Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä neuvoa anta­van jäse­nää­nes­tyk­sen järjes­tä­mistä presi­dent­tieh­dok­kaasta. 

“Puolue­hal­li­tus kävi presi­dent­tieh­dok­kaasta hyvän ja perus­teel­li­sen keskus­te­lun ja päätyi tähän ratkai­suun. Stubb olisi kokoo­muk­selle erin­omai­nen ehdo­kas, toivon hänen vastaa­van pyyn­töön myön­tei­sesti”, Orpo sanoo. 

Stubb on Firenzessä toimi­van EU-yliopis­ton profes­sori. Hän on ollut aiem­min mm. Suomen päämi­nis­teri, ulko­mi­nis­teri, Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin vara­pää­joh­taja, kansan­edus­taja, euro­par­la­men­taa­rikko ja ulko­mi­nis­te­riön virka­mies sekä kokoo­muk­sen puheen­joh­taja. Kansain­vä­li­sen koke­muk­sensa ja kieli­tai­tonsa lisäksi Stub­billa on poik­keuk­sel­li­sen laaja kansain­vä­li­nen verkosto. Hän on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian tohtori (kansain­vä­li­sessä poli­tiikka).

Orpo sanoo olevansa tyyty­väi­nen siihen, että puolu­een presi­dent­tieh­dok­kuus on herät­tä­nyt kiin­nos­tusta. 

“Tasa­val­lan presi­den­tin tehtävä on vastuul­li­nen ja vaativa erityi­sesti nyt, kun turval­li­suus­po­liit­ti­nen ympä­ris­tömme on pysy­västi muut­tu­nut. Arvos­tan sitä, että kokoo­muk­sesta löytyy valmiutta harkita ehdok­kuutta vaati­viin tehtä­viin”, Orpo sanoo. 

Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaan nimeää syksyllä järjes­tet­tävä ylimää­räi­nen puolue­ko­kous. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content