Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Julkaistu: 05.05.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

Lainsää­dän­tö­sih­teeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä. Lainsää­dän­tö­sih­teeri toimii ryhmän oikeu­del­lisena neuvo­nan­tajana ja vastaa erikseen sovituista politiikan sekto­reista.

Edelly­tämme valit­ta­valta lainsää­dän­tö­sih­tee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa.

Odotamme hakijalta oikeus­tie­teel­listä loppu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässään mahdol­li­simman pian. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun 30.4.2019 asti.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa viimeistään perjan­taina 19.5.2017 klo 12.00 sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi

Lisätietoja tehtä­västä antaa eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen, laura.rissanen@eduskunta.fi tai 041 540 4505.


Kokoomus.fi