Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus eduskuntavaalit
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus: Mitä useampi saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi

Kokoo­mus: Mitä useampi saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi

Julkaistu:

Hyvin­voin­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­suu­den Suomessa. Työtä pitää löytää yhä useam­malle, ja työn ja yrit­tä­mi­sen pitää aina olla kannat­ta­vaa, kokoo­mus linjaa vaalioh­jel­mas­saan.

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!

Hyvin­voin­nin lisää­mi­nen on yksi puolu­een kärki­tee­moista huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­leissa. Kokoo­mus julkisti vaalioh­jel­mansa tors­taina Helsin­gissä.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että 75 prosen­tin työl­li­syy­saste vaali­kau­den loppuun mennessä riit­tää selviy­ty­mi­seen, mutta ei Suomen kehit­tä­mi­seen parem­maksi. Kokoo­mus haluaa paran­taa muiden muassa vanhus­pal­ve­luita, lasten ja perhei­den asemaa ja ehkäistä syrjäy­ty­mistä. Pohjois­mai­selle työl­li­syy­su­ralle pääse­mi­nen edel­lyt­tää kokoo­muk­sen mielestä uudis­tuk­sia vero­tuk­seen, sosi­aa­li­tur­vaan, työmark­ki­noille ja koulu­tuk­seen.

”Mitä useampi ihmi­nen saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi. Meidän tavoit­teemme on, että hyvin­vointi kasvaa. Ilman näitä uudis­tuk­sia tavoit­tee­seen pääse­mi­nen ei ole mahdol­lista”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus haluaa keven­tää palk­ko­jen ja eläk­kei­den vero­tusta vaali­kau­den aikana miljar­dilla eurolla. Keven­nys sido­taan välil­lis­ten, kulu­tus- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tuk­siin sekä työl­li­syyttä vahvis­ta­viin toimiin. Työn vastaa­not­ta­mi­sen pitäisi aina olla kannat­ta­vaa. Siksi sosi­aa­li­tur­vaa on uudis­tet­tava nykyistä kannus­ta­vam­maksi. Kokoo­muk­sella on tarjota tähän oma vaih­toeh­tonsa, vastik­keel­li­nen yleis­tuki.

Kokoo­mus myös lisäisi jous­ta­vuutta työmark­ki­noilla. Työelä­män asioista pitäisi saada nykyistä useam­min sopia siellä, missä asiat parhai­ten tunne­taan eli työpai­koilla. Perhe­va­paat kokoo­mus uudis­taisi kunnian­hi­moi­sesti niin, että uudis­tus vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä sekä kohte­lee erilai­sia perheitä tasa­puo­li­sesti. Kokoo­mus haluaa myös lisätä toimia osaa­jien houkut­te­le­mi­seksi ulko­mailta.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, joka on innos­tava, uudis­tuva, osaava ja oikeu­den­mu­kai­nen. Maa, jossa saa tehdä ja toteut­taa itse­ään, ja jossa ihmi­set kanta­vat vastuuta itses­tään ja pitä­vät toisis­taan huolta.

Kokoo­muk­sen kärki­tee­moi­hin pääset tutus­tu­maan täältä:
www.kokoomus.fi/vaaliteema-lisaa-hyvinvointia/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-maailman-osaavin-kansa/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-paras-maa-lapsille-ja-perheille/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-hyva-ja-omannakoinen-vanhuus/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-turvallinen-avoin-ja-kansainvalinen-suomi/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-kasvavat-kaupungit-kukoistava-maa/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-pelastetaan-maailma-yhdessa/

Vaalioh­jelma koko­nai­suu­des­saan löytyy osoit­teesta:
www.kokoomus.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content