Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää lukui­sia toimen­pi­teitä, joilla uudel­leen­ra­ken­net­tai­siin taloutta kohti vähä­pääs­töi­syyttä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mukaan vallit­seva koro­na­ti­lanne ei ole syy perään­tyä kunnian­hi­moi­sista ilmas­to­ta­voit­teista. Edel­li­sen finans­si­krii­sin jälkeen maail­malla tartut­tiin elvy­tys­pa­ket­tei­hin, joissa kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teet jäivät sivuun.

”Kokoo­mus haluaa korona-elvy­tyk­sessä kiih­dyt­tää, ei suin­kaan hidas­taa, uudis­tu­mista eteen­päin pois fossii­li­sista polt­toai­neista. Tässä suhteessa hätkäh­din omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Tytti Tuppu­rai­sen viikon­lop­puna esit­tä­mää arviota, että korona saat­taa antaa turpeelle jatkoa­jan. Kamp­pai­lemme koro­naa vastaan vuoden tai kaksi­kin, mutta ilmas­ton­muu­tos voi aiheut­taa krii­sejä vuosi­sa­doiksi. On aika inves­toida puhtaa­seen ener­gi­aan, infra­struk­tuu­riin ja tutki­muk­seen. Rata­hank­keissa on pitkälle vietyjä suun­ni­tel­mia kohteissa, joissa kuokka saatai­siin maahan välit­tö­mästi”, toteaa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Halli­tuk­sen lupauk­set kunnian­hi­moi­sesta ilmas­to­po­li­tii­kasta ovat jääneet tois­tai­seksi vain tavoi­te­ta­solle. Asian­tun­ti­jat, tutki­jat ja järjes­töt ovat vedon­neet tois­tu­vasti halli­tuk­seen, että nyt olisi teko­jen aika. Myös halli­tuk­selle luovu­te­tussa Vihriä­län rapor­tissa paino­te­taan ilmas­to­te­ko­jen tarpeel­li­suutta ja alle­vii­va­taan esimer­kiksi turpeen veroe­dun leik­kaa­mista.

”Ilmas­ton kannalta vaikut­ta­vin toimi olisi turpeen ener­gia­käy­tön hallittu alas­ajo vuoteen 2032 mennessä. Ehdo­tamme, että ener­giayh­tiöille myön­ne­tään inves­toin­tia­vus­tuk­sia lait­teis­ton uusi­mi­seen, samalla kun turpeen veroe­tua leikat­tai­siin 50 miljoo­nalla eurolla. Tavoi­tetta tukee EU:n Green Deal, jonka myötä Suomelle on kohdis­tu­massa noin 165 miljoo­naa euron potti, joka voitai­siin kohdis­taa oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män nimessä turvea­luei­den vähä­pääs­töi­siä ratkai­suja ja työl­li­syyttä edis­tä­viin toimiin. EU-rahoi­tuk­sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää Suomelta selkeitä suun­ni­tel­mia, jotka halli­tuk­selta vielä puut­tu­vat”, ohjel­man veto­vas­tuussa ollut Saara-Sofia Sirén linjaa.

Esite­tyt toimen­pi­teet sisäl­tä­vät kaik­ki­aan miljardi-inves­toin­teja puhtaa­seen ener­gia­tuo­tan­toon, nopei­siin raideyh­teyk­siin, raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuu­teen ja lämmi­tys­ta­pa­re­mont­tei­hin sekä tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Inves­toin­tien lisäksi ohjelma sisäl­tää lain­sää­dän­nön muutok­sia, joilla nopeu­tet­tai­siin esim. tuuli­voi­man raken­ta­mista sekä synteet­tis­ten polt­toai­nei­den ja pieny­din­voi­man kehi­tystä. Mukaan sisäl­tyy myös vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tus ja puolen miljar­din leik­kauk­set ympä­ris­tölle haital­li­siin tukiin.

”Pääs­töjä voidaan vähen­tää siten, että taval­lis­ten suoma­lais­ten kotien elämä ei muutu hanka­lam­maksi. Tavoit­tee­namme on, että öljyllä eril­lis­läm­mi­te­tyt talot ja kiin­teis­töt siir­ty­vät pääs­töt­tö­mäm­piin ratkai­sui­hin 2020-luvun alku­puo­lella. Öljy­läm­mi­tyk­sestä irtaan­tu­mista helpot­taisi muun muassa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mittava paran­nus ja sen laajen­ta­mi­nen määrä­ai­kai­sesti myös laitein­ves­toin­tei­hin. Kaik­ki­aan ansait­semme nyt toivoa ja tekoja pelot­te­lun sijaan”, Saara-Sofia Sirén summaa.

Ohjelma on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi