Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Daniel Sazo­no­vista edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­likkö kokoo­muk­seen

Daniel Sazo­no­vista edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­likkö kokoo­muk­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­köksi oikeus­tie­teen mais­teri Daniel Sazo­no­vin, 27.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Määrä­ai­kai­nen tehtävä (30.4.2023 saakka) on kokoo­muk­sessa uusi.

”Daniel on useissa tehtä­vissä näyt­tä­nyt poliit­ti­sen osaa­mi­sensa. Hän vahvis­taa kokoo­muk­sen keski­pit­kän ja pitkän aika­vä­lin poliit­tista suun­nit­te­lua sekä tutki­muk­seen perus­tu­van poli­tii­kan teke­mistä. Odotamme ilolla Danie­lin panosta puolu­een vaali- ja tule­vai­suus­työs­ken­te­lyyn”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Sazo­nov on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana sekä edun­val­vonta-asian­tun­ti­jana ja neuvon­ta­la­ki­mie­henä Suomen Vuokra­nan­ta­jissa. Hän on kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Helsin­gissä.

”Kokoo­mus on Suomen johtava tule­vai­suus­puo­lue ja maata kunnian­hi­moi­sim­min uudis­tava poliit­ti­nen kansan­liike. Kevään poik­keuk­sel­li­set ajat ovat enti­ses­tään koros­ta­neet vakaan ja vastuul­li­sen, mutta myös tule­vai­suu­teen katso­van poli­tii­kan merki­tystä. Tartun innos­tu­nein mielin mahdol­li­suu­teen päästä vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­siä kantaa yhä laajem­min vastuuta suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta”, Sazo­nov sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content