Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Uttalande / Grahn-Laaso­nen: Synty­vyy­den lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koi­siin painos­ta­malla

Grahn-Laaso­nen: Synty­vyy­den lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koi­siin painos­ta­malla

Julkaistu:

Suomi tarvit­see perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen, lisää panos­tuk­sia varhais­kas­va­tuk­seen sekä lapsi­myön­tei­sem­pää työelä­mää ja ilma­pii­riä, sanoo opetus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Seuraa­van halli­tuk­sen on Grahn-Laaso­sen mukaan otet­tava lapset ja perheet kärki­tee­maksi.

Alku­vuonna synty­vyys oli alhai­sinta sataan vuoteen. Tilas­to­kes­kuk­sen syys­kuun ennak­ko­ti­las­ton mukaan tammi-syys­kuun aikana syntyi 36 176 lasta, mikä on 2 039 lasta vähem­män kuin vastaa­vana ajan­koh­tana vuonna 2017.

– Synty­vyy­den lasku ei pysähdy nuoria aikui­sia synny­tys­tal­koi­siin painos­ta­malla. Meidän on pois­tet­tava perheel­lis­ty­mi­sen esteitä, ennal­taeh­käis­tävä syrjäy­ty­mistä ja tehtävä yhteis­kun­nasta lapsi­myön­tei­sempi. Talou­desta, työelä­mästä tai yhteis­kun­nan raken­teista johtu­vat syyt eivät saa olla esteenä lapsi­toi­vei­den toteu­tu­mi­selle, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Seuraa­van halli­tuk­sen on ensi­töik­seen toteu­tet­tava kunnian­hi­moi­nen perhe­va­paa­uu­dis­tus.
Grahn-Laaso­nen vaatii, että neuvo­loi­hin, päivä­ko­tei­hin, ilta­päi­vä­ker­hoi­hin ja muihin lapsi­per­hei­den arjessa tärkei­siin palve­lui­hin panos­te­taan. Jokai­sella lapsella tulisi olla mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.

– Tasa-arvoi­nen vanhem­muus ja työelämä vaati­vat tekoja. Kokoo­mus on valmis toteut­ta­maan koko ikäluo­kan varhais­kas­va­tuk­sen, kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ja perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen. Lisäksi lapsi­per­hei­den palve­luja, kuten neuvo­loita, tulee kehit­tää tuke­maan vanhem­muutta ja autta­maan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puut­tu­vat tuki­ver­kos­tot, Grahn-Laaso­nen jatkaa.

Halli­tuk­sen toimet työl­li­syy­sas­teen kasvat­ta­mi­seksi ja julki­sen talou­den saat­ta­mi­seksi kestä­välle pohjalle varmis­ta­vat, että lapsi­per­heet voivat saada laaduk­kaita palve­luja myös tule­vai­suu­dessa. Talou­den ja työl­li­syy­den vahvis­tu­mi­nen koitu­vat myös lapsi­per­hei­den hyväksi.

– Halli­tus on alen­ta­nut varhais­kas­va­tuk­sen maksuja 80 miljoo­nalla eurolla. Tämä on tuonut tuhan­sia perheitä maksut­to­muu­den piiriin ja tarkoit­taa keski­tu­loi­selle kahden lapsen perheelle yli 1200 euron vuosit­taista sääs­töä, opetus­mi­nis­teri sanoo.

– Suomeen on synty­nyt kulu­valla vaali­kau­della yli 110 000 uutta työpaik­kaa. Lukui­sat äidit ja isät ovat saanet työtä ja vahvem­paa toimeen­tu­loa, mikä on tuonut turvaa ja ennus­tet­ta­vuutta kymme­niin tuhan­siin lapsi­per­he­ta­louk­siin. Työn lisää­mi­nen on myös jatkossa paras lääke lapsi­per­he­köy­hyy­den torju­mi­seen, Grahn-Laaso­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content