Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Daniel Sazo­no­vista edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­likkö kokoo­muk­seen

Daniel Sazo­no­vista edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­likkö kokoo­muk­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­köksi oikeus­tie­teen mais­teri Daniel Sazo­no­vin, 27.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Määrä­ai­kai­nen tehtävä (30.4.2023 saakka) on kokoo­muk­sessa uusi.

”Daniel on useissa tehtä­vissä näyt­tä­nyt poliit­ti­sen osaa­mi­sensa. Hän vahvis­taa kokoo­muk­sen keski­pit­kän ja pitkän aika­vä­lin poliit­tista suun­nit­te­lua sekä tutki­muk­seen perus­tu­van poli­tii­kan teke­mistä. Odotamme ilolla Danie­lin panosta puolu­een vaali- ja tule­vai­suus­työs­ken­te­lyyn”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Sazo­nov on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana sekä edun­val­vonta-asian­tun­ti­jana ja neuvon­ta­la­ki­mie­henä Suomen Vuokra­nan­ta­jissa. Hän on kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Helsin­gissä.

”Kokoo­mus on Suomen johtava tule­vai­suus­puo­lue ja maata kunnian­hi­moi­sim­min uudis­tava poliit­ti­nen kansan­liike. Kevään poik­keuk­sel­li­set ajat ovat enti­ses­tään koros­ta­neet vakaan ja vastuul­li­sen, mutta myös tule­vai­suu­teen katso­van poli­tii­kan merki­tystä. Tartun innos­tu­nein mielin mahdol­li­suu­teen päästä vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­siä kantaa yhä laajem­min vastuuta suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta”, Sazo­nov sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content