Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa – ”Vahvis­tai­simme työl­li­syyttä, keven­täi­simme työn vero­tusta ja ottai­simme vähem­män velkaa”

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa – ”Vahvis­tai­simme työl­li­syyttä, keven­täi­simme työn vero­tusta ja ottai­simme vähem­män velkaa”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi vaih­toeh­tonsa valtion ensi vuoden talous­ar­vioksi. Mykkä­sen mukaan Kokoo­muk­sen vaih­toehto tähtää vahvasti talou­den uuteen nousuun.

”Korona on runnel­lut Suomen ja koko maail­man taloutta kovalla kädellä. Meidän vaih­toeh­tomme loisi uutta kasvua, vahvis­taisi ihmis­ten osto­voi­maa ja kaven­taisi Suomen kohtuut­to­maksi kasva­nutta vero­kii­laa. Vaih­toeh­don ytimessä ovat uudet työpai­kat ja uusi yrit­tä­jyys. Tarvit­semme toivon polun koro­nasta kohti valoi­sam­paa tule­vai­suutta”, Mykkä­nen avaa.

Meidän vaih­toeh­tomme loisi uutta kasvua, vahvis­taisi ihmis­ten osto­voi­maa ja kaven­taisi Suomen kohtuut­to­maksi kasva­nutta vero­kii­laa.

Kai Mykkä­nen

Kokoo­muk­sen esityk­siin kuuluu muun muassa palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen tasai­sesti kaikissa tulo­luo­kissa yhteensä 800 miljoo­nalla. Koti­ta­lous­vä­hen­nystä puolue paran­taisi yli 400 miljoo­nalla eurolla.

“Kokoo­muk­sen vaih­toehto jättäisi koti­ta­louk­sien käytet­tä­väksi enem­män euroja. Palkan­saa­jille ja yrit­tä­jille rahaa jäisi keski­mää­rin 500 euroa ja lapsi­per­heille lähes 700 euroa enem­män kuin halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sessä. Eläke­läi­set hyötyi­si­vät kokoo­muk­sen vaih­toeh­dosta noin 300 euroa vuodessa halli­tuk­sen esityk­seen verrat­tuna”, Mykkä­nen avaa. 

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa työl­li­syy­saste vahvis­tuu enem­män ja valtio velkaan­tuu vähem­män kuin halli­tuk­sen talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Työl­li­syyttä kokoo­muk­sen budjetti vahvis­taisi jopa 120 000 työl­li­sellä. Vaih­toeh­to­bud­jetti on otsi­koitu Toivon poluksi.

“Emme voi loput­to­masti elää lastemme piik­kiin – oli kyse sitten valtion velkaan­tu­mi­sesta tai luon­non köyh­dyt­tä­mi­sestä. Tasa­paino on löydyt­tävä jollain aika­tau­lulla. Emme valitse velkaan­tu­mi­sen emmekä veron­ko­ro­tus­ten tietä. Kokoo­muk­sen tie on vahvis­tu­van työl­li­syy­den ja uuden kasvun tie”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo. 

Emme voi loput­to­masti elää lastemme piik­kiin – oli kyse sitten valtion velkaan­tu­mi­sesta tai luon­non köyh­dyt­tä­mi­sestä.

Kai mykkä­nen

Kokoo­mus tekisi vahvoja panos­tuk­sia uuteen kasvuun. Puolue pääomit­taisi nopeita raideyh­teyk­siä kahdella miljar­dilla ja korkea­kou­luja miljar­dilla valtion taseesta. Lisäksi puolue esit­tää sato­jen miljoo­nien panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja tutki­muk­seen.

“Uusi kasvu vaatii panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja inno­vaa­tioi­hin. Suomen menes­ty­mi­nen on perus­tu­nut korke­aan osaa­mi­seen ja laaduk­kaa­seen tutki­muk­seen. Näin on myös jatkossa”, Mykkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content