Janne Sankelo: Suomen maata­louden edunval­vonta onnistui – kokoomus.fi
MENU
Janne Sankelo: Suomen maata­louden edunval­vonta onnistui

Janne Sankelo: Suomen maata­louden edunval­vonta onnistui

Julkaistu: 25.01.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo on erittäin tyyty­väinen Euroopan parla­mentin maata­lous­va­lio­kunnan CAP-äänes­tyksen tuloksiin. Maata­lous­va­lio­kunnan äänes­tyk­sissä kumottiin mm. komission esittämä turve­maiden kyntö­kielto.

- Viime vuoden puolella eduskunnan suuri valio­kunta totesi, että komission ehdotus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi ongelmia maati­lojen kehit­tä­misen näkökul­masta monilla alueilla Suomessa. On hienoa huomata, että myös Euroopan parla­men­tissa ymmär­retään suoma­laisen maata­louden todel­li­suutta, Sankelo sanoo.

Sankelo antaa kiitosta myös muista maata­lous­va­lio­kunnan linjauk­sista, kuten sokeri­kiin­tiöiden jatkosta ja viher­ryt­tä­misen Suomi-poikkeuk­sesta, jolloin vaatimus kolmesta eri vilje­ly­kas­vista ei koskisi pohjoista Skandi­naviaa. Sankelon mukaan alueel­listen erityis­piir­teiden huomioon ottaminen on toimivan maata­lous­po­li­tiikan edellytys.

- Tällä kertaa suoma­laisen maata­louden edunval­vonta Euroopan unionin tasolla onnistui. Tästä erityis­kiitos Suomen mepeille sekä ministeri Jari Koski­selle, Sankelo iloitsee.

EU:n yhteisen maata­lous­po­li­tiikan uudis­tuk­sesta äänes­tetään Euroopan parla­mentin täysis­tun­nossa maalis­kuussa. Uudis­tuk­sesta päätetään parla­mentin ja neuvoston yhteis­pää­tös­me­net­te­lyllä.

Lisätiedot: Janne Sankelo, puh. 050 5120519


Kokoomus.fi