Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Julkaistu:

?Alue­po­li­tii­kalla on merki­tystä. Jokai­sella alueella Suomessa on omat vahvuu­tensa ja niitä tulee eri toimen­pi­tein paran­taa. Näin saadaan Suomeen lisää työtä ja kasvua. Aluei­den voima­va­rat tulee saada käyt­töön ja kasvun moot­to­reiksi. On tärkeää pyrkiä pois­ta­maan olosuh­teista johtu­via kilpai­lu­hait­toja?, tote­si­vat kansan­edus­ta­jat Markku Eestilä ja Esko Kurvi­nen alue­po­liit­ti­sen rapor­tin luovut­ta­mis­ti­lai­suu­dessa edus­kun­nassa.

?Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, on katse kään­net­tävä pohjoi­seen ja itään. Luon­non­va­roja on näillä alueilla runsaasti ja arkti­nen alue ener­gia­va­roi­neen ja uusine meri­reit­tei­neen omaa valta­vasti poten­ti­aa­lia. Meidän pitää tämä osata hyödyn­tää, vaikka meillä ei rantaa jääme­rellä olekaan?, Kurvi­nen painot­taa.

?Aluei­den poten­ti­aa­lin ja voima­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­sessä koros­tuu liiken­nein­fran toimi­vuus ja nopeus. Pitkistä etäi­syyk­sistä johtuen liiken­teen toimi­vuus on aluei­den kehi­tyk­sen kannalta aivan oleel­lista?, Eestilä koros­taa.

Alueel­lis­ta­mi­nen on paikal­laan. Näin saadaan tehok­kuutta ja posi­tii­vi­sia piris­tys­ruis­keita, jotka taas sätei­le­vät uutta työtä ja tule­vai­suu­den uskoa. Ei kaik­kea kannata ja voi tehdä kehä­kol­mo­sen sisällä. Kansan­edus­ta­jat näke­vät nyky­muo­toi­sessa alueel­lis­ta­mi­sessa kuiten­kin ongel­mia. Kärjis­te­tysti äänek­käim­mät pärjää­vät.

?EU on hyväk­sy­nyt Itä- ja Pohjois-Suomen perus­tel­lusti pysy­vien hait­to­jen alueeksi johtuen pitkistä matkoista ja harvasta asutuk­sesta. Samaa peri­aa­tetta on myös Suomen itsensä nouda­tet­tava mm. raken­ne­ra­ho­jen jaossa. Suomeen tarvi­taan erityi­nen alue­po­liit­ti­nen stra­te­gia, joka pitää pikai­sesti valmis­tella. Tällai­sia ohjel­mia on naapu­ri­mais­samme?, Edus­ta­jat totea­vat.

Kokoo­muk­sessa käydään aktii­vista keskus­te­lua koko Suomen kehi­tyk­sestä, kasvusta ja työl­li­syy­destä. Koti­mai­sen työn lisää­mi­sessä aluei­den vahvuuk­sien tuke­mi­nen tulee olla reilusti mukana. Tästä aktii­vi­suu­desta on eräänä osoi­tuk­sena julkaistu alue­po­liit­ti­nen keskus­te­lua­sia­kirja, jonka Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Markku Eestilä ja Esko Kurvi­nen luovut­ti­vat tänään ryhmän puheen­joh­ta­jalle Petteri Orpolle ja vara­pu­he­mies Pekka Raville.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content