Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen: Raken­nus­ten pakko­re­mon­tit on pysäy­tet­tävä

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen: Raken­nus­ten pakko­re­mon­tit on pysäy­tet­tävä

Julkaistu:

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kus­di­rek­tii­viksi, joka toteu­tues­saan pakot­taisi laajoi­hin ener­gia­re­mont­tei­hin.

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­viksi ja kriti­soi halli­tusta jälleen EU-vaikut­ta­mi­sen laimin­lyön­nistä. Euroo­pan parla­mentti äänesti omasta kannas­taan komis­sion ehdo­tuk­seen eilen 14.3. Direk­tiivi käsi­tel­lään vielä jäsen­mai­den neuvos­ton ja parla­men­tin väli­sissä neuvot­te­luissa.

Edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen (Kok.) perään­kuu­lut­taa Suomelta aktii­vi­suutta jatko­neu­vot­te­luissa.

”Suoma­lais­ten arki on jo kallista eikä Suomessa ei ole totuttu tuhlaa­maan ener­giaa. Siksi kustan­nus­te­hot­to­mat pakko­re­mon­tit on estet­tävä. Direk­tii­vin velvoit­teet aiheut­tai­si­vat sellai­se­naan koti­ta­louk­sille miljar­dien lisä­kus­tan­nuk­set uusien ener­gia­re­mont­tien vuoksi. Edus­kun­nan valio­kun­nat tyrmä­si­vät esityk­sen, mutta mitä halli­tus on tehnyt Brys­se­lissä Suomen linjan ja etujen ajami­seksi? Miksi Suomen ääni ei kuulu EU:n päätök­sen­teossa?” Grahn-Laaso­nen kysyy.

Käytän­nössä komis­sion esitys tarkoit­taa ensi vaiheessa siir­ty­mää ener­gia­luokka G:stä luok­kaan F ja myöhem­min edel­leen ener­gia­luok­kaan E. VTT:n arvion mukaan direk­tii­vin vaati­muk­set tuli­si­vat koske­maan 35 prosent­tia Suomen raken­nus­kan­nasta.

”Ener­gia­te­hok­kuutta on harvoin help­poa ja kustan­nus­te­ho­kasta paran­taa eril­lään raken­nuk­sen muista korjauk­sista. Direk­tiivi voi pahim­mil­laan johtaa jopa tarpeet­to­miin korjauk­siin raken­nuk­sissa, joita ei enää edes käytetä. Toisaalta direk­tiivi voi johtaa raken­nus­ten ennen­ai­kai­seen purka­mi­seen. Tässä ei ole mitään järkeä ympä­ris­tön eikä talou­den kannalta”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Raken­nus­ten korjaa­mi­nen ener­gia­te­hok­kaiksi on järke­vää kustan­nus­te­hok­kaasti toteu­tet­tuna. Ener­gian korkea hinta on tehnyt remon­teista myös entistä kannat­ta­vam­pia sekä julki­selle sekto­rille että koti­ta­louk­sille”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Direk­tii­vin tavoit­tei­siin eli ener­gia­te­hok­kai­siin raken­nuk­siin pitäisi pyrkiä kansal­li­sen lain­sää­dän­nön keinoin, koska raken­nus­kanta on hyvin erilai­nen jäsen­maasta riip­puen. Se mikä toimii Rans­kassa tai Saksassa, ei vält­tä­mättä toimi meillä mm. poik­kea­van ilmas­ton takia. Siksi jäsen­mai­den on voitava itse päät­tää parhaista keinoista ener­gian sääs­tä­mi­seen”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Suomen EU-vaikut­ta­mi­nen todel­la­kin tarvit­see ryhti­lii­kettä. On jälleen epäsel­vää, onko halli­tus toimi­nut Brys­se­lissä usealla äänellä yhden selkeän kannan sijaan. Suomen on kyet­tävä parem­paan edun­val­von­taan EU-pöydissä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content