Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui

Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on erit­täin tyyty­väi­nen Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan CAP-äänes­tyk­sen tulok­siin. Maata­lous­va­lio­kun­nan äänes­tyk­sissä kumot­tiin mm. komis­sion esit­tämä turve­mai­den kyntö­kielto.

- Viime vuoden puolella edus­kun­nan suuri valio­kunta totesi, että komis­sion ehdo­tus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongel­mia maati­lo­jen kehit­tä­mi­sen näkö­kul­masta monilla alueilla Suomessa. On hienoa huomata, että myös Euroo­pan parla­men­tissa ymmär­re­tään suoma­lai­sen maata­lou­den todel­li­suutta, Sankelo sanoo.

Sankelo antaa kiitosta myös muista maata­lous­va­lio­kun­nan linjauk­sista, kuten soke­ri­kiin­tiöi­den jatkosta ja viher­ryt­tä­mi­sen Suomi-poik­keuk­sesta, jolloin vaati­mus kolmesta eri vilje­ly­kas­vista ei koskisi pohjoista Skan­di­na­viaa. Sanke­lon mukaan alueel­lis­ten erityis­piir­tei­den huomioon otta­mi­nen on toimi­van maata­lous­po­li­tii­kan edel­ly­tys.

- Tällä kertaa suoma­lai­sen maata­lou­den edun­val­vonta Euroo­pan unio­nin tasolla onnis­tui. Tästä erityis­kii­tos Suomen mepeille sekä minis­teri Jari Koski­selle, Sankelo iloit­see.

EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta äänes­te­tään Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­nossa maalis­kuussa. Uudis­tuk­sesta pääte­tään parla­men­tin ja neuvos­ton yhteis­pää­tös­me­net­te­lyllä.

Lisä­tie­dot: Janne Sankelo, puh. 050 5120519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content