Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus on julkais­sut joukon toimia, joiden tarkoi­tuk­sena on ihmis­ten työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen yritys­toi­min­nan turvaa­mi­nen.

Kokoo­mus kantaa huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä ja työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät akuu­tin toimeen­tu­lonsa ja työpaik­ko­jensa puolesta. Kokoo­mus on toimit­ta­nut ehdo­tuk­sensa halli­tuk­sen käyt­töön.

“Olemme lähet­tä­neet nämä ehdo­tuk­semme päämi­nis­teri Mari­nille, valtio­va­rain­mi­nis­teri Kulmu­nille, elin­kei­no­mi­nis­teri Linti­lälle ja työmi­nis­teri Haatai­selle. Kriisi on kansal­li­nen ponnis­tus. Toivomme edus­kun­nan laajaa tukea kaikille toimille”, sanoo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

”Kokoo­mus tukee halli­tuk­sen toimia koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi ja valmius­lain käyt­töön­ot­toa. Terveys on nyt etusi­jalla, mutta meidän on kannet­tava huolta myös työpaik­ko­jen säily­mi­sestä ja yritys­ten selviä­mi­sestä krii­sin yli”, sanoo Mykkä­nen.

Kokoo­mus esit­tää kolmen kärjen krii­si­pa­ket­tia työpaik­ko­jen ja yritys­toi­min­nan turvaa­mi­seksi. Puolue ehdot­taa keinoja palve­lu­yri­tys­ten kysyn­nän tuke­mi­seen ja ihmis­ten arjen helpot­ta­mi­seen. Kokoo­mus esit­tää myös yrityk­sille nopeita helpo­tuk­sia, joilla välte­tään laaja­mit­tai­nen konkurs­si­aalto ja turva­taan suoma­lais­ten työpai­kat. Lisäksi puolue ehdot­taa paran­nuk­sia yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaan.

”Esitämme muun muassa työnan­ta­ja­mak­su­jen pois­ta­mista määrä­ajaksi, erityis­jär­jes­te­lyjä pieny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan sekä kotiin toimi­tet­ta­vien kaup­paos­tos­ten sisäl­lyt­tä­mistä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen”, avaa Mykkä­nen.

Yhteis­kun­nan toimin­to­jen pysäh­ty­mi­nen uhkaa kaataa normaa­li­ti­lan­teessa elin­kel­poi­sia ja kilpai­lu­ky­kyi­siä yrityk­siä. Tämän seurauk­sena myös työpai­kat ovat uhat­tuna.

”Halli­tuk­sen julkai­se­mat toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät tuo riit­tä­vää ratkai­sua yritys­ten akuut­tiin hätään. Tarvit­semme nopeasti yrityk­siin jous­toja, joilla työpai­kat saadaan turvat­tua krii­sin yli. Tässä tilan­teessa kaikilla yrityk­sillä on oltava yhden­mu­kai­nen oikeus sopia niistä paikal­li­sista ratkai­suista, joilla pääs­tään yhdessä krii­sistä yli”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­toi­min­nan turvaa­mi­seksi löytyy täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content