Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

Julkaistu:

”Isän­maa ei ole tänään sama kuin puoli vuosi­sa­taa sitten. Kokoo­mus ei ole tänään sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoina. Vielä vähem­män voidaan toivoa, että Kokoo­mus olisi tänään sama kuin huomenna.”

Nämä sanat lausui lähes 50 vuotta sitten Kokoo­muk­sen silloi­nen puheen­joh­taja Juha Riht­niemi. Tuol­loin juhlit­tiin Kokoo­mus­puo­lu­een 50-vuotiasta taivalta.

Kokoo­mus täyt­tää sata vuotta kahden vuoden kulut­tua, 9.12.2018. Riht­nie­men sanoissa elää edel­leen viisaus. Suomi on hyvin erilai­nen kuin sata tai 50 vuotta sitten. Kokoo­mus ei ole sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoi­hin. Ja hyvä niin.

Kokoo­muk­sen perus­ta­mis­ko­kouk­seen Helsin­gin Vanhalle yliop­pi­las­ta­lolle tulleet suoma­lai­set halusi­vat tehdä isän­maasta maan, jossa jokai­nen voi elää ihmi­sar­voista, täyttä elämää. Kokoo­muk­sen kanta­via arvoja oli sivis­ty­saate ja isän­maal­li­suusaate. Jo tuol­loin Kokoo­mus oli moniar­voi­nen puolue, jossa oli erilai­sia ajat­te­li­joita kaikista yhteis­kun­nan osista; kokooma erilai­sia ihmi­siä.

Tämän päivän Kokoo­mus on maltil­li­nen keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, jonka tehtä­vänä on paran­taa jokai­sen ihmi­sen asemaa ja hyvin­voin­tia sekä kehit­tää yhteis­kun­taa. Kokoo­muk­sen aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Nämä arvot ovat siivit­tä­neet meitä eteen­päin: Olemme menes­ty­neet sekä kunta-, edus­kunta- että euro­vaa­leissa ja maassa on jälleen usean vuosi­kym­me­nen jälkeen kokoo­mus­lai­nen presi­dentti. Kansa­lai­silta saatu luot­ta­mus on ollut vahva.

Kokoo­muk­sella on aina ollut kyky löytää kuna­kin aikana uskot­tava polku, miten Suomi pärjää ja menes­tyy maail­man muutok­sessa. Kyse ei ole vain pärjää­mi­sestä vaan rohkeasti muutok­seen tart­tu­mi­sesta sen mahdol­li­suuk­sia hyödyn­täen ja ratkai­suja etsien. Se vie eteen­päin.

Muutok­sessa ja uudis­tu­mi­sessa on tärkeää muis­taa, minne kuuluu, missä on juuret. Samaan aikaan on tähys­tet­tävä kauas tule­vai­suu­teen, sillä eteen­päin on mentävä.

Tule mukaan kansan­liik­kee­seen: www.liitykokoomukseen.fi

- Petteri Orpo, puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content