Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Julkaistu:

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa.

Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Suomessa hylä­tään tai tape­taan ei-toivot­tuna eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten arvioi­den mukaan edel­leen noin 20 000 kissaa vuodessa. Löytö­kis­soista joka viides päätyy lope­tet­ta­vaksi. Villiin­ty­neet kissa­po­pu­laa­tiot ovat entistä huono­kun­toi­sem­pia ja lisään­ty­vät hallit­se­mat­to­masti. Ilmas­ton­muu­tok­sen muka­naan tuomat lämpi­mäm­mät talvet mahdol­lis­ta­vat tule­vai­suu­dessa myös yhä useam­man poiku­een synty­mi­sen.

Koirien pitä­mi­nen kissoja arvok­kaam­pina näkyy esimer­kiksi siinä, että suurin osa koirista on merkitty tunnis­tus­mer­kin­nällä ja rekis­te­röity rekis­te­riin. Kisso­jen kohdalla käytäntö ei ole yhtä ylei­nen.

Pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ehkäi­si­si­vät tehok­kaasti villiin­ty­nei­den kissa­po­pu­laa­tioi­den synty­mistä ja auttai­si­vat palaut­ta­maan eksy­neet kissat nopeam­min omis­ta­jil­leen. Ajan tasalla olevat tunnis­tus­mer­kin­nät vähen­täi­si­vät siten kunnille lankea­via löytö­eläin­ten hoidosta aiheu­tu­via kuluja. Myös tahal­li­sesti hylät­ty­jen kisso­jen omis­ta­jat saatai­siin hylkää­mi­sestä nopeam­min vastuuseen.

Jätin kesällä kirjal­li­sen kysy­myk­sen lemmik­kie­läin­ten tunnis­tus­mer­kin­nästä ja rekis­te­röin­nistä Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Lepälle. Vastauk­ses­saan (KKV36/​2019) minis­teri vahvisti, että halli­tus tunnis­taa pakol­li­sen merkin­nän ja rekis­te­röin­nin hyödyt.

Suomella olisi mahdol­li­suus profi­loi­tua eläin­ten kohte­lussa sivis­tys­val­tioksi eläin­suo­je­lu­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen yhtey­dessä. Tällä hetkellä vain koirien pakol­li­nen tunnis­tus­mer­kintä ja rekis­te­röinti ovat etene­mässä lakiin asti. Kisso­jen pakol­li­selle tunnis­tus­mer­kin­nälle ja rekis­te­röin­nille on jätetty optio.

Kisso­jen ja koirien tulee olla lemmik­keinä sama­nar­voi­sia. Näin ollen kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä- ja rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus tulee ehdot­to­masti säätää saman­ai­kai­sesti sekä koirille että kissoille. Toivon, että Rinteen halli­tus ottaa asian vaka­vasti, eivätkä kissat jää koirien jalkoi­hin.

Jaana Pelko­nen
Kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content