Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Karoliina Partanen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Karoliina Partanen: Alipalkkaus on jo laitonta – nyt siihen on puututtava määrätietoisesti

Karo­liina Parta­nen: Alipalk­kaus on jo laitonta – nyt siihen on puutut­tava määrä­tie­toi­sesti

Julkaistu:

Ulko­mailta tule­vien työn­te­ki­jöi­den määrä on lisään­ty­nyt Suomessa. Samalla on huomattu, että alipalk­kaus­ta­pauk­set ovat lisään­ty­neet ja ne kohdis­tu­vat erityi­sesti ulko­mailta tule­viin työn­te­ki­jöi­hin. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä. Ongel­maa ei kuiten­kaan ratkaista yksin­ker­tai­silla pykä­lä­muu­tok­silla, vaan määrä­tie­toi­sella työllä, jonka tavoit­teena on hyväk­si­käy­tön teke­mi­nen läpi­nä­ky­väksi. 

Alipalk­kausta on ilmen­nyt Suomessa ravin­tola- ja raken­nusa­lalla sekä viimei­sim­pien uutis­ten mukaan myös metsän­hoi­dossa. Alipalk­kauk­sen krimi­na­li­soin­nista on tehty viimeksi syksyllä 2023 lakia­loite SDP:n kansan­edus­ta­jan toimesta, vaikka alipalk­kauk­sen krimi­na­li­soin­nin tarvetta selvi­tet­tiin Mari­nin halli­tus­kau­della. Selvi­tyk­sen mukaan alipalk­kauk­sen krimi­na­li­soin­nille ei ole Suomessa tarvetta, koska rikos­laki suojaa jo alipalk­kaus­ti­lan­teita. Krimi­na­li­sointi ei johtaisi työn­te­ki­jöi­den oikeuk­sien parem­paan toteu­tu­mi­seen. Alipalk­kauk­sen krimi­na­li­soin­nin vaati­mi­nen onkin helpon ratkai­sun hake­mista haas­ta­vaan ongel­maan.

Oikeus­mi­nis­te­riön yhdessä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön kanssa tilaa­man selvi­tyk­sen mukaan, alipalk­kaus­ti­lan­teet voivat jo nykyi­sel­lään tulla rangais­ta­vaksi rikos­lain 36 luvun mukai­sina petos- ja kiskon­ta­ri­kok­sina. Asian­tun­ti­jat ovat Suomessa sitä mieltä, että alipalk­kauk­sen krimi­na­li­sointi johtaisi siihen, että työpe­räistä hyväk­si­käyt­töä käsi­tel­täi­siin vain alipalk­kauk­sena, eikä työsyr­jin­tänä, ihmis­kaup­pana ja pakko­työnä. Alipalk­kauk­sen krimi­na­li­sointi johtaisi toden­nä­köi­sesti siihen, että tilan­teita rangais­tai­siin lievem­min ja suhtau­tu­mi­nen vaka­vaan hyväk­si­käyt­töön lieven­tyisi.

Minis­te­riöi­den teke­män selvi­tyk­sen seurauk­sena työsuo­je­lu­vi­ran­omais­ten oikeuk­sia lisät­tiin siten, että työsuo­je­lu­vi­ran­omai­sen ilmoi­tus­vel­vol­li­suutta laajen­net­tiin koske­maan myös petos- ja kiskon­ta­ri­kok­sia eli alipalk­kausta koske­via tilan­teita. Lisäksi työsuo­je­lu­vi­ran­omai­nen voi velvoit­taa työnan­ta­jan viime kädessä sakon uhalla maksa­maan lain­mu­kaista palk­kaa. Nämä muutok­set vahvis­ta­vat työn­te­ki­jöi­den oikeuk­sia.

Alipalk­kauk­sen kitke­mi­nen edel­lyt­tää ongel­man parem­paa tunnis­ta­mista

Suomen menes­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että saamme tule­vai­suu­des­sa­kin ulko­maista työvoi­maa Suomeen. Kaikilla työn­te­ki­jöillä on oltava työmark­ki­noil­lamme yhtä­läi­set oikeu­det ja mahdol­li­suu­det. Alipalk­kauk­seen on puutut­tava viran­omais­ten toimesta voimak­kaam­min ja väärin­käy­tök­set on saatet­tava tehok­kaasti polii­sin tutkin­taan ja tuomiois­tuin­ten käsit­te­lyyn.

Alipalk­kauk­sen tehok­kaan kitke­mi­sen suurin este on alipalk­kaus­ti­lan­tei­den vaikea tunnis­ta­mi­nen ja havait­se­mi­nen. Ulko­maa­lai­silla työn­te­ki­jöillä on myös omista koke­muk­sis­taan nouse­vaa pelkoa ja halut­to­muutta hakea apua. Pelot liit­ty­vät työpai­kan tai työlu­van menet­tä­mi­seen. Alipalk­kauk­sen krimi­na­li­sointi ei poista hyväk­si­käy­tön vaikeaa tunnis­ta­mista tai lait­to­muu­den kohteeksi joutu­neen työn­te­ki­jän pelkoja.

Hyväk­si­käyt­töä on esiin­ty­nyt niin Euroo­passa kuin Suomes­sa­kin jo vuosi­kym­me­niä. Kyse ei ole uudesta synty­neestä ilmiöstä. Orpon halli­tus tart­tuu ongel­man kitke­mi­seen muun muassa lisää­mällä oikeus­lai­tok­sen resurs­seja. Lisäksi halli­tus­oh­jelma sisäl­tää kahdek­san toimen­pi­dettä, joiden avulla työn­te­ki­jöi­den hyväk­si­käyt­töä este­tään. Tavoit­teena on kiris­tää merkit­tä­västi hyväk­si­käy­tön rangais­tuk­sia valvon­nan lisää­mi­sen ohella. Asian­tun­ti­jat ovat suosi­tel­leet juuri halli­tuk­sen valit­se­maa toimin­ta­lin­jaa. 

On tärkeää, että polii­sin, syyt­tä­jien ja tuomiois­tuin­ten asian­tun­te­musta vahvis­te­taan koulu­tuk­sen avulla. Ulko­maa­lais­taus­tais­ten työn­te­ki­jöi­den tietoi­suutta heidän oikeuk­sis­taan tulee lisätä. Lisäksi on kohden­net­tava riit­tä­vät resurs­sit työpe­räi­sen hyväk­si­käy­tön valvon­taan ja tutkin­taan sekä kehi­tet­tävä työpe­räistä hyväk­si­käyt­töä kohtaa­vien ja selvit­tä­vien viran­omais­ten välistä tiedon­vaih­toa halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti. Anne­taan työsuo­je­lu­vi­ran­omai­sille nyt työrauha muut­tu­neen lain­sää­dän­nön myötä lisätä haas­ta­van ongel­man läpi­nä­ky­vyyttä ja toteu­te­taan Orpon halli­tus­oh­jel­man mukai­set hyvät tilan­netta paran­ta­vat toimen­pi­teet. 

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansae­dus­taja Kuopiosta. Hän on ennen työtään kansan­edus­ta­jana työs­ken­nel­lyt seit­se­män vuotta laki­mie­henä Suomen lähi- ja perus­hoi­ta­ja­lii­tossa Supe­rissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.3.2024

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content