Grahn-Laasonen: Synty­vyyden lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koisiin painos­ta­malla – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen: Synty­vyyden lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koisiin painos­ta­malla

Grahn-Laasonen: Synty­vyyden lasku ei pysähdy synny­tys­tal­koisiin painos­ta­malla

Julkaistu: 25.10.2018 Terveys

Suomi tarvitsee perhe­va­paa­uu­dis­tuksen, lisää panos­tuksia varhais­kas­va­tukseen sekä lapsi­myön­tei­sempää työelämää ja ilmapiiriä, sanoo opetus­mi­nisteri, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen. Seuraavan halli­tuksen on Grahn-Laasosen mukaan otettava lapset ja perheet kärki­tee­maksi.

Alkuvuonna syntyvyys oli alhai­sinta sataan vuoteen. Tilas­to­kes­kuksen syyskuun ennak­ko­ti­laston mukaan tammi-syyskuun aikana syntyi 36 176 lasta, mikä on 2 039 lasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

– Synty­vyyden lasku ei pysähdy nuoria aikuisia synny­tys­tal­koisiin painos­ta­malla. Meidän on poistettava perheel­lis­ty­misen esteitä, ennal­taeh­käistävä syrjäy­ty­mistä ja tehtävä yhteis­kun­nasta lapsi­myön­tei­sempi. Talou­desta, työelä­mästä tai yhteis­kunnan raken­teista johtuvat syyt eivät saa olla esteenä lapsi­toi­veiden toteu­tu­mi­selle, Grahn-Laasonen sanoo.

Seuraavan halli­tuksen on ensitöikseen toteu­tettava kunnian­hi­moinen perhe­va­paa­uu­distus.
Grahn-Laasonen vaatii, että neuvo­loihin, päivä­ko­teihin, iltapäi­vä­ker­hoihin ja muihin lapsi­per­heiden arjessa tärkeisiin palve­luihin panos­tetaan. Jokai­sella lapsella tulisi olla mahdol­lisuus vähintään yhteen mieluisaan harras­tukseen.

– Tasa-arvoinen vanhemmuus ja työelämä vaativat tekoja. Kokoomus on valmis toteut­tamaan koko ikäluokan varhais­kas­va­tuksen, kaksi­vuo­tisen esiope­tuksen ja perhe­va­paa­uu­dis­tuksen. Lisäksi lapsi­per­heiden palveluja, kuten neuvo­loita, tulee kehittää tukemaan vanhem­muutta ja auttamaan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puuttuvat tukiver­kostot, Grahn-Laasonen jatkaa.

Halli­tuksen toimet työlli­syy­sasteen kasvat­ta­mi­seksi ja julkisen talouden saatta­mi­seksi kestä­välle pohjalle varmis­tavat, että lapsi­perheet voivat saada laaduk­kaita palveluja myös tulevai­suu­dessa. Talouden ja työlli­syyden vahvis­tu­minen koituvat myös lapsi­per­heiden hyväksi.

– Hallitus on alentanut varhais­kas­va­tuksen maksuja 80 miljoo­nalla eurolla. Tämä on tuonut tuhansia perheitä maksut­to­muuden piiriin ja tarkoittaa keski­tu­loi­selle kahden lapsen perheelle yli 1200 euron vuosit­taista säästöä, opetus­mi­nisteri sanoo.

– Suomeen on syntynyt kuluvalla vaali­kau­della yli 110 000 uutta työpaikkaa. Lukuisat äidit ja isät ovat saanet työtä ja vahvempaa toimeen­tuloa, mikä on tuonut turvaa ja ennus­tet­ta­vuutta kymmeniin tuhansiin lapsi­per­he­ta­louksiin. Työn lisää­minen on myös jatkossa paras lääke lapsi­per­he­köy­hyyden torju­miseen, Grahn-Laasonen päättää.


Kokoomus.fi