Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nenElina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi.

”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava vielä kovem­milla keinoilla. Fossii­li­sen ener­gian tuonti pitää lopet­taa. Venä­läis­diplo­maat­tien karko­tuk­set on aloi­tet­tava. Ukraina on aseis­tet­tava vahvem­min ja rahal­lista apua lisät­tävä. Talous­suh­teet Venä­jään on katkais­tava ja sen eris­tystä kiris­tet­tävä. Vain koviin toimiin ryhty­mi­nen voi heiken­tää Venä­jän mahdol­li­suuk­sia jatkaa sota­toi­mia sekä estää yhä uusia Butsan kaltai­sia raaka­lais­mai­sia sota­ri­kok­sia”, puheen­joh­taja Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen vaatii Venä­jän teko­jen tutki­mista kansain­vä­li­sessä sota­ri­kos­tuo­miois­tui­messa. 

”Venäjä ja Putin on saatet­tava vastuuseen tehdyistä sota­ri­kok­sista. Tällaista ei saa tapah­tua Euroo­passa vuonna 2022. Kansain­vä­li­sen yhtei­sön on aloi­tet­tava välit­tö­mästi laaja tutkinta ja tapauk­set on vietävä kansain­vä­li­seen sota­ri­kos­tuo­miois­tui­meen”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen esit­tää Venä­jän talou­del­lista eris­tä­mistä.

”Venä­läi­sen öljyn, kaasun ja kivi­hii­len ostot on lope­tet­tava välit­tö­mästi Suomessa ja EU:ssa. Osta­malla venä­läistä fossii­lie­ner­giaa Eurooppa rahoit­taa sota­ri­kok­sia Ukrai­nan kansaa kohtaan. Venä­jän talous tulee syste­maat­ti­sesti eris­tää,” Valto­nen sanoo.

Vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen huomaut­taa Euroo­pan ja Suomen moraa­li­sesta vastuusta auttaa Ukrai­nan pako­lai­sia.

”Euroo­pan sisällä on käyn­nissä suurin huma­ni­taa­ri­nen kriisi sitten toisen maail­man­so­dan. Suoran huma­ni­taa­ri­sen avun lisäksi meidän on tarjot­tava kaikki mahdol­li­nen tuki tänne saapu­ville ukrai­na­lai­sille, jotta he voivat elää Suomessa ihmi­sar­voista elämää koti­maansa sodasta huoli­matta. Tämä on velvol­li­suu­temme”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content