Kokoo­muksen Eestilä ja Kurvinen: Aluepo­li­tii­kalla työtä ja kasvua! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Eestilä ja Kurvinen: Aluepo­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Kokoo­muksen Eestilä ja Kurvinen: Aluepo­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Julkaistu: 15.03.2013 Uncategorized

?Aluepo­li­tii­kalla on merki­tystä. Jokai­sella alueella Suomessa on omat vahvuu­tensa ja niitä tulee eri toimen­pitein parantaa. Näin saadaan Suomeen lisää työtä ja kasvua. Alueiden voima­varat tulee saada käyttöön ja kasvun mootto­reiksi. On tärkeää pyrkiä poistamaan olosuh­teista johtuvia kilpai­lu­haittoja?, totesivat kansan­edus­tajat Markku Eestilä ja Esko Kurvinen aluepo­liit­tisen raportin luovut­ta­mis­ti­lai­suu­dessa eduskun­nassa.

?Kuten rapor­tis­sakin todetaan, on katse käännettävä pohjoiseen ja itään. Luonnon­varoja on näillä alueilla runsaasti ja arktinen alue energia­va­roineen ja uusine merireit­teineen omaa valta­vasti poten­ti­aalia. Meidän pitää tämä osata hyödyntää, vaikka meillä ei rantaa jääme­rellä olekaan?, Kurvinen painottaa.

?Alueiden poten­ti­aalin ja voima­va­rojen hyödyn­tä­mi­sessä korostuu liiken­neinfran toimivuus ja nopeus. Pitkistä etäisyyk­sistä johtuen liikenteen toimivuus on alueiden kehityksen kannalta aivan oleel­lista?, Eestilä korostaa.

Alueel­lis­ta­minen on paikallaan. Näin saadaan tehok­kuutta ja positii­visia piris­tys­ruis­keita, jotka taas sätei­levät uutta työtä ja tulevai­suuden uskoa. Ei kaikkea kannata ja voi tehdä kehäkol­mosen sisällä. Kansan­edus­tajat näkevät nykymuo­toi­sessa alueel­lis­ta­mi­sessa kuitenkin ongelmia. Kärjis­te­tysti äänek­käimmät pärjäävät.

?EU on hyväk­synyt Itä- ja Pohjois-Suomen perus­tel­lusti pysyvien haittojen alueeksi johtuen pitkistä matkoista ja harvasta asutuk­sesta. Samaa periaa­tetta on myös Suomen itsensä nouda­tettava mm. raken­ne­ra­hojen jaossa. Suomeen tarvitaan erityinen aluepo­liit­tinen strategia, joka pitää pikai­sesti valmis­tella. Tällaisia ohjelmia on naapu­ri­mais­samme?, Edustajat toteavat.

Kokoo­muk­sessa käydään aktii­vista keskus­telua koko Suomen kehityk­sestä, kasvusta ja työlli­syy­destä. Kotimaisen työn lisää­mi­sessä alueiden vahvuuksien tukeminen tulee olla reilusti mukana. Tästä aktii­vi­suu­desta on eräänä osoituksena julkaistu aluepo­liit­tinen keskus­te­lua­sia­kirja, jonka Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Markku Eestilä ja Esko Kurvinen luovut­tivat tänään ryhmän puheen­joh­ta­jalle Petteri Orpolle ja varapu­hemies Pekka Raville.


Kokoomus.fi