Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen eurovaaliohjelman julkistus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kaikki kokoomuksen eurovaaliehdokkaat on nyt nimetty – eurovaaliohjelman ytimessä turvallisuus, talous ja arvot

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Julkaistu:


Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura Salla, Jocka Träskbäck, Sauli Seit­ten­ranta ja Mika Kaso­nen. Lisäksi taka­ri­vissä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko.

Kokoo­mus on julkis­ta­nut ohjel­mansa kesä­kuussa järjes­tet­tä­viin euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ohjel­man keskiössä ovat turval­li­suus, talous ja arvot. Kokoo­muk­sen ehdo­kas­lista kasvoi täyteen 20 ehdok­kaan mittaansa Annika Sipo­lan nimi­tyk­sen myötä.

Kokoo­mus on julkis­ta­nut ohjel­mansa kesä­kuussa järjes­tet­tä­viin euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Kampan­jan ohjel­mal­li­nen teema on “Missä EU, siellä mahdol­li­suus”. Ohjel­man keski­öön kokoo­mus on valin­nut kolme laajem­paa aihetta. Ne ovat turval­li­suus, talous ja arvot.  
 
”Kokoo­muk­sen EU-tavoit­tei­den ytimessä on talou­den kilpai­lu­kyky ja turval­li­suu­den vahvis­ta­mi­nen. Kokoo­mus haluaa olla mukana raken­ta­massa EU:sta vahvaa globaa­lia toimi­jaa”, puolu­een puheen­joh­taja ja päämi­nis­teri Petteri Orpo sanoi tilai­suu­dessa. 

”On Suomen etu, että maas­tamme vali­taan parla­ment­tiin osaa­via ja moti­voi­tu­neita osaa­jia. Se on ainoa tapa saada Suomen ääni kuulu­viin Euroo­pan parla­men­tissa.” 
 
Kokoo­muk­sen mielestä EU:n kautta Suomi voi vaikut­taa asioi­hin tavalla, joka ei pienelle maalle muuten olisi mahdol­lista.  EU on vahvo­jen ja yhteis­työ­hön sitou­tu­nei­den jäsen­val­tioi­den unioni, jonka kautta Eurooppa voi ajaa yhtei­siä asioita myös maail­man­laa­jui­sesti. EU tarkoit­taa myös kompro­mis­seja, kun erilai­sia näke­myk­siä sovi­te­taan neuvot­te­luissa yhteen. 
 
Turval­li­suus 
 
Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan osoitti, että turval­li­suus on nähtävä Euroo­passa uudella tavalla. Kyse on soti­laal­li­sesta varau­tu­mi­sesta, mutta myös laajem­min yhteis­kun­tien koko­nais­tur­val­li­suu­desta. Huol­to­var­muu­den vahvis­ta­mi­nen kattaa turval­li­suus- ja puolus­tus­po­li­tii­kan lisäksi myös esimer­kiksi ener­gia- ja ruoka­tur­van. 
 
Kokoo­mus haluaa kehit­tää puolus­tus­tar­vik­kei­den EU-mark­ki­noita, lisätä euroop­pa­laista ase- ja ammus­tuo­tan­toa ja ohjata TKI-rahoi­tusta puolus­tus­tek­no­lo­gi­aan. Ukrai­nan soti­laal­lista ja talou­del­lista tuke­mista on vahvis­tet­tava. Kokoo­mus kannat­taa puolus­tus­teol­li­suus­ko­mis­saa­rin tehtä­vän ja puolus­tus­neu­vos­ton perus­ta­mista unio­niin. 

Venä­jän viha­mie­li­seen hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen käyt­tä­mää väli­neel­lis­tet­tyä maahan­muut­toa on pystyt­tävä vastus­ta­maan tehok­kaasti. EU:n tulee myös vahvis­taa raja­val­von­ta­vi­rasto Fron­texia ja turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyttö on estet­tävä.  
 
Talous 
 
Vahva talous on myös turval­li­suus­po­li­tiik­kaa. Mitä vahvempi talous on, sitä parem­min EU pystyy puolus­ta­maan demo­kra­tiaa esimer­kiksi kamp­pai­le­malla Venä­jän sota­toi­mia ja Kiinan valta­pyr­ki­myk­siä vastaan.  
 
Kokoo­mus ei kannata tulon­siir­tou­nio­nia eikä talou­del­li­sen yhteis­vas­tuun kasvat­ta­mista. EU: n pitää vält­tää liian yksi­tyis­koh­taista sään­te­lyä. Euroo­pasta kehi­te­tään houkut­te­leva ympä­ristö tekno­lo­gia-alalla toimi­vien yritys­ten perus­ta­mi­selle ja kasvulle. 
 
Alueille suun­nat­tu­jen tukien on nykyistä vahvem­min otet­tava huomioon esimer­kiksi sodan vaiku­tuk­set. Sodan vaiku­tuk­sista eniten kärsi­neitä alueita on tuet­tava vahvem­min, esimerk­kinä Itä-Suomi. 
 
Arvot 
 
Kokoo­mus haluaa vaikut­taa EU:ssa kestä­vän euroop­pa­lai­sen elämän­ta­van puolesta. EU on keskei­nen vaikut­taja ihmi­soi­keuk­sien, tasa-arvon ja demo­kra­tian edis­tä­jänä. Lisäksi luon­non moni­muo­toi­suus on turvat­tava ja luon­to­ka­toa torjut­tava. Luon­to­ka­don torjun­nassa kannat­taa käyt­tää hyväksi mark­ki­noita, sillä moni­muo­toi­suutta turva­taan parhai­ten kannus­ti­milla, ei keskus­joh­toi­sella sään­te­lyllä. 

EU:n metsä­po­li­tii­kassa kokoo­mus puolus­taa kansal­lista päätös­val­taa. EU inves­toi hyviin sähkön­siir­to­yh­teyk­siin ja korjaa ener­gian sisä­mark­ki­noi­den ongel­mat. Kokoo­mus pyrkii saamaan ydin­voi­man puhtaaksi ener­gian­läh­teeksi. Venä­läi­sen fossii­lie­ner­gian käytöstä pitää luopua koko EU:ssa. 
 
Ehdo­kas­lis­talla nyt täydet 20 nimeä 
 
Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus täydensi tors­tai­aa­muna ehdo­kas­lis­tan täyteen mittaansa eli 20 ehdok­kaa­seen, kun se nimitti Annika Sipo­lan ehdok­kaaksi. 
 
Annika Sipola on yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, joka on työs­ken­nel­lyt muun muassa Lapin Yrit­tä­jien järjes­tö­pääl­lik­könä ja Lapin ELY-keskuk­sen projek­ti­pääl­lik­könä. Sipola asuu puoli­sonsa kanssa Sallassa ja on kotoi­sin Rova­nie­meltä. Sipola haluaa edis­tää Euroo­pan parla­men­tissa erityi­sesti Pohjois-Suomen asioita ja itära­jan lähei­syy­dessä asuvien turval­li­suutta.  
 
KOKOOMUKSEN EUROVAALIEHDOKKAAT 
 
Mika Aaltola, Ted Apter, Mika Kaso­nen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Susanne Päivä­rinta, Sakari Pääkkö, Henriina Rantala, Maria Rauta­nen, Markku Rentto, Aura Salla, Janne Sankelo, Max Schul­man, Sauli Seit­ten­ranta, Annika Sipola, Pekka Toveri, Jocka Träskbäck ja Henna Virk­ku­nen. 
 
Vaalioh­jelma Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024 – kokoomus.fi 
Euro­vaa­li­si­vut https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/ 
 
Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit järjes­te­tään kaikissa EU:n jäsen­val­tioissa ajan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa äänes­tys­päivä on sunnun­tai 9.6.2024 ja ennak­ko­ää­nes­tys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa vali­taan yhteensä 720 euroe­dus­ta­jaa eli “meppiä”, joista Suomesta vali­taan 15. Kokoo­mus kuuluu Euroo­pan kansan­puo­lu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa.   
 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content