Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui

Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on erit­täin tyyty­väi­nen Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan CAP-äänes­tyk­sen tulok­siin. Maata­lous­va­lio­kun­nan äänes­tyk­sissä kumot­tiin mm. komis­sion esit­tämä turve­mai­den kyntö­kielto.

- Viime vuoden puolella edus­kun­nan suuri valio­kunta totesi, että komis­sion ehdo­tus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongel­mia maati­lo­jen kehit­tä­mi­sen näkö­kul­masta monilla alueilla Suomessa. On hienoa huomata, että myös Euroo­pan parla­men­tissa ymmär­re­tään suoma­lai­sen maata­lou­den todel­li­suutta, Sankelo sanoo.

Sankelo antaa kiitosta myös muista maata­lous­va­lio­kun­nan linjauk­sista, kuten soke­ri­kiin­tiöi­den jatkosta ja viher­ryt­tä­mi­sen Suomi-poik­keuk­sesta, jolloin vaati­mus kolmesta eri vilje­ly­kas­vista ei koskisi pohjoista Skan­di­na­viaa. Sanke­lon mukaan alueel­lis­ten erityis­piir­tei­den huomioon otta­mi­nen on toimi­van maata­lous­po­li­tii­kan edel­ly­tys.

- Tällä kertaa suoma­lai­sen maata­lou­den edun­val­vonta Euroo­pan unio­nin tasolla onnis­tui. Tästä erityis­kii­tos Suomen mepeille sekä minis­teri Jari Koski­selle, Sankelo iloit­see.

EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta äänes­te­tään Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­nossa maalis­kuussa. Uudis­tuk­sesta pääte­tään parla­men­tin ja neuvos­ton yhteis­pää­tös­me­net­te­lyllä.

Lisä­tie­dot: Janne Sankelo, puh. 050 5120519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content