Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Daniel Sazonovista eduskuntavaalien strategiapäällikkö kokoomukseen

Daniel Sazo­no­vista edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­likkö kokoo­muk­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­köksi oikeus­tie­teen mais­teri Daniel Sazo­no­vin, 27.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Määrä­ai­kai­nen tehtävä (30.4.2023 saakka) on kokoo­muk­sessa uusi.

”Daniel on useissa tehtä­vissä näyt­tä­nyt poliit­ti­sen osaa­mi­sensa. Hän vahvis­taa kokoo­muk­sen keski­pit­kän ja pitkän aika­vä­lin poliit­tista suun­nit­te­lua sekä tutki­muk­seen perus­tu­van poli­tii­kan teke­mistä. Odotamme ilolla Danie­lin panosta puolu­een vaali- ja tule­vai­suus­työs­ken­te­lyyn”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sanoo.

Sazo­nov on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muiden muassa minis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana, Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana sekä edun­val­vonta-asian­tun­ti­jana ja neuvon­ta­la­ki­mie­henä Suomen Vuokra­nan­ta­jissa. Hän on kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Helsin­gissä.

”Kokoo­mus on Suomen johtava tule­vai­suus­puo­lue ja maata kunnian­hi­moi­sim­min uudis­tava poliit­ti­nen kansan­liike. Kevään poik­keuk­sel­li­set ajat ovat enti­ses­tään koros­ta­neet vakaan ja vastuul­li­sen, mutta myös tule­vai­suu­teen katso­van poli­tii­kan merki­tystä. Tartun innos­tu­nein mielin mahdol­li­suu­teen päästä vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­siä kantaa yhä laajem­min vastuuta suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta”, Sazo­nov sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

23.9.2020

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on