Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Janne Sankelo: Maata­lou­den edis­tä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Janne Sankelo: Maata­lou­den edis­tä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on yllät­ty­nyt EU:n rahoi­tus­ke­hys­tu­lok­sen arvioin­nin risti­rii­tai­suuk­sista. Sanke­lon mukaan maata­lous­tuot­ta­jien etujär­jestö MTK:n arviot poik­kea­vat lähes täysin oppo­si­tio­puo­luei­den näke­myk­sistä.

?MTK on ammat­ti­tai­toi­sesti pereh­ty­nyt tulok­siin ja tuonut esille neuvot­te­lu­tu­lok­sen hyvät ja huonot puolet. Järjes­tön arvio koko­nai­suu­desta suoma­lai­sen maata­lou­den kannalta on myön­tei­nen. Näyt­tää siltä, että kaikille ei maistu halli­tuk­sen ja suoma­lais­ten maata­lous­tuot­ta­jien  luot­ta­muk­sel­li­nen yhteis­työ elin­kei­non kehit­tä­mi­sessä ja tule­vai­suu­den turvaa­mi­sessa?, Sankelo toteaa.

Sanke­lon mukaan rahoi­tus­ke­hys antaa lujan pohjan jatko­työlle. Neuvot­te­lut EU:n maata­lous­uu­dis­tuk­sesta jatku­vat. Sanke­lon mukaan seuraa­vaksi on pureu­dut­tava erityis­ky­sy­myk­siin, kuten Etelä-Suomen 141-tuen jatkoon ja viher­ryt­tä­mi­sen yksi­tyis­koh­tiin. Myös byro­kra­tian karsin­nassa on pääs­tävä tulok­siin.

?Nyt on syytä lopet­taa puheet väärin sammut­ta­mi­sesta. Neuvot­te­lut meni­vät hyvin, mutta työtä riit­tää. Suoma­lai­nen maata­lous tarvit­see tuek­seen laajan halli­tus-oppo­si­tio rajan ylit­tä­vän liik­keen eikä musta­suk­kai­suutta?, Sankelo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content