Kokoomus.fi / Julkaisut / Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Julkaistu:

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa.

Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Suomessa hylä­tään tai tape­taan ei-toivot­tuna eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten arvioi­den mukaan edel­leen noin 20 000 kissaa vuodessa. Löytö­kis­soista joka viides päätyy lope­tet­ta­vaksi. Villiin­ty­neet kissa­po­pu­laa­tiot ovat entistä huono­kun­toi­sem­pia ja lisään­ty­vät hallit­se­mat­to­masti. Ilmas­ton­muu­tok­sen muka­naan tuomat lämpi­mäm­mät talvet mahdol­lis­ta­vat tule­vai­suu­dessa myös yhä useam­man poiku­een synty­mi­sen.

Koirien pitä­mi­nen kissoja arvok­kaam­pina näkyy esimer­kiksi siinä, että suurin osa koirista on merkitty tunnis­tus­mer­kin­nällä ja rekis­te­röity rekis­te­riin. Kisso­jen kohdalla käytäntö ei ole yhtä ylei­nen.

Pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäi­si­si­vät tehok­kaasti villiin­ty­nei­den kissa­po­pu­laa­tioi­den synty­mistä ja auttai­si­vat palaut­ta­maan eksy­neet kissat nopeam­min omis­ta­jil­leen. Ajan tasalla olevat tunnis­tus­mer­kin­nät vähen­täi­si­vät siten kunnille lankea­via löytö­eläin­ten hoidosta aiheu­tu­via kuluja. Myös tahal­li­sesti hylät­ty­jen kisso­jen omis­ta­jat saatai­siin hylkää­mi­sestä nopeam­min vastuuseen.

Jätin kesällä kirjal­li­sen kysy­myk­sen lemmik­kie­läin­ten tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Lepälle. Vastauk­ses­saan (KKV36/​2019) minis­teri vahvisti, että halli­tus tunnis­taa pakol­li­sen merkin­nän ja rekis­te­röin­nin hyödyt.

Suomella olisi mahdol­li­suus profi­loi­tua eläin­ten kohte­lussa sivis­tys­val­tioksi eläin­suo­je­lu­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen yhtey­dessä. Tällä hetkellä vain koirien pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ovat etene­mässä lakiin asti. Kisso­jen pakol­li­selle tunnis­tus­mer­kin­nälle ja rekis­te­röin­nille on jätetty optio.

Kisso­jen ja koirien tulee olla lemmik­keinä sama­nar­voi­sia. Näin ollen kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus tulee ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille. Toivon, että Rinteen halli­tus ottaa asian vaka­vasti, eivätkä kissat jää koirien jalkoi­hin.

Jaana Pelko­nen
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

12.3.2019

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta

8.3.2019

“Sellai­sena kuin olet”: Kokoo­muk­sen tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­po­liit­ti­nen ohjelma

Kokoo­muk­sen tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­po­liit­ti­nen ohjelma “Sellai­sena kuin olet” Kokoo­muk­sen tasa-arvoa­­jat­­te­­lun arvo­läh­tö­koh­dat Kokoo­muk­sen ihmis­kä­si­tyk­sen mukaan ihmi­nen on ennen muuta yksilö, joka

Skip to content