• FI
 • SV
 • MENU
  Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui
  Twiittaa

  Janne Sankelo: Suomen maata­lou­den edun­val­vonta onnis­tui

  Julkaistu: 25.01.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on erit­täin tyyty­väi­nen Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan CAP-äänes­tyk­sen tulok­siin. Maata­lous­va­lio­kun­nan äänes­tyk­sissä kumot­tiin mm. komis­sion esit­tämä turve­mai­den kyntö­kielto.

  - Viime vuoden puolella edus­kun­nan suuri valio­kunta totesi, että komis­sion ehdo­tus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongel­mia maati­lo­jen kehit­tä­mi­sen näkö­kul­masta monilla alueilla Suomessa. On hienoa huomata, että myös Euroo­pan parla­men­tissa ymmär­re­tään suoma­lai­sen maata­lou­den todel­li­suutta, Sankelo sanoo.

  Sankelo antaa kiitosta myös muista maata­lous­va­lio­kun­nan linjauk­sista, kuten soke­ri­kiin­tiöi­den jatkosta ja viher­ryt­tä­mi­sen Suomi-poik­keuk­sesta, jolloin vaati­mus kolmesta eri vilje­ly­kas­vista ei koskisi pohjoista Skan­di­na­viaa. Sanke­lon mukaan alueel­lis­ten erityis­piir­tei­den huomioon otta­mi­nen on toimi­van maata­lous­po­li­tii­kan edel­ly­tys.

  - Tällä kertaa suoma­lai­sen maata­lou­den edun­val­vonta Euroo­pan unio­nin tasolla onnis­tui. Tästä erityis­kii­tos Suomen mepeille sekä minis­teri Jari Koski­selle, Sankelo iloit­see.

  EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta äänes­te­tään Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­nossa maalis­kuussa. Uudis­tuk­sesta pääte­tään parla­men­tin ja neuvos­ton yhteis­pää­tös­me­net­te­lyllä.

  Lisä­tie­dot: Janne Sankelo, puh. 050 5120519