Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nenElina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi.

”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava vielä kovem­milla keinoilla. Fossii­li­sen ener­gian tuonti pitää lopet­taa. Venä­läis­diplo­maat­tien karko­tuk­set on aloi­tet­tava. Ukraina on aseis­tet­tava vahvem­min ja rahal­lista apua lisät­tävä. Talous­suh­teet Venä­jään on katkais­tava ja sen eris­tystä kiris­tet­tävä. Vain koviin toimiin ryhty­mi­nen voi heiken­tää Venä­jän mahdol­li­suuk­sia jatkaa sota­toi­mia sekä estää yhä uusia Butsan kaltai­sia raaka­lais­mai­sia sota­ri­kok­sia”, puheen­joh­taja Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen vaatii Venä­jän teko­jen tutki­mista kansain­vä­li­sessä sota­ri­kos­tuo­miois­tui­messa. 

”Venäjä ja Putin on saatet­tava vastuuseen tehdyistä sota­ri­kok­sista. Tällaista ei saa tapah­tua Euroo­passa vuonna 2022. Kansain­vä­li­sen yhtei­sön on aloi­tet­tava välit­tö­mästi laaja tutkinta ja tapauk­set on vietävä kansain­vä­li­seen sota­ri­kos­tuo­miois­tui­meen”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen esit­tää Venä­jän talou­del­lista eris­tä­mistä.

”Venä­läi­sen öljyn, kaasun ja kivi­hii­len ostot on lope­tet­tava välit­tö­mästi Suomessa ja EU:ssa. Osta­malla venä­läistä fossii­lie­ner­giaa Eurooppa rahoit­taa sota­ri­kok­sia Ukrai­nan kansaa kohtaan. Venä­jän talous tulee syste­maat­ti­sesti eris­tää,” Valto­nen sanoo.

Vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen huomaut­taa Euroo­pan ja Suomen moraa­li­sesta vastuusta auttaa Ukrai­nan pako­lai­sia.

”Euroo­pan sisällä on käyn­nissä suurin huma­ni­taa­ri­nen kriisi sitten toisen maail­man­so­dan. Suoran huma­ni­taa­ri­sen avun lisäksi meidän on tarjot­tava kaikki mahdol­li­nen tuki tänne saapu­ville ukrai­na­lai­sille, jotta he voivat elää Suomessa ihmi­sar­voista elämää koti­maansa sodasta huoli­matta. Tämä on velvol­li­suu­temme”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content