Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä neuvoa anta­van jäse­nää­nes­tyk­sen järjes­tä­mistä presi­dent­tieh­dok­kaasta. 

“Puolue­hal­li­tus kävi presi­dent­tieh­dok­kaasta hyvän ja perus­teel­li­sen keskus­te­lun ja päätyi tähän ratkai­suun. Stubb olisi kokoo­muk­selle erin­omai­nen ehdo­kas, toivon hänen vastaa­van pyyn­töön myön­tei­sesti”, Orpo sanoo. 

Stubb on Firenzessä toimi­van EU-yliopis­ton profes­sori. Hän on ollut aiem­min mm. Suomen päämi­nis­teri, ulko­mi­nis­teri, Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin vara­pää­joh­taja, kansan­edus­taja, euro­par­la­men­taa­rikko ja ulko­mi­nis­te­riön virka­mies sekä kokoo­muk­sen puheen­joh­taja. Kansain­vä­li­sen koke­muk­sensa ja kieli­tai­tonsa lisäksi Stub­billa on poik­keuk­sel­li­sen laaja kansain­vä­li­nen verkosto. Hän on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian tohtori (kansain­vä­li­sessä poli­tiikka).

Orpo sanoo olevansa tyyty­väi­nen siihen, että puolu­een presi­dent­tieh­dok­kuus on herät­tä­nyt kiin­nos­tusta. 

“Tasa­val­lan presi­den­tin tehtävä on vastuul­li­nen ja vaativa erityi­sesti nyt, kun turval­li­suus­po­liit­ti­nen ympä­ris­tömme on pysy­västi muut­tu­nut. Arvos­tan sitä, että kokoo­muk­sesta löytyy valmiutta harkita ehdok­kuutta vaati­viin tehtä­viin”, Orpo sanoo. 

Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaan nimeää syksyllä järjes­tet­tävä ylimää­räi­nen puolue­ko­kous. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content