Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus julkaisi vaihtoehtobudjettinsa – ”Vahvistaisimme työllisyyttä, keventäisimme työn verotusta ja ottaisimme vähemmän velkaa”

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa – ”Vahvis­tai­simme työl­li­syyttä, keven­täi­simme työn vero­tusta ja ottai­simme vähem­män velkaa”

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi vaih­toeh­tonsa valtion ensi vuoden talous­ar­vioksi. Mykkä­sen mukaan Kokoo­muk­sen vaih­toehto tähtää vahvasti talou­den uuteen nousuun.

”Korona on runnel­lut Suomen ja koko maail­man taloutta kovalla kädellä. Meidän vaih­toeh­tomme loisi uutta kasvua, vahvis­taisi ihmis­ten osto­voi­maa ja kaven­taisi Suomen kohtuut­to­maksi kasva­nutta vero­kii­laa. Vaih­toeh­don ytimessä ovat uudet työpai­kat ja uusi yrit­tä­jyys. Tarvit­semme toivon polun koro­nasta kohti valoi­sam­paa tule­vai­suutta”, Mykkä­nen avaa.

Meidän vaih­toeh­tomme loisi uutta kasvua, vahvis­taisi ihmis­ten osto­voi­maa ja kaven­taisi Suomen kohtuut­to­maksi kasva­nutta vero­kii­laa.

Kai Mykkä­nen

Kokoo­muk­sen esityk­siin kuuluu muun muassa palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen tasai­sesti kaikissa tulo­luo­kissa yhteensä 800 miljoo­nalla. Koti­ta­lous­vä­hen­nystä puolue paran­taisi yli 400 miljoo­nalla eurolla.

“Kokoo­muk­sen vaih­toehto jättäisi koti­ta­louk­sien käytet­tä­väksi enem­män euroja. Palkan­saa­jille ja yrit­tä­jille rahaa jäisi keski­mää­rin 500 euroa ja lapsi­per­heille lähes 700 euroa enem­män kuin halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sessä. Eläke­läi­set hyötyi­si­vät kokoo­muk­sen vaih­toeh­dosta noin 300 euroa vuodessa halli­tuk­sen esityk­seen verrat­tuna”, Mykkä­nen avaa. 

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa työl­li­syy­saste vahvis­tuu enem­män ja valtio velkaan­tuu vähem­män kuin halli­tuk­sen talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Työl­li­syyttä kokoo­muk­sen budjetti vahvis­taisi jopa 120 000 työl­li­sellä. Vaih­toeh­to­bud­jetti on otsi­koitu Toivon poluksi.

“Emme voi loput­to­masti elää lastemme piik­kiin – oli kyse sitten valtion velkaan­tu­mi­sesta tai luon­non köyh­dyt­tä­mi­sestä. Tasa­paino on löydyt­tävä jollain aika­tau­lulla. Emme valitse velkaan­tu­mi­sen emmekä veron­ko­ro­tus­ten tietä. Kokoo­muk­sen tie on vahvis­tu­van työl­li­syy­den ja uuden kasvun tie”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo. 

Emme voi loput­to­masti elää lastemme piik­kiin – oli kyse sitten valtion velkaan­tu­mi­sesta tai luon­non köyh­dyt­tä­mi­sestä.

Kai mykkä­nen

Kokoo­mus tekisi vahvoja panos­tuk­sia uuteen kasvuun. Puolue pääomit­taisi nopeita raideyh­teyk­siä kahdella miljar­dilla ja korkea­kou­luja miljar­dilla valtion taseesta. Lisäksi puolue esit­tää sato­jen miljoo­nien panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja tutki­muk­seen.

“Uusi kasvu vaatii panos­tuk­sia osaa­mi­seen ja inno­vaa­tioi­hin. Suomen menes­ty­mi­nen on perus­tu­nut korke­aan osaa­mi­seen ja laaduk­kaa­seen tutki­muk­seen. Näin on myös jatkossa”, Mykkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Kansanedustaja Petteri Orpo
9.1.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Maakun­ta­uu­dis­tus on kuoli­nisku kunnille

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo arvos­te­lee halli­tuk­sen kaavai­le­maa keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia kuoli­nis­kuksi Suomen kunnille. Orpo puhui kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä. Orpon mukaan kevään kunta­vaa­leissa

9.12.2020

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä

8.12.2020

EPP hyväk­syi Petteri Orpon valmis­te­le­man linja­pa­pe­rin EU:n maahan­muutto- ja turva­paik­ka­po­li­tii­kasta

Euroo­pan kansan­puo­lue (EPP) hyväk­syi uuden maahan­­muutto- ja turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linja­pa­pe­rin. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on vastan­nut linja­pa­pe­rin valmis­te­lusta. Orpo on yksi