Kansan­edus­ta­jat Laiho ja Multala kokoo­muk­sen verkos­to­jen johtoon

Julkaistu: 17.03.2018

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt puolu­een ohjel­ma­työn verkos­toi­hin uusia puheen­joh­ta­jia. Vantaa­lai­nen kansan­edus­taja Sari Multala nimi­tet­tiin sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi nimi­tet­tiin espoo­lai­nen kansan­edus­taja Mia Laiho.

Ohjel­ma­työn verkos­tot ovat kaikille puolu­een jäse­nille avoi­mia ryhmiä, joiden keskei­sin tehtävä on tuot­taa sisäl­töä puolu­een vaali- ja tavoi­teoh­jel­mien valmis­te­luun sekä ideoida puolue­toi­min­nan kehit­tä­mistä. Verkos­toja on kaik­ki­aan yksi­toista.