Kokoo­mus: Mitä useampi saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi

Julkaistu: 28.02.2019

Hyvin­voin­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­suu­den Suomessa. Työtä pitää löytää yhä useam­malle, ja työn ja yrit­tä­mi­sen pitää aina olla kannat­ta­vaa, kokoo­mus linjaa vaalioh­jel­mas­saan.

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!

Hyvin­voin­nin lisää­mi­nen on yksi puolu­een kärki­tee­moista huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­leissa. Kokoo­mus julkisti vaalioh­jel­mansa tors­taina Helsin­gissä.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo, että 75 prosen­tin työl­li­syy­saste vaali­kau­den loppuun mennessä riit­tää selviy­ty­mi­seen, mutta ei Suomen kehit­tä­mi­seen parem­maksi. Kokoo­mus haluaa paran­taa muiden muassa vanhus­pal­ve­luita, lasten ja perhei­den asemaa ja ehkäistä syrjäy­ty­mistä. Pohjois­mai­selle työl­li­syy­su­ralle pääse­mi­nen edel­lyt­tää kokoo­muk­sen mielestä uudis­tuk­sia vero­tuk­seen, sosi­aa­li­tur­vaan, työmark­ki­noille ja koulu­tuk­seen.

”Mitä useampi ihmi­nen saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi. Meidän tavoit­teemme on, että hyvin­vointi kasvaa. Ilman näitä uudis­tuk­sia tavoit­tee­seen pääse­mi­nen ei ole mahdol­lista”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus haluaa keven­tää palk­ko­jen ja eläk­kei­den vero­tusta vaali­kau­den aikana miljar­dilla eurolla. Keven­nys sido­taan välil­lis­ten, kulu­tus- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tuk­siin sekä työl­li­syyttä vahvis­ta­viin toimiin. Työn vastaa­not­ta­mi­sen pitäisi aina olla kannat­ta­vaa. Siksi sosi­aa­li­tur­vaa on uudis­tet­tava nykyistä kannus­ta­vam­maksi. Kokoo­muk­sella on tarjota tähän oma vaih­toeh­tonsa, vastik­keel­li­nen yleis­tuki.

Kokoo­mus myös lisäisi jous­ta­vuutta työmark­ki­noilla. Työelä­män asioista pitäisi saada nykyistä useam­min sopia siellä, missä asiat parhai­ten tunne­taan eli työpai­koilla. Perhe­va­paat kokoo­mus uudis­taisi kunnian­hi­moi­sesti niin, että uudis­tus vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä sekä kohte­lee erilai­sia perheitä tasa­puo­li­sesti. Kokoo­mus haluaa myös lisätä toimia osaa­jien houkut­te­le­mi­seksi ulko­mailta.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, joka on innos­tava, uudis­tuva, osaava ja oikeu­den­mu­kai­nen. Maa, jossa saa tehdä ja toteut­taa itse­ään, ja jossa ihmi­set kanta­vat vastuuta itses­tään ja pitä­vät toisis­taan huolta.

Kokoo­muk­sen kärki­tee­moi­hin pääset tutus­tu­maan täältä:
www.kokoomus.fi/vaaliteema-lisaa-hyvinvointia/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-maailman-osaavin-kansa/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-paras-maa-lapsille-ja-perheille/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-hyva-ja-omannakoinen-vanhuus/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-turvallinen-avoin-ja-kansainvalinen-suomi/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-kasvavat-kaupungit-kukoistava-maa/
www.kokoomus.fi/vaaliteema-pelastetaan-maailma-yhdessa/

Vaalioh­jelma koko­nai­suu­des­saan löytyy osoit­teesta:
www.kokoomus.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/