Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Julkaistu:

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa.

Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Suomessa hylä­tään tai tape­taan ei-toivot­tuna eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten arvioi­den mukaan edel­leen noin 20 000 kissaa vuodessa. Löytö­kis­soista joka viides päätyy lope­tet­ta­vaksi. Villiin­ty­neet kissa­po­pu­laa­tiot ovat entistä huono­kun­toi­sem­pia ja lisään­ty­vät hallit­se­mat­to­masti. Ilmas­ton­muu­tok­sen muka­naan tuomat lämpi­mäm­mät talvet mahdol­lis­ta­vat tule­vai­suu­dessa myös yhä useam­man poiku­een synty­mi­sen.

Koirien pitä­mi­nen kissoja arvok­kaam­pina näkyy esimer­kiksi siinä, että suurin osa koirista on merkitty tunnis­tus­mer­kin­nällä ja rekis­te­röity rekis­te­riin. Kisso­jen kohdalla käytäntö ei ole yhtä ylei­nen.

Pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäi­si­si­vät tehok­kaasti villiin­ty­nei­den kissa­po­pu­laa­tioi­den synty­mistä ja auttai­si­vat palaut­ta­maan eksy­neet kissat nopeam­min omis­ta­jil­leen. Ajan tasalla olevat tunnis­tus­mer­kin­nät vähen­täi­si­vät siten kunnille lankea­via löytö­eläin­ten hoidosta aiheu­tu­via kuluja. Myös tahal­li­sesti hylät­ty­jen kisso­jen omis­ta­jat saatai­siin hylkää­mi­sestä nopeam­min vastuuseen.

Jätin kesällä kirjal­li­sen kysy­myk­sen lemmik­kie­läin­ten tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Lepälle. Vastauk­ses­saan (KKV36/​2019) minis­teri vahvisti, että halli­tus tunnis­taa pakol­li­sen merkin­nän ja rekis­te­röin­nin hyödyt.

Suomella olisi mahdol­li­suus profi­loi­tua eläin­ten kohte­lussa sivis­tys­val­tioksi eläin­suo­je­lu­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen yhtey­dessä. Tällä hetkellä vain koirien pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ovat etene­mässä lakiin asti. Kisso­jen pakol­li­selle tunnis­tus­mer­kin­nälle ja rekis­te­röin­nille on jätetty optio.

Kisso­jen ja koirien tulee olla lemmik­keinä sama­nar­voi­sia. Näin ollen kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus tulee ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille. Toivon, että Rinteen halli­tus ottaa asian vaka­vasti, eivätkä kissat jää koirien jalkoi­hin.

Jaana Pelko­nen
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

14.10.2022

Lisää vauh­tia puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin tuotan­toon

Kokoo­mus haluaa nopeut­taa puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin tuotan­toa Euroo­pan turval­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den takaa­mi­seksi sekä Ukrai­nan tuke­mi­sen jatka­mi­seksi. Euroo­passa on pulaa puolus­tus­tar­vik­keista. Maat ovat

27.9.2022

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Helpo­tusta sähkö­las­kuun - Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa uudis­taa sähkö­mark­ki­noita, jotta suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille riit­tää kohtuu­hin­taista sähköä myös pauk­ku­pak­ka­silla.  Kohtuu­hin­tai­nen ja toimi­tus­varma sähkö on

Skip to content