Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

Julkaistu: 09.12.2016

”Isän­maa ei ole tänään sama kuin puoli vuosi­sa­taa sitten. Kokoo­mus ei ole tänään sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoina. Vielä vähem­män voidaan toivoa, että Kokoo­mus olisi tänään sama kuin huomenna.”

Nämä sanat lausui lähes 50 vuotta sitten Kokoo­muk­sen silloi­nen puheen­joh­taja Juha Riht­niemi. Tuol­loin juhlit­tiin Kokoo­mus­puo­lu­een 50-vuotiasta taivalta.

Kokoo­mus täyt­tää sata vuotta kahden vuoden kulut­tua, 9.12.2018. Riht­nie­men sanoissa elää edel­leen viisaus. Suomi on hyvin erilai­nen kuin sata tai 50 vuotta sitten. Kokoo­mus ei ole sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoi­hin. Ja hyvä niin.

Kokoo­muk­sen perus­ta­mis­ko­kouk­seen Helsin­gin Vanhalle yliop­pi­las­ta­lolle tulleet suoma­lai­set halusi­vat tehdä isän­maasta maan, jossa jokai­nen voi elää ihmi­sar­voista, täyttä elämää. Kokoo­muk­sen kanta­via arvoja oli sivis­ty­saate ja isän­maal­li­suusaate. Jo tuol­loin Kokoo­mus oli moniar­voi­nen puolue, jossa oli erilai­sia ajat­te­li­joita kaikista yhteis­kun­nan osista; kokooma erilai­sia ihmi­siä.

Tämän päivän Kokoo­mus on maltil­li­nen keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, jonka tehtä­vänä on paran­taa jokai­sen ihmi­sen asemaa ja hyvin­voin­tia sekä kehit­tää yhteis­kun­taa. Kokoo­muk­sen aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Nämä arvot ovat siivit­tä­neet meitä eteen­päin: Olemme menes­ty­neet sekä kunta-, edus­kunta- että euro­vaa­leissa ja maassa on jälleen usean vuosi­kym­me­nen jälkeen kokoo­mus­lai­nen presi­dentti. Kansa­lai­silta saatu luot­ta­mus on ollut vahva.

Kokoo­muk­sella on aina ollut kyky löytää kuna­kin aikana uskot­tava polku, miten Suomi pärjää ja menes­tyy maail­man muutok­sessa. Kyse ei ole vain pärjää­mi­sestä vaan rohkeasti muutok­seen tart­tu­mi­sesta sen mahdol­li­suuk­sia hyödyn­täen ja ratkai­suja etsien. Se vie eteen­päin.

Muutok­sessa ja uudis­tu­mi­sessa on tärkeää muis­taa, minne kuuluu, missä on juuret. Samaan aikaan on tähys­tet­tävä kauas tule­vai­suu­teen, sillä eteen­päin on mentävä.

Tule mukaan kansan­liik­kee­seen: www.liitykokoomukseen.fi

- Petteri Orpo, puheen­joh­taja