Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen: Raken­nus­ten pakko­re­mon­tit on pysäy­tet­tävä

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen: Raken­nus­ten pakko­re­mon­tit on pysäy­tet­tävä

Julkaistu:

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kus­di­rek­tii­viksi, joka toteu­tues­saan pakot­taisi laajoi­hin ener­gia­re­mont­tei­hin.

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­viksi ja kriti­soi halli­tusta jälleen EU-vaikut­ta­mi­sen laimin­lyön­nistä. Euroo­pan parla­mentti äänesti omasta kannas­taan komis­sion ehdo­tuk­seen eilen 14.3. Direk­tiivi käsi­tel­lään vielä jäsen­mai­den neuvos­ton ja parla­men­tin väli­sissä neuvot­te­luissa.

Edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen (Kok.) perään­kuu­lut­taa Suomelta aktii­vi­suutta jatko­neu­vot­te­luissa.

”Suoma­lais­ten arki on jo kallista eikä Suomessa ei ole totuttu tuhlaa­maan ener­giaa. Siksi kustan­nus­te­hot­to­mat pakko­re­mon­tit on estet­tävä. Direk­tii­vin velvoit­teet aiheut­tai­si­vat sellai­se­naan koti­ta­louk­sille miljar­dien lisä­kus­tan­nuk­set uusien ener­gia­re­mont­tien vuoksi. Edus­kun­nan valio­kun­nat tyrmä­si­vät esityk­sen, mutta mitä halli­tus on tehnyt Brys­se­lissä Suomen linjan ja etujen ajami­seksi? Miksi Suomen ääni ei kuulu EU:n päätök­sen­teossa?” Grahn-Laaso­nen kysyy.

Käytän­nössä komis­sion esitys tarkoit­taa ensi vaiheessa siir­ty­mää ener­gia­luokka G:stä luok­kaan F ja myöhem­min edel­leen ener­gia­luok­kaan E. VTT:n arvion mukaan direk­tii­vin vaati­muk­set tuli­si­vat koske­maan 35 prosent­tia Suomen raken­nus­kan­nasta.

”Ener­gia­te­hok­kuutta on harvoin help­poa ja kustan­nus­te­ho­kasta paran­taa eril­lään raken­nuk­sen muista korjauk­sista. Direk­tiivi voi pahim­mil­laan johtaa jopa tarpeet­to­miin korjauk­siin raken­nuk­sissa, joita ei enää edes käytetä. Toisaalta direk­tiivi voi johtaa raken­nus­ten ennen­ai­kai­seen purka­mi­seen. Tässä ei ole mitään järkeä ympä­ris­tön eikä talou­den kannalta”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Raken­nus­ten korjaa­mi­nen ener­gia­te­hok­kaiksi on järke­vää kustan­nus­te­hok­kaasti toteu­tet­tuna. Ener­gian korkea hinta on tehnyt remon­teista myös entistä kannat­ta­vam­pia sekä julki­selle sekto­rille että koti­ta­louk­sille”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Direk­tii­vin tavoit­tei­siin eli ener­gia­te­hok­kai­siin raken­nuk­siin pitäisi pyrkiä kansal­li­sen lain­sää­dän­nön keinoin, koska raken­nus­kanta on hyvin erilai­nen jäsen­maasta riip­puen. Se mikä toimii Rans­kassa tai Saksassa, ei vält­tä­mättä toimi meillä mm. poik­kea­van ilmas­ton takia. Siksi jäsen­mai­den on voitava itse päät­tää parhaista keinoista ener­gian sääs­tä­mi­seen”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Suomen EU-vaikut­ta­mi­nen todel­la­kin tarvit­see ryhti­lii­kettä. On jälleen epäsel­vää, onko halli­tus toimi­nut Brys­se­lissä usealla äänellä yhden selkeän kannan sijaan. Suomen on kyet­tävä parem­paan edun­val­von­taan EU-pöydissä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content