Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu: 18.03.2020

Kokoo­mus on julkais­sut joukon toimia, joiden tarkoi­tuk­sena on ihmis­ten työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen yritys­toi­min­nan turvaa­mi­nen.

Kokoo­mus kantaa huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä ja työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät akuu­tin toimeen­tu­lonsa ja työpaik­ko­jensa puolesta. Kokoo­mus on toimit­ta­nut ehdo­tuk­sensa halli­tuk­sen käyt­töön.

“Olemme lähet­tä­neet nämä ehdo­tuk­semme päämi­nis­teri Mari­nille, valtio­va­rain­mi­nis­teri Kulmu­nille, elin­kei­no­mi­nis­teri Linti­lälle ja työmi­nis­teri Haatai­selle. Kriisi on kansal­li­nen ponnis­tus. Toivomme edus­kun­nan laajaa tukea kaikille toimille”, sanoo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

”Kokoo­mus tukee halli­tuk­sen toimia koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi ja valmius­lain käyt­töön­ot­toa. Terveys on nyt etusi­jalla, mutta meidän on kannet­tava huolta myös työpaik­ko­jen säily­mi­sestä ja yritys­ten selviä­mi­sestä krii­sin yli”, sanoo Mykkä­nen.

Kokoo­mus esit­tää kolmen kärjen krii­si­pa­ket­tia työpaik­ko­jen ja yritys­toi­min­nan turvaa­mi­seksi. Puolue ehdot­taa keinoja palve­lu­yri­tys­ten kysyn­nän tuke­mi­seen ja ihmis­ten arjen helpot­ta­mi­seen. Kokoo­mus esit­tää myös yrityk­sille nopeita helpo­tuk­sia, joilla välte­tään laaja­mit­tai­nen konkurs­si­aalto ja turva­taan suoma­lais­ten työpai­kat. Lisäksi puolue ehdot­taa paran­nuk­sia yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaan.

”Esitämme muun muassa työnan­ta­ja­mak­su­jen pois­ta­mista määrä­ajaksi, erityis­jär­jes­te­lyjä pieny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan sekä kotiin toimi­tet­ta­vien kaup­paos­tos­ten sisäl­lyt­tä­mistä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen”, avaa Mykkä­nen.

Yhteis­kun­nan toimin­to­jen pysäh­ty­mi­nen uhkaa kaataa normaa­li­ti­lan­teessa elin­kel­poi­sia ja kilpai­lu­ky­kyi­siä yrityk­siä. Tämän seurauk­sena myös työpai­kat ovat uhat­tuna.

”Halli­tuk­sen julkai­se­mat toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät tuo riit­tä­vää ratkai­sua yritys­ten akuut­tiin hätään. Tarvit­semme nopeasti yrityk­siin jous­toja, joilla työpai­kat saadaan turvat­tua krii­sin yli. Tässä tilan­teessa kaikilla yrityk­sillä on oltava yhden­mu­kai­nen oikeus sopia niistä paikal­li­sista ratkai­suista, joilla pääs­tään yhdessä krii­sistä yli”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­toi­min­nan turvaa­mi­seksi löytyy täältä.