Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä neuvoa anta­van jäse­nää­nes­tyk­sen järjes­tä­mistä presi­dent­tieh­dok­kaasta. 

“Puolue­hal­li­tus kävi presi­dent­tieh­dok­kaasta hyvän ja perus­teel­li­sen keskus­te­lun ja päätyi tähän ratkai­suun. Stubb olisi kokoo­muk­selle erin­omai­nen ehdo­kas, toivon hänen vastaa­van pyyn­töön myön­tei­sesti”, Orpo sanoo. 

Stubb on Firenzessä toimi­van EU-yliopis­ton profes­sori. Hän on ollut aiem­min mm. Suomen päämi­nis­teri, ulko­mi­nis­teri, Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin vara­pää­joh­taja, kansan­edus­taja, euro­par­la­men­taa­rikko ja ulko­mi­nis­te­riön virka­mies sekä kokoo­muk­sen puheen­joh­taja. Kansain­vä­li­sen koke­muk­sensa ja kieli­tai­tonsa lisäksi Stub­billa on poik­keuk­sel­li­sen laaja kansain­vä­li­nen verkosto. Hän on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian tohtori (kansain­vä­li­sessä poli­tiikka).

Orpo sanoo olevansa tyyty­väi­nen siihen, että puolu­een presi­dent­tieh­dok­kuus on herät­tä­nyt kiin­nos­tusta. 

“Tasa­val­lan presi­den­tin tehtävä on vastuul­li­nen ja vaativa erityi­sesti nyt, kun turval­li­suus­po­liit­ti­nen ympä­ris­tömme on pysy­västi muut­tu­nut. Arvos­tan sitä, että kokoo­muk­sesta löytyy valmiutta harkita ehdok­kuutta vaati­viin tehtä­viin”, Orpo sanoo. 

Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaan nimeää syksyllä järjes­tet­tävä ylimää­räi­nen puolue­ko­kous. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content