Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Kai Mykkä­nen: “Isyys pitää jalat maassa”

Kai Mykkä­nen: “Isyys pitää jalat maassa”

Julkaistu:

Aamulla suih­kun jälkeen marja­sur­vos­pussi alaker­ran pakas­ti­mesta mukaan (Annan poimi­mia ja survo­mia, myön­ne­tään). Puuron keitto, vita­mii­nien lajit­telu, maito­la­sit pöydälle, sitten poikien patis­ta­mi­nen pöydän ääreen ja proses­sin päät­teeksi työn­tä­mi­nen ajoissa koulu­tielle, mielel­lään hampaat pesten. Illalla kotiin, äkkiä päiväl­listä kasaan, mikä meillä verrat­tain myöhään. Ilta­sa­dun luku ja peit­tely - hyvää yötä. Näiden jälkeen pyyk­kejä, astioita, ja lopulta omia­kin hampaita pese­mään. Tsek­kaus jääkaap­piin, tilauk­set verk­ko­kaup­paan, että homma pyörii seuraa­vi­na­kin päivinä ja pojat saa myös omat väli­pa­lansa ilta­päi­vällä tehtyä.

Tätä vanhem­muus pääasiassa on, arkea. Jonka kuvauk­sesta puut­tuu mm. poikien harras­tuk­sissa spar­rausta ja sinne kuskausta, talon isom­pia hankin­toja ja remont­teja, vaat­tei­den hank­ki­mista. Meillä viimeksi maini­tut ovat enem­män Annan roote­lia. Jokai­sella koti­ta­lou­della voi olla oma työn­ja­konsa, kunhan se on kaik­kien kannalta luon­teva ja koko­nai­suu­tena reilu sekä oikeu­den­mu­kai­nen. Ja tieten­kin se riip­puu päivistä – ilta­ko­kouk­sista, matkoista, tervey­den­ti­lasta – niin meil­lä­kin.

“Arkea ei tarvitse kuor­rut­taa muuksi mitä se on, koska se on parasta elämässä”

Arjessa pääl­lim­mäi­senä tunteena on usein kiire, huoli teke­mät­tö­mistä asioista, stressi. Mutta on vanhem­muus myös kivoja reis­suja, esimer­kiksi poikien jolla-purjeh­dus­ki­so­jen parissa. Ennen kaik­kea se on myös keskus­te­lu­het­kiä saunan lauteilla tai ihan arki­sissa tilan­teissa – vaikka siinä yhden minuu­tin hetkenä, kun puuroa lapioi­daan aamui­sin.

Arkea ei tarvitse kuor­rut­taa muuksi mitä se on, koska se on parasta elämässä. Meidän koulu­lai­set ovat nyt pursua­vassa iässä sikä­li­kin, että kummal­ta­kin voi saada terä­viä komment­teja melkein mihin tahansa kysy­myk­seen - myös sosi­aa­li­tur­vaan, työt­tö­myy­teen tai myön­ny­tyk­siin Erdo­ga­nille. Ja niitä komment­teja piisaa.

Vanhem­muus ei liity jokai­sen elämään. Olen kiitol­li­nen siitä, että se omalle kohdal­leni osui. Ja että roolimme vanhem­pina ovat olleet alusta asti sellai­set, että kumpi­kin saa ja joutuu olemaan ruuhka-arjen sykkeessä täysillä mukana.

Uskon, että moni vanhempi jakaa näke­myk­sen siitä, että isyys, äitiys tai vanhem­muus ovat elämän tärkeim­piä asioita. Samalla ne ovat raskaita rooleja kantaa. Silloin kun perhe­muoto sallii, että vanhem­mat kanta­vat vanhem­muu­tensa yhdessä, olisi tärkeä, että yhteis­kun­nan arvot ja normit tuke­vat tasa­ver­taista vanhem­muutta kaikin tavoin. Ja tähän suun­taan­han suoma­lai­nen yhteis­kunta on yhdessä myös taival­ta­nut.

“Jalat pysy­vät aina­kin vähän parem­min maassa, kun perhearki ne siihen sitoo”

On hienoa, että Tilas­to­kes­kuk­sen tuoreen ajan­käyt­tö­tut­ki­muk­sen perus­teella ero mies­ten ja nais­ten lasten­hoi­toon käyt­tä­mässä ajassa on jälleen kaven­tu­nut. Työs­sä­käy­vät miehet näyt­täi­si­vät viime vuonna käyt­tä­neen lasten­hoi­toon jopa hieman enem­män aikaa kuin työs­sä­käy­vät naiset. Koko väes­tön tasolla naiset kuiten­kin ovat läsnä lasten arjessa selvästi miehiä enem­män, koska isät käyt­tä­vät edel­leen perhe­va­paita selvästi äitejä vähem­män.

Useim­mat kokoo­mus­lai­set pitä­vät valin­to­jen vapautta yhtenä tärkeim­mistä arvoista. Kuulun tähän jouk­koon. Perhei­den valin­to­jen kohdalla on muis­tet­tava, että vapautta kahlit­see usein edel­lis­ten suku­pol­vien roolio­do­tuk­sista ja työpai­kan totu­tuista käytän­nöistä syntyvä taakka. Edel­leen kovin moni nuori mies kokee ensi­si­jai­seksi paineek­seen uran ja nuori nainen kantaa enem­män huolta vanhem­muu­den laadusta.

Vauva­vai­heessa synty­vät roolit voivat jäädä helposti päälle. Siksi olen aina pitä­nyt tärkeänä sitä, että vanhem­pain­va­paa jaetaan mahdol­li­sim­man tasai­sesti vanhem­pien kesken. Tasai­sem­min jaettu vanhem­pain­va­paa vahvis­taa ja syven­tää sekä isyyttä että äitiyttä. Samalla se toki sekä suoraan että urake­hi­tyk­sen kautta näkyy koko loppue­lä­män eläk­kei­den keski­mää­räi­sessä tasossa asti.

Vanhem­muus voimaan­nut­taa ja kehit­tää ihmi­senä, rikas­tut­taa arjen luovuutta sekä auttaa maadoit­ta­maan omaa ajat­te­lua kaiken tämän yhteis­kun­nan höyry­päi­suu­den­kin keskellä. Jalat pysy­vät aina­kin vähän parem­min maassa, kun perhearki ne siihen sitoo. Usein tasa­pai­noi­sin totuus todella tulee lapsen suusta. 

“Ajatel­kaa, vain viisi vuotta sitten isän­päi­vänä ei viral­li­sesti lipu­tettu, vaikka äitien­päi­vänä aina”

Sisä­mi­nis­te­rinä tein isän­päi­västä viral­li­sen lipu­tus­päi­vän. Ajatel­kaa, vain viisi vuotta sitten isän­päi­vänä ei viral­li­sesti lipu­tettu, vaikka äitien­päi­vänä aina. Nyt tulee avara­kat­sei­sesti ajatel­len mieleen sekin kysy­mys, että miksi isyys ja äitiys on edes erotettu eri päiville? Sivuut­taako tämä perin­tei­nen jako erilai­set perheet ja roolit? Jos kalen­teri laadit­tai­siin tyhjältä pöydältä, viet­täi­simme varmaan vanhem­pien päivää.

Toisaalta arvok­kaita perin­teitä kannat­taa yllä­pi­tää, jos niistä on enem­män iloa ja elämän tärkeim­piä asioita kohot­ta­vaa hehkua kuin hait­taa. Hyvää isän­päi­vää kaikille! Se on juhli­mi­sen arvoi­nen.

Kai Mykkä­nen

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja. Kirjoi­tus on julkaistu alun perin Kokoo­mus­nais­ten sivuilla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

Skip to content