Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää lukui­sia toimen­pi­teitä, joilla uudel­leen­ra­ken­net­tai­siin taloutta kohti vähä­pääs­töi­syyttä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mukaan vallit­seva koro­na­ti­lanne ei ole syy perään­tyä kunnian­hi­moi­sista ilmas­to­ta­voit­teista. Edel­li­sen finans­si­krii­sin jälkeen maail­malla tartut­tiin elvy­tys­pa­ket­tei­hin, joissa kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teet jäivät sivuun.

”Kokoo­mus haluaa korona-elvy­tyk­sessä kiih­dyt­tää, ei suin­kaan hidas­taa, uudis­tu­mista eteen­päin pois fossii­li­sista polt­toai­neista. Tässä suhteessa hätkäh­din omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Tytti Tuppu­rai­sen viikon­lop­puna esit­tä­mää arviota, että korona saat­taa antaa turpeelle jatkoa­jan. Kamp­pai­lemme koro­naa vastaan vuoden tai kaksi­kin, mutta ilmas­ton­muu­tos voi aiheut­taa krii­sejä vuosi­sa­doiksi. On aika inves­toida puhtaa­seen ener­gi­aan, infra­struk­tuu­riin ja tutki­muk­seen. Rata­hank­keissa on pitkälle vietyjä suun­ni­tel­mia kohteissa, joissa kuokka saatai­siin maahan välit­tö­mästi”, toteaa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Halli­tuk­sen lupauk­set kunnian­hi­moi­sesta ilmas­to­po­li­tii­kasta ovat jääneet tois­tai­seksi vain tavoi­te­ta­solle. Asian­tun­ti­jat, tutki­jat ja järjes­töt ovat vedon­neet tois­tu­vasti halli­tuk­seen, että nyt olisi teko­jen aika. Myös halli­tuk­selle luovu­te­tussa Vihriä­län rapor­tissa paino­te­taan ilmas­to­te­ko­jen tarpeel­li­suutta ja alle­vii­va­taan esimer­kiksi turpeen veroe­dun leik­kaa­mista.

”Ilmas­ton kannalta vaikut­ta­vin toimi olisi turpeen ener­gia­käy­tön hallittu alas­ajo vuoteen 2032 mennessä. Ehdo­tamme, että ener­giayh­tiöille myön­ne­tään inves­toin­tia­vus­tuk­sia lait­teis­ton uusi­mi­seen, samalla kun turpeen veroe­tua leikat­tai­siin 50 miljoo­nalla eurolla. Tavoi­tetta tukee EU:n Green Deal, jonka myötä Suomelle on kohdis­tu­massa noin 165 miljoo­naa euron potti, joka voitai­siin kohdis­taa oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män nimessä turvea­luei­den vähä­pääs­töi­siä ratkai­suja ja työl­li­syyttä edis­tä­viin toimiin. EU-rahoi­tuk­sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää Suomelta selkeitä suun­ni­tel­mia, jotka halli­tuk­selta vielä puut­tu­vat”, ohjel­man veto­vas­tuussa ollut Saara-Sofia Sirén linjaa.

Esite­tyt toimen­pi­teet sisäl­tä­vät kaik­ki­aan miljardi-inves­toin­teja puhtaa­seen ener­gia­tuo­tan­toon, nopei­siin raideyh­teyk­siin, raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuu­teen ja lämmi­tys­ta­pa­re­mont­tei­hin sekä tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Inves­toin­tien lisäksi ohjelma sisäl­tää lain­sää­dän­nön muutok­sia, joilla nopeu­tet­tai­siin esim. tuuli­voi­man raken­ta­mista sekä synteet­tis­ten polt­toai­nei­den ja pieny­din­voi­man kehi­tystä. Mukaan sisäl­tyy myös vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tus ja puolen miljar­din leik­kauk­set ympä­ris­tölle haital­li­siin tukiin.

”Pääs­töjä voidaan vähen­tää siten, että taval­lis­ten suoma­lais­ten kotien elämä ei muutu hanka­lam­maksi. Tavoit­tee­namme on, että öljyllä eril­lis­läm­mi­te­tyt talot ja kiin­teis­töt siir­ty­vät pääs­töt­tö­mäm­piin ratkai­sui­hin 2020-luvun alku­puo­lella. Öljy­läm­mi­tyk­sestä irtaan­tu­mista helpot­taisi muun muassa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mittava paran­nus ja sen laajen­ta­mi­nen määrä­ai­kai­sesti myös laitein­ves­toin­tei­hin. Kaik­ki­aan ansait­semme nyt toivoa ja tekoja pelot­te­lun sijaan”, Saara-Sofia Sirén summaa.

Ohjelma on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan täällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä