Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Jukka Kopra ja Jarno Limnell
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Jukka Kopra ja Jarno Limnéll: ”Puolustusteollisuutta on vahvistettava nopeasti sekä pitkäjänteisesti”

Jukka Kopra ja Jarno Limnéll: “Puolus­tus­teol­li­suutta on vahvis­tet­tava nopeasti sekä pitkä­jän­tei­sesti”

Julkaistu:

Euroo­pan turval­li­suus­nä­ky­mät muut­tui­vat merkit­tä­västi helmi­kuussa 2022. Siitä lähtien Euroo­pan unioni ja Yhdys­val­lat ovat tuke­neet Ukrai­naa sekä panos­ta­neet aiem­paa voimak­kaam­min puolus­tuk­seensa. Panos­tuk­sista huoli­matta länsi­mai­nen puolus­tus­tar­vi­ke­teol­li­suus ja eten­kin -tuotanto eivät ole riit­tä­vällä tasolla. Taus­talla on vuosi­kym­men­ten ajan vallin­nut Euroo­pan puolus­tus­teol­li­suu­den ali-inves­toin­nit, tuotan­to­ka­pa­si­tee­tin puut­teel­li­suus sekä heikko poliit­ti­nen tahto panos­taa puolus­tus­teol­li­suu­teen.

Huol­to­var­muus ja koti­mai­nen puolus­tus­teol­li­suus ovat kriit­ti­siä kulma­ki­viä Suomen turval­li­suu­delle. Näiden varaan raken­tuu myös uskot­tava puolus­tus­ky­kymme. Sota Ukrai­nassa on osoit­ta­nut, että krii­sin kohda­tessa ulko­mai­sia hankin­toja ei tehdä nopeasti, vaan puolus­tus­teol­li­suu­den tulee olla vahvalla pohjalla rauhal­li­sem­pina aikoina tehty­jen toimen­pi­tei­den seurauk­sena. Panos­tuk­sia tarvi­taan myös puolus­tus­tar­vi­ke­vien­nin puolella, jotta suoma­laista osaa­mista ja tekno­lo­giaa voidaan hyödyn­tää kump­pa­ni­mai­demme turval­li­suu­deksi samalla kuin edis­tämme omaa vien­tiämme ja tuotan­toamme. Vahvis­ta­malla puolus­tus­teol­li­suut­tamme tuemme niin omaa turval­li­suut­tamme kuin mahdol­lis­tamme avun sitä tarvit­se­ville.

Puolus­tus­tar­vi­ke­tuo­tan­toa pitää lisätä nopealla tahdilla niin Suomessa kuin koko Euroo­passa. EU on tart­tu­nut toimeen hyväk­sy­mällä uuden ampu­ma­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tuke­mista koske­van ASAP-asetuk­sen sekä puolus­tus­ma­te­ri­aa­li­hanke EDIRPA:n. Jälkim­mäi­nen pyrkii luomaan talou­del­li­sia kannus­ti­mia yhteis­han­kin­toi­hin. Molem­mat hank­keet ovat keskei­siä, mutta ne jäävät kool­taan riit­tä­mät­tö­miksi. Vaikka EU tekee työtä puolus­tus­teol­li­suu­den ylös ajami­seksi, ovat tähän mennessä tehdyt toimet liian vaati­mat­to­mia. Suunta on kuiten­kin oikea, sillä tuotan­toa voidaan kasvat­taa niin kansal­li­sesti kuin EU-tasolla. Nyt tarvi­taan enem­män vauh­tia ja volyy­mia. Puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin tuotan­to­kyky ja varas­toin­ti­taso lännessä on nostet­tava tasolle, joka on uskot­tava ajatel­len kykyä käydä pitkä­kes­toista kulu­tus­so­taa.

“Puolus­tus­teol­li­suu­den vahvis­ta­mi­sessa ei ole kyse vain asea­vusta Ukrai­naan”

Puolus­tus­pa­nos­tuk­set ja -yhteis­työ eivät koske vain Euroop­paa. Vaikka Yhdys­val­lat on meihin nähden melkoi­sella etumat­kalla, on Penta­go­nissa koettu huole­nai­heeksi taipu­mus tuotan­non laskuun pian krii­sien päätyt­tyä. Pitkä­ai­kai­nen tuotan­non kasvu on tarpeen, jotta pystymme vastaa­maan niin Ukrai­nan tarpei­siin kuin omiimme.

Lännen yhte­näi­syys on vankka, ja Suomi on vahvis­ta­nut kump­pa­nuut­taan erito­ten Yhdys­val­to­jen kanssa Nato-jäse­nyy­den ja tule­van DCA-sopi­muk­sen myötä. Vuoden päästä Yhdys­val­loilla on kuiten­kin edes­sään presi­den­tin­vaa­lit. New York Time­sin marras­kuun gallu­pin mukaan Donald Trump on vahvoilla viidessä vaa’ankieliosavaltiossa. Mikäli Trump voit­taisi, Euroo­pan puolus­tus­nä­ky­mät saat­tai­si­vat muut­tua. Kävi vaaleissa miten tahansa, Euroo­pan tulee olla kyke­nevä puolus­ta­maan itse­ään ja tuot­ta­maan riit­tä­västi puolus­tus­tar­vik­keita. Kaikesta huoli­matta Yhdys­val­lat pysyy Suomen ja Euroo­pan keskei­senä kump­pa­nina. Meillä kaikilla on intres­sit siihen, että pystymme kannat­te­le­maan itseämme ja puolus­tus­teol­li­suut­tamme aikana, jolloin krii­sit kohot­ta­vat päätään ympäri maail­man.

Puolus­tus­teol­li­suu­den vahvis­ta­mi­sessa ei ole kyse vain asea­vusta Ukrai­naan. Kyse on siitä, että lännellä tulee olla pitkä­kes­toi­nen kyvyk­kyys puolus­taa turval­li­suut­taan ja antaa tukea liit­to­lai­sil­leen. Tätä varten Euroo­pan täytyy vahvis­taa puolus­tus­teol­li­suutta nopeasti – myös pitkällä tähtäi­mellä.

Jarno Limnell, Kansan­edus­taja (kok.), Puolus­tus­va­lio­kun­nan jäsen
Jukka Kopra, Kansan­edus­taja (kok.), Puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content