Kokoomus.fi / Julkaisut / Uttalande / Grahn-Laaso­nen: Synty­vyy­den lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koi­siin painos­ta­malla

Grahn-Laaso­nen: Synty­vyy­den lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koi­siin painos­ta­malla

Julkaistu:

Suomi tarvit­see perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen, lisää panos­tuk­sia varhais­kas­va­tuk­seen sekä lapsi­myön­tei­sem­pää työelä­mää ja ilma­pii­riä, sanoo opetus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Seuraa­van halli­tuk­sen on Grahn-Laaso­sen mukaan otet­tava lapset ja perheet kärki­tee­maksi.

Alku­vuonna synty­vyys oli alhai­sinta sataan vuoteen. Tilas­to­kes­kuk­sen syys­kuun ennak­ko­ti­las­ton mukaan tammi-syys­kuun aikana syntyi 36 176 lasta, mikä on 2 039 lasta vähem­män kuin vastaa­vana ajan­koh­tana vuonna 2017.

– Synty­vyy­den lasku ei pysähdy nuoria aikui­sia synny­tys­tal­koi­siin painos­ta­malla. Meidän on pois­tet­tava perheel­lis­ty­mi­sen esteitä, ennal­taeh­käis­tävä syrjäy­ty­mistä ja tehtävä yhteis­kun­nasta lapsi­myön­tei­sempi. Talou­desta, työelä­mästä tai yhteis­kun­nan raken­teista johtu­vat syyt eivät saa olla esteenä lapsi­toi­vei­den toteu­tu­mi­selle, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Seuraa­van halli­tuk­sen on ensi­töik­seen toteu­tet­tava kunnian­hi­moi­nen perhe­va­paa­uu­dis­tus.
Grahn-Laaso­nen vaatii, että neuvo­loi­hin, päivä­ko­tei­hin, ilta­päi­vä­ker­hoi­hin ja muihin lapsi­per­hei­den arjessa tärkei­siin palve­lui­hin panos­te­taan. Jokai­sella lapsella tulisi olla mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.

– Tasa-arvoi­nen vanhem­muus ja työelämä vaati­vat tekoja. Kokoo­mus on valmis toteut­ta­maan koko ikäluo­kan varhais­kas­va­tuk­sen, kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ja perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen. Lisäksi lapsi­per­hei­den palve­luja, kuten neuvo­loita, tulee kehit­tää tuke­maan vanhem­muutta ja autta­maan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puut­tu­vat tuki­ver­kos­tot, Grahn-Laaso­nen jatkaa.

Halli­tuk­sen toimet työl­li­syy­sas­teen kasvat­ta­mi­seksi ja julki­sen talou­den saat­ta­mi­seksi kestä­välle pohjalle varmis­ta­vat, että lapsi­per­heet voivat saada laaduk­kaita palve­luja myös tule­vai­suu­dessa. Talou­den ja työl­li­syy­den vahvis­tu­mi­nen koitu­vat myös lapsi­per­hei­den hyväksi.

– Halli­tus on alen­ta­nut varhais­kas­va­tuk­sen maksuja 80 miljoo­nalla eurolla. Tämä on tuonut tuhan­sia perheitä maksut­to­muu­den piiriin ja tarkoit­taa keski­tu­loi­selle kahden lapsen perheelle yli 1200 euron vuosit­taista sääs­töä, opetus­mi­nis­teri sanoo.

– Suomeen on synty­nyt kulu­valla vaali­kau­della yli 110 000 uutta työpaik­kaa. Lukui­sat äidit ja isät ovat saanet työtä ja vahvem­paa toimeen­tu­loa, mikä on tuonut turvaa ja ennus­tet­ta­vuutta kymme­niin tuhan­siin lapsi­per­he­ta­louk­siin. Työn lisää­mi­nen on myös jatkossa paras lääke lapsi­per­he­köy­hyy­den torju­mi­seen, Grahn-Laaso­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.3.2021

Miten Suomi avataan? – Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus haluaa Suomelle selkeän stra­te­gian siitä, miten Suomi tulee ulos koro­na­krii­sistä. Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä

14.12.2020

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle