Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Janne Sankelo: Maata­lou­den edis­tä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Janne Sankelo: Maata­lou­den edis­tä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on yllät­ty­nyt EU:n rahoi­tus­ke­hys­tu­lok­sen arvioin­nin risti­rii­tai­suuk­sista. Sanke­lon mukaan maata­lous­tuot­ta­jien etujär­jestö MTK:n arviot poik­kea­vat lähes täysin oppo­si­tio­puo­luei­den näke­myk­sistä.

?MTK on ammat­ti­tai­toi­sesti pereh­ty­nyt tulok­siin ja tuonut esille neuvot­te­lu­tu­lok­sen hyvät ja huonot puolet. Järjes­tön arvio koko­nai­suu­desta suoma­lai­sen maata­lou­den kannalta on myön­tei­nen. Näyt­tää siltä, että kaikille ei maistu halli­tuk­sen ja suoma­lais­ten maata­lous­tuot­ta­jien  luot­ta­muk­sel­li­nen yhteis­työ elin­kei­non kehit­tä­mi­sessä ja tule­vai­suu­den turvaa­mi­sessa?, Sankelo toteaa.

Sanke­lon mukaan rahoi­tus­ke­hys antaa lujan pohjan jatko­työlle. Neuvot­te­lut EU:n maata­lous­uu­dis­tuk­sesta jatku­vat. Sanke­lon mukaan seuraa­vaksi on pureu­dut­tava erityis­ky­sy­myk­siin, kuten Etelä-Suomen 141-tuen jatkoon ja viher­ryt­tä­mi­sen yksi­tyis­koh­tiin. Myös byro­kra­tian karsin­nassa on pääs­tävä tulok­siin.

?Nyt on syytä lopet­taa puheet väärin sammut­ta­mi­sesta. Neuvot­te­lut meni­vät hyvin, mutta työtä riit­tää. Suoma­lai­nen maata­lous tarvit­see tuek­seen laajan halli­tus-oppo­si­tio rajan ylit­tä­vän liik­keen eikä musta­suk­kai­suutta?, Sankelo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content