Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen johto: Venäjä eristettävä ja Ukraina aseistettava

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nenElina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi.

”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava vielä kovem­milla keinoilla. Fossii­li­sen ener­gian tuonti pitää lopet­taa. Venä­läis­diplo­maat­tien karko­tuk­set on aloi­tet­tava. Ukraina on aseis­tet­tava vahvem­min ja rahal­lista apua lisät­tävä. Talous­suh­teet Venä­jään on katkais­tava ja sen eris­tystä kiris­tet­tävä. Vain koviin toimiin ryhty­mi­nen voi heiken­tää Venä­jän mahdol­li­suuk­sia jatkaa sota­toi­mia sekä estää yhä uusia Butsan kaltai­sia raaka­lais­mai­sia sota­ri­kok­sia”, puheen­joh­taja Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen vaatii Venä­jän teko­jen tutki­mista kansain­vä­li­sessä sota­ri­kos­tuo­miois­tui­messa. 

”Venäjä ja Putin on saatet­tava vastuuseen tehdyistä sota­ri­kok­sista. Tällaista ei saa tapah­tua Euroo­passa vuonna 2022. Kansain­vä­li­sen yhtei­sön on aloi­tet­tava välit­tö­mästi laaja tutkinta ja tapauk­set on vietävä kansain­vä­li­seen sota­ri­kos­tuo­miois­tui­meen”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen esit­tää Venä­jän talou­del­lista eris­tä­mistä.

”Venä­läi­sen öljyn, kaasun ja kivi­hii­len ostot on lope­tet­tava välit­tö­mästi Suomessa ja EU:ssa. Osta­malla venä­läistä fossii­lie­ner­giaa Eurooppa rahoit­taa sota­ri­kok­sia Ukrai­nan kansaa kohtaan. Venä­jän talous tulee syste­maat­ti­sesti eris­tää,” Valto­nen sanoo.

Vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen huomaut­taa Euroo­pan ja Suomen moraa­li­sesta vastuusta auttaa Ukrai­nan pako­lai­sia.

”Euroo­pan sisällä on käyn­nissä suurin huma­ni­taa­ri­nen kriisi sitten toisen maail­man­so­dan. Suoran huma­ni­taa­ri­sen avun lisäksi meidän on tarjot­tava kaikki mahdol­li­nen tuki tänne saapu­ville ukrai­na­lai­sille, jotta he voivat elää Suomessa ihmi­sar­voista elämää koti­maansa sodasta huoli­matta. Tämä on velvol­li­suu­temme”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.9.2022

Petteri Orpo: Suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ei voi turvata velalla

Tänä syksynä suoma­lai­set kohtaa­vat saman­ai­kai­sesti useita haas­teita. Edessä on vaikea talvi. Venä­jän hyök­käys­so­dasta lauen­nut ener­gia­kriisi johtaa sähkön ja lämmön hinnan

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

Skip to content