Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

Kokoo­mus täyt­tää tänään 98 vuotta!

Julkaistu:

”Isän­maa ei ole tänään sama kuin puoli vuosi­sa­taa sitten. Kokoo­mus ei ole tänään sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoina. Vielä vähem­män voidaan toivoa, että Kokoo­mus olisi tänään sama kuin huomenna.”

Nämä sanat lausui lähes 50 vuotta sitten Kokoo­muk­sen silloi­nen puheen­joh­taja Juha Riht­niemi. Tuol­loin juhlit­tiin Kokoo­mus­puo­lu­een 50-vuotiasta taivalta.

Kokoo­mus täyt­tää sata vuotta kahden vuoden kulut­tua, 9.12.2018. Riht­nie­men sanoissa elää edel­leen viisaus. Suomi on hyvin erilai­nen kuin sata tai 50 vuotta sitten. Kokoo­mus ei ole sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoi­hin. Ja hyvä niin.

Kokoo­muk­sen perus­ta­mis­ko­kouk­seen Helsin­gin Vanhalle yliop­pi­las­ta­lolle tulleet suoma­lai­set halusi­vat tehdä isän­maasta maan, jossa jokai­nen voi elää ihmi­sar­voista, täyttä elämää. Kokoo­muk­sen kanta­via arvoja oli sivis­ty­saate ja isän­maal­li­suusaate. Jo tuol­loin Kokoo­mus oli moniar­voi­nen puolue, jossa oli erilai­sia ajat­te­li­joita kaikista yhteis­kun­nan osista; kokooma erilai­sia ihmi­siä.

Tämän päivän Kokoo­mus on maltil­li­nen keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, jonka tehtä­vänä on paran­taa jokai­sen ihmi­sen asemaa ja hyvin­voin­tia sekä kehit­tää yhteis­kun­taa. Kokoo­muk­sen aatteessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Nämä arvot ovat siivit­tä­neet meitä eteen­päin: Olemme menes­ty­neet sekä kunta-, edus­kunta- että euro­vaa­leissa ja maassa on jälleen usean vuosi­kym­me­nen jälkeen kokoo­mus­lai­nen presi­dentti. Kansa­lai­silta saatu luot­ta­mus on ollut vahva.

Kokoo­muk­sella on aina ollut kyky löytää kuna­kin aikana uskot­tava polku, miten Suomi pärjää ja menes­tyy maail­man muutok­sessa. Kyse ei ole vain pärjää­mi­sestä vaan rohkeasti muutok­seen tart­tu­mi­sesta sen mahdol­li­suuk­sia hyödyn­täen ja ratkai­suja etsien. Se vie eteen­päin.

Muutok­sessa ja uudis­tu­mi­sessa on tärkeää muis­taa, minne kuuluu, missä on juuret. Samaan aikaan on tähys­tet­tävä kauas tule­vai­suu­teen, sillä eteen­päin on mentävä.

Tule mukaan kansan­liik­kee­seen: www.liitykokoomukseen.fi

- Petteri Orpo, puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content