Eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä – kokoomus.fi
MENU
Eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä

Eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihteeriä

Julkaistu: 06.06.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

Poliit­tinen sihteeri työsken­telee Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ryhmä­kans­liassa ja vastaa erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista sekä niihin liitty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme erityi­sesti kiinnos­tusta sosiaali- ja terveys­po­li­tiikkaan, mutta myös muiden politiikan sekto­reiden tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Edelly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

Odotamme hakijalta korkea­kou­lu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässään elokuussa 2017. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun 30.4.2019 saakka.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa viimeistään keski­viikkona 21.6.2017 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi

Lisätietoja tehtä­västä antaa eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen, laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. 041 540 4505


Kokoomus.fi