Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen kymme­nen lupausta tule­vai­suu­den kaupun­geista

Kokoo­muk­sen kymme­nen lupausta tule­vai­suu­den kaupun­geista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että kaupun­git menes­ty­vät, luovat hyvin­voin­tia ja kasva­vat kestä­västi.

Tiis­taina Helsin­gissä julkais­tuun kaupun­kioh­jel­maansa kokoo­mus on koon­nut toimia, joilla puolue haluaa edis­tää kaupun­kien kehi­tystä ja hyvää elämää kaupun­geissa.

Kaupun­gis­tu­mi­nen ja kaupun­kien merki­tyk­sen kasvu ovat tosi­asioita. Kaupun­kien merki­tystä koros­taes­saan kokoo­mus ei halua aset­taa vastak­kain erilai­sia alueita, vaan tunnis­taa
yhtä lailla kehit­ty­vän maaseu­dun, pien­ten kuntien ja seutu­kau­pun­kien kehit­tä­mis­tar­peet. Jokai­nen alue on arvo­kas vahvuuk­si­neen ja ominais­piir­tei­neen. Mutta menes­ty­vää aluetta, suurta tai pientä, ei ole ilman elin­voi­maista keskus­kau­pun­kia.

”Kaupun­gis­tu­mi­nen ja metro­po­lia­lu­eet ovat globaa­lin kehi­tyk­sen moot­to­reita, ja sitä ne ovat Suomes­sa­kin. Niin suoma­lai­set kuin muualta tänne tule­vat hakeu­tu­vat kasvu­kes­kuk­siin. Kokoo­mus näkee tämän kehi­tyk­sen vahvuu­tena. Maakun­tien elin­voi­mai­set keskus­kau­pun­git raken­ta­vat menes­tystä ympä­ril­leen. Liiken­ne­po­li­tiikka on yksi tärkeim­mistä väli­neistä tukea kaupun­kien kasvua”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen keskei­nen tehtävä on toteut­taa moni­puo­lista kaupun­ki­po­li­tiik­kaa kaupun­kien ja aluei­den erilai­suus tunnis­taen, kump­pa­nuutta edis­täen ja toimin­ta­ta­po­jen uudis­tu­mi­seen kannus­taen.

Kokoo­muk­sen 10 lupausta tule­vai­suu­den kaupun­geista

1. Globaali kehi­ty­strendi on, että kaupun­kien rooli muut­tuu kestä­vän kehi­tyk­sen ja kasvun mahdol­lis­ta­jaksi. Kaupun­ki­po­li­tii­kan asemaa vahvis­te­taan kaiken hallin­non läpäi­se­västi valta­kun­nal­li­sessa päätök­sen­teossa. Kaupun­kien kasvuun kohdis­tu­vat haas­teet ja ratkai­su­mah­dol­li­suu­det noste­taan keskei­seksi osaksi halli­tus­oh­jel­maa.

2. Yritys­myön­tei­syys, kansain­vä­li­syys sekä uusim­man tiedon ja hyvien käytän­tö­jen hyväk­si­käyttö ovat kaupun­ki­ke­hi­tyk­sen johta­via peri­aat­teita. Haluamme vahvis­taa kaupun­kien roolia elin­voi­man ja kilpai­lu­ky­vyn vauh­dit­ta­jina.

3. Kaupun­kien roolia osaa­mis­kes­kit­ty­minä ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töinä vahvis­te­taan lisää­mällä korkea­kou­lu­jen, tutki­mus­lai­tos­ten, elin­kei­noe­lä­män sekä julki­sen ja kolman­nen sekto­rin yhteis­työn kannus­ti­mia.

4. Kaupun­kien saavu­tet­ta­vuu­desta huoleh­di­taan raken­ta­malla kaupun­ki­kes­kus­ten väli­siä nopeita junayh­teyk­siä. Kansain­vä­li­set yhtey­det toimi­vat parhai­ten lento­kent­tien ja sata­mien kautta. Lisäksi kaupun­ki­seu­tu­jen sisäi­sen liiken­teen suju­vuutta lisä­tään tuke­malla jouk­ko­lii­ken­nettä.

5. Asun­to­po­li­tii­kassa on tehtävä suun­nan­muu­tos - tarvit­semme toimi­vam­pia asun­to­mark­ki­noita. Kuntien kaavoi­tusta sekä kasvun kannus­ti­mia on vahvis­tet­tava, jotta saamme riit­tä­västi uusia asun­toja kasvu­kes­kuk­siin. Yhteis­kun­nan tuki asumi­sessa on suun­nat­tava nykyistä tarkem­min sitä eniten tarvit­se­ville.

6. Kaupun­ki­seu­tu­jen ja valtion välistä suoraa MAL-sopi­mus­käy­tän­töä jatke­taan suurim­milla kaupun­ki­seu­duilla. Sopi­muk­silla on tuet­tava entistä parem­min kasvun vastaa­not­ta­mista ja sen vaati­mia inves­toin­teja. Sopi­mus­käy­täntö kirja­taan lakiin maan­käyttö- ja raken­nus­lain (MRL) uudis­tuk­sen yhtey­dessä. MRL:n uudis­tuk­sessa myös selkey­te­tään, yksin­ker­tais­te­taan ja nopeu­te­taan kaavoi­tus­pro­ses­seja ja maan­käyt­tö­pe­ri­aat­teita. Maakun­ta­kaa­van on oltava yleis­piir­tei­nen ja stra­te­gi­sesti ohjaava.

7. Kaupun­kien rahoi­tuk­sessa otetaan huomioon väes­tön­kasvu ja sen tuomat palve­lui­den kysyntä ja inves­toin­ti­tar­peet.

8. Kaupun­kien rooli ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa on ratkai­seva. Tavoit­teeksi asete­taan, että mahdol­li­sim­man moni kaupunki on hiili­neut­raali jo 2030-luvulla. Muutok­set on mahdol­lista saada aikaan vain laajalla kump­pa­nuus­toi­min­nalla ja kaik­kien toimi­joi­den yhteis­työllä, joka tuot­taa ja ottaa käyt­töön uusia yhteis­kun­nal­li­sia inno­vaa­tioita.

9. Tavoite on selkeä: kaupun­git ovat hyvän elämän ympä­ris­töjä, joissa palve­lut toimi­vat, asui­na­lu­eet ovat viih­tyi­siä ja ihmi­set osal­lis­tu­vat ja vaikut­ta­vat. Kaupun­geissa toteu­tuva kult­tuuri-, liikunta- ja tapah­tu­ma­tar­jonta on vilkasta. Segre­gaa­tiota ehkäis­tään.

10. Kaupun­kien johta­mista ja demo­kra­tian käytän­töjä vahvis­te­taan pormes­ta­ri­mal­lilla.

 

Lue koko ohjelma tästä

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­teeri Anna-Kaisa Ikonen p. 0295530143

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content