Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Julkaistu:

?Alue­po­li­tii­kalla on merki­tystä. Jokai­sella alueella Suomessa on omat vahvuu­tensa ja niitä tulee eri toimen­pi­tein paran­taa. Näin saadaan Suomeen lisää työtä ja kasvua. Aluei­den voima­va­rat tulee saada käyt­töön ja kasvun moot­to­reiksi. On tärkeää pyrkiä pois­ta­maan olosuh­teista johtu­via kilpai­lu­hait­toja?, tote­si­vat kansan­edus­ta­jat Markku Eestilä ja Esko Kurvi­nen alue­po­liit­ti­sen rapor­tin luovut­ta­mis­ti­lai­suu­dessa edus­kun­nassa.

?Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, on katse kään­net­tävä pohjoi­seen ja itään. Luon­non­va­roja on näillä alueilla runsaasti ja arkti­nen alue ener­gia­va­roi­neen ja uusine meri­reit­tei­neen omaa valta­vasti poten­ti­aa­lia. Meidän pitää tämä osata hyödyn­tää, vaikka meillä ei rantaa jääme­rellä olekaan?, Kurvi­nen painot­taa.

?Aluei­den poten­ti­aa­lin ja voima­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­sessä koros­tuu liiken­nein­fran toimi­vuus ja nopeus. Pitkistä etäi­syyk­sistä johtuen liiken­teen toimi­vuus on aluei­den kehi­tyk­sen kannalta aivan oleel­lista?, Eestilä koros­taa.

Alueel­lis­ta­mi­nen on paikal­laan. Näin saadaan tehok­kuutta ja posi­tii­vi­sia piris­tys­ruis­keita, jotka taas sätei­le­vät uutta työtä ja tule­vai­suu­den uskoa. Ei kaik­kea kannata ja voi tehdä kehä­kol­mo­sen sisällä. Kansan­edus­ta­jat näke­vät nyky­muo­toi­sessa alueel­lis­ta­mi­sessa kuiten­kin ongel­mia. Kärjis­te­tysti äänek­käim­mät pärjää­vät.

?EU on hyväk­sy­nyt Itä- ja Pohjois-Suomen perus­tel­lusti pysy­vien hait­to­jen alueeksi johtuen pitkistä matkoista ja harvasta asutuk­sesta. Samaa peri­aa­tetta on myös Suomen itsensä nouda­tet­tava mm. raken­ne­ra­ho­jen jaossa. Suomeen tarvi­taan erityi­nen alue­po­liit­ti­nen stra­te­gia, joka pitää pikai­sesti valmis­tella. Tällai­sia ohjel­mia on naapu­ri­mais­samme?, Edus­ta­jat totea­vat.

Kokoo­muk­sessa käydään aktii­vista keskus­te­lua koko Suomen kehi­tyk­sestä, kasvusta ja työl­li­syy­destä. Koti­mai­sen työn lisää­mi­sessä aluei­den vahvuuk­sien tuke­mi­nen tulee olla reilusti mukana. Tästä aktii­vi­suu­desta on eräänä osoi­tuk­sena julkaistu alue­po­liit­ti­nen keskus­te­lua­sia­kirja, jonka Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Markku Eestilä ja Esko Kurvi­nen luovut­ti­vat tänään ryhmän puheen­joh­ta­jalle Petteri Orpolle ja vara­pu­he­mies Pekka Raville.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content