Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen johto: Venäjä eristettävä ja Ukraina aseistettava

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nenElina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi.

”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava vielä kovem­milla keinoilla. Fossii­li­sen ener­gian tuonti pitää lopet­taa. Venä­läis­diplo­maat­tien karko­tuk­set on aloi­tet­tava. Ukraina on aseis­tet­tava vahvem­min ja rahal­lista apua lisät­tävä. Talous­suh­teet Venä­jään on katkais­tava ja sen eris­tystä kiris­tet­tävä. Vain koviin toimiin ryhty­mi­nen voi heiken­tää Venä­jän mahdol­li­suuk­sia jatkaa sota­toi­mia sekä estää yhä uusia Butsan kaltai­sia raaka­lais­mai­sia sota­ri­kok­sia”, puheen­joh­taja Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen vaatii Venä­jän teko­jen tutki­mista kansain­vä­li­sessä sota­ri­kos­tuo­miois­tui­messa. 

”Venäjä ja Putin on saatet­tava vastuuseen tehdyistä sota­ri­kok­sista. Tällaista ei saa tapah­tua Euroo­passa vuonna 2022. Kansain­vä­li­sen yhtei­sön on aloi­tet­tava välit­tö­mästi laaja tutkinta ja tapauk­set on vietävä kansain­vä­li­seen sota­ri­kos­tuo­miois­tui­meen”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen esit­tää Venä­jän talou­del­lista eris­tä­mistä.

”Venä­läi­sen öljyn, kaasun ja kivi­hii­len ostot on lope­tet­tava välit­tö­mästi Suomessa ja EU:ssa. Osta­malla venä­läistä fossii­lie­ner­giaa Eurooppa rahoit­taa sota­ri­kok­sia Ukrai­nan kansaa kohtaan. Venä­jän talous tulee syste­maat­ti­sesti eris­tää,” Valto­nen sanoo.

Vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen huomaut­taa Euroo­pan ja Suomen moraa­li­sesta vastuusta auttaa Ukrai­nan pako­lai­sia.

”Euroo­pan sisällä on käyn­nissä suurin huma­ni­taa­ri­nen kriisi sitten toisen maail­man­so­dan. Suoran huma­ni­taa­ri­sen avun lisäksi meidän on tarjot­tava kaikki mahdol­li­nen tuki tänne saapu­ville ukrai­na­lai­sille, jotta he voivat elää Suomessa ihmi­sar­voista elämää koti­maansa sodasta huoli­matta. Tämä on velvol­li­suu­temme”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

27.3.2023

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue,

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content