Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus on julkais­sut joukon toimia, joiden tarkoi­tuk­sena on ihmis­ten työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen yritys­toi­min­nan turvaa­mi­nen.

Kokoo­mus kantaa huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä ja työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät akuu­tin toimeen­tu­lonsa ja työpaik­ko­jensa puolesta. Kokoo­mus on toimit­ta­nut ehdo­tuk­sensa halli­tuk­sen käyt­töön.

“Olemme lähet­tä­neet nämä ehdo­tuk­semme päämi­nis­teri Mari­nille, valtio­va­rain­mi­nis­teri Kulmu­nille, elin­kei­no­mi­nis­teri Linti­lälle ja työmi­nis­teri Haatai­selle. Kriisi on kansal­li­nen ponnis­tus. Toivomme edus­kun­nan laajaa tukea kaikille toimille”, sanoo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

”Kokoo­mus tukee halli­tuk­sen toimia koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi ja valmius­lain käyt­töön­ot­toa. Terveys on nyt etusi­jalla, mutta meidän on kannet­tava huolta myös työpaik­ko­jen säily­mi­sestä ja yritys­ten selviä­mi­sestä krii­sin yli”, sanoo Mykkä­nen.

Kokoo­mus esit­tää kolmen kärjen krii­si­pa­ket­tia työpaik­ko­jen ja yritys­toi­min­nan turvaa­mi­seksi. Puolue ehdot­taa keinoja palve­lu­yri­tys­ten kysyn­nän tuke­mi­seen ja ihmis­ten arjen helpot­ta­mi­seen. Kokoo­mus esit­tää myös yrityk­sille nopeita helpo­tuk­sia, joilla välte­tään laaja­mit­tai­nen konkurs­si­aalto ja turva­taan suoma­lais­ten työpai­kat. Lisäksi puolue ehdot­taa paran­nuk­sia yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaan.

”Esitämme muun muassa työnan­ta­ja­mak­su­jen pois­ta­mista määrä­ajaksi, erityis­jär­jes­te­lyjä pieny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vaan sekä kotiin toimi­tet­ta­vien kaup­paos­tos­ten sisäl­lyt­tä­mistä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen”, avaa Mykkä­nen.

Yhteis­kun­nan toimin­to­jen pysäh­ty­mi­nen uhkaa kaataa normaa­li­ti­lan­teessa elin­kel­poi­sia ja kilpai­lu­ky­kyi­siä yrityk­siä. Tämän seurauk­sena myös työpai­kat ovat uhat­tuna.

”Halli­tuk­sen julkai­se­mat toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät tuo riit­tä­vää ratkai­sua yritys­ten akuut­tiin hätään. Tarvit­semme nopeasti yrityk­siin jous­toja, joilla työpai­kat saadaan turvat­tua krii­sin yli. Tässä tilan­teessa kaikilla yrityk­sillä on oltava yhden­mu­kai­nen oikeus sopia niistä paikal­li­sista ratkai­suista, joilla pääs­tään yhdessä krii­sistä yli”, sanoo Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki.

Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­toi­min­nan turvaa­mi­seksi löytyy täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content