Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä neuvoa anta­van jäse­nää­nes­tyk­sen järjes­tä­mistä presi­dent­tieh­dok­kaasta. 

“Puolue­hal­li­tus kävi presi­dent­tieh­dok­kaasta hyvän ja perus­teel­li­sen keskus­te­lun ja päätyi tähän ratkai­suun. Stubb olisi kokoo­muk­selle erin­omai­nen ehdo­kas, toivon hänen vastaa­van pyyn­töön myön­tei­sesti”, Orpo sanoo. 

Stubb on Firenzessä toimi­van EU-yliopis­ton profes­sori. Hän on ollut aiem­min mm. Suomen päämi­nis­teri, ulko­mi­nis­teri, Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin vara­pää­joh­taja, kansan­edus­taja, euro­par­la­men­taa­rikko ja ulko­mi­nis­te­riön virka­mies sekä kokoo­muk­sen puheen­joh­taja. Kansain­vä­li­sen koke­muk­sensa ja kieli­tai­tonsa lisäksi Stub­billa on poik­keuk­sel­li­sen laaja kansain­vä­li­nen verkosto. Hän on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian tohtori (kansain­vä­li­sessä poli­tiikka).

Orpo sanoo olevansa tyyty­väi­nen siihen, että puolu­een presi­dent­tieh­dok­kuus on herät­tä­nyt kiin­nos­tusta. 

“Tasa­val­lan presi­den­tin tehtävä on vastuul­li­nen ja vaativa erityi­sesti nyt, kun turval­li­suus­po­liit­ti­nen ympä­ris­tömme on pysy­västi muut­tu­nut. Arvos­tan sitä, että kokoo­muk­sesta löytyy valmiutta harkita ehdok­kuutta vaati­viin tehtä­viin”, Orpo sanoo. 

Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaan nimeää syksyllä järjes­tet­tävä ylimää­räi­nen puolue­ko­kous. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content