Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomuksen Grahn-Laasonen: Rakennusten pakkoremontit on pysäytettävä

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen: Raken­nus­ten pakko­re­mon­tit on pysäy­tet­tävä

Julkaistu:

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kus­di­rek­tii­viksi, joka toteu­tues­saan pakot­taisi laajoi­hin ener­gia­re­mont­tei­hin.

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­viksi ja kriti­soi halli­tusta jälleen EU-vaikut­ta­mi­sen laimin­lyön­nistä. Euroo­pan parla­mentti äänesti omasta kannas­taan komis­sion ehdo­tuk­seen eilen 14.3. Direk­tiivi käsi­tel­lään vielä jäsen­mai­den neuvos­ton ja parla­men­tin väli­sissä neuvot­te­luissa.

Edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen (Kok.) perään­kuu­lut­taa Suomelta aktii­vi­suutta jatko­neu­vot­te­luissa.

”Suoma­lais­ten arki on jo kallista eikä Suomessa ei ole totuttu tuhlaa­maan ener­giaa. Siksi kustan­nus­te­hot­to­mat pakko­re­mon­tit on estet­tävä. Direk­tii­vin velvoit­teet aiheut­tai­si­vat sellai­se­naan koti­ta­louk­sille miljar­dien lisä­kus­tan­nuk­set uusien ener­gia­re­mont­tien vuoksi. Edus­kun­nan valio­kun­nat tyrmä­si­vät esityk­sen, mutta mitä halli­tus on tehnyt Brys­se­lissä Suomen linjan ja etujen ajami­seksi? Miksi Suomen ääni ei kuulu EU:n päätök­sen­teossa?” Grahn-Laaso­nen kysyy.

Käytän­nössä komis­sion esitys tarkoit­taa ensi vaiheessa siir­ty­mää ener­gia­luokka G:stä luok­kaan F ja myöhem­min edel­leen ener­gia­luok­kaan E. VTT:n arvion mukaan direk­tii­vin vaati­muk­set tuli­si­vat koske­maan 35 prosent­tia Suomen raken­nus­kan­nasta.

”Ener­gia­te­hok­kuutta on harvoin help­poa ja kustan­nus­te­ho­kasta paran­taa eril­lään raken­nuk­sen muista korjauk­sista. Direk­tiivi voi pahim­mil­laan johtaa jopa tarpeet­to­miin korjauk­siin raken­nuk­sissa, joita ei enää edes käytetä. Toisaalta direk­tiivi voi johtaa raken­nus­ten ennen­ai­kai­seen purka­mi­seen. Tässä ei ole mitään järkeä ympä­ris­tön eikä talou­den kannalta”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Raken­nus­ten korjaa­mi­nen ener­gia­te­hok­kaiksi on järke­vää kustan­nus­te­hok­kaasti toteu­tet­tuna. Ener­gian korkea hinta on tehnyt remon­teista myös entistä kannat­ta­vam­pia sekä julki­selle sekto­rille että koti­ta­louk­sille”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Direk­tii­vin tavoit­tei­siin eli ener­gia­te­hok­kai­siin raken­nuk­siin pitäisi pyrkiä kansal­li­sen lain­sää­dän­nön keinoin, koska raken­nus­kanta on hyvin erilai­nen jäsen­maasta riip­puen. Se mikä toimii Rans­kassa tai Saksassa, ei vält­tä­mättä toimi meillä mm. poik­kea­van ilmas­ton takia. Siksi jäsen­mai­den on voitava itse päät­tää parhaista keinoista ener­gian sääs­tä­mi­seen”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

”Suomen EU-vaikut­ta­mi­nen todel­la­kin tarvit­see ryhti­lii­kettä. On jälleen epäsel­vää, onko halli­tus toimi­nut Brys­se­lissä usealla äänellä yhden selkeän kannan sijaan. Suomen on kyet­tävä parem­paan edun­val­von­taan EU-pöydissä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

27.3.2023

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue,

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content