Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / verkostot

verkostot

15.6.2018

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Tiedote puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sistä Puolue­hal­li­tus on puolue­ko­kous­vii­kon­lop­puna pitä­mäs­sään kokouk­sessa nimen­nyt Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimek­sian­toi­hin perus­tuen

17.3.2018

Kansan­edus­ta­jat Laiho ja Multala kokoo­muk­sen verkos­to­jen johtoon

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt puolu­een ohjel­ma­työn verkos­toi­hin uusia puheen­joh­ta­jia. Vantaa­lai­nen kansan­edus­taja Sari Multala nimi­tet­tiin sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi

17.3.2018

Jaana Pelko­nen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus

Tiedote 17.3.2018 Julkai­su­va­paa heti Kansan­edus­taja Jaana Pelko­nen pitää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tusta yhtenä loppu­hal­li­tus­kau­den tärkeim­mistä tavoit­teista. Palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuu saate­taan leveäm­mille

Skip to content