Puolue­hal­li­tus 25.5.2022

Kokoo­muk­sen päih­de­po­liit­ti­set linjauk­set

Yleistä

Tämä puolue­hal­li­tuk­sen linjaus sisäl­tää ylei­set peri­aat­teet, joiden perus­teella kokoo­mus määrit­te­lee suhtau­tu­mis­taan päih­dyt­tä­viin ainei­siin ja niitä koske­vaan sään­te­lyyn. Linjaus on tarkoi­tettu tuke­maan kannan­muo­dos­tusta yksit­täi­sissä kysy­myk­sissä, kun sellai­sia tulee ajan­koh­tai­siksi. Se perus­tuu ajat­te­lu­ta­val­taan puolu­een voimassa oleviin peri­aate- ja tavoi­teoh­jel­miin.

Kokoo­muk­sen päih­de­po­li­tii­kan keskei­sim­mät tavoit­teet ovat

 1. Päih­tei­den käytöstä aiheu­tu­vien hait­to­jen hillit­se­mi­nen ja torjunta
 2. Päih­teet­tö­män elämän­ta­van tuke­mi­nen niin ongelma- kuin satun­nais­käyt­tä­jien kohdalla sekä mata­lan kynnyk­sen päih­de­pal­ve­lui­den saata­vuu­den ja hoitoon pääsyn paran­ta­mi­nen
 3. Lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­nen päih­teiltä kaikessa toimin­nassa
 4. Päih­tei­siin liit­ty­vän syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien vähen­tä­mi­nen
 5. Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den vähen­tä­mi­nen ja torjunta sekä päih­tei­siin liit­ty­vien turval­li­suuson­gel­mien ratkai­se­mi­nen
 6. Lain­sää­dän­tö­muu­tok­sissa oikeus- ja terveys­ta­lous­tie­teel­lis­ten näkö­koh­tien sekä yksi­lön- ja elin­kei­no­va­pau­den oikean­lai­nen tasa­pai­not­ta­mi­nen.

Tervey­den edis­tä­mi­sen näkö­kulma

Kokoo­mus haluaa ehkäistä ja vähen­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­töä, siihen liit­ty­viä sosi­aa­li­sia ja tervey­del­li­siä hait­toja sekä edis­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­tä­jän ja hänen läheis­tensä toimin­ta­ky­kyä ja turval­li­suutta. Päih­tei­den käyt­tä­jille tulee mahdol­lis­taa mata­lalla kynnyk­sellä pääsy vieroi­tuk­seen. Autta­viin palve­lui­hin on saatava yhteys välit­tö­mästi. Päih­de­sai­raus ei saa olla myös­kään este siihen liit­ty­vien tai jopa siihen altis­ta­van mielen­ter­vey­son­gel­man hoita­mi­selle.

Kokoo­mus haluaa paran­taa ehkäi­se­vän ja korjaa­van päih­de­työn koko­nai­suutta, sekä varmis­taa palve­lui­den nivou­tu­mi­sen suju­vaksi osaksi muita sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita. Ehkäi­se­vää päih­de­työtä on tehtävä valta­kun­nal­li­sesti kaikessa lasten ja nuor­ten toimin­nassa. Myös päih­de­huol­lon hoito- ja kuntou­tus­pal­ve­luita, joita tehdään hyvin­voin­tia­lueilla niin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sekä kuin lasten­suo­je­lussa, on paran­net­tava.

Tuemme riip­pu­vuu­desta eroon pääs­seitä päih­teet­tö­män elämän­ta­van yllä­pi­dossa. Lähtö­koh­tana on yksi­lön oma tahto päästä eroon päih­tei­den käytöstä. Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun ja myös yksi­lön kannalta perus­tel­tua on, että tällaista tahtoa ja moti­vaa­tiota synny­te­tään, tuetaan ja vahvis­te­taan erilai­silla mahdol­li­sim­man vaikut­ta­villa keinoilla.

Sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa riip­pu­vuus­sai­rauk­sista kärsi­viä ihmi­siä kohdel­laan inhi­mil­li­sesti. Palve­luilla on mahdol­li­suuk­sien mukaan järjes­tet­tävä olosuh­teet siten, että päih­tei­den käyt­töön liit­ty­vät tervey­del­li­set, sosi­aa­li­set ja turval­li­suu­teen liit­ty­vät nega­tii­vi­set vaiku­tuk­set ovat mahdol­li­sim­man vähäi­set.

Oikeu­del­li­sia ja turval­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­koh­tia

Osa ihmi­sistä päätyy päih­de­riip­pu­vai­siksi riip­pu­matta siitä, millai­sia sään­te­ly­toi­mia tai muita yhteis­kun­nal­li­sia toimia tehdään tämän estä­mi­seksi. Yhteis­kun­nal­li­sen kont­rol­lin, tuen ja ohjauk­sen on perus­tel­tua kohdis­tua ensi­si­jai­sesti siihen osaan ihmi­sistä, joilla ei ole riit­tä­viä omia elämän­hal­lin­nan voima­va­roja päih­tei­den käytön pitä­mi­seen ongel­mia aiheut­ta­mat­to­missa rajoissa.  

Kysy­myk­sessä rajan­ve­dosta lail­lis­ten ja lait­to­mien päih­tei­den välillä kussa­kin tapauk­sessa on viisasta tarkas­tella kansain­vä­listä kehi­tystä ja seurata tiiviisti eri maissa tehtä­vien ratkai­su­jen vaiku­tuk­sia niin sosi­aa­li­selta, tervey­del­li­seltä kuin talou­del­li­sel­ta­kin kannalta. Ratkai­sut on tehtävä aidosti laaja-alai­sen asian­tun­ti­ja­tie­don pohjalta siten, että kunkin sään­te­ly­rat­kai­sun hyödyt ylit­tä­vät siitä synty­vät haitat.

Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den torjun­nassa ensi­si­jai­sina kohteina ovat kansain­vä­li­nen ja järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus sekä lait­to­mien päih­tei­den orga­ni­soi­tu­nut levit­tä­mi­nen Suomessa. Samat tahot, jotka harjoit­ta­vat tällaista, osal­lis­tu­vat myös monen­lai­seen muuhun lain­vas­tai­seen toimin­taan kuten omai­suus- ja väki­val­ta­ri­kok­siin sekä ihmis­kaup­paan. Lisäämme tullin, raja­var­tio­lai­tok­sen ja polii­sin voima­va­roja ja toimi­val­tuuk­sia huumei­den sala­kul­je­tuk­sen ja kaupan paljas­ta­mi­seksi ja teki­jöi­den löytä­mi­seksi. Nykyis­ten krimi­na­li­soin­tien säilyt­tä­mi­nen edesaut­taa mahdol­li­suuk­sia saada kiinni kansain­vä­li­sesti toimi­via järjes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den toimi­joita.

Tavoit­teeksi on asetet­tava koko­naan päih­teet­tö­mät vanki­lat ja toteu­tet­tava tarvit­ta­vat laki­muu­tok­set, jotta sen toteu­tu­mista pysty­tään valvo­maan mahdol­li­sim­man tulok­sek­kaasti. Tämä tarkoit­taa vahvem­pia konkreet­ti­sia keinoja estää sekä huumei­den sala­kul­je­tusta ulko­puo­lelta vanki­loi­hin että niiden levit­tä­mistä vanki­loi­den sisällä. Rikol­li­suu­den torjun­nassa keskeis­ten viran­omais­ten keski­näi­sen koor­di­naa­tion ja yhteis­työn saumat­to­muu­den varmis­ta­mi­seksi kokoo­mus ehdot­taa tullin siir­tä­mistä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalta sisä­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle eli samaan yhtey­teen polii­sin ja raja­var­tio­lai­tok­sen kanssa.

Kokoo­muk­sen päih­de­po­liit­ti­set linjauk­set

Puolue­hal­li­tus 25.5.2022

Yleistä

Tämä puolue­hal­li­tuk­sen linjaus sisäl­tää ylei­set peri­aat­teet, joiden perus­teella kokoo­mus määrit­te­lee suhtau­tu­mis­taan päih­dyt­tä­viin ainei­siin ja niitä koske­vaan sään­te­lyyn. Linjaus on tarkoi­tettu tuke­maan kannan­muo­dos­tusta yksit­täi­sissä kysy­myk­sissä, kun sellai­sia tulee ajan­koh­tai­siksi. Se perus­tuu ajat­te­lu­ta­val­taan puolu­een voimassa oleviin peri­aate- ja tavoi­teoh­jel­miin.

Kokoo­muk­sen päih­de­po­li­tii­kan keskei­sim­mät tavoit­teet ovat

 1. Päih­tei­den käytöstä aiheu­tu­vien hait­to­jen hillit­se­mi­nen ja torjunta
 2. Päih­teet­tö­män elämän­ta­van tuke­mi­nen niin ongelma- kuin satun­nais­käyt­tä­jien kohdalla sekä mata­lan kynnyk­sen päih­de­pal­ve­lui­den saata­vuu­den ja hoitoon pääsyn paran­ta­mi­nen
 3. Lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­nen päih­teiltä kaikessa toimin­nassa
 4. Päih­tei­siin liit­ty­vän syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien vähen­tä­mi­nen
 5. Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den vähen­tä­mi­nen ja torjunta sekä päih­tei­siin liit­ty­vien turval­li­suuson­gel­mien ratkai­se­mi­nen
 6. Lain­sää­dän­tö­muu­tok­sissa oikeus- ja terveys­ta­lous­tie­teel­lis­ten näkö­koh­tien sekä yksi­lön- ja elin­kei­no­va­pau­den oikean­lai­nen tasa­pai­not­ta­mi­nen.

Tervey­den edis­tä­mi­sen näkö­kulma

Kokoo­mus haluaa ehkäistä ja vähen­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­töä, siihen liit­ty­viä sosi­aa­li­sia ja tervey­del­li­siä hait­toja sekä edis­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­tä­jän ja hänen läheis­tensä toimin­ta­ky­kyä ja turval­li­suutta. Päih­tei­den käyt­tä­jille tulee mahdol­lis­taa mata­lalla kynnyk­sellä pääsy vieroi­tuk­seen. Autta­viin palve­lui­hin on saatava yhteys välit­tö­mästi. Päih­de­sai­raus ei saa olla myös­kään este siihen liit­ty­vien tai jopa siihen altis­ta­van mielen­ter­vey­son­gel­man hoita­mi­selle.

Kokoo­mus haluaa paran­taa ehkäi­se­vän ja korjaa­van päih­de­työn koko­nai­suutta, sekä varmis­taa palve­lui­den nivou­tu­mi­sen suju­vaksi osaksi muita sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita. Ehkäi­se­vää päih­de­työtä on tehtävä valta­kun­nal­li­sesti kaikessa lasten ja nuor­ten toimin­nassa. Myös päih­de­huol­lon hoito- ja kuntou­tus­pal­ve­luita, joita tehdään hyvin­voin­tia­lueilla niin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sekä kuin lasten­suo­je­lussa, on paran­net­tava.

Tuemme riip­pu­vuu­desta eroon pääs­seitä päih­teet­tö­män elämän­ta­van yllä­pi­dossa. Lähtö­koh­tana on yksi­lön oma tahto päästä eroon päih­tei­den käytöstä. Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun ja myös yksi­lön kannalta perus­tel­tua on, että tällaista tahtoa ja moti­vaa­tiota synny­te­tään, tuetaan ja vahvis­te­taan erilai­silla mahdol­li­sim­man vaikut­ta­villa keinoilla.

Sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa riip­pu­vuus­sai­rauk­sista kärsi­viä ihmi­siä kohdel­laan inhi­mil­li­sesti. Palve­luilla on mahdol­li­suuk­sien mukaan järjes­tet­tävä olosuh­teet siten, että päih­tei­den käyt­töön liit­ty­vät tervey­del­li­set, sosi­aa­li­set ja turval­li­suu­teen liit­ty­vät nega­tii­vi­set vaiku­tuk­set ovat mahdol­li­sim­man vähäi­set.

Oikeu­del­li­sia ja turval­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­koh­tia

Osa ihmi­sistä päätyy päih­de­riip­pu­vai­siksi riip­pu­matta siitä, millai­sia sään­te­ly­toi­mia tai muita yhteis­kun­nal­li­sia toimia tehdään tämän estä­mi­seksi. Yhteis­kun­nal­li­sen kont­rol­lin, tuen ja ohjauk­sen on perus­tel­tua kohdis­tua ensi­si­jai­sesti siihen osaan ihmi­sistä, joilla ei ole riit­tä­viä omia elämän­hal­lin­nan voima­va­roja päih­tei­den käytön pitä­mi­seen ongel­mia aiheut­ta­mat­to­missa rajoissa.  

Kysy­myk­sessä rajan­ve­dosta lail­lis­ten ja lait­to­mien päih­tei­den välillä kussa­kin tapauk­sessa on viisasta tarkas­tella kansain­vä­listä kehi­tystä ja seurata tiiviisti eri maissa tehtä­vien ratkai­su­jen vaiku­tuk­sia niin sosi­aa­li­selta, tervey­del­li­seltä kuin talou­del­li­sel­ta­kin kannalta. Ratkai­sut on tehtävä aidosti laaja-alai­sen asian­tun­ti­ja­tie­don pohjalta siten, että kunkin sään­te­ly­rat­kai­sun hyödyt ylit­tä­vät siitä synty­vät haitat.

Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den torjun­nassa ensi­si­jai­sina kohteina ovat kansain­vä­li­nen ja järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus sekä lait­to­mien päih­tei­den orga­ni­soi­tu­nut levit­tä­mi­nen Suomessa. Samat tahot, jotka harjoit­ta­vat tällaista, osal­lis­tu­vat myös monen­lai­seen muuhun lain­vas­tai­seen toimin­taan kuten omai­suus- ja väki­val­ta­ri­kok­siin sekä ihmis­kaup­paan. Lisäämme tullin, raja­var­tio­lai­tok­sen ja polii­sin voima­va­roja ja toimi­val­tuuk­sia huumei­den sala­kul­je­tuk­sen ja kaupan paljas­ta­mi­seksi ja teki­jöi­den löytä­mi­seksi. Nykyis­ten krimi­na­li­soin­tien säilyt­tä­mi­nen edesaut­taa mahdol­li­suuk­sia saada kiinni kansain­vä­li­sesti toimi­via järjes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den toimi­joita.

Tavoit­teeksi on asetet­tava koko­naan päih­teet­tö­mät vanki­lat ja toteu­tet­tava tarvit­ta­vat laki­muu­tok­set, jotta sen toteu­tu­mista pysty­tään valvo­maan mahdol­li­sim­man tulok­sek­kaasti. Tämä tarkoit­taa vahvem­pia konkreet­ti­sia keinoja estää sekä huumei­den sala­kul­je­tusta ulko­puo­lelta vanki­loi­hin että niiden levit­tä­mistä vanki­loi­den sisällä. Rikol­li­suu­den torjun­nassa keskeis­ten viran­omais­ten keski­näi­sen koor­di­naa­tion ja yhteis­työn saumat­to­muu­den varmis­ta­mi­seksi kokoo­mus ehdot­taa tullin siir­tä­mistä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalta sisä­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle eli samaan yhtey­teen polii­sin ja raja­var­tio­lai­tok­sen kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

Skip to content