Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen johto: Venäjä eristettävä ja Ukraina aseistettava

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nenElina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi.

”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava vielä kovem­milla keinoilla. Fossii­li­sen ener­gian tuonti pitää lopet­taa. Venä­läis­diplo­maat­tien karko­tuk­set on aloi­tet­tava. Ukraina on aseis­tet­tava vahvem­min ja rahal­lista apua lisät­tävä. Talous­suh­teet Venä­jään on katkais­tava ja sen eris­tystä kiris­tet­tävä. Vain koviin toimiin ryhty­mi­nen voi heiken­tää Venä­jän mahdol­li­suuk­sia jatkaa sota­toi­mia sekä estää yhä uusia Butsan kaltai­sia raaka­lais­mai­sia sota­ri­kok­sia”, puheen­joh­taja Orpo sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen vaatii Venä­jän teko­jen tutki­mista kansain­vä­li­sessä sota­ri­kos­tuo­miois­tui­messa. 

”Venäjä ja Putin on saatet­tava vastuuseen tehdyistä sota­ri­kok­sista. Tällaista ei saa tapah­tua Euroo­passa vuonna 2022. Kansain­vä­li­sen yhtei­sön on aloi­tet­tava välit­tö­mästi laaja tutkinta ja tapauk­set on vietävä kansain­vä­li­seen sota­ri­kos­tuo­miois­tui­meen”, Häkkä­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen esit­tää Venä­jän talou­del­lista eris­tä­mistä.

”Venä­läi­sen öljyn, kaasun ja kivi­hii­len ostot on lope­tet­tava välit­tö­mästi Suomessa ja EU:ssa. Osta­malla venä­läistä fossii­lie­ner­giaa Eurooppa rahoit­taa sota­ri­kok­sia Ukrai­nan kansaa kohtaan. Venä­jän talous tulee syste­maat­ti­sesti eris­tää,” Valto­nen sanoo.

Vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen huomaut­taa Euroo­pan ja Suomen moraa­li­sesta vastuusta auttaa Ukrai­nan pako­lai­sia.

”Euroo­pan sisällä on käyn­nissä suurin huma­ni­taa­ri­nen kriisi sitten toisen maail­man­so­dan. Suoran huma­ni­taa­ri­sen avun lisäksi meidän on tarjot­tava kaikki mahdol­li­nen tuki tänne saapu­ville ukrai­na­lai­sille, jotta he voivat elää Suomessa ihmi­sar­voista elämää koti­maansa sodasta huoli­matta. Tämä on velvol­li­suu­temme”, Ikonen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

2.5.2022

Petteri Orpo puhuu Atlantti-seuralle 3.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo pitää tiis­taina 3.5. Atlantti-seuran tilai­suu­dessa ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sen katsauk­sen aiheella “Askel­mer­kit kohti turval­li­sem­paa Suomea”. Suomen Atlantti-Seura

Skip to content