Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolue­hal­li­tus 25.5.2022

Kokoo­muk­sen päih­de­po­liit­ti­set linjauk­set

Yleistä

Tämä puolue­hal­li­tuk­sen linjaus sisäl­tää ylei­set peri­aat­teet, joiden perus­teella kokoo­mus määrit­te­lee suhtau­tu­mis­taan päih­dyt­tä­viin ainei­siin ja niitä koske­vaan sään­te­lyyn. Linjaus on tarkoi­tettu tuke­maan kannan­muo­dos­tusta yksit­täi­sissä kysy­myk­sissä, kun sellai­sia tulee ajan­koh­tai­siksi. Se perus­tuu ajat­te­lu­ta­val­taan puolu­een voimassa oleviin peri­aate- ja tavoi­teoh­jel­miin.

Kokoo­muk­sen päih­de­po­li­tii­kan keskei­sim­mät tavoit­teet ovat

 1. Päih­tei­den käytöstä aiheu­tu­vien hait­to­jen hillit­se­mi­nen ja torjunta
 2. Päih­teet­tö­män elämän­ta­van tuke­mi­nen niin ongelma- kuin satun­nais­käyt­tä­jien kohdalla sekä mata­lan kynnyk­sen päih­de­pal­ve­lui­den saata­vuu­den ja hoitoon pääsyn paran­ta­mi­nen
 3. Lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­nen päih­teiltä kaikessa toimin­nassa
 4. Päih­tei­siin liit­ty­vän syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien vähen­tä­mi­nen
 5. Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den vähen­tä­mi­nen ja torjunta sekä päih­tei­siin liit­ty­vien turval­li­suuson­gel­mien ratkai­se­mi­nen
 6. Lain­sää­dän­tö­muu­tok­sissa oikeus- ja terveys­ta­lous­tie­teel­lis­ten näkö­koh­tien sekä yksi­lön- ja elin­kei­no­va­pau­den oikean­lai­nen tasa­pai­not­ta­mi­nen.

Tervey­den edis­tä­mi­sen näkö­kulma

Kokoo­mus haluaa ehkäistä ja vähen­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­töä, siihen liit­ty­viä sosi­aa­li­sia ja tervey­del­li­siä hait­toja sekä edis­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­tä­jän ja hänen läheis­tensä toimin­ta­ky­kyä ja turval­li­suutta. Päih­tei­den käyt­tä­jille tulee mahdol­lis­taa mata­lalla kynnyk­sellä pääsy vieroi­tuk­seen. Autta­viin palve­lui­hin on saatava yhteys välit­tö­mästi. Päih­de­sai­raus ei saa olla myös­kään este siihen liit­ty­vien tai jopa siihen altis­ta­van mielen­ter­vey­son­gel­man hoita­mi­selle.

Kokoo­mus haluaa paran­taa ehkäi­se­vän ja korjaa­van päih­de­työn koko­nai­suutta, sekä varmis­taa palve­lui­den nivou­tu­mi­sen suju­vaksi osaksi muita sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita. Ehkäi­se­vää päih­de­työtä on tehtävä valta­kun­nal­li­sesti kaikessa lasten ja nuor­ten toimin­nassa. Myös päih­de­huol­lon hoito- ja kuntou­tus­pal­ve­luita, joita tehdään hyvin­voin­tia­lueilla niin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sekä kuin lasten­suo­je­lussa, on paran­net­tava.

Tuemme riip­pu­vuu­desta eroon pääs­seitä päih­teet­tö­män elämän­ta­van yllä­pi­dossa. Lähtö­koh­tana on yksi­lön oma tahto päästä eroon päih­tei­den käytöstä. Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun ja myös yksi­lön kannalta perus­tel­tua on, että tällaista tahtoa ja moti­vaa­tiota synny­te­tään, tuetaan ja vahvis­te­taan erilai­silla mahdol­li­sim­man vaikut­ta­villa keinoilla.

Sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa riip­pu­vuus­sai­rauk­sista kärsi­viä ihmi­siä kohdel­laan inhi­mil­li­sesti. Palve­luilla on mahdol­li­suuk­sien mukaan järjes­tet­tävä olosuh­teet siten, että päih­tei­den käyt­töön liit­ty­vät tervey­del­li­set, sosi­aa­li­set ja turval­li­suu­teen liit­ty­vät nega­tii­vi­set vaiku­tuk­set ovat mahdol­li­sim­man vähäi­set.

Oikeu­del­li­sia ja turval­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­koh­tia

Osa ihmi­sistä päätyy päih­de­riip­pu­vai­siksi riip­pu­matta siitä, millai­sia sään­te­ly­toi­mia tai muita yhteis­kun­nal­li­sia toimia tehdään tämän estä­mi­seksi. Yhteis­kun­nal­li­sen kont­rol­lin, tuen ja ohjauk­sen on perus­tel­tua kohdis­tua ensi­si­jai­sesti siihen osaan ihmi­sistä, joilla ei ole riit­tä­viä omia elämän­hal­lin­nan voima­va­roja päih­tei­den käytön pitä­mi­seen ongel­mia aiheut­ta­mat­to­missa rajoissa.  

Kysy­myk­sessä rajan­ve­dosta lail­lis­ten ja lait­to­mien päih­tei­den välillä kussa­kin tapauk­sessa on viisasta tarkas­tella kansain­vä­listä kehi­tystä ja seurata tiiviisti eri maissa tehtä­vien ratkai­su­jen vaiku­tuk­sia niin sosi­aa­li­selta, tervey­del­li­seltä kuin talou­del­li­sel­ta­kin kannalta. Ratkai­sut on tehtävä aidosti laaja-alai­sen asian­tun­ti­ja­tie­don pohjalta siten, että kunkin sään­te­ly­rat­kai­sun hyödyt ylit­tä­vät siitä synty­vät haitat.

Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den torjun­nassa ensi­si­jai­sina kohteina ovat kansain­vä­li­nen ja järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus sekä lait­to­mien päih­tei­den orga­ni­soi­tu­nut levit­tä­mi­nen Suomessa. Samat tahot, jotka harjoit­ta­vat tällaista, osal­lis­tu­vat myös monen­lai­seen muuhun lain­vas­tai­seen toimin­taan kuten omai­suus- ja väki­val­ta­ri­kok­siin sekä ihmis­kaup­paan. Lisäämme tullin, raja­var­tio­lai­tok­sen ja polii­sin voima­va­roja ja toimi­val­tuuk­sia huumei­den sala­kul­je­tuk­sen ja kaupan paljas­ta­mi­seksi ja teki­jöi­den löytä­mi­seksi. Nykyis­ten krimi­na­li­soin­tien säilyt­tä­mi­nen edesaut­taa mahdol­li­suuk­sia saada kiinni kansain­vä­li­sesti toimi­via järjes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den toimi­joita.

Tavoit­teeksi on asetet­tava koko­naan päih­teet­tö­mät vanki­lat ja toteu­tet­tava tarvit­ta­vat laki­muu­tok­set, jotta sen toteu­tu­mista pysty­tään valvo­maan mahdol­li­sim­man tulok­sek­kaasti. Tämä tarkoit­taa vahvem­pia konkreet­ti­sia keinoja estää sekä huumei­den sala­kul­je­tusta ulko­puo­lelta vanki­loi­hin että niiden levit­tä­mistä vanki­loi­den sisällä. Rikol­li­suu­den torjun­nassa keskeis­ten viran­omais­ten keski­näi­sen koor­di­naa­tion ja yhteis­työn saumat­to­muu­den varmis­ta­mi­seksi kokoo­mus ehdot­taa tullin siir­tä­mistä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalta sisä­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle eli samaan yhtey­teen polii­sin ja raja­var­tio­lai­tok­sen kanssa.

Kokoo­muk­sen päih­de­po­liit­ti­set linjauk­set

Puolue­hal­li­tus 25.5.2022

Yleistä

Tämä puolue­hal­li­tuk­sen linjaus sisäl­tää ylei­set peri­aat­teet, joiden perus­teella kokoo­mus määrit­te­lee suhtau­tu­mis­taan päih­dyt­tä­viin ainei­siin ja niitä koske­vaan sään­te­lyyn. Linjaus on tarkoi­tettu tuke­maan kannan­muo­dos­tusta yksit­täi­sissä kysy­myk­sissä, kun sellai­sia tulee ajan­koh­tai­siksi. Se perus­tuu ajat­te­lu­ta­val­taan puolu­een voimassa oleviin peri­aate- ja tavoi­teoh­jel­miin.

Kokoo­muk­sen päih­de­po­li­tii­kan keskei­sim­mät tavoit­teet ovat

 1. Päih­tei­den käytöstä aiheu­tu­vien hait­to­jen hillit­se­mi­nen ja torjunta
 2. Päih­teet­tö­män elämän­ta­van tuke­mi­nen niin ongelma- kuin satun­nais­käyt­tä­jien kohdalla sekä mata­lan kynnyk­sen päih­de­pal­ve­lui­den saata­vuu­den ja hoitoon pääsyn paran­ta­mi­nen
 3. Lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­nen päih­teiltä kaikessa toimin­nassa
 4. Päih­tei­siin liit­ty­vän syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien vähen­tä­mi­nen
 5. Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den vähen­tä­mi­nen ja torjunta sekä päih­tei­siin liit­ty­vien turval­li­suuson­gel­mien ratkai­se­mi­nen
 6. Lain­sää­dän­tö­muu­tok­sissa oikeus- ja terveys­ta­lous­tie­teel­lis­ten näkö­koh­tien sekä yksi­lön- ja elin­kei­no­va­pau­den oikean­lai­nen tasa­pai­not­ta­mi­nen.

Tervey­den edis­tä­mi­sen näkö­kulma

Kokoo­mus haluaa ehkäistä ja vähen­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­töä, siihen liit­ty­viä sosi­aa­li­sia ja tervey­del­li­siä hait­toja sekä edis­tää päih­tei­den ongel­ma­käyt­tä­jän ja hänen läheis­tensä toimin­ta­ky­kyä ja turval­li­suutta. Päih­tei­den käyt­tä­jille tulee mahdol­lis­taa mata­lalla kynnyk­sellä pääsy vieroi­tuk­seen. Autta­viin palve­lui­hin on saatava yhteys välit­tö­mästi. Päih­de­sai­raus ei saa olla myös­kään este siihen liit­ty­vien tai jopa siihen altis­ta­van mielen­ter­vey­son­gel­man hoita­mi­selle.

Kokoo­mus haluaa paran­taa ehkäi­se­vän ja korjaa­van päih­de­työn koko­nai­suutta, sekä varmis­taa palve­lui­den nivou­tu­mi­sen suju­vaksi osaksi muita sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita. Ehkäi­se­vää päih­de­työtä on tehtävä valta­kun­nal­li­sesti kaikessa lasten ja nuor­ten toimin­nassa. Myös päih­de­huol­lon hoito- ja kuntou­tus­pal­ve­luita, joita tehdään hyvin­voin­tia­lueilla niin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sekä kuin lasten­suo­je­lussa, on paran­net­tava.

Tuemme riip­pu­vuu­desta eroon pääs­seitä päih­teet­tö­män elämän­ta­van yllä­pi­dossa. Lähtö­koh­tana on yksi­lön oma tahto päästä eroon päih­tei­den käytöstä. Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun ja myös yksi­lön kannalta perus­tel­tua on, että tällaista tahtoa ja moti­vaa­tiota synny­te­tään, tuetaan ja vahvis­te­taan erilai­silla mahdol­li­sim­man vaikut­ta­villa keinoilla.

Sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa riip­pu­vuus­sai­rauk­sista kärsi­viä ihmi­siä kohdel­laan inhi­mil­li­sesti. Palve­luilla on mahdol­li­suuk­sien mukaan järjes­tet­tävä olosuh­teet siten, että päih­tei­den käyt­töön liit­ty­vät tervey­del­li­set, sosi­aa­li­set ja turval­li­suu­teen liit­ty­vät nega­tii­vi­set vaiku­tuk­set ovat mahdol­li­sim­man vähäi­set.

Oikeu­del­li­sia ja turval­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­koh­tia

Osa ihmi­sistä päätyy päih­de­riip­pu­vai­siksi riip­pu­matta siitä, millai­sia sään­te­ly­toi­mia tai muita yhteis­kun­nal­li­sia toimia tehdään tämän estä­mi­seksi. Yhteis­kun­nal­li­sen kont­rol­lin, tuen ja ohjauk­sen on perus­tel­tua kohdis­tua ensi­si­jai­sesti siihen osaan ihmi­sistä, joilla ei ole riit­tä­viä omia elämän­hal­lin­nan voima­va­roja päih­tei­den käytön pitä­mi­seen ongel­mia aiheut­ta­mat­to­missa rajoissa.  

Kysy­myk­sessä rajan­ve­dosta lail­lis­ten ja lait­to­mien päih­tei­den välillä kussa­kin tapauk­sessa on viisasta tarkas­tella kansain­vä­listä kehi­tystä ja seurata tiiviisti eri maissa tehtä­vien ratkai­su­jen vaiku­tuk­sia niin sosi­aa­li­selta, tervey­del­li­seltä kuin talou­del­li­sel­ta­kin kannalta. Ratkai­sut on tehtävä aidosti laaja-alai­sen asian­tun­ti­ja­tie­don pohjalta siten, että kunkin sään­te­ly­rat­kai­sun hyödyt ylit­tä­vät siitä synty­vät haitat.

Päih­tei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den torjun­nassa ensi­si­jai­sina kohteina ovat kansain­vä­li­nen ja järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus sekä lait­to­mien päih­tei­den orga­ni­soi­tu­nut levit­tä­mi­nen Suomessa. Samat tahot, jotka harjoit­ta­vat tällaista, osal­lis­tu­vat myös monen­lai­seen muuhun lain­vas­tai­seen toimin­taan kuten omai­suus- ja väki­val­ta­ri­kok­siin sekä ihmis­kaup­paan. Lisäämme tullin, raja­var­tio­lai­tok­sen ja polii­sin voima­va­roja ja toimi­val­tuuk­sia huumei­den sala­kul­je­tuk­sen ja kaupan paljas­ta­mi­seksi ja teki­jöi­den löytä­mi­seksi. Nykyis­ten krimi­na­li­soin­tien säilyt­tä­mi­nen edesaut­taa mahdol­li­suuk­sia saada kiinni kansain­vä­li­sesti toimi­via järjes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den toimi­joita.

Tavoit­teeksi on asetet­tava koko­naan päih­teet­tö­mät vanki­lat ja toteu­tet­tava tarvit­ta­vat laki­muu­tok­set, jotta sen toteu­tu­mista pysty­tään valvo­maan mahdol­li­sim­man tulok­sek­kaasti. Tämä tarkoit­taa vahvem­pia konkreet­ti­sia keinoja estää sekä huumei­den sala­kul­je­tusta ulko­puo­lelta vanki­loi­hin että niiden levit­tä­mistä vanki­loi­den sisällä. Rikol­li­suu­den torjun­nassa keskeis­ten viran­omais­ten keski­näi­sen koor­di­naa­tion ja yhteis­työn saumat­to­muu­den varmis­ta­mi­seksi kokoo­mus ehdot­taa tullin siir­tä­mistä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalta sisä­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle eli samaan yhtey­teen polii­sin ja raja­var­tio­lai­tok­sen kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

Skip to content