• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä

  Julkaistu: 05.05.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

  Lain­sää­dän­tö­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Lain­sää­dän­tö­sih­teeri toimii ryhmän oikeu­del­li­sena neuvo­nan­ta­jana ja vastaa erik­seen sovi­tuista poli­tii­kan sekto­reista.

  Edel­ly­tämme valit­ta­valta lain­sää­dän­tö­sih­tee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan tunte­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa.

  Odotamme haki­jalta oikeus­tie­teel­listä loppu­tut­kin­toa. Tarjoamme mielen­kiin­toi­sen ja haas­ta­van työn poli­tii­kan näkö­ala­pai­kalla.

  Toivomme, että valit­tava henkilö voi aloit­taa tehtä­väs­sään mahdol­li­sim­man pian. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun 30.4.2019 asti.

  Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa viimeis­tään perjan­taina 19.5.2017 klo 12.00 sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi

  Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa edus­kun­ta­ryh­män pääsih­teeri Laura Rissa­nen, laura.rissanen@eduskunta.fi tai 041 540 4505.