Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­tää, että kunnat edis­täi­si­vät lasten ja nuor­ten luku­tai­toa teat­te­rin ja draa­man keinoin.

Kokoo­mus on tehnyt luku­tai­don edis­tä­mistä koske­van valtuus­toa­loit­teen jo lähes 20 paik­ka­kun­nalla. Valtuus­toa­loite on jätetty muiden muassa Espoossa, Turussa, Tampe­reella, Oulussa, Jyväs­ky­lässä ja Kuopiossa.

Suoma­lais­ten luku­taito on rapis­tu­massa. Pisa-arvioin­nissa Suomen kansal­li­nen keskiarvo (536) sijoit­tuu tyydyt­tä­välle suori­tus­ta­solle. Arvioin­nin mukaan heik­koja luki­joita oli kahdek­san prosent­tia. Euros­ta­tin tutki­mus­ten (8/​2016) mukaan Suomessa on enem­män koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lelle pudon­neita nuoria kuin muissa Pohjois­maissa. Luku­taito on yksi avain­te­kijä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä.

”Luku­tai­don merki­tystä ei voi koros­taa liikaa. Luke­mi­nen avaa lapsille ja nuorille erilai­sia maail­moja, ruok­kii mieli­ku­vi­tusta ja lisää tietoutta monen­lai­sista asioista. Ennen kaik­kea hyvä luku­taito antaa vahvan pohjan oppi­mi­selle ja siten hyvän elämän raken­ta­mi­selle. Toivon, että mahdol­li­sim­man moni kunta tart­tuu aloit­tee­seen ja alkaa herät­te­le­mään lasten ja nuor­ten lukuin­nos­tusta uusilla tavoilla”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Lasten ja nuor­ten kiin­nos­tus kirjoi­hin ja luke­mi­seen ei synny itses­tään. Kiin­nos­tuk­sen herät­tä­mi­nen vaatii uuden­lai­sia mene­tel­miä. Kokoo­mus esit­tää aloit­tees­saan, että kirjas­to­jen kirja­vink­kauk­set voitai­siin toteut­taa draa­ma­poh­jai­sesti tai ilmiö­poh­jai­sesti yhdessä tehden. Valtuus­toa­loit­teessa ehdo­te­taan, että kunnat voisi­vat joko palkata kirjas­toon draa­ma­pe­da­go­gin tai toteut­taa kirja­vink­kauk­set yhteis­työssä paikal­lis­ten taiteen ammat­ti­lais­ten, kult­tuu­ri­jär­jes­tö­jen tai -yritys­ten kanssa. Kaupun­git ja kunnat voisi­vat myös yhdessä palkata alueelle yhtei­sen teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­sen tai ostaa yhdessä palve­lun alueen yrityk­seltä tai yhdis­tyk­seltä.

Helsin­gissä luku­tai­toa on jo seit­se­män vuotta edis­tetty draa­man ja teat­te­rin keinoin. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että luku­tai­toa edis­tet­täi­siin näin mahdol­li­sim­man monessa Suomen kaupun­gissa ja kunnassa.

Lue kokoo­muk­sen aloite koko­nai­suu­des­saan tästä: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-valtuustoaloite-lisaa-lukutaitoa/

Valtuus­toa­loite luku­tai­don edis­tä­mi­seksi on syys­kuun loppuun mennessä jätetty aina­kin seuraa­villa paik­ka­kun­nilla: Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio, Lappeen­ranta, Jyväs­kylä, Kouvola, Hämeen­linna, Kokkola, Kemi, Tornio, Tuusula, Mänt­sälä, Forssa, Tohma­järvi, Suonen­joki, Outo­kumpu, Liperi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content