Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

Julkaistu:

Raken­nus­ten kestä­vyy­den arviointi on taito­laji. Siitä ovat kiin­nos­tu­neita niin lain­sää­tä­jät kuin vapaa­eh­tois­ten luoki­tus­jär­jes­tel­mien mark­ki­na­mie­het.

Vaikeus­as­tetta kasvat­ta­vat raken­nuk­sen pitkä elin­kaari, sen osana toimi­vien raken­nus­tuot­tei­den vaiku­tus tekni­siin ja toimin­nal­li­siin ominai­suuk­siin, eri ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set, turval­li­suu­den ja terveel­li­syy­den eri näkö­koh­dat sekä elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­set. Mitä ottaa mukaan, mitä jättää pois? Millä mitata ja lopulta arvioida ja luoki­tella?

Ekolo­gi­sen kestä­vyy­den ja terveel­li­syy­den arvioin­nin tulee olla läpi­nä­ky­vää ja stan­dar­dei­hin pohjau­tu­vaa. Raken­nus­ten elin­kaa­riar­vioin­tiin on jo julkaistu EN-stan­dar­dit, joihin jo usei­den EU:n jäsen­val­tioi­den määräyk­sissä ja vapaa­eh­tois­luo­ki­tuk­sissa viita­taan. Yhden­mu­kais­tet­tuja stan­dar­deja laadi­taan myös raken­nus­tuot­tei­den pääs­tö­jen arvioin­tiin. Raken­nus­ten sisäil­mas­tolle tiukat vaati­muk­set aset­ta­van Sisäil­ma­luo­ki­tus 2008:n kritee­reistä yhdessä, yli rajo­jemme arvos­te­tussa M1-pääs­tö­luo­ki­tuk­sessa on näin testat­tuna jo yli 2500 vähä­pääs­töistä tuotetta.

Ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kaita raken­nuk­sia voidaan toteut­taa hyvin erilai­sin mate­ri­aa­li­va­lin­noin ja raken­teel­li­sin ratkai­suin. Tärkeintä on käyt­tää ja yhdis­tellä eri mate­ri­aa­leja viisaasti hyödyn­tä­mällä kestä­vyy­den kannalta parhaat ominai­suu­det. Uusiu­tu­vien ja uusiu­tu­mat­to­mien mate­ri­aa­lien vastak­kai­na­set­te­lulle ei ole perus­teita, eikä tuot­tei­den ”ener­giain­ten­sii­vi­syy­den” käyt­tä­mi­selle minään kritee­rinä. Entistä tarkem­min tulee huomioida myös terveel­li­syys­nä­kö­koh­dat sekä mate­ri­aa­lien hyödyn­net­tä­vyys jätteinä.

Raken­ta­mi­sen kestä­vyy­den paran­ta­mi­sessa fokuk­sessa ovat toimet, joilla nopeasti edis­te­tään olemassa olevan raken­nus­kan­nan ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mista, terveel­li­syys­vaa­ti­muk­sista yhtään tinki­mättä. Ener­gia­tuo­tan­non pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen ohella ne ovat oleel­li­sin tekijä pyrit­täessä kiin­teistö- ja raken­nus­sek­to­rin ympä­ristö- ja ener­gia­ta­voit­tei­den nope­aan saavut­ta­mi­seen.

Raken­nus­ma­te­ri­aa­lien valin­taa ja raken­ne­rat­kai­suja pyri­tään ohjaa­maan julki­sella sään­te­lyllä. Mm. kaava­mää­räyk­sillä on jo nyt pyritty vaikut­ta­maan mate­ri­aa­lien käyt­töön, kritee­reinä usein perus­te­le­mat­to­mat ympä­ris­tö­ar­gu­men­tit. Eri mate­ri­aa­leista toteut­ta­vien ratkai­su­jen välillä ei kuiten­kaan ole merkit­tä­viä kestä­vyy­den ja/​tai ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten eroja, kun tarkas­tel­laan raken­nuk­sen koko elin­kaarta mukaan lukien käytön­ai­kai­nen ener­gian­ku­lu­tus sekä huol­lon ja korjaus­ten tarve. Myös todel­li­set elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­set tulisi aina huomioida.

Julki­sissa hankin­noissa tulisi määrit­tää hankin­nan kohteen ominai­suu­det ja sitä koske­vat tavoit­teet, mutta jättää tarjoa­jien ratkais­ta­vaksi parhaat toteu­tus­ta­vat loppu­tu­lok­seen pääse­mi­seksi. Näin luodaan tilaa vapaalle kilpai­lulle, inno­va­tii­vi­suu­delle ja myös inves­toin­neille. Tässä­kin tarvi­taan uskot­ta­via raken­ta­mi­sen kestä­vyy­den arvioin­ti­työ­ka­luja.

 

Pekka Vuori­nen
ympä­ristö- ja ener­gia­joh­taja
Raken­nus­teol­li­suus RT ry

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content