Janne Sankelo: Maata­louden edistä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta – kokoomus.fi
MENU
Janne Sankelo: Maata­louden edistä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Janne Sankelo: Maata­louden edistä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Julkaistu: 12.02.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo on yllät­tynyt EU:n rahoi­tus­ke­hys­tu­loksen arvioinnin risti­rii­tai­suuk­sista. Sankelon mukaan maata­lous­tuot­tajien etujär­jestö MTK:n arviot poikkeavat lähes täysin opposi­tio­puo­lueiden näkemyk­sistä.

?MTK on ammat­ti­tai­toi­sesti pereh­tynyt tuloksiin ja tuonut esille neuvot­te­lu­tu­loksen hyvät ja huonot puolet. Järjestön arvio kokonai­suu­desta suoma­laisen maata­louden kannalta on myönteinen. Näyttää siltä, että kaikille ei maistu halli­tuksen ja suoma­laisten maata­lous­tuot­tajien  luotta­muk­sel­linen yhteistyö elinkeinon kehit­tä­mi­sessä ja tulevai­suuden turvaa­mi­sessa?, Sankelo toteaa.

Sankelon mukaan rahoi­tus­kehys antaa lujan pohjan jatko­työlle. Neuvot­telut EU:n maata­lous­uu­dis­tuk­sesta jatkuvat. Sankelon mukaan seuraa­vaksi on pureu­duttava erityis­ky­sy­myksiin, kuten Etelä-Suomen 141-tuen jatkoon ja viher­ryt­tä­misen yksityis­kohtiin. Myös byrokratian karsin­nassa on päästävä tuloksiin.

?Nyt on syytä lopettaa puheet väärin sammut­ta­mi­sesta. Neuvot­telut menivät hyvin, mutta työtä riittää. Suoma­lainen maatalous tarvitsee tuekseen laajan hallitus-oppositio rajan ylittävän liikkeen eikä musta­suk­kai­suutta?, Sankelo toteaa.


Kokoomus.fi