MENU
Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Julkaistu: 15.03.2013 Julkaisut

?Alue­po­li­tii­kalla on merki­tystä. Jokai­sella alueella Suomessa on omat vahvuu­tensa ja niitä tulee eri toimen­pi­tein paran­taa. Näin saadaan Suomeen lisää työtä ja kasvua. Aluei­den voima­va­rat tulee saada käyt­töön ja kasvun moot­to­reiksi. On tärkeää pyrkiä pois­ta­maan olosuh­teista johtu­via kilpai­lu­hait­toja?, tote­si­vat kansan­edus­ta­jat Markku Eestilä ja Esko Kurvi­nen alue­po­liit­ti­sen rapor­tin luovut­ta­mis­ti­lai­suu­dessa edus­kun­nassa.

?Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, on katse kään­net­tävä pohjoi­seen ja itään. Luon­non­va­roja on näillä alueilla runsaasti ja arkti­nen alue ener­gia­va­roi­neen ja uusine meri­reit­tei­neen omaa valta­vasti poten­ti­aa­lia. Meidän pitää tämä osata hyödyn­tää, vaikka meillä ei rantaa jääme­rellä olekaan?, Kurvi­nen painot­taa.

?Aluei­den poten­ti­aa­lin ja voima­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­sessä koros­tuu liiken­nein­fran toimi­vuus ja nopeus. Pitkistä etäi­syyk­sistä johtuen liiken­teen toimi­vuus on aluei­den kehi­tyk­sen kannalta aivan oleel­lista?, Eestilä koros­taa.

Alueel­lis­ta­mi­nen on paikal­laan. Näin saadaan tehok­kuutta ja posi­tii­vi­sia piris­tys­ruis­keita, jotka taas sätei­le­vät uutta työtä ja tule­vai­suu­den uskoa. Ei kaik­kea kannata ja voi tehdä kehä­kol­mo­sen sisällä. Kansan­edus­ta­jat näke­vät nyky­muo­toi­sessa alueel­lis­ta­mi­sessa kuiten­kin ongel­mia. Kärjis­te­tysti äänek­käim­mät pärjää­vät.

?EU on hyväk­sy­nyt Itä- ja Pohjois-Suomen perus­tel­lusti pysy­vien hait­to­jen alueeksi johtuen pitkistä matkoista ja harvasta asutuk­sesta. Samaa peri­aa­tetta on myös Suomen itsensä nouda­tet­tava mm. raken­ne­ra­ho­jen jaossa. Suomeen tarvi­taan erityi­nen alue­po­liit­ti­nen stra­te­gia, joka pitää pikai­sesti valmis­tella. Tällai­sia ohjel­mia on naapu­ri­mais­samme?, Edus­ta­jat totea­vat.

Kokoo­muk­sessa käydään aktii­vista keskus­te­lua koko Suomen kehi­tyk­sestä, kasvusta ja työl­li­syy­destä. Koti­mai­sen työn lisää­mi­sessä aluei­den vahvuuk­sien tuke­mi­nen tulee olla reilusti mukana. Tästä aktii­vi­suu­desta on eräänä osoi­tuk­sena julkaistu alue­po­liit­ti­nen keskus­te­lua­sia­kirja, jonka Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Markku Eestilä ja Esko Kurvi­nen luovut­ti­vat tänään ryhmän puheen­joh­ta­jalle Petteri Orpolle ja vara­pu­he­mies Pekka Raville.