Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Puolustusministeri Antti Häkkänen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Häkkä­nen: Marin johtaa harhaan sote-vihjai­luil­laan

Kokoo­muk­sen Häkkä­nen: Marin johtaa harhaan sote-vihjai­luil­laan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­sen mielestä SDP:n Sanna Marin johtaa suoma­lai­sia harhaan vihjai­le­malla leik­kauk­sista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin. Häkkä­nen muis­tut­taa, ettei kokoo­mus ole esit­tä­nyt sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista leik­kaa­mista, vaan tule­vien vuosien kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mistä sote-uudis­tuk­sen alku­pe­räi­sen tavoit­teen mukai­sesti. VM:n arvion mukaan sote-kustan­nuk­set nouse­vat lähes 1000 miljoo­naa euroa vuodessa. Kustan­nus­ten nousu johtaa voimak­kai­siin veron­ki­ris­tyk­siin ja velkaan­tu­mi­seen, ellei kustan­nus­kas­vua pyritä hillit­se­mään.

Päämi­nis­teri Sanna Marin väitti STT:n puheen­joh­ta­ja­haas­tat­te­lussa, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­den kustan­nus­kas­vua hillit­se­vät toimen­pi­teet olisi­vat palve­luista leik­kaa­mista. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että kustan­nus­kas­vun hillit­se­mi­nen on koko sote-uudis­tuk­sen alku­pe­räi­nen tavoite.

Kokoo­muk­sen talous­po­liit­ti­sessa ohjel­massa on esitetty sote-palve­lui­den kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mistä palve­lui­den tuot­ta­mis­ta­poja uudis­ta­malla. Puolue ei ole esit­tä­nyt leik­kauk­sia palve­lui­hin.

“Mari­nin väite suorista sääs­töistä sote-palve­lui­hin on absurdi, sillä väes­tön ikään­ty­mi­sen ja palve­lu­tar­peen kasvun myötä kustan­nuk­set kasva­vat vuosit­tain auto­maat­ti­sesti. Siksi palve­luja on uudis­tet­tava tavalla, joka lisää palve­lui­den laatua mutta hillit­see kustan­nus­ten kasvua, jotta suuret veron­ki­ris­tyk­set ja velan­otto voidaan estää. Kaikki puolu­eet tietä­vät tämän tavoit­teen ja tietä­vät myös sote-palve­lu­jen ja julki­sen talou­den vaka­van tilan­teen. On hyvin erikoista, että SDP:n puheen­joh­taja yrit­tää vaalien alla popu­lis­ti­sesti johtaa suoma­lai­sia harhaan puheella leik­kauk­sista sote-palve­lui­hin.”, Häkkä­nen kysyy.

Häkkä­nen muis­tut­taa, että VM:n arvion mukaan sote-kustan­nuk­set kasva­vat jopa miljardi euroa vuodessa. Tämä tarkoit­taa suoma­lai­sille jatku­via veron­ki­ris­tyk­siä ja velkaan­tu­mista, ellei oteta käyt­töön parhaita palve­lu­käy­tän­töjä.

”Kustan­nus­ten kasvua voidaan hillitä otta­malla parhaat käytän­nöt joka puolella käyt­töön. Kuntien vertai­lu­kel­poi­sissa sote-palve­luissa on jopa 30%:n kustan­nuse­roja. Siis saman palve­lu­laa­dun voi tuot­taa joko kohtuul­li­sella kustan­nuk­sella tai suurella kustan­nuk­sella. Jos parhaat käytän­nöt levi­te­tään joka puolelle, saadaan samaan aikaan asiak­kaille laaduk­kaita palve­luja ja estet­tyä voima­kasta kustan­nus­ten kasvua ja veron­ki­ris­tyk­siä. Siinä on koko sote-uudis­tuk­sen ydin­a­sia yhdessä lauseessa. Tämän toteut­ta­mi­seen tarvi­taan parem­paa valta­kun­nal­lista ja alueel­lista johta­mista”, Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­sen mukaan palve­lui­den laatua, kustan­nus­te­hok­kuutta ja vaikut­ta­vuutta voidaan paran­taa moni­tuot­ta­juu­della eli yritys­ten ja järjes­tö­jen osaa­mista hyödyn­tä­mällä. Kokoo­mus edis­täisi muun muassa palve­luse­te­leitä ja henki­lö­koh­taista budje­toin­tia sekä peruisi Mari­nin halli­tuk­sen toteut­ta­man Kela-korvaus­ten leik­kauk­sen.

”Tärkeintä on, että saamme perus­ter­vey­den­huol­lon kuntoon. Kun ihmis­ten tervey­den ja hyvin­voin­nin ongel­mia voidaan ennal­taeh­käistä ja hoitaa ajoissa kuntoon, sääs­tyy sekä rahaa että inhi­mil­listä kärsi­mystä. Halli­tuk­sen Kela-korvaus­ten leik­kaus oli huonoa terveys­po­li­tiik­kaa, sillä se lisää enti­ses­tään julki­sen tervey­den­huol­lon jonoja”, Häkkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content