Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää lukui­sia toimen­pi­teitä, joilla uudel­leen­ra­ken­net­tai­siin taloutta kohti vähä­pääs­töi­syyttä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mukaan vallit­seva koro­na­ti­lanne ei ole syy perään­tyä kunnian­hi­moi­sista ilmas­to­ta­voit­teista. Edel­li­sen finans­si­krii­sin jälkeen maail­malla tartut­tiin elvy­tys­pa­ket­tei­hin, joissa kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teet jäivät sivuun.

”Kokoo­mus haluaa korona-elvy­tyk­sessä kiih­dyt­tää, ei suin­kaan hidas­taa, uudis­tu­mista eteen­päin pois fossii­li­sista polt­toai­neista. Tässä suhteessa hätkäh­din omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Tytti Tuppu­rai­sen viikon­lop­puna esit­tä­mää arviota, että korona saat­taa antaa turpeelle jatkoa­jan. Kamp­pai­lemme koro­naa vastaan vuoden tai kaksi­kin, mutta ilmas­ton­muu­tos voi aiheut­taa krii­sejä vuosi­sa­doiksi. On aika inves­toida puhtaa­seen ener­gi­aan, infra­struk­tuu­riin ja tutki­muk­seen. Rata­hank­keissa on pitkälle vietyjä suun­ni­tel­mia kohteissa, joissa kuokka saatai­siin maahan välit­tö­mästi”, toteaa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Halli­tuk­sen lupauk­set kunnian­hi­moi­sesta ilmas­to­po­li­tii­kasta ovat jääneet tois­tai­seksi vain tavoi­te­ta­solle. Asian­tun­ti­jat, tutki­jat ja järjes­töt ovat vedon­neet tois­tu­vasti halli­tuk­seen, että nyt olisi teko­jen aika. Myös halli­tuk­selle luovu­te­tussa Vihriä­län rapor­tissa paino­te­taan ilmas­to­te­ko­jen tarpeel­li­suutta ja alle­vii­va­taan esimer­kiksi turpeen veroe­dun leik­kaa­mista.

”Ilmas­ton kannalta vaikut­ta­vin toimi olisi turpeen ener­gia­käy­tön hallittu alas­ajo vuoteen 2032 mennessä. Ehdo­tamme, että ener­giayh­tiöille myön­ne­tään inves­toin­tia­vus­tuk­sia lait­teis­ton uusi­mi­seen, samalla kun turpeen veroe­tua leikat­tai­siin 50 miljoo­nalla eurolla. Tavoi­tetta tukee EU:n Green Deal, jonka myötä Suomelle on kohdis­tu­massa noin 165 miljoo­naa euron potti, joka voitai­siin kohdis­taa oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män nimessä turvea­luei­den vähä­pääs­töi­siä ratkai­suja ja työl­li­syyttä edis­tä­viin toimiin. EU-rahoi­tuk­sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää Suomelta selkeitä suun­ni­tel­mia, jotka halli­tuk­selta vielä puut­tu­vat”, ohjel­man veto­vas­tuussa ollut Saara-Sofia Sirén linjaa.

Esite­tyt toimen­pi­teet sisäl­tä­vät kaik­ki­aan miljardi-inves­toin­teja puhtaa­seen ener­gia­tuo­tan­toon, nopei­siin raideyh­teyk­siin, raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuu­teen ja lämmi­tys­ta­pa­re­mont­tei­hin sekä tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Inves­toin­tien lisäksi ohjelma sisäl­tää lain­sää­dän­nön muutok­sia, joilla nopeu­tet­tai­siin esim. tuuli­voi­man raken­ta­mista sekä synteet­tis­ten polt­toai­nei­den ja pieny­din­voi­man kehi­tystä. Mukaan sisäl­tyy myös vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tus ja puolen miljar­din leik­kauk­set ympä­ris­tölle haital­li­siin tukiin.

”Pääs­töjä voidaan vähen­tää siten, että taval­lis­ten suoma­lais­ten kotien elämä ei muutu hanka­lam­maksi. Tavoit­tee­namme on, että öljyllä eril­lis­läm­mi­te­tyt talot ja kiin­teis­töt siir­ty­vät pääs­töt­tö­mäm­piin ratkai­sui­hin 2020-luvun alku­puo­lella. Öljy­läm­mi­tyk­sestä irtaan­tu­mista helpot­taisi muun muassa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mittava paran­nus ja sen laajen­ta­mi­nen määrä­ai­kai­sesti myös laitein­ves­toin­tei­hin. Kaik­ki­aan ansait­semme nyt toivoa ja tekoja pelot­te­lun sijaan”, Saara-Sofia Sirén summaa.

Ohjelma on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content