Kokoomus täyttää tänään 98 vuotta! – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus täyttää tänään 98 vuotta!

Kokoomus täyttää tänään 98 vuotta!

Julkaistu: 09.12.2016 Julkaisut

”Isänmaa ei ole tänään sama kuin puoli vuosi­sataa sitten. Kokoomus ei ole tänään sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoina. Vielä vähemmän voidaan toivoa, että Kokoomus olisi tänään sama kuin huomenna.”

Nämä sanat lausui lähes 50 vuotta sitten Kokoo­muksen silloinen puheen­johtaja Juha Rihtniemi. Tuolloin juhlittiin Kokoo­mus­puo­lueen 50-vuotiasta taivalta.

Kokoomus täyttää sata vuotta kahden vuoden kuluttua, 9.12.2018. Rihtniemen sanoissa elää edelleen viisaus. Suomi on hyvin erilainen kuin sata tai 50 vuotta sitten. Kokoomus ei ole sama kuin perus­ta­mi­sensa aikoihin. Ja hyvä niin.

Kokoo­muksen perus­ta­mis­ko­koukseen Helsingin Vanhalle yliop­pi­las­ta­lolle tulleet suoma­laiset halusivat tehdä isänmaasta maan, jossa jokainen voi elää ihmisar­voista, täyttä elämää. Kokoo­muksen kantavia arvoja oli sivis­ty­saate ja isänmaal­li­suusaate. Jo tuolloin Kokoomus oli moniar­voinen puolue, jossa oli erilaisia ajatte­li­joita kaikista yhteis­kunnan osista; kokooma erilaisia ihmisiä.

Tämän päivän Kokoomus on maltil­linen keskus­ta­oi­keis­to­lainen kansan­puolue, jonka tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvin­vointia sekä kehittää yhteis­kuntaa. Kokoo­muksen aatteessa yhdis­tyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdol­li­suuksien tasa-arvo, sivistys, kannus­tavuus, suvait­se­vaisuus ja välit­tä­minen.

Nämä arvot ovat siivit­täneet meitä eteenpäin: Olemme menes­tyneet sekä kunta-, eduskunta- että eurovaa­leissa ja maassa on jälleen usean vuosi­kym­menen jälkeen kokoo­mus­lainen presi­dentti. Kansa­lai­silta saatu luottamus on ollut vahva.

Kokoo­muk­sella on aina ollut kyky löytää kunakin aikana uskottava polku, miten Suomi pärjää ja menestyy maailman muutok­sessa. Kyse ei ole vain pärjää­mi­sestä vaan rohkeasti muutokseen tarttu­mi­sesta sen mahdol­li­suuksia hyödyntäen ja ratkaisuja etsien. Se vie eteenpäin.

Muutok­sessa ja uudis­tu­mi­sessa on tärkeää muistaa, minne kuuluu, missä on juuret. Samaan aikaan on tähys­tettävä kauas tulevai­suuteen, sillä eteenpäin on mentävä.

Tule mukaan kansan­liik­keeseen: www.liitykokoomukseen.fi

- Petteri Orpo, puheen­johtaja


Kokoomus.fi