Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Daniel Sazonovista eduskuntavaalien strategiapäällikkö kokoomukseen

Daniel Sazo­no­vista edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­likkö kokoo­muk­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­köksi oikeus­tie­teen mais­teri Daniel Sazo­no­vin, 27.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Määrä­ai­kai­nen tehtävä (30.4.2023 saakka) on kokoo­muk­sessa uusi.

”Daniel on useissa tehtä­vissä näyt­tä­nyt poliit­ti­sen osaa­mi­sensa. Hän vahvis­taa kokoo­muk­sen keski­pit­kän ja pitkän aika­vä­lin poliit­tista suun­nit­te­lua sekä tutki­muk­seen perus­tu­van poli­tii­kan teke­mistä. Odotamme ilolla Danie­lin panosta puolu­een vaali- ja tule­vai­suus­työs­ken­te­lyyn”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Sazo­nov on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana sekä edun­val­vonta-asian­tun­ti­jana ja neuvon­ta­la­ki­mie­henä Suomen Vuokra­nan­ta­jissa. Hän on kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Helsin­gissä.

”Kokoo­mus on Suomen johtava tule­vai­suus­puo­lue ja maata kunnian­hi­moi­sim­min uudis­tava poliit­ti­nen kansan­liike. Kevään poik­keuk­sel­li­set ajat ovat enti­ses­tään koros­ta­neet vakaan ja vastuul­li­sen, mutta myös tule­vai­suu­teen katso­van poli­tii­kan merki­tystä. Tartun innos­tu­nein mielin mahdol­li­suu­teen päästä vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­siä kantaa yhä laajem­min vastuuta suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta”, Sazo­nov sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Kansanedustaja Petteri Orpo
9.1.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Maakun­ta­uu­dis­tus on kuoli­nisku kunnille

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo arvos­te­lee halli­tuk­sen kaavai­le­maa keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia kuoli­nis­kuksi Suomen kunnille. Orpo puhui kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä. Orpon mukaan kevään kunta­vaa­leissa

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

9.12.2020

Elina Lepo­mäki: Yhden­ver­tai­nen ansio­si­don­nai­nen kaikille!

Kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki vaatii ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ulot­ta­mista kaikille työs­sä­käy­ville nykyi­sen työt­tö­myys­kas­sa­kyt­kyn sijaan. Tällä hetkellä ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva rahoi­te­taan 95 prosent­ti­sesti veroista ja kaikilta palkan­saa­jilta peri­tyillä