Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Julkaistu:

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa.

Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Suomessa hylä­tään tai tape­taan ei-toivot­tuna eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten arvioi­den mukaan edel­leen noin 20 000 kissaa vuodessa. Löytö­kis­soista joka viides päätyy lope­tet­ta­vaksi. Villiin­ty­neet kissa­po­pu­laa­tiot ovat entistä huono­kun­toi­sem­pia ja lisään­ty­vät hallit­se­mat­to­masti. Ilmas­ton­muu­tok­sen muka­naan tuomat lämpi­mäm­mät talvet mahdol­lis­ta­vat tule­vai­suu­dessa myös yhä useam­man poiku­een synty­mi­sen.

Koirien pitä­mi­nen kissoja arvok­kaam­pina näkyy esimer­kiksi siinä, että suurin osa koirista on merkitty tunnis­tus­mer­kin­nällä ja rekis­te­röity rekis­te­riin. Kisso­jen kohdalla käytäntö ei ole yhtä ylei­nen.

Pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäi­si­si­vät tehok­kaasti villiin­ty­nei­den kissa­po­pu­laa­tioi­den synty­mistä ja auttai­si­vat palaut­ta­maan eksy­neet kissat nopeam­min omis­ta­jil­leen. Ajan tasalla olevat tunnis­tus­mer­kin­nät vähen­täi­si­vät siten kunnille lankea­via löytö­eläin­ten hoidosta aiheu­tu­via kuluja. Myös tahal­li­sesti hylät­ty­jen kisso­jen omis­ta­jat saatai­siin hylkää­mi­sestä nopeam­min vastuuseen.

Jätin kesällä kirjal­li­sen kysy­myk­sen lemmik­kie­läin­ten tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Lepälle. Vastauk­ses­saan (KKV36/​2019) minis­teri vahvisti, että halli­tus tunnis­taa pakol­li­sen merkin­nän ja rekis­te­röin­nin hyödyt.

Suomella olisi mahdol­li­suus profi­loi­tua eläin­ten kohte­lussa sivis­tys­val­tioksi eläin­suo­je­lu­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen yhtey­dessä. Tällä hetkellä vain koirien pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ovat etene­mässä lakiin asti. Kisso­jen pakol­li­selle tunnis­tus­mer­kin­nälle ja rekis­te­röin­nille on jätetty optio.

Kisso­jen ja koirien tulee olla lemmik­keinä sama­nar­voi­sia. Näin ollen kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus tulee ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille. Toivon, että Rinteen halli­tus ottaa asian vaka­vasti, eivätkä kissat jää koirien jalkoi­hin.

Jaana Pelko­nen
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content