Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

Julkaistu:

6.2.2018 Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­mus esit­tää uudeksi sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä. Mykkä­nen on kulu­neella kaudella toimi­nut ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä. Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi esite­tään Anne-Mari Viro­laista.

Viro­lai­nen on toimi­nut kansan­edus­ta­jana vuodesta 2007 Varsi­nais-Suomen vaali­pii­ristä ja on koulu­tuk­sel­taan kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Kulu­neella kaudella Viro­lai­nen on toimi­nut suuren valio­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

Mykkä­nen seuraa sisä­mi­nis­te­rinä Paula Risik­koa, joka valit­tiin eilen maanan­taina edus­kun­nan puhe­mie­heksi. Sisä­mi­nis­te­rin tehtä­viä hoitaa valtio­neu­vos­ton työjär­jes­tyk­sen mukai­sesti opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen, kunnes tasa­val­lan presi­dentti on viral­li­sesti nimit­tä­nyt uuden minis­te­rin virkaansa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content