Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Julkaistu: 07.10.2019

Kokoo­mus esit­tää, että kunnat edis­täi­si­vät lasten ja nuor­ten luku­tai­toa teat­te­rin ja draa­man keinoin.

Kokoo­mus on tehnyt luku­tai­don edis­tä­mistä koske­van valtuus­toa­loit­teen jo lähes 20 paik­ka­kun­nalla. Valtuus­toa­loite on jätetty muiden muassa Espoossa, Turussa, Tampe­reella, Oulussa, Jyväs­ky­lässä ja Kuopiossa.

Suoma­lais­ten luku­taito on rapis­tu­massa. Pisa-arvioin­nissa Suomen kansal­li­nen keskiarvo (536) sijoit­tuu tyydyt­tä­välle suori­tus­ta­solle. Arvioin­nin mukaan heik­koja luki­joita oli kahdek­san prosent­tia. Euros­ta­tin tutki­mus­ten (8/​2016) mukaan Suomessa on enem­män koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lelle pudon­neita nuoria kuin muissa Pohjois­maissa. Luku­taito on yksi avain­te­kijä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä.

”Luku­tai­don merki­tystä ei voi koros­taa liikaa. Luke­mi­nen avaa lapsille ja nuorille erilai­sia maail­moja, ruok­kii mieli­ku­vi­tusta ja lisää tietoutta monen­lai­sista asioista. Ennen kaik­kea hyvä luku­taito antaa vahvan pohjan oppi­mi­selle ja siten hyvän elämän raken­ta­mi­selle. Toivon, että mahdol­li­sim­man moni kunta tart­tuu aloit­tee­seen ja alkaa herät­te­le­mään lasten ja nuor­ten lukuin­nos­tusta uusilla tavoilla”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Lasten ja nuor­ten kiin­nos­tus kirjoi­hin ja luke­mi­seen ei synny itses­tään. Kiin­nos­tuk­sen herät­tä­mi­nen vaatii uuden­lai­sia mene­tel­miä. Kokoo­mus esit­tää aloit­tees­saan, että kirjas­to­jen kirja­vink­kauk­set voitai­siin toteut­taa draa­ma­poh­jai­sesti tai ilmiö­poh­jai­sesti yhdessä tehden. Valtuus­toa­loit­teessa ehdo­te­taan, että kunnat voisi­vat joko palkata kirjas­toon draa­ma­pe­da­go­gin tai toteut­taa kirja­vink­kauk­set yhteis­työssä paikal­lis­ten taiteen ammat­ti­lais­ten, kult­tuu­ri­jär­jes­tö­jen tai -yritys­ten kanssa. Kaupun­git ja kunnat voisi­vat myös yhdessä palkata alueelle yhtei­sen teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­sen tai ostaa yhdessä palve­lun alueen yrityk­seltä tai yhdis­tyk­seltä.

Helsin­gissä luku­tai­toa on jo seit­se­män vuotta edis­tetty draa­man ja teat­te­rin keinoin. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että luku­tai­toa edis­tet­täi­siin näin mahdol­li­sim­man monessa Suomen kaupun­gissa ja kunnassa.

Lue kokoo­muk­sen aloite koko­nai­suu­des­saan tästä: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-valtuustoaloite-lisaa-lukutaitoa/

Valtuus­toa­loite luku­tai­don edis­tä­mi­seksi on syys­kuun loppuun mennessä jätetty aina­kin seuraa­villa paik­ka­kun­nilla: Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio, Lappeen­ranta, Jyväs­kylä, Kouvola, Hämeen­linna, Kokkola, Kemi, Tornio, Tuusula, Mänt­sälä, Forssa, Tohma­järvi, Suonen­joki, Outo­kumpu, Liperi.