sisäl­löstä saa keskus­tella lähe­tyk­sen aikana ja sen jälkeen Face­boo­kissa kokoo­muk­sen sivulla ja Youtube-kommen­teissa. Sinne saa esimer­kiksi käydä kerto­massa omasta tilan­teesta, antaa ideoita seuraa­viin lähe­tyk­siin tai anta­massa ajatuk­sia selviy­ty­mis­vink­kejä muille suoma­lai­sille.

Jakso 1:

Mukana ravin­to­loit­sija Henri Alen ja Petteri Orpo (juon­taa Lotta Backlund)

Kuun­tele, mitä mieltä ravin­to­lay­rit­täjä ja kokki Henri Alen on ravin­to­loi­den sulke­mi­sesta ja millai­nen on ammat­ti­ko­kin oma koti­vara. Entä miltä tilanne näyt­tää edus­kun­nasta käsin? Tähän vastaa puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Lotta Backlun­din juon­ta­massa podcast-sarjassa seuraamme suoma­lais­ten elämää koro­na­krii­sin keskellä. Tavoit­tee­namme on tuoda esiin poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sia ihmis­ten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviä­mi­seen.

Etänä nauhoi­tettu lähe­tys sisäl­tää pieniä poik­keus­a­jan häiriöitä, mutta seuraa­vaan kertaan mennessä nekin saadaan jo selvi­tet­tyä.

Jakso 2:

Mukana opet­taja Mirja Lind­holm ja Sari Multala (juon­taa Lotta Backlund)

Korona on siir­tä­nyt suoma­lai­set alakou­lu­lai­set­kin etäope­tuk­sen aikaan. Miten onnis­tuu poik­keus­a­jan opetus kaik­kein pienim­millä oppi­lailla?

Samaan aikaan tilanne aset­taa haas­teita myös vanhem­mille. Etätöitä täytyy tehdä osin kotona olevien koulu­lais­ten ehdoilla ja niillä, jotka eivät pysty työs­ke­ne­te­le­mään etänä täytyy huoleh­tia, että koti­luo­kassa on kaikki hyvin myös silloin, kun opet­ta­jan video­yh­teys ei ole päällä.

Tässä lähe­tyk­sessä haas­tat­te­lemme imat­ra­laista luokan­opet­taja Mirja Lind­hol­mia, jonka työs­ken­te­lyyn vaikut­ta­vat myös kotona olevat omat lapset. Yhtälö, jonka kanssa paini­taan nyt ympäri Suomea.

Mirjan osuu­den jälkeen lähe­tyk­seen liit­tyy kansan­edus­taja Sari Multala, joka on edus­kun­nassa sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen ja aktii­vi­sena Vantaan kaupun­ki­po­lii­tik­kona joutu­nut paini­maan aiem­min­kin vaikei­den koului­hin liit­ty­vien kysy­mys­ten parissa.

Lähe­tyk­sessä pyri­tään löytä­mään hyviä ratkai­suja, tai ideoita poik­keus­a­jan koulu­maa­il­malle ja erityi­sesti pienem­pien lasten vanhem­mille aset­ta­miin haas­tei­siin. Tai vähin­tään­kin tarjoa­maan ymmär­rystä ja tukea vaike­aan paik­kaan joutu­neille opet­ta­jil­lemme.

Jakso 3:

Halli­tus rajoitti liiken­nettä Uuden­maan ja muun Suomen välillä. Samaan aikaan monet baarit ovat kuiten­kin edel­leen olleet auki.

Miten poliisi valvoo liiken­nettä ja mitä muita rajoi­tuk­sia on vielä mahdol­li­sesti tulossa? Miten ennen koke­ma­ton tilanne vaikut­taa polii­sien työn­ku­vaan ja -minään? Millai­sia tervei­siä enti­sellä sisä­mi­nis­te­rillä on niille sadoille matkus­ta­jille, jotka on kään­ny­tetty pois Uuden­maan rajoilta?

Lähe­tyk­sessä vieraina yliko­mi­sa­rio Jussi Päivän­salo Länsi-Uuden­maan polii­sista sekä enti­nen sisä­mi­nis­teri Paula Risikko, jolla on koke­musta krii­sia­jan johta­mi­sesta muun muassa sikainfluens­san ajalta.

Osal­listu keskus­te­luun! Lähe­tystä voi kommen­toida kokoo­muk­sen Face­book-sivulla tai YouTu­bessa.

Jakso 4:

Neljän­nessä jaksossa vieraina ovat koro­na­tar­tun­nasta selvin­nyt Hypon pääe­ko­no­misti Juhana Brot­he­rus ja kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Korona uhkaa ihmis­ten lisäksi myös talou­den terveyttä. Millai­set vaiku­tuk­set poik­keus­a­jalla olisi pitkit­tyes­sään Suomen talou­teen? Voiko asun­to­lai­noja edel­leen saada? Miten tilan­teesta voitai­siin selvitä mahdol­li­sim­man kuivin jaloin eteen­päin?

Jakso 5:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 5: Kyrö Distil­le­ryn perus­taja Miika Lipiäi­nen ja kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo

Miten pärjää palkittu ruis­tis­laamo Kyrö Distil­lery, kun ravin­to­loi­den ja baarien ovet ovat säpissä. Miksi ulko­mais­ten yritys­ten alko­ho­li­tuot­teita voi tilata kotiin, mutta koti­mais­ten ei? Miten alko­ho­li­po­li­tii­kan pitäisi muut­tua? Keskus­te­le­massa Kyrö Distil­le­ryn Miika Lipiäi­nen ja kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo.

Jakso 6:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 6: Miten pide­tään huolta palve­luista? Kestä­vätkö kunnat koro­na­krii­sin? Miltä tule­vai­suus näyt­tää pienen kunnan ja suuren kaupun­gin näkö­kul­masta?

Pohjois-Karja­lassa sijait­se­van Juuan kunnan­joh­taja Markus Hirvo­nen ja kansan­edus­taja, Tampe­reen enti­nen pormes­tari Anna-Kaisa Ikonen pohti­vat kuntien tilan­netta ja ratkai­suja.

Jakso 7:

Poik­keus­a­jan podcas­tin, jakso 7: Miten urhei­luseu­rat selviä­vät talou­del­li­sesti koro­na­krii­sin yli? Pela­taanko Veik­kaus­lii­gaa ollen­kaan tänä vuonna? Entä miten kult­tuu­ria voi kulut­taa poik­keus­ai­kana?

HJK:n toimi­tus­joh­taja Aki Riihi­lahti ja kansan­edus­taja, enti­nen kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen etsi­vät ratkai­suja urhei­lun ja kult­tuu­rin suoje­le­mi­seksi.

Jakso 8:

Miltä koro­na­vi­ruk­sen vastai­nen tais­telu näyt­tää lääkä­rin silmin?

Miten voidaan taata se, että laaduk­kaita suoja­va­rus­teita riit­tää eten­kin tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sille? Tarjo­aako laaja­mit­tai­nen testaus ulos­pää­syn krii­sistä?

Työter­veys- ja päivys­tys­lää­käri Vilho Ahola ja lääkä­ri­taus­tai­nen kansan­edus­taja Mia Laiho kerto­vat, millai­sena he näke­vät koro­na­ti­lan­teen juuri nyt.

Jakso 9:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 9: yritys­tu­kien vappu­mark­ki­noilla

Yrityk­siä pitää tukea koro­na­krii­sissä kiireen vilk­kaa, muuten ei kohta ole enää mitä tukea. Mitä tapah­tuu, kun valtio kiel­tää liike­toi­min­nan? Entä miten yrityk­siä parhai­ten autet­tai­siin poik­keus­ai­kana? Moni yrit­täjä maksaa tällä hetkellä henki­lö­koh­tai­sista varois­taan yrityk­sen pelas­tuso­pe­raa­tiota, mutta miten kauan kestää ennen kuin kame­lin selkä katkeaa? Ja mitä posi­tii­vista (liik­keen­joh­dol­lista!) on poik­keus­a­jasta löyty­nyt?

Tuntoja ja vastauk­sia kysy­tään tässä jaksossa ravin­tola- ja hotel­liy­rit­täjä Reijo Ange­rialta ja kansan­edus­taja ja yrit­täjä Jukka Kopralta.

Jakso 10:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 10: EU koro­nan kourissa

Koro­na­kriisi on globaali pande­mia, jota pitää hoitaa sekä äärim­mäi­sen paikal­li­sesti, että äärim­mäi­sen kansain­vä­li­sesti. Mikä on EU:n rooli tämän krii­sin taltut­ta­mi­sessa? Ajavatko kriisi ja sen jälki­mai­nin­git kiilaa jäsen­val­tioi­den väliin? Milloin rajat avataan ja miltä näyt­tää mante­reen tule­vai­suus? Näihin kysy­myk­siin saadaan vastauk­set tässä jaksossa! Vastaa­jina ovat tutkija Juha Jokela Ulko­po­liit­ti­sesta insti­tuu­tista sekä euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen.

Jakso 11:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 11: Kent­tä­sai­raa­loita ja sitruu­na­pu­laa – miltä näyt­tää ulko­suo­ma­lais­ten korona-arki?

Globaali pande­mia on pyyh­käis­syt koko maapal­lon yli, mutta se vaikutta eri ihmi­siin eri tavoin riip­puen missä maassa he asuvat. Poik­keus­a­jan podcast ottaa tänään yhteyttä ulko­suo­ma­lai­siin Espan­jassa, Britan­niassa ja Ruot­sissa. Kyttääkö poliisi Espan­jassa ruokaos­tok­sil­la­käy­mistä? Miksi Lontoon hienos­toa­lueilla on sitruu­nat loppu kaupoista? Onko Ruot­sissa mikään kiel­let­tyä? Lotta Backlun­din vieraana tällä kertaa Barce­lo­nasta yrit­täjä Aki Peltola, Lontoosta Chief Stra­tegy Officer Janne Walto­nen ja Tukhol­masta tuot­taja Miina Lange.

Jakso 12:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 12: turvetta tuleen ilmas­ton kustan­nuk­sella

Saako turpeen­poltto jatkoai­kaa? Miksi hiili­diok­si­di­pi­toi­suus ilma­ke­hässä ei ole pienen­ty­nyt, vaikka maailma on pysäh­dyk­sissä? Onko Venet­siassa oikeasti delfii­nejä? Kuvit­te­lemme, että koro­na­kriisi on paran­ta­nut ilmas­ton tilaa, mutta onko niin? Entä miten voidaan elvyt­tää taloutta kestä­västi? Poik­keus­a­jan vaiku­tuk­sista ilmas­toon ja ympä­ris­töön kertoo tässä jaksossa WWF:n ilmas­to­asian­tun­tija Mia Rahu­nen. Kokoo­mus esit­tää järeitä ilmas­to­toi­mia uudessa ympä­ristö- ja elvy­tys­oh­jel­massa, ja näistä tarkem­min kertoo kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Jakso 13:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 13: Toisen­lai­nen koro­na­kriisi

Koti­vä­ki­val­lan määrä on nous­sut koro­nae­pi­de­mian aikana merkit­tä­västi joka puolella maail­maa. Koro­nan uhrit eivät aina kuole koro­naan, vaan osa kuolee väki­val­tai­sen puoli­son kädestä omissa kodeis­saan. Monet haavoit­tu­vai­sessa asemassa olevat aikui­set ja lapset ovat vielä pahem­massa tilan­teessa kun heidät eris­te­tään kotei­hinsa. Mikä on tilanne Suomessa? Entä mitä Euroo­pan parla­mentti tekee auttaak­seen haavoit­tu­vai­sessa asemassa olevia ihmi­siä?

Lotta Backlun­din vieraana tällä kertaa Euroo­pan parla­men­tin infra­struk­tuu­rista ja logis­tii­kasta vastaava pääjoh­taja Leena Linnus sekä ensi- ja turva­ko­tien liiton kehit­tä­mis­pääl­likkö Tiina Muuk­ko­nen.

Avsnitt 14:

Poik­keus­a­jan podcast, avsnitt 14: alla vägar bär till banken

Poik­keus­a­jan podcast utkom­mer denna gång på svenska! Rege­rin­gen har gett ut ännu en tilläggs­bud­get och därmed kommer staten ta ut nästan 20 miljar­der i lån detta år. Hur gör staten när den behö­ver låna pengar? Hur mycket lån är för mycket lån? Kommer man någon­sin kunna betala allt till­baka? Hur kommer vi kunna balan­sera ekono­min när krisen är över? Swed­banks chef­se­ko­nom Heidi Schau­man och riks­dags­le­da­mot Juhana Vartiai­nen gästar och svarar på dessa frågor.

Jakso 15:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 15: Maskilla vai ilman?

Suoma­lai­set viran­omai­set eivät suostu suosit­ta­maan tai olemaan suosit­ta­matta kasvo­mas­kien käyt­töä. Viral­li­nen vies­tintä on risti­rii­taista, sillä minis­te­riöi­den edus­ta­jat ovat jopa sano­neet mediassa, että maskin käyt­tä­mi­nen voi olla haital­lista. Maail­man terveys­jär­jestö kuiten­kin suosit­te­lee sekä kansa­lai­sille maskin käyt­töä, että halli­tuk­sille maskien suosit­ta­mista. Mitä maskien käytöstä pitäisi ajatella? Vieraana lääkäri ja profes­sori Lasse Lehto­nen sekä maskien parissa työs­ken­te­levä enti­nen EU-virka­mies Anna-Kaisa Itko­nen.

Jakso 17:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 17: joutaako kassa­jär­jes­telmä romu­kop­paan?

Tällä viikolla valta­kun­nassa on puhuttu paljon ansio­si­don­nai­sesta työt­tö­myys­tur­vasta. Kokoo­muk­sen mielestä se pitää ulot­taa kaikille, ja me kysymme kansan­edus­taja Elina Lepo­mäeltä mitä se tosia­sial­li­sesti tarkoit­taisi. Miksi järjes­telmä näyt­tää siltä kuin näyt­tää? Miten muutos käytän­nössä pitäisi toteut­taa? Ja miksi ehdo­tusta vastus­tet­tiin niin voimak­kaasti kun Elina sitä ensim­mäi­sen kerran vuosia sitten ehdotti?

Jakso 18:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 18: valo­kei­lassa Petteri Orpo

Poli­tii­kan syksy start­tai­lee, ja Poik­keus­a­jan podcast haluaa tietää, millai­sia ajatuk­sia Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpolla on tule­vasta puolue­ko­kouk­sesta, koro­nae­pi­de­mian toisesta aallosta ja EU:n elvy­tys­pa­ke­tista, mutta podcast haluaa myös tietää kuka on Petteri Orpon paras kaveri, saako minis­teri olla ikinä huma­lassa ja miltä tuntui tulla vali­tuksi Suomen seksik­käim­mäksi mieheksi.

Kuun­tele jakso 18 tästä:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 19: valo­kei­lassa Kris­tiina Kokko

Mitä puolue­sih­teeri oikein tekee? No aina­kaan ei anna kyyni­syy­delle tilaa! Selvi­tämme puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokon kanssa niin peri­aa­teoh­jel­man kuin tavoi­teoh­jel­man­kin tolan ja pohdimme miten Kokoo­mus voi voit­taa kunta­vaa­lit.

Kuun­tele jakso 19 tästä:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 20: Stadi vs. bönde

Stadi vs. bönde. Laitoimme pääkau­pun­gin ja maaseu­dun vastak­kain – vieraina Heikki Autto (bönde) ja Elina Lepo­mäki (Stadi). Mitä on alue­po­li­tiikka ja tekeekö kokoo­mus sitä? Onko se parem­paa kuin keskus­ta­lai­nen alue­po­li­tiikka? Kuun­tele tästä, miksi kokoo­mus on uskot­ta­vampi koko Suomen puolue kuin keskusta.

Kuun­tele jakso 20 tästä:

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 21: Biden vai Trump? Mitä sen jälkeen? /​/​ Virk­ku­nen ja Paster­nak-Jack­son

Lotta Backlun­din vieraat euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen ja Amcha­min toimi­tus­joh­taja Alexan­dra Paster­nak-Jack­son käyvät läpi Yhdys­val­tain tiuk­kaa presi­dent­ti­ki­saa. Podcas­tissa pureu­du­taan myös EU:hun ja paljon puhut­tuun oikeus­val­tio­pe­ri­aat­tee­seen.

Kuun­tele jakso 21 tästä:

Skip to content